پایان نامه ها

تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخصهای جوانه زنی بذر گندم نان91

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دانشکده کشاورزی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
مهندسی کشاورزی- گرایش زراعت
عنوان :
تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص‌های جوانه زنی بذر گندم نان
استاد راهنما:
دکتر داود ارادتمند اصلی
استاد مشاور:
دکتر مجتبی يوسفی راد
نگارش:
محسن اصغري
بهمن 1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دانشکده کشاورزی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
مهندسی کشاورزی-گرایش زراعت
عنوان :
تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص‌های جوانه زنی بذر گندم نان
نگارش:
محسن اصغری
هيأت داوران:
دکتر داود ارادتمند اصلیامضاء
دکتر مجتبی یوسفی رادامضاء
دکتر منوچهر جم نژاد امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
(فرم تعهد)
در اجرای بخشنامه شماره 75384/87 مورخ 22/3/86 به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسلامی ، اینجانبان (امضاکنندگان ذیل) ، متعهد میشویم که مطالب و نتایج تحقیقاتی مندرج در این پایان نامه با عنوان تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص‌های جوانه زنی بذر گندم نان که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به تصویب رسیده است ،چنانچه بصورت مقاله، اختراع، کتاب و…..منتشر شود، نام واحد ساوه در کنار نام نویسندگان و ارائه کنندگان این تولیدات علمی ،به نحوی که تعلق آن اثر به واحد ساوه را کاملاً مسجل نماید، ذکر خواهد شد و درصورت عدم رعایت مورد فوق، برابر مقررات اقدام خواهد شد.

استادراهنمادکتر داود ارادتمند اصلیامضاء
استادمشاوردکتر مجتبی یوسفی راد امضاء
دانشجومحسن اصغری امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب محسن اصغری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت که در تاریخ 30/11/1391 از پایان نامه رساله خود تحت عنوان “تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص های جوانه زنی بذر گندم نان”
با کسب نمره 75/19و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و……..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. ازاین پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نماییم.
4- جنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی: محسن اصغری
تاریخ و امضاء:
سپاسگزاري
خدايي را مي ستايم كه جمال بي‌مثالش را در آينه آفرينش جلوه داد و به ما اين توانايي را عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي ديگر در تحصيل علم و دانش برداريم و از او خواستاريم كه آموخته‌هايمان را در جهت رضاي خود و خدمت به خلق هدايت فرمايد. رهاورد اين راه را مرهون بزرگواريها و راهنماييهاي اساتيدي هستم كه در آموزش ما ذره‌اي كوتاهي نكرده و رسالت خود را به نحو احسن به انجام رسانيدند.
تشكر و امتنان از زحمات بي شائبه و راهنماييهاي اساتید گرانقدر جناب آقاي دكتر داود ارادتمند اصلی و جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی راد كه از هيچگونه مساعدت و راهنمايي دريغ نورزيده‌اند و بحق راهنمایی مشفق و مشوقی دلسوز در تمام امور تحقیقی اینجانب بوده‌اند.
تقديم به
همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می‌باشد.
تقديم به
پدر بزرگوار و مادر مهربانم
 آن دو فرشته‌ای که از خواسته‌هایشان گذشتند، سختی‌ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده‌ام برسم.
تقدیم به برادرانم
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بوده‌اند و تکیه‌گاه من در مواجهه با مشکلات و وجودشان مایه دلگرمی من می‌باشد.
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول– کلیات و تاریخچه
اهمیت غلات…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2 گندم……………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2-1 گیاهشناسی…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2-1-1 ریشه……………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-2 ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-2-1-3 برگ………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1-4 گل آذین……………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-5 میوه…………………………………………………………………………………………………………………….8
1-2-2 فیزیولوژی………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-3 اکولوژی…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-3-1 شرایط مناسب رشد……………………………………………………………………………………………………9
1-2-3-2 آب و هوای مناسب رشد…………………………………………………………………………………………….10
1-2-4 سطح زیر کشت و میزان تولید. ……………………………………………………………………………………….10
1-3 پیریدوکسین…………………………………………………………………………………………………………………12
1-3-1 پیریدوکسین و تأثیر آن بر گیاه…………………………………………………………………………………………12
1-3-2 تأثیر پیریدوکسین بر رشد و جذب در گیاه…………………………………………………………………………….13
فصل دوم- بررسی منابع
1-2 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه زنی………………………….15
2-2 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی اثرات پیریدوکسین بر شاخص‌های جوانه زنی………………..18
2-3 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی اثرات پیریدوکسین و سایر ویتامین‌ها بر روی فعالیت دو آنزیم کاتالاز و پراکسیداز……………………………………………………………………………………………………………..19
2-4 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی طول‌دوره ی پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه ………………..24
فصل سوم- مواد و روش‌ها
3-1 مواد و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………………….27
3-2 سترون سازی بذور………………………………………………………………………………………………………..27
3-3 تهیه‌ی محلول‌های لازم برای اعمال تیمارهای مختلف…………………………………………………………………..28
3-3-1 تهیه‌ی محلول پیریدوکسین……………………………………………………………………………………………..28
3-4 تیمارهای به کار رفته در آزمایش………………………………………………………………………………………..28
3-5 روش کشت بذر……………………………………………………………………………………………………………29
کشت در پتریدیش……………………………………………………………………………………………………………….29
3-6 استخراج پروتئین برای سنجش فعالیت آنزیم (Sundhakar et al., 2001)…………………………………………30
3-7 سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (Kar Mischra, 1976)…………………………………………………………………30
3-8 سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز (حدادچی، 1365)……………………………………………………………………..31
3-9 اندازه گیری شاخص‌های جوانه زنی……………………………………………………………………………………..31
3-10 تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………34
فصل چهارم- نتایج
4-1 طول ریشه‌چه…………………………………………………………………………………………………………….36
4-2 طول ساقه‌چه……………………………………………………………………………………………………………….40
4-3 درصد جوانه‌ زنی………………………………………………………………………………………………………….44
4-4 وزن تر گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………….48
4-5 وزن خشک گیاهچه………………………………………………………………………………………………………..52
4-6 سرعت جوانه ‌زنی…………………………………………………………………………………………………………56
4-7 ضریب سرعت جوانه ‌زنی………………………………………………………………………………………………..60
4-8 بنیه بذر……………………………………………………………………………………………………………………..64
4-9 میانگین مدت جوانه ‌زنی………………………………………………………………………………………………….68
4-10 میانگین جوانه زنی ‌روزانه……………………………………………………………………………………………..72
4-11 سرعت جوانه ‌زنی روزانه………………………………………………………………………………………………76
4-12 بنیه گیاهچه……………………………………………………………………………………………………………….80
4-13 فعالیت آنزیم کاتالاز……………………………………………………………………………………………………..83
4-14 فعالیت آنزیم پراکسیداز……………………………………………… …………………………………………………87
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری
5-1 شاخص‌های جوانه زنی………………………………………………………………………………………………….101
5-2 فعالیت کاتالازی و پراکسیدازی…………………………………………………………………………………………102
5-3 نتیجه‌ گیری……………………………………………………………………………………………………………….103
5-4

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *