بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران93

-47815554546500
-355600-65468500
دانشگاه علوم اقتصادی
دانشکده علوم مالی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشگر:
جواد فخری قورمیک

استاد راهنما:
دکتر علی اصغر انواری رستمیاستاد مشاور:
دکتر خسرو منطقی
شهریور ماه 1393
152400-28448000
اظهارنامه دانشجو
موضوع پایان نامه :
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر علی اصغر انواری رستمی
اینجانب جواد فخری قورمیک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی به شماره دانشجویی 901512021 گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط شخصقیمت: 100 تومان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *