پیشگیری از جرم

متن کامل - 
بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۴

۳-۲-۲-۲- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. ۴۵۳-۲-۳- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… ۴۵۳-۲-۳-۱- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… ۴۶۳-۲-۳-۲- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….۴۶فصل چهارم : پیشگیری از جرم […]