نیروی انسانی

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه  ...

در تئوری بلوغ، افزایش سود نقدی به منزله نشانه‌ای از گذار شرکت‌ها از مرحله تزریق سرمایه به مرحله بلوغ تفسیر می‌گردد. شرکت‌های جوان‌‌تر (در مرحله رشد) نوعاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای […]

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه  ...

پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۲۶ ۵-۶ خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………۱۲۸ ۵-۷ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹ ۵-۷-۱ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………….۱۲۹ برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه […]

دسترسي به منابع مقالات : 
نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی۹۱

 روش تحقیق مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.۸-۱- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:آستان قدس رضوی نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضویقلمرو زمانی تحقیق:نه ماه (مهر ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۱).۹-۱- روش نمونه […]