مصرف کنندگان

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۲۷

علامت ضریب رگرسیون متغیر توضیحی موهومی نگرش فرد نسبت به محصولات ارگانیک (AS) بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش درصد پیشنهادی دارد. با توجه به مقدار آماره tاین متغیر، […]

منابع مقالات علمی : 
ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۱۰

دررابطه فوق، n حجم نمونه، t مقدار آماره‌یt–student ، RWTPمقدار WTPبرآورد شده از پیش‌آزمون و d درصد اختلاف RWTP ازTWTP می‌باشد. مقدار d توسط محقق تعیین شده و نشان می‌دهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی WTP برای محقق قابل قبول است. در مطالعات ارزش‌گذاری، مقدار قابل […]

سایت مقالات فارسی - 
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان  ...

منظور از معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده این است که بر تولید (فروش) مالیات وضع نشود علاوه بر این مالیات پرداختی بابت عوامل تولید نیز قابل برگشت نمی‌باشد. […]

سایت مقالات فارسی - 
بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان  ...

۵/۱% ۱۰% سایر کالاها و خدمات غیر معاف ۶/۳% ۴/۲% منبع: قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل هفتم/ عوارض کالاها و خدمات ص ۲۱،۲۲٫(عوارض بر اساس فصل‌های اول تا هفتم […]