مصرف‌کننده

منابع مقالات علمی : 
ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۱۰

دررابطه فوق، n حجم نمونه، t مقدار آماره‌یt–student ، RWTPمقدار WTPبرآورد شده از پیش‌آزمون و d درصد اختلاف RWTP ازTWTP می‌باشد. مقدار d توسط محقق تعیین شده و نشان می‌دهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی WTP برای محقق قابل قبول است. در مطالعات ارزش‌گذاری، مقدار قابل […]