محل سکونت

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت  ...

۲-۱-۱- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. ۸۳۲-۱-۲- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. ۸۵۲-۱-۲-۱- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………۸۵۲-۱-۲-۲- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷۲-۱-۲-۳- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰۲-۱-۳- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… ۹۳۲-۲- […]

سامانه پژوهشی - 
بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۶

فهرست جداولجدول شماره ۳-۱ : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. ۴۷جدول شماره ۱-۲ : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. ۶۳جدول شماره ۱-۳ : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده […]