خانواده

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت  ...

نمودار شماره ۲-۲۷ : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت ……………………………………………………………….. ۹۲نمودار شماره ۲-۲۸ : وضعیت تابعیت مجرمین ………………………………………………………………………… ۹۴نمودار شماره ۲-۲۹ : وضعیت مهاجرت …………………………………………………………………………………. ۹۶نمودار شماره ۲-۳۰ : […]

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت  ...

۲-۱-۱- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. ۸۳۲-۱-۲- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. ۸۵۲-۱-۲-۱- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………۸۵۲-۱-۲-۲- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷۲-۱-۲-۳- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰۲-۱-۳- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… ۹۳۲-۲- […]

سامانه پژوهشی - 
بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۶

فهرست جداولجدول شماره ۳-۱ : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. ۴۷جدول شماره ۱-۲ : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. ۶۳جدول شماره ۱-۳ : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده […]

متن کامل - 
بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۴

۳-۲-۲-۲- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. ۴۵۳-۲-۳- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… ۴۵۳-۲-۳-۱- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… ۴۶۳-۲-۳-۲- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….۴۶فصل چهارم : پیشگیری از جرم […]