جمعیت شناختی

مقاله علمی با منبع : 
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه  ...

فنون پردازش داده‌هاسنجش پایایی[۲۷] (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیریمقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری می‌تواند ویژگی و خصیصه‌ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا […]