جامعه شناسی

دسترسي به منابع مقالات : 
نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی۹۱

 روش تحقیق مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.۸-۱- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:آستان قدس رضوی نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضویقلمرو زمانی تحقیق:نه ماه (مهر ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۱).۹-۱- روش نمونه […]

دسته بندی علمی - پژوهشی :
بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۱۴

سیاست کیفری که سیستم حقـوقی اسلام در حـدود، قصـاص و دیـات اتـخاذ کرده است با سیاستکیفری در تعزیرات تفاوت دارد. بنابراین برای بررسی تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان […]

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت  ...

نمودار شماره ۲-۲۷ : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت ……………………………………………………………….. ۹۲نمودار شماره ۲-۲۸ : وضعیت تابعیت مجرمین ………………………………………………………………………… ۹۴نمودار شماره ۲-۲۹ : وضعیت مهاجرت …………………………………………………………………………………. ۹۶نمودار شماره ۲-۳۰ : […]