تنظیم ولتاژ

جستجوی مقالات فارسی - 
تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)- قسمت  ...

SDEF source specificationشکل ‏۰‑۴ تعریف چشمه‌ای را نشان می‌دهد که مختصات آن (-۱۰۰٫۰٫۰) و انرژی آن MeV 95/1 است.شکل ‏۰‑۴: مثالی از تعریف چشمه در MCNPانواع خروجی استاندارد (تالی‌ها)به کمک […]