بهبود عملکرد

دسترسي به منابع مقالات : 
نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی۹۱

 روش تحقیق مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.۸-۱- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:آستان قدس رضوی نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضویقلمرو زمانی تحقیق:نه ماه (مهر ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۱).۹-۱- روش نمونه […]