پایان نامه ها

تغيير در خصوصيات مواد و هندسيِ شرايط مرزي و يا پيوستگيِ سازه‌هاست.اما جامعه‌ي مهندسين تا کنون نتوانسته بدون استفاده از تجهيزات بازبيني عيني، بهيک روش ارزان، قابل اجرا، موثر و به صورت تمام وقت براي کنترل و بازرسي سازه‌هايي که دچار خستگي، خوردگي و يا خسارت ناشي از پديده‌هاي طبيعيشده‌اند، دست يابد و هنوز در […]

پایان نامه ها

c Analysis Tools Case Studies-Benefits and Applications</title></titles><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].1-2 بیان مساله اساسی تحقیقبا گذر زمان بدلیل توسعه شمار ناوگانهای حمل‌ونقل کشور و عدم توسعه یافتگی سایر اجزای سیستم حمل و نقل، این رشد باعث افزایش ازدحام ترافیک شده است در نتیجه پتانسیل و شمار تصادفات و تاخیرات ترافیکی افزایش و کیفیت زندگی کاهش یافته است. بنابراین متخصصین […]

پایان نامه ها

افزايش مقاومت وتحريک سيستم ايمني ميگو را ايجاد نمودند.Tan و Vanitha در سال 2004 اثرات ضد ميکروبي و نيز تنظيم کنندگي سيستم ايمني تعدادي از گياهان دارويي چيني سنتي صبر زرد Aloevera , Angelica species , Astragalus membrances ,Ganoderma lucidua , Panax ginseng , Scutellaria species , Zingiber officinulle را بررسي کردند که مشاهده نمودند […]

پایان نامه ها

مستقيما توسط لايزوزيم آسيب نمي‌بينند؛ هرگاه ديواره سلولي باکتريهاي گرم منفي در اثر عملکرد کمپلمان، تخريب گردد و آنزيمهاي ديگر به لايه پپتيدوگليکان باکتري دسترسي يابند، لايزوزيم نيز بعلت دسترسي به پپتيدوگليکان غشاء، به طور موثري، فعاليت مي‌نمايد. علاوه بر عملکرد ضد باکتريايي، اين آنزيم باعث افزايش بيگانه خواري توسط سلولهاي بيگانه خوار، به صورت […]

پایان نامه ها

ل نگهداري خواهد بود(مجتبايي و سمسار، 1347).ج. آسياب کردن: پودر گياه توسط آسياب الکتريکي تهيه شده و بايد در مورد همه گياهان از يک نوع صافي استفاد شود تا پودر يکسان و يک اندازه بدست آمده و آنرا را در کيسه هاي نايلوني جمع آوري مي‌كنند(ذکاء، 1364).د. استخراج مواد موثره: مهم ترين و اساسي ترين […]

پایان نامه ها

تنش‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و تغييرمکان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در فضای‏ هنكل به دست آمده و با كمك تبديل معكوس هنكل و سری فوریه، تنش‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير مكان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در فضای‏ واقعی به دست می‏آيند.در فصل دوم با تغییر دستگاه مختصات از استوانه‌ای‏ به دکارتی، توابع گرین تغییر‌مکان و تنش در دستگاه مختصات دکارتی به‌دست آمده و با انتقال دستگاه مختصات از مبداء به‏‏‏‏ یک […]

پایان نامه ها

و جواب آن به شکل زير می‌باشد:(1-30)با قرار دادن (1-30) در (1-27) می‌توان به دست آورد:(1-31)که در آن:(1-32)بنابراين همانگونه که در رابطه (1-30) نشان داده شده، به صورت زير درمی‌آيد: (1-33)که در آن [4] : (1-34)به طور مشابه ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نشان داد که جواب معادله (1- 28) عبارت است از : (1-35)که در آن:(1-36)در معادلات (1-33) […]

پایان نامه ها

مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF PAGEREF _Toc375229521 h 81شکل 5-4 نحوه‌ی اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر PAGEREF _Toc375229522 h 83شکل 5-5 الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان راکتیو مرجع بدست آمده PAGEREF _Toc375229523 h 83شکل 5-6 پروفیل ولتاژ باس توربین بادی قبل […]

پایان نامه ها

ه متصل می‌شود. بدین ترتیب مبدل وظیفه کنترل سرعت ژنراتوری را دارد که به صورت مکانیکی به پره وصل است جدول (3-1) مزیتها و معایب هر یک از توربینهای بادی سرعت ثابت و توربین بادی سرعت متغیر را بیان کرده است.توربین بادی سرعت متغیر قابلیت‌هایی مانند: خروجی بهتر، قابلیت بهبود کیفیت توان و کاهش تنش […]

پایان نامه ها

مقدار نوسانات ولتاژی که توربین بادی تحمل می‌کند تا از شبکه جدا نشود. دوم ، زمان و چگونگی انفصال توربین بادی از شبکه است.شکل (3-7) نشاندهنده مقایسهای از معیار ولتاژ در سه کد شبکه است. اگر اندازه ولتاژ در باس توربین بادی زیر خط رسم شده باشد، آنگاه بهره‌بردار توربین بادی حق دارد، توربین بادی […]

پایان نامه ها

سازی……………………………………………………………………………………………صفحه642-57-3- تغییر مقدار……………………………………………………………………………………………….صفحه642-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………صفحه652-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی………………………………………………………………………………صفحه652-59-1- الگوریتم ژنتیکی سری………………………………………………………………………………..صفحه662-59-2- الگوریتم ژنتیکی موازی………………………………………………………………………………صفحه672-60- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک………………………………………………………………………..صفحه672-61- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..صفحه692-62- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها …………………………………………………………………….صفحه702-62-1- استراتژی رَدّی………………………………………………………………………………………….صفحه702-62-2- استراتژی اصلاحی……………………………………………………………………………………صفحه702-62-3- استراتژی جریمه‌ای …………………………………………………………………………………..صفحه702-63- بهبود الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………….صفحه712-64- مدل دینامیکی سازه………………………………………………………………………………………..صفحه722-65- معادلات دیفرانسیل پیوسته سیستم…………………………………………………………………….صفحه722-66- نمونه برداری زلزله و سیگنال حاصل از سنسور………………………………………………….صفحه732-67- نمونه برداری […]

پایان نامه ها

ل ……………………………………………………….صفحه 78شکل 2-24) پاسخ طبقه اول بدون کنترل بعد از اعمال نیروی زلزله ………………………………صفحه 81شکل 2-25) پاسخ طبقه هشتم بدون کنترل بعد از اعمال نیروی زلزله ……………………………صفحه 82شكل 3-1) سيستم مكانيك جرم- فنر- دمپر ………………………………………………………………صفحه 85شكل 3-2) رفتار زماني خروجي سيستم ……………………………………………………………………صفحه 88شكل 3-3) سيستم حلقه باز و حلقه بسته ………………………………………………………………….صفحه 89شكل 3-4) بررسي […]