پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، رشد اقتصادی

است.(فرای،89:1386)عده ای دیگر از مردم شناسان، افزون بر تأثر محیطی حاکم بر باور غزها، تجارت و مراوده با مردمان یکجانشین – که دارای دین های پیچیده تری نسبت به صحرانشینان بودند- را عامل اصلی تغییرات فرهنگی این گروه به شمار می آورند.(محمدی،18:1388) بنابر مطالعات گسترده آیرونز،اعتقادات مربوط به شمنی و تانگری بین ترکمنان همراه با […]

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان خراسان شمالی، استان گلستان، افغانستان

ج به طرف مغرب کوچ کرده اند. در قرن ششم میلادی به کناره های مسیر دریا و در قرن چهارم هجری به کناره های جنوب آمودریا و منطقه مرو رسیدند. سپس بتدریج بسوی جنوب آسیای میانه روی آوردند. احتمالاً بعضی از گروه های ترکمن در هنگام مهاجرت به سوی غرب، دریای مازندران را دور زده […]

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان انسان شناسی، ساختار اجتماعی، استان گلستان

قدیمیترین فرش بجای مانده از ترکمن‌های یموت 704-2 نتایج 754-3 پیشنهادات 76 پی نوشت…………………………………………………………………………..77 4-4 منابع و مواخذ 78 فصل اولکلیّات تحقیقمقدمه: ترکمنان، دسته ای از کوچ نشینان زرد پوست آسیای مرکزی بودندکه بدلیل شیوه خاص معیشتی و ویژگی های مترتب بر جوامع کوچک(بدوی) شناخت تاریخ آنان به آسانی میسر نیست. از اینرو، محققان با […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه ارتباطات دهان به دهان، ارزش ویژه، کیفیت درک شده

ا 473/0) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده رابطه ی معنی داری دارد. اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه افزایشی در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی موجب افزايش در کیفیت درک شده مي شود و بر عكس. فرضیه هشتم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه ارتباطات دهان به دهان، کیفیت درک شده، ارزش ویژه

متغيرهاي ديگر از روش تحليل مسير( مدل معادلات ساختاري) استفاده مي شود . براي انجام تحليل مسير از نرم افزار LISREL استفاده شده است. خروجي هاي اين نرم افزار در سه قسمت زير به ترتيب ارائه مي شود.4-3-2. تحليل عامليمعمولا در تحقیقات به دلایل مختلفی با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی

موجود یا یاري دادن به فرآیند تصمیم گیري باشد .تحقیقات توصیفی را می توان به پنج دسته پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهی ، بررسی موردي ، تحقیق علی – مقایسه ای تقسیم نمود(سرمد و دیگران، 1385).با توجه به تعاریف هر یک از روش هاي یاد شده، روش تحقیق در این بررسی، توصیفی از نوع […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه وفاداری مشتری، ارزش برند، ارزش ویژه

سهامداران(معتمدوزیری،1390،ص47). 2-5. تحقیقات انجام شدهطی سالهای گذشته، شمار زيادی از مطالعات در جستجوی اين بودند که عناصر مختلف آميخته بازاريابی چگونه بر ارزش برند تأثير می گذارند. بهرحال اکثر اين مطالعات در آمريکا يا ديگر کشورهای غربی شکل گرفته اند، بنابراين يافته های آنان بدون انجام آزمونهای تجربی قابل تعميم نخواهند بود.در ادامه نمونه هایی […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه رضایت مشتری، رضایت مشتریان، انتظارات مشتریان

و… می باشد. 6. ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان است. 7. انتخاب مشتری دایمی و وفادار، تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیت های کارآمد هر شرکتی است. 8. مدیران ارشد باید شخصا الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند. 9. برای جلب اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول بدهید و […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، توزیع فراوانی

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق1-5 چارچوب نظری تحقیق1-6 فرضیه ها1-7 تعریف متغیرها1-8 قلمرو تحقیق فصل دوم – مبانی نظری و سابقه پژوهش 2-1 مقدمه2-2 تعاریف و مفاهیم ارزش ویژه برند2-3 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 2-4 مشتری و مشتری داری2-5 تحقیقات انجام شده 2-5-1 تحقیقات داخلی 2-5-2 تحقیقات خارجیفصل سوم – روش شناسی تحقیق […]

پایان نامه ها

مقاله با موضوع ارتباطات دهان به دهان، کیفیت درک شده، ارزش ویژه

هريك از متغيرها بر روي متغيرهاي ديگر از روش تحليل مسير( مدل معادلات ساختاري) استفاده مي شود . براي انجام تحليل مسير از نرم افزار LISREL استفاده شده است. خروجي هاي اين نرم افزار در سه قسمت زير به ترتيب ارائه مي شود.4-3-2. تحليل عامليمعمولا در تحقیقات به دلایل مختلفی با حجم زیادی از متغیرها […]

پایان نامه ها

مقاله با موضوع ضریب همبستگی، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

پاسخ دهندگان4-2-5. شغلهمانطور که در جدول مشاهده می شود 4/34 درصد پاسخ دهندگان کارمند ، 6/2 درصد خانه دار ، 6/1 درصد بیکار، 7/10 درصد شغل آزاد ، 8/1 درصد کارگر ، 3/45 درصد دانشجو و6/3 درصد دارای سایر مشاغل می باشند.جدول 4-5: توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگانشغلفراوانیدرصد فراوانیدرصد فراوانی تجمعیکارمند13234.434.4خانه دار102.637.0بیکار61.638.5شغل آزاد4110.749.2کارگر71.851.0دانشجو17445.396.4سایر143.6100.0کل384100.0 […]

پایان نامه ها

مقاله با موضوع وفاداری مشتری، ارزش برند، ارزش ویژه

سهام یک شرکت از دیدگاه سهامداران(معتمدوزیری،1390،ص47). 2-5. تحقیقات انجام شدهطی سالهای گذشته، شمار زيادی از مطالعات در جستجوی اين بودند که عناصر مختلف آميخته بازاريابی چگونه بر ارزش برند تأثير می گذارند. بهرحال اکثر اين مطالعات در آمريکا يا ديگر کشورهای غربی شکل گرفته اند، بنابراين يافته های آنان بدون انجام آزمونهای تجربی قابل تعميم […]