دسته‌بندی نشده

خدمتگزار، رهبري، اعتماد، کارکنان، توانمندسازی، مازندران برای

ازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد: شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها، آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار، تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان، ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و […]

دسته‌بندی نشده

تعهد، پژوهش ، تحقیق ، چهارم:، پاسخگویان ، کشور 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی   2-17) مفهوم رفتار شهروندی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 2-18)  رویکردهای موجود در تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… 71 ü      رفتارهای در نقش و فرانقش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 ü      تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………………………………. 72 2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام  …………………………………………………………………………………………………………………………. 73 2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی […]

دسته‌بندی نشده

تعهد، سنجش، بازاریابی، بانک، تعاون، شعب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138 5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138 5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143 بررسی فرضیه اصلی  …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143 بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144 بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144 بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145 بررسی فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145 بررسی فرضیه فرعی پنجم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146 بررسی فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. […]

دسته‌بندی نشده

تعهد، سنجش، بازاریابی، بازارگرایی، رابط، سازمانی

سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی […]

دسته‌بندی نشده

آنلاین، دانشجویان، متغیر ، سنجش، رشت ، اعتماد

…………………………………………………………………………………………………….. 84 4-2-2) سن پاسخگویان   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85 4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………… 86 4-3) توصیف متغیرهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 4-3-1) توصیف متغیر  خواسته­های فردی مصرف کننده …………………………………………………………………………………………….. 87 4-3-2) توصیف متغیر  نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………… 88 4-3-3) توصیف متغیر  قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………………. 89 4-3-4) توصیف متغیر  کیفیت محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90 4-3-5) توصیف متغیر  اعتماد به […]

دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : – اهمیت بخش روستایی به عنوان تولید­کننده مواد غذایی: با توجه به اینکه بخش مهمی از تولید محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط روستاها انجام می­گیرد و بر خلاف تغییر روندهای جمعیتی تغییر […]

دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : – اهمیت بخش روستایی به عنوان تولید­کننده مواد غذایی: با توجه به اینکه بخش مهمی از تولید محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط روستاها انجام می­گیرد و بر خلاف تغییر روندهای جمعیتی تغییر […]

دسته‌بندی نشده

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : عمران روستایی: عمران روستایی[1] عبارت است از جنبش در جهت بهبود شرایط زیستی با همکاری جدی و در صورت امکان با ابتکار افراد یک جامعه، یا جنبش در جهت بهبود شرایط زندگی در یک واحد […]

دسته‌بندی نشده

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : عمران روستایی: عمران روستایی[1] عبارت است از جنبش در جهت بهبود شرایط زیستی با همکاری جدی و در صورت امکان با ابتکار افراد یک جامعه، یا جنبش در جهت بهبود شرایط زندگی در یک واحد […]

دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : توسعه پایدار روستایی[1]: توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می­سازد بدون آنکه توانایی نسل­های آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد. این نوع توسعه دارای دو مفهوم کلیدی است: […]

دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : توسعه پایدار روستایی[1]: توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می­سازد بدون آنکه توانایی نسل­های آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد. این نوع توسعه دارای دو مفهوم کلیدی است: […]

دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان

  عنوان کامل پایان نامه : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار قسمتی از متن پایان نامه : اجزای توسعه روستایی[1]: اول، کیفیت فیزیکی زندگی[2] شامل محیط طبیعی، الگوی مصرف و نیازهای اساسی انسانی، امنیت طبیعی در برابر عناصر با منشا طبیعی و اجتماعی. دوم، دستیابی به وسیله معیشت[3] تمایل دستیابی به منابع […]