پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد آبياري، اسيد، خشکي

خشکي به گلرنگ عملکرد روغن به شدت کاهش مي يابد ولي از طرفي با افزايش شدت تنش در سطوح بعدي افت عملکرد با شدت کمتري انجام مي گيرد. در تحقيقات ايشان عملکرد روغن تحت تأثير تنش خشکي کاهش يافت و در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. در يک بررسي در رابطه با گلرنگ […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد تيمار، ميانگين، آبياري

گلدهي و گرده افشاني بود. در مطالعهي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيکي ارقام گلرنگ بهاره تحت شرايط تنش آبي، گزارش شد که بيشترين شاخص برداشت دانه با ميانگين 7/25 درصد توسط رقم RH 8018 در شرايط بدون تنش آبي و کمترين مقدار آن با ميانگين 21/19 درصد در شرايط بدون تنش آبي، توسط رقم Arak […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد خشکي، گياه، نسبي

ها باقي بماند. در مزرعه تنش آب معمولاً با نور و در جه حرارت بالا همراه است و ترکيب اين عوامل مي تواند به ممانعت نوري منتهي شود هر چند به نطر نمي رسد که در سورگوم اين مسأله اهميت قابل توجهي داشته باشد. تنش آب موجب تغييرات زيادي در انواع و مقادير کربوهيدرات هاي […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد طول فصل رشد

اند. اين محصول احتمالاً از ناحيهي فرات به مصر برده شده، اما روغن کشي واستفاده از روغن آن بعدها درآنجا متداول شده است. دسته اي از گل هاي مجزاي گلرنگ که در ميان پاکتي از برگ هاي بيد بود با جسد موميايي آمنوفيس اول از سلسله هجدهم (1600 قبل از ميلاد) کشف شد. بنا بر […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه عدم تمرکز

درجه استقلال نهايي هر الگوريتم را‌ در حين اجرا نشان مي‌دهد:(3-10) در اين رابطه Algi نشان‌دهنده الگوريتمي است که قرار است درجه استقلال نهايي آن محاسبه شود و WisedCrowd جامعه خردمند و يا همان نتايج اوليه انتخاب‌شده مي‌باشد و n تعداد الگوريتم‌هاي غير هم ‌نام و m تعداد الگوريتم‌هاي هم ‌نام با اين الگوريتم در […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه خوشه‌بندي، ترکيب، پراکندگي

ديگر ارزيابي و انتخاب نيز مطرح شده است که ما آن‌ها را به ترتيب زمان ارائه بررسي خواهيم کرد.2-4-1. خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر انتخاب فرن و لين در اين روش براي خوشه‌بندي ترکيبي از زيرمجموعه‌ي موثرتري از افرازهاي اوليه در ترکيب نهايي استفاده مي‌شود. اگر چه تعداد اعضاي شرکت‌کننده در ترکيب نهايي در اين روش […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب

شده است. نشان را به عنوان فرا خوشه اول در نظر بگيريد. با جداسازي ابر لبه‌ها، شي وزن‌دار فرا لبه با بردار اجماع حاصل مي‌شود. متعاقباً، فرا خوشه در رقابت براي تخصيص رئوس/ اشياي و برنده مي‌شود و بنابراين خوشه در نتايج خوشه‌بندي جامع نشان داده مي‌شود. الگوريتم فرا خوشه‌بندي براي اين مثال روي خروجي‌هاي […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، عدم تمرکز

هر يك از الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي، با توجه به اينكه بر روي جنبه‌هاي متفاوتي از داده‌ها تاكيد مي‌کند، داده‌ها را به صورت‌هاي متفاوتي خوشه‌بندي مي‌نمايد. به همين دليل، نيازمند روش‌هايي هستيم كه بتواند با استفاده از تركيب اين الگوريتم‌ها و گرفتن نقاط قوت هر يك، نتايج بهينه‌تري را توليد كند. در واقع هدف اصلي خوشه‌بندي تركيبي18 […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع personality، individual، Personality

Journal of research in personality, 3, 469-486.59- Fukunishi, I., Tsuruta, T., Hirabayashi, N., & Asuaki, N. (2001). Association of alexithymic characteristics and posttraumatic stress responses following medical treatment for children with refractory hematological diseases. Psychological Reports, 89, 527-53460- Garg, P., & Rastogi, R. (2009). Emotional intelligence and stress resiliency: A relationship study. International Journal of […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع Personality، Individual، Emotional

Emotional intelligence and emotional information processing. Personality and Individual Differences, 39, 403-414.5- Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., & Moore, H. (2007). Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Personality and Individual Differences, 43, 179-189.6- Austin, E. J., Saklofske, D. H., & Egan, V. (2005). Personality, well-being and health […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی، پرخاشگری، هوش هیجانی

مطالعه طولی برای بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با پرخاشگری وجود نداشت.5-3- پیشنهادات 1- پیشنهاد می‌شود این پژوهش بر روی نمونه‌های دیگر، بویژه دانشجویان دانشگاه و دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شود. 2- انجام مطالعات طولی در زمینة رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با پرخاشگری می‌تواند تغییرات این رابطه را در طول […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد مراقبتي، تعويق،

اقدامات فرهنگي مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است . در بند(ژ) مادّه ي “23” ،”الزام به تحصيل”يکي از مجازات هاي تکميلي است که ويژگي تربيتي داردوقاضي مي تواند هرگاه صلاح بداند آنرا در مورد محکوم حکم کند. درمادّه ي “43” ق.م.ا 1392 يکي از دستوراتي که در تعويق مراقبتي ، قاضي مي تواند محکوم را […]