مقالات

  • فقر.
  • بيکاري.
  • مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچک.
  • پايين بودن درآمد از شغل اصلي و جبران آن با تکدي گري.
  • داشتن بيماري و تهيه هزينه هاي درمان خود يا خانواده.
  • فرار از منزل و کسب درآمد به وسيله تکدي گري.
  • مشکلات جسمي ، روحي و رواني.

8- کهولت سن، از کارافتادگي و تهيه هزينه زندگي.

 

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir