داغ ترین ها

حولوحوش خودتنظیمی، کمک رسان شما در حل مشکلات شخصی

<p>واسه جواب دادن به این سئوال که چی خود تنظیمی رو شکل میده، زیمرمن (1998) یه چهارچوب مفهومی رو ارائه داد. این چهارچوب می تونه طبق 6 سئوال اساسی مشخص شه که در جدول (2-2 به همراه فرایندهای خود تنظیمی مهم نشون داده شده.<br />جدول (1-2) جنبه های خود تنظیمی<br />موضوعات یادگیری خرده فرایندهای خود تنظیمی<br />به چه دلیل <br />چجوری <br />چه وقتی<br />چی<br />چه وقت<br />با کی خودکارآمدی و اهداف خود<br />به کار گیری راهبردها یا کارکرد معمولی<br />مدیریت زمان<br />نگاه خود، قضاوت در مورد خود و خود واکنشی<br />ساختار بخشی به محیط<br />خواسته کمک</p>
<p>یه جزء مهم و جدا کننده یادگیری خود تنظیمی اینه که یادگیرنده کمه کم تو یه جنبه و شاید در همه جنبه ها امکان انتخاب داشته باشه.این به اون معنا نیس که یادگیرنده گان همیشه از انتخابای موجود به درستی به کار گیری می کنه، بلکه اونا ممکنه در مورد چگونگی پیش رفتن نامطمئن باشن و از معلم در باره چیزی که باید بکنن، سئوال کنن. اما تا وقتی که همه جنبه های تکلیف به طور خارجی کنترل نمی شه، ما میتونیم از خود تنظیمی سخن به میان بیاریم. وقتی که همه جنبه ها کنترل می شه می گیم که رفتار به طور خارجی یا به وسیله بقیه تنظیم شده. این نوع موقعیت وقتی به وجود میاد که معلمان در مورد این تکلیف به چه دلیل، چجوری، چه وقتی، کجا و با کی انجام می شه، به دانش آموزا هیچ آزادی عمل نمی دن. پس عاقلانهه درباره خود تنظیمی طبق اندازه اون صحبت کنیم تا طبق واژه های مطلق ( افراد دارای خود تنظیمیه یا نه؟). <br />معنی خود تنظیمی مثل مفاهیمیه که بندورا مطرح کرده.<br />بندورا عقیده داره که خودتنظیمی به دلیل سه کارکرد جانبی عمل می کنه: <br />- خودمون نگری<br />- خود قضاوتی<br />- خود واکنشی<br />خودمون نگری، دو هدف کلی داره؛ یکی اینکه اطلاعات لازم رو واسه دسته بندی اهداف واقعی و اطلاعات لازم رو واسه عمل به عنوان مبنایی واسه خود – واکنشی جفت و جور می کنه و دیگه اینکه عمل خود تشخیصی رو به کار میگیره. خود تنظیمی مؤثر، واقعا، موندگاری و فوریت خودمون نگری بستگی داره. قضاوتا( خودارزیابیا) به خود واکنشی منجر می شن. این عمل، از راه <br />الف)ایجاد یه استاندارد شخصی، بیشتر طبق آموزش مستقیم <br />ب) خودمقایسه ای با رفتارای قبلی<br /> ج) ارزش گذاری طبق فعالیت<br /> د) و تعیین کنندهای ادراکی کارکرد، انجام می شه. <br />خود – واکنشیا، روشایی هستن که طبق معیارها، رفتار رو تنظیم می کنن. پس خود – واکنشی، افراد رو بر می انگیزد تا تلاش لازم رو واسه انجام چیزی که مهم می دونه، از سر می گیرن(ابراهیمی قوام، 1388).</p>

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir