دسته‌بندی نشده

تعهد، پژوهش ، تحقیق ، چهارم:، پاسخگویان ، کشور 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

68 بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی

  2-17) مفهوم رفتار شهروندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

70 2-18)  رویکردهای موجود در تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………

71 ü      رفتارهای در نقش و فرانقش ………………………………………………………………………………………………………………………………

71 ü      تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان……………………………………………………………………………………………………………….

72 2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

73 2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام  ………………………………………………………………………………………………………………………….

73 2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان ……………………………………………………………………………………………………………………………..

74 2-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف ……………………………………………………………………………………………………………………….

76 2-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران …………………………………………………………………………………………………………..

76 2-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران ………………………………………………………………………………………………………….

77 2-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران …………………………………………………………………………………………………………….

77 2-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس ………………………………………………………………………………………………………….

78 2-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن  ……………………………………………………………………………………………………………..

79 2-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی  ……………………………………………………………………………………………………

79 2-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………..

81 2-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………..

83 2-23) پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

86 الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور  ………………………………………………………………………………………………………………………

86 ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور  …………………………………………………………………………………………………………………….

88 2-24) خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

92  

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

94 3-2)روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

95 3-3)جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

95 3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………

96 3-4-1) روش جمع آوری داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………

96 3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………

98 3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….

98 3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………..

99 3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..

100  

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

103 4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………..

104 4-2-1) جنسیت پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

104 4-2-2) سن پاسخگویان   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

105 4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………………………………………

106 4-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….

107 4-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….

107 4-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………………..

108 4-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی …………………………………………………………………………………………………………………..

109 4-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز  …………………………………………………………………………………………………………………………

110 4-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………….

111 4-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………

111 4-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..

112 4-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

113 4-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای  …………………………………………………………………………………………………………

114 4-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………….

115 4-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی   ………………………………………………………………………………………………………..

115 4-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………..

116 4-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

117 4-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….

118 4-5-5) توصیف متغیر جوانمردی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

119 4-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم  …………………………………………………………………………………………………………………………

120 4-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………

121 4-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

122 4-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر ……………………………………………………………………………………………………………………………..

123 4-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری …………………………………………………………………………………………………………………………..

124 4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  …………………………………..

125 4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..

130 4-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد   ………………………………………………………………………………………………………….

130 4-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………………

131 4-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری ………………………………………………………………………………………………………………..

132 4-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

133  

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

137 5-2) نتایج آمار توصیفی متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *