پایان نامه ها

Transactions، فرکانسی، ADDIN، Electrical، ترانسفورماتور، EN.CITE

s on</full-title></periodical><pages>493-505</pages><volume>18</volume><number>2</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] یک مدل دقیق از ترانسفورماتور تکفاز به منظور تشخیص خطای جابهجایی محوری و تغيير شكل ارائه شده است. در مدل مزبور مقاومتهای موازی(تلفات دیالکتریک) و سری(تلفات مسی) بصورت وابسته به فرکانس در نظر گرفته شده است. البته اثر هسته و اندوکتانس مربوط به آن در فرکانسهای بالاتر از 10کیلوهرتز نادیده گرفته شده است. پارامترهای مداری از دو روش تحلیلی و المان محدود محاسبه شده و حساسیت تستهای مختلف بر پاسخ فرکانسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در مراجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Behjat</Author><Year>2011</Year><RecNum>154</RecNum><DisplayText>[6, 7]</DisplayText><record><rec-number>154</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>154</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Behjat, Vahid</author><author>Vahedi, Abolfazl</author><author>Se–eshmehr, Alireza</author><author>Borsi, Hossein</author><author>Gockenbach, Ernst</author></authors></contributors><titles><title>Diagnosing shorted turns on the windings of power transformers based upon online FRA using capacitive and inductive couplings</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>2123-2133</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Behjat</Author><Year>2012</Year><RecNum>152</RecNum><record><rec-number>152</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>152</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Behjat, Vahid</author><author>Vahedi, Abolfazl</author><author>Se–eshmehr, Alireza</author><author>Borsi, Hossein</author><author>Gockenbach, Ernst</author></authors></contributors><titles><title>Sweep frequency response analysis for diagnosis of low level short circuit faults on the windings of power transformers: An experimental study</title><secondary-title>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Sys–s</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Sys–s</full-title></periodical><pages>78-90</pages><volume>42</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0142-0615</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6, 7] روش آزمایشگاهی برای تشخیص خطای اتصالکوتاه در ترانسفورماتور با استفاده از پاسخ فرکانسی ارائه شده است. اثر تجهزات اندازهگیری(گوپلینگهای سلفی و خازنی) بر روی پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور مورد تحقیق قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bjerkan</Author><Year>2005</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Bjerkan, Eilert</author></authors></contributors><titles><title>High frequency modeling of power transformers: stresses and diagnostics</title></titles><dates><year>2005</year></dates><publisher>Norwegian University of Science and Technology</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8] یک مدل دقیق از ترانسفورماتور سه فاز ارائه شده که شامل تلفات وابسته به فرکانس که ناشی از جریانهای جریان فوکو در هسته و سیمپیچ است، ارائه شده است. به منظور تعیین پارامترها از تحلیل المان محدود دوبعدی استفاده شدهاست. یکی از مشاهدات مهم در این مرجع، قابل توجه بودن اثر هسته و اندوکتانس تا فرکانس یک مگاهرتز میباشد.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jayasinghe</Author><Year>2006</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jayasinghe, JASB</author><author>Wang, ZD</author><author>Jarman, PN</author><author>Darwin, AW</author></authors></contributors><titles><title>Winding movement in power transformers: a comparison of FRA measurement connection methods</title><secondary-title>Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1342-1349</pages><volume>13</volume><number>6</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1070-9878</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9] حساسیت پاسخ فرکانسی به اتصالات مختلف اندازهگیری و توانایی آنها در تشخیص خطاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دو تست نوع اول و سوم (که در بخش REF _Ref371877774 r h ‏4-4- بحث خواهد شد) نسبت به تشخیص خطاها دارای حساسیت بیشتری خواهند بود.
در مراجعPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Mjk8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzEwLTEyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+Mjk8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFiZXl3aWNrcmFtYSwgS0cgTmls
YW5nYSBCPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TZXJkeXVrLCBZdXJpeSBWPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5H
dWJhbnNraSwgU3RhbmlzbGF3IE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+RXhwbG9yaW5nIHBvc3NpYmlsaXRpZXMgZm9yIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24g
b2YgcG93ZXIgdHJhbnNmb3JtZXIgaW5zdWxhdGlvbiBieSBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5h
bHlzaXMgKEZSQSk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUg
VHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM3NS0xMzgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4w
ODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
PkFiZXl3aWNrcmFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8L1llYXI+PFJlY051bT4xNTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjE1PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWEsIEtHTkI8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvZG9sdHNldiwgQWxleGFuZGVyIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNl
cmR5dWssIFl1cml5IFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1YmFuc2tpLCBTdGFuaXNsYXcgTTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wdXRhdGlvbiBv
ZiBwYXJhbWV0ZXJzIG9mIHBvd2VyIHRyYW5zZm9ybWVyIHdpbmRpbmdzIGZvciB1c2UgaW4gZnJl
cXVlbmN5IHJlc3BvbnNlIGFuYWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1hZ25ldGlj
cywgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NYWduZXRpY3MsIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTk4My0xOTkwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDE4LTk0NjQ8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkFiZXl3aWNrcmFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjEw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWEsIE5p
bGFuZ2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNlcmR5dWssIFl1cml5IFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1
YmFuc2tpLCBTdGFuaXNsYXcgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLWZyZXF1ZW5jeSBtb2RlbGluZyBvZiBwb3dlciB0cmFuc2Zvcm1lcnMg
Zm9yIHVzZSBpbiBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5hbHlzaXMgKEZSQSk8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnks
IElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA0
Mi0yMDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *