پایان نامه ها

يك، تكرارشونده، اين، كه، نشانگر، براي

تکثیر شده و با استفاده از ژل پلی‏اکریل‏آمید واسرشته‏ساز ثبت می‏شوند (نقوی و همکاران، 1386).
امکان بررسی همزمان چندین مکان ژنی، عدم نیاز به اطلاعات اولیه جهت طراحی آغازگر، عدم حساسیت به غلظت DNA الگو، ظرفیت بررسی کل ژنوم برای نمایان ساختن چندشکلی، تولید تعداد زیاد نوار تکرارپذیر در مدت زمان کوتاه و صرفه اقتصادی نسبی به ازای هر نشانگر از مزایای این روش محسوب می‏شود (پجیک و همکاران، 1998؛ ساسانوما و همکاران، 2002 و ووس و همکاران، 1995). اگرچه هم‏اکنون مجموعه نرم‏افزارهایی برای امتیازدهی باندهای AFLP به صورت هم‏بارز، موجود است ولی چون نشانگرهای AFLP توارث بارز دارند در برخی مطالعات از جمله مطالعات ژنتیک جمعیت، امتیازدهی هم‏بارز نشانگرهای AFLP مشکل است (دوین، 2003 و لیو، 2004). علاوه بر این پیچیدگی نسبی کاربرد آن‏ها در مقایسه با سایر روش‏های مبتنی بر PCR، عدم اطلاع از جایگاه ژنی نشانگرها، عدم امکان تشخیص آلل‏های هر نشانگر و در نهایت تکثیر قطعات غیر واقعی DNA در مواردی موجب کاهش استفاده از این نشانگر شده است (لیو، 2004).
2-15چندشكليهاي تك نوكلئوتيدي(SNP)
نشانگرهای SNPجدیدترین نشانگرهای وابسته به DNA بوده و به عنوان نشانگر ژنتیکی دو آللی شناخته می‏شوند. اين نشانگرها مبتني بر تفاوتهاي مربوط به تك جفت بازها ميباشند و در مقایسه با SSR کمتر تحت تأثیر موتاسیون قرار می‏گیرند. يك SNP وضعيتي است كه درآن دو باز با فراواني محسوسي جایگزین هم شده باشند..SNPرا مي توان به روشهاي متعددي تشخيص داد اما يك فناوري نسبتاً جديد در اين رابطه، استفاده از ريزآرایههایDNAميباشد. اين فناوري را ميتوان براي بررسي تعداد زيادي نمونه و درحداقل زمان بهكار برد (نیکولاس، 1996). ريزآرایهها قطعات DNAمربوط به هزاران ژن هستند كه بر روي يك ماده زمينهاي كوچك مرتب شدهاند. اين ريزآرایههاcDNA (DNA تك رشتهاي كه از روي RNAنسخه برداري شده است) نشاندار شده حاصل از يك بافت برگزيده را كاوش ميکنند.چنین نشانگرهایی را می‏توان در نقشه‏یابی فیزیکی و ژنتیکی و هم‏چنین در انتخاب همسانه‏های BAC به منظور بررسی توالی کامل ژن‏ها بکار برد (مونتالدو و مزا، 1998).
2-16موقعيت توالي نشان‏دار(STS)STS يك رديف منحصر به فرد و با موقعيت كروموزومي معين ميباشد. از آنها اغلب براي تلفيق اطلاعات نقشهيابي حاصل از آزمايشگاههاي مختلف بهره ميگيرند. يك STS معمولا 200 تا 400 جفت باز طول دارد و از طريق PCR قابل تكثير ميباشد. ريزماهوارهها نمونههايي از يكSTS ميباشند (مونتالدو و مزا، 1998).
2-17رديف‏هاي بيان شده نشان‏‏دار(EST)تركيب DNA پستانداران بسيار تكرارشونده است، به طوريكه ممكن است ارائه يك STS بسيار وقتگير باشد. يك روش براي افزايش شانس جداسازي يك STS منحصر به فرد استفاده از رديفهاي بيان شده نشاندار يا ESTميباشد. براي توليد يك EST ابتدا از روي RNA پيامبرcDNAتوليد ميشود. آنگاه 200 تا 400 جفت باز مربوط به پايانههاي cDNA مذكور رديف‏يابي ميگردند. اينها همان EST ميباشند. هر چه mRNA از رديفهاي تكراري عاريتر باشد، احتمال انحصاري بودن EST بيشتر است (مونتالدو و مزا، 1998).
2-18تعداد متغير تكرارهاي متوالي(VNTR)عليرغم آنكه تعويض، حذف يا درجبازها بخش بسيار مهمي از تفاوتهاي ژنتيكي بين آللها وافراد هستند، ولي تنها نوع تفاوتهاي ژنتيكي نميباشند.
نوع مهم ديگري از تفاوتهاي ژنتيكي تفاوت در تعداد تكرارهاي متوالي درDNA تكرارشونده ميباشد.
دو نوعDNA تكرارشونده شامل DNA تكرارشونده پراكنده و متوالي وجود دارد (نیکولاس، 1996).
نوع پراكنده را از نظر اندازه واحد تكرارشونده تقسيم بندي مينمايند. واحدهاي بلندتر را عناصر پراكنده بلند(LINE) مينامند كه بهطور نمونه بيش از 1000 باز طول دارند. اشكال كوتاهتر را عناصر پراكنده كوتاه(SINE) مينامند كه معمولا از 1500 باز كوتاهترند. بطور نمونه LINEها حدود 10 هزار بار در ژنوم روي ميدهند در حاليكه SINEها حدود 100 هزار بار رخ ميدهند. مجموع اين دو 20 درصدقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *