پایان نامه ها

sys–</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Tyndall Centre for Climate Change Research</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].

350520-182245
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1: برخي از اتصالات متداول CLRIs-limiterبه دليل عدم امكان استفاده از فيوزها در ولتاژها و جريان‌هاي بالا شركت ABB در سال 1980 اين محدود كننده را طراحي كرد. ساختار كلي يك Is-limiterدر شکل2-2 نشان داده شده است.
اين محدود كننده از دو بخش هدايت كننده موازي تشكيل شده است:
1– كنتاكتور اصلي
2 – فيوز موازي با كنتاكتور اصلي
همانطور که در قسمت (b) شکل2-2 نشان داده شده است، در كار عادي سيستم قدرت، جريان شبكه از كنتاكتور اصلي عبور مي‌كند. در زمان اتصال كوتاه، كنتاكتور اصلي باز شده و جريان از طريق فيوز موازي هدايت مي‌شود (قسمت (c)). به اين ترتيب جريان اتصال كوتاه حداكثر در نيم سيكل اول محدود مي‌شود. اين محدود كننده معمولاً در مسير اتصال دو سيستمي استفاده مي‌شود، كه در صورت اتصال مستقيم جريان عيب آنها از مقادير نامي تجهيزات بالاتر مي‌رود. اين محدود كننده قادر است، قبل از اينكه جريان‌هاي بالا به تجهيزات سيستم آسيبي برسانند، عمل نمايد.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2: يک Is-limiter نمونه و عملکرد آناز مزاياي اين محدود كننده‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
عملكرد سريع در نيم سيكل اول اتصال كوتاه
تقريباً بدون اتلاف توان در عملکرد نرمال سيستم
استفاده از خواص سودمند فيوزها در زمان خطا
از معايب اين محدود كننده ها مي توان به موارد زير اشاره كرد.
قيمت بالا
نياز به تعويض كنتاكتور و فيوز بعد از هر اتصال كوتاه
حساسيت بيش از حد به افزايش جريان
محدود کننده جریان خطای حالت جامدبا رشد سريع ادوات الكترونيك قدرت ايده محدود کننده جريان خطاي حالت جامد كه داراي كاركردي مشابه Is-limiter است، مطرح شد. به طور معمول در ساختار محدود کننده‌هاي جريان خطاي حالت جامد از ادواتي نظير بانك خازني، يك راكتور و سوئيچ الكترونيك قدرت نظير GTO، تريستور يا سویيچ‌هاي ديگر با عملكرد سريع استفاده مي‌شود.
در شکل 2-3 يک نمونه از اين محدود کننده‌هاي جريان خطاي حالت جامد نشان داده شده است. در عملکرد عادي سيستم تريستورها خاموش مي‌باشند و بانك خازني و راكتور به صورت سري با هم قرار مي‌گيرند. اندازه خازن و سلف به گونه‌اي طراحي شده است، که در عملکرد نرمال سيستم سلف و خازن در حالت رزونانس سري باشند و بنابراين امپدانس اين مجموعه برابر صفر باشد. با وقوع خطا تريستورها روشن شده و با اتصال کوتاه کردن دو سر خازن، خازن را از مدار خارج مي‌کنند. بنابراين در زمان خطا امپدانس معادل اين مجموعه برابر امپدانس راكتور است و اين امپدانس باعث کاهش جريان اتصال كوتاه مي‌شود. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2000</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>[30]</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Chang, CS</author><author>Loh, PC</author></authors></contributors><titles><title>Designs synthesis of resonant fault current limiter for voltage sag mitigation and current limitation</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2000. IEEE</secondary-title></titles><pages>2482-2487</pages><volume>4</volume><dates><year>2000</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780359356</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[30].

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 3: ساختار نمونه‌اي از محدودکننده جريان خطاي حالت جامد.ساختار ديگري از محدود کننده‌هاي جريان خطاي حالت جامد در شکل 2-4 نشان داده شده است. در حالت عملکرد عادي سيستم تريستورها خاموش مي‌باشند و راكتور L1 و خازن C1 به صورت سري با هم قرار مي‌گيرند. همانند محدود کننده جريان قبل، اندازه راكتور L1 و خازن C1 بگونه‌اي طراحي شده است، که در عملکرد نرمال سيستم سلف و خازن در حالت رزونانس سري باشند و بنابراين امپدانس اين مجموعه برابر صفر مي‌باشد. پس از وقوع خطا تريستورها روشن شده و سلف L2 نيز وارد مدار مي‌شود. با توجه به زاويه آتش تريستورها امپدانس معادل محدودکننده جريان خطا متفاوت مي‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King</Author><Year>1990</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King, EF</author><author>Chikhani, AY</author><author>Hackam, R</author><author>Salama, MMA</author></authors></contributors><titles><title>A microprocessor-controlled variable impedance adaptive fault current limiter</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1830-1838</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[31].

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 4: ساختار نمونه‌اي از محدودکننده جريان خطاي حالت جامدساختار ديگري از محدود کننده‌هاي جريان خطاي حالت جامد در شکل 2-5 نشان داده شده است. اين مدار از دو شاخه رزونانسي و دو تريستور پشت به پشت تشكيل شده است. در كار عادي سيستم قدرت تريستورها آتش نمي‌شوند و در نتيجه شاخه هاي رزونانسي (‍C1 با L1 ) و (C2 با L2 ) اتصال كوتاه مي‌باشند. در كار عادي سيستم هيچ‌گونه افت ولتاژي در دو سر محدودكننده وجود نخواهد داشت. بعد از زمان كوتاهي پس از اتصال كوتاه (كمتر از نيم سيكل) مدار كنترل تريستورها را آتش كرده و در نتيجه مدار معادل محدود كننده شبيه شکل 2-6 خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2001</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chang, CS</author><author>Loh, PC</author></authors></contributors><titles><title>Integration of fault current limiters on power sys–s for voltage quality improvement</title><secondary-title>Electric Power Sys–s Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electric Power Sys–s Research</full-title></periodical><pages>83-92</pages><volume>57</volume><number>2</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0378-7796</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[32].
براي توليد امپدانس متغيري به صورت سري با خط مي توان اندازه مقاومت را تغيير داد. در اين مدار اندازه مقاومت و همچنين زاويه آتش تريستورها تعيين كننده اندازه امپدانس معادل خواهد بود.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 5: ساختار نمونه‌اي از محدودکننده جريان خطاي حالت جامد
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 6: مدار معادل محدود كننده رزونانسي سري-موازي در زمان اتصال کوتاهدر شکل 2-7 ساختار ديگري از محدودکننده‌هاي جريان خطاي حالت جامد نشان داده شده است. همانگونه که ديده مي‌شود، اين محدود کننده جريان خطا شامل سه شاخه موازي GTO، سلف محدود‌کننده جريان و برقگير مي‌باشد. در طول شرايط نرمال GTO در حالت هدايت کامل مي‌باشد و بنابراين دو سر راکتور محدود کننده جريان اتصال کوتاه بوده و امپدانس معادل محدود کننده تقريباً برابر صفر مي‌باشد. در صورتي که در زمان وقوع خطا جريان خطا از يک مقدار از پيش تعيين شده بيشتر باشد، مدار کنترلي فعال و GTOها خاموش مي‌شوند. بلافاصله پس از خاموش شدن GTOها، مسير عبور جريان از طريق شاخه‌ي سلف محدود کننده جريان بسته مي‌شود و جريان خطا توسط سلف محدود کننده جريان خطا تا ميزان مورد نظر کاهش مي‌يابد. هنگامي که سيستم به شرايط عادي بازگشت، GTOها روشن مي‌شوند و ولتاژ دوقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *