پایان نامه ها

تاریخی، درخانه، معماری، معاصر، تناسبات، قزوینی

5 بررسینسبتعرضبهطولکفدرفضاهایداخلیدربرخیخانههایتاریخیاصفهان………………101
جدول 2-6 بررسینسبتگشودگیهابهارتفاعبدنهوعمقفضاها………………………………………………………102
جداول فصل چهار
جدول 4-1 بررسیمقایسهایویژگیهایسایتهایپیشنهادیبرایطرح…………………………………………….157
جدول 4-2 بررسی مقایسه ای ویژگی های سایت های پیشنهادی برای طرح…………………………………………….159
فهرست اشکال
اشکال فصل یک
اشکال 1-1 و 1-2کروکی های خانه صارمی ………………………………………………………………………………16
اشکال 1-3 تا 1-5 کروکی های خانه صارمی……………………………………………………………………………….17
اشکال 1-6 تا 1-8.کروکی های خانه صارمی……………………………………………………………………………….18
اشکال 1-9و 1-10معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………….24
اشکال 1-11 و 1-12 معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………25
اشکال 1-13 و 1-14 معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………26
اشکال 1-15 و 1-16معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………27
اشکال 1-17 تا 1-19معرفی مبلمان خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………………………28
شکل 1-20ارسی های خانه قزوینی ها…………………………………………………………………………………………29
اشکال 1-21تا 1-26معرفی فضاهای خانه های معاصر اصفهان…………………………………………………………….38
اشکال 1-27 تا 1-32 معرفی فضاهای خانه های معاصر اصفهان…………………………………………………………..39
اشکال 1-33 تا 1-36معرفی فضاهای خانه های معاصر اصفهان……………………………………………………….40
اشکال 1-37 تا 1-43معرفی فضاهای خانه های معاصر اصفهان………………………………………………………..41
اشکال 1-44 تا 1-48معرفی فضاهای خانه های معاصر اصفهان………………………………………………………….42
اشکال 1-49 تا 1-54معرفی فضاهای خانه های معاصر اصفهان…………………………………………………………..43
اشکال فصل دو
شکل 2-1معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………………………45
شکل 2- 2 معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………………………………….47
اشکال 2-3 تا 2-5معرفی خانه تاریخی قزوینی ها…………………………………………………………………………48
اشکال 2-6 تا 2-8 معرفی خانه تاریخی قزوینی ها………………………………………………………………………….49
اشکال 2-9 تا 2-11معرفی خانه تاریخی مصورالملکی…………………………………………………………………….51
اشکال 2-12 تا 2-14معرفی خانه تاریخی مصورالملکی…………………………………………………………………..52
اشکال 2-15 تا 2-18معرفی خانه تاریخی نجفی…………………………………………………………………………..53
اشکال 2-19 تا 2-22معرفی خانه تاریخی نجفی…………………………………………………………………………..54
اشکال 2-23 تا 2-25معرفی خانه تاریخی شیخ الاسلام…………………………………………………………………..55
اشکال 2- 26 تا 2-28معرفی خانه تاریخی شیخ الاسلام…………………………………………………………………..56
اشکال 2-29 و 2-30معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان،حیاط و ایوان………………………………………….58
شکل 2-31 معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان، اتاق……………………………………………………………….59
شکل 2-32معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان، تالار……………………………………………………………….60
شکل 2-33معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان، حیاط خلوت……………………………………………………..61
اشکال 2-34 و 2-35معرفی فضای ورودی در خانه های تاریخی…………………………………………………………62
شکل 2-36 معرفی فضای ورودی در خانه های تاریخی……………………………………………………………………63
اشکال 2-37 و 2-38معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………64
شکل 2-39معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان ……………………………………………………………………..66
اشکال 2-40 تا 2-43تحلیل فضاهای خانه های تاریخی……………………………………………………………………67
شکل 2-44معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………………….69
شکل 2-45معرفی فضاهای خانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………………………72
اشکال 2-46 و 2-47فضای باز……………………………………………………………………………………………….73
اشکال 2-48 تا 2-50فضای پوشیده………………………………………………………………………………………….74
اشکال 2-51 و 2-52فضای بسته……………………………………………………………………………………………75
شکل 2-53 بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………………………77
شکل 2-54بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………………………78
شکل 2-55بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………………………79
اشکال 2-56تا 2-57بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………….80
شکل 2-58بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………………………81
اشکال 2-59 تا 2-61بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………82
اشکال 2-62 و 2-63بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………….83
اشکال 2-64 و 2-65بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………….84
اشکال 2-66 تا 2-68بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………85
اشکال 2-69 و 2-70بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………….86
اشکال 2-71 تا 2-74بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………87
اشکال 2-75 تا 2-77بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان ………………………………………………………..88
اشکال 2-78 تا 2-84بررسی نور درخانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………89
اشکال 2-85 و 2-86بررسی رنگ و نقش در خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………..90
اشکال 2-87 و 2-88 بررسی رنگ و نقش در خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………..91
اشکال 2-89 و 2-90بررسی رنگ و نقش در خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………..92
شکل 2-91بررسی تناسبات در خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………………………93
شکل 2-92بررسی تناسبات در خانه های تاریخی اصفهان………………………………………………………………..96
شکل 2-93بررسی تناسبات در خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………………………….97
اشکال 2-94 و 2-95بررسی تناسبات در خانه های تاریخی اصفهان…………………………………………………..98
اشکال 2-96 تا 2-101بررسی تناسبات در پلان خانه های تاریخی اصفهان……………………………………………103
اشکال 2-103 تا 2-106کف در معماری داخلی خانه های تاریخی…………………………………………………..106
اشکال 2-107 تا 2-112کف در معماری داخلی خانه های تاریخی…………………………………………………..107
اشکال 2-113 تا 2-115سقف در معماری داخلی خانه های تاریخی………………………………………………….108
اشکال 2-116 تا 2-119سقف در معماری داخلی خانه های تاریخی………………………………………………….109
اشکال 2-120 تا 2-123سقف در معماری داخلی خانه های تاریخی………………………………………………….110
اشکال 2-124 تا 2-127دیوار در معماری داخلی خانه های تاریخی…………………………………………………..111
اشکال 2-128 تا 2-131دیوار در معماری داخلی خانه های تاریخی…………………………………………………..112
اشکال 2-132 تا 2-138دیوار در معماری داخلی خانه های تاریخی ………………………………………………….113
اشکال 2-139 و 2-140دیوار در معماری داخلی خانه های تاریخی…………………………………………………..115
شکل 2-141بیان شماتیک مراحل تشکیل فضاهای باز و پوشیده و بسته از توده حجمی………………………………116
شکل 2-142اتوود آستانه ورودی : مکانی برای مکث و عبور……………………………………………………………121
شکل 2-143گسترش فضای باز و پوشیده در فضاهای بسته خانه………………………………………………………..122
اشکال 2-144و 2-145طراحی حیاط در خانه های معاصر………………………………………………………………123
اشکال 2-146و 2-147طراحی فضای پوشیده در خانه های معاصر……………………………………………………124
اشکال 2-148 تا 2-150اتوودهای طراحی برای خانه معاصر……………………………………………………………125
شکل 2-151اتوودهای طراحی برای خانه معاصر………………………………………………………………………….126
شکل 2-152اتوودهای طراحی برای خانه معاصر………………………………………………………………………….127
شکل 2-153اتوودهای طراحی برای خانه معاصر………………………………………………………………………….128
شکل 2-154اتوودهای طراحی برای خانه معاصر………………………………………………………………………….129
شکل 2-155اتوودهای طراحی برای خانه معاصر………………………………………………………………………….130
اشکال 2-156 تا 2-158اتوودهای طراحی برای خانه معاصر…………………………………………………………..132
اشکال فصل سه
اشکال 3-1 و 3-2تصاویر خانه جلفا………………………………………………………………………………………..135
اشکال 3-3 تا 3-5 تصاویر خانه جلفا……………………………………………………………………………………….136
اشکال 3-6 تا 3-9 تصاویر خانه جلفا……………………………………………………………………………………….137
اشکال 3-10 تا 3-12 تصاویر خانه کامرانیه……………………………………………………………………………….138
اشکال 3-13 تا 3-16تصاویر خانه کامرانیه……………………………………………………………………………….139
اشکال 3-17و 3-18 تصاویرمجموعه شوشتر نو…………………………………………………………………………..140
اشکال 3-19و 3-20 تصاویرمجموعه شوشتر نو…………………………………………………………………………..141
اشکال 3-21 و 3-22 تصاویرمجموعه شوشتر

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *