پایان نامه ها

زیتون……………………………………………………………………………………………..21
2-4-4-2-1- مبارزه قانونی (اقدامات قرنطینهای)…………………………………………………………………………………..21
2-4-4-2-2- مبارزه زراعی………………………………………………………………………………………………………………..21
2-4-4-2-3- مبارزه مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………..21
2-4-4-2-4- مبارزه ژنتیکی با استفاده از روش نرعقیمی………………………………………………………………………..22
2-4-4-2-5- مبارزه بیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………22
2-4-4-2-6- مبارزه شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………..22
2-4-4-2-6-1- کنترل شیمیایی همراه با جلبکنندههای حشرات کامل……………………………………………………23
2-4-4-2-6-1-1- طعمهپاشی لکهای………………………………………………………………………………………………….24
2-4-4-2-6-1-2- طعمهپاشی ردیفی………………………………………………………………………………………………….24
2-4-4-2-6-1-3- طعمهپاشی هوایی………………………………………………………………………………………………….24
2-4-4-2-7- استفاده از ذرات کائولین برای محافظت میوه از مگس زیتون……………………………………………….25
– بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-5- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………25
– فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
– متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………40
3-1-1- معرفی شهرستان رودبار………………………………………………………………………………………………………….40
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….42
3-3- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………42
3-4- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری……………………………………………………………………………………………………..44
3-5-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-5-2- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….45
3-6-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………45
3-6-1-1- ویژگیهای فردی………………………………………………………………………………………………………………45
3-6-1-2- ویژگیهای نظام زراعی………………………………………………………………………………………………………45
3-6-1-3- ویژگیهای اقتصادی باغداران زیتون…………………………………………………………………………………….45
3-6-1-4- نفوذپذیری اجتماعی باغداران زیتون…………………………………………………………………………………….45
3-6-1-5- همکارب با نهادها……………………………………………………………………………………………………………..45
3-6-1-6- مشارکت اجتماعی باغداران زیتون……………………………………………………………………………………….46
3-6-1-7- فعالیتهای آموزشی- ترویجی باغداران زیتون………………………………………………………………………46
3-6-1-8- دانش فنی باغداران زیتون…………………………………………………………………………………………………..46
3-6-1-9- نوع کانالهای ارتباطی باغداران زیتون………………………………………………………………………………….46
3-6-1-10- نوع روش مورد استفاده برای مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون…………………………………………….47
3-6-1-11- دلایل عمده عدم انگیزه باغداران برای مدیریت تلفیقی مگس زیتون……………………………………….47
3-7- فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………49
3-8-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………49
3-8-2- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………51
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………52
4-2- یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2-1- ویژگیهای فردی…………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی…………………………………………………………………………………………………………..54
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………55
4-2-4- نفوذپذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………58
4-2-5- همکاری با نهادها………………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-6- مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………60
4-2-7- فعالیتهای آموزشی- ترویجی………………………………………………………………………………………………..61
4-2-8- دانش فنی……………………………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-9- سه اولویت مهم برای کسب اطلاعات در زمینه مدیریت تلفیقی مگس زیتون…………………………………64
4-2-10- استفاده از روشهای کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر…………………………………………………………..65
4-2-11- سه دلیل عمده ایجاد عدم انگیزه در باغداران زیتون برای مدیریت تلفیقی مگس زیتون…………………65
4-3- یافتههای استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-3-1- بررسی روابط بین متغیرهای اسمی با متغیر وابسته……………………………………………………………………..66
4-3-2- بررسی روابط بین متغیرهای پیشبین با متغیر وابسته از طریق ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن..67
4-3-3- تحلیل تشخیصی……………………………………………………………………………………………………………………69
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………74
– بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..75
5-1- مرور کلی بر تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..76
5-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
5-1-2- اهداف و سوالات…………………………………………………………………………………………………………………..76
5-1-3- محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..77
5-1-4- محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….77
5-1-5- روش و نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..77
5-1-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………77
5-1-6-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….77
5-1-6-2- متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………….77
5-1-7- فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….77
5-2- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………….78
5-2-1- یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….78
5-2-2- یافتههای استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………82
5-3- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-4- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………85
5-4-1- پیشنهادها

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *