پایان نامه ها

s، *، کربنی، تفاضلی، رسانایی، DC

بهشکل زیر خواهد بود:
( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ Equation * ARABIC s 1 14)
که در آن و nعدد صحیح در نظر گرفته شده است. میتوان از تقریب تابع بسل و استفاده کرد. بنابراین از معادله REF _Ref409484107 h (‏214) قسمت حقیقی چگالی جریان بهشکل زیر خواهد بود:
( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ Equation * ARABIC s 1 15)
و قسمت موهومی آن بهشکل زیر است:
( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ Equation * ARABIC s 1 16)
که و است. میتوان معادله REF _Ref404701874 h * MERGEFORMAT (‏216) را بهشکل زیر بازنویسی کرد:
( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ Equation * ARABIC s 1 17)
که و برای ، نمونه معادل فوتون (امواج AC ورودی) است. معادله REF _Ref404701915 h * MERGEFORMAT (‏217) مجموع چگالی جریان DCو معادلهای فوتون است. معادله رسانایی تفاضلی DC بهشکل زیر حاصل میشود [8].
( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ Equation * ARABIC s 1 18)
نتیجههای حاصل ازتئوری شبهکلاسیک انتقال الکترون در نانولوله کربنی از نوع مبلی (10،10) و زیگزاگ (12،0) با میدان DC و AC بهطور همزمان در ادامه بیان میشود. این نتیجهها با نتیجههای حاصل از ابرشبکهها با شرایط یکسان مقایسه شده است [8-10].

شکل ( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1) قسمت حقیقی رسانایی تفاضلی نرمالیزهشده برحسب بسامد زاویهای برای نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (سبزرنگ)، مبلی (نقطهچین قرمزرنگ)، ابرشبکهها (سیاهرنگ) [8].همانطور که در REF _Ref406560647 h * MERGEFORMAT شکل (‏21) نشان داده شده است، قسمت حقیقی رسانایی تفاضلی نرمالیزهشده با استفاده از معادله REF _Ref405347564 h (‏218) برای نانولولههای کربنی از نوع مبلی، زیگزاگ و ابرشبکهها برحسب بسامد زاویهای نرمالیزهشده بهدست آمده است. قسمت حقیقی رسانایی تفاضلی نرمالیزهشده در بسامد زاویهای صفر منفی است و با افزایش بسامد زاویهای، منفیتر میشود و در نزدیکی بسامد زاویهای بلاخ تغییر جهت میدهد و بهسمت مثبت پیش میرود. این ناحیه بیانگر ناحیهای است که در آن امکان دریافت بهره وجود دارد [8].

شکل ( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2) چگالی جریان نرمالیزهشده برحسب میدان الکتریکی DC اعمالی برای نانولوله کربنی تکدیواره از نوع زیگزاگ (سبزرنگ) و مبلی (نقطهچین قرمزرنگ) و ابرشبکهها (سیاهرنگ) [8].در REF _Ref406558297 h * MERGEFORMAT شکل (‏22) جریان نرمالیزهشده عبوری از نانولولههای کربنی با بایاس همزمان AC و DC برحسب میدان DC نرمالیزهشده اعمالی در طول نانولوله کربنی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود، نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ و نانولوله کربنی از نوع مبلی رفتار بسیار مشابهی را نشان میدهند و مقدار دامنه جریان برای نانولولههای کربنی بیشتر از ابرشبکهها است [8].
با مقایسه REF _Ref406558296 h * MERGEFORMAT شکلهای (2-2) و (‏23) مشاهده میشود که نواحی با شیب جریان نرمالیزهشده منفی رسانایی تفاضلی منفی دارند. رسانایی تفاضلی مثبت در REF _Ref406558296 h * MERGEFORMAT شکل (‏23)، بهصورت قلههای ایجادشده، مشاهده میشود. رسانایی تفاضلی مثبت یکی از شرایطی است که برای پایداری الکتریکی در سامانه غیر خطی در نظر میگیرند [8].

شکل ( STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 3) مشخصه رسانایی تفاضلی نرمالیزهشده برحسب میدان الکتریکی DC اعمالی [8].نتیجهگیری
با استفاده از معادلههای شبهکلاسیک انتقالی بولتزمن توانستیم چگالی جریان الکتریکی و رسانایی تفاضلی در نانولوله کربنی از نوع مبلی و زیگزاگ را با اعمال همزمان میدان DC و AC که بهصورت موازی در طول محور نانولوله کربنی اعمال میشوند بهدست آوریم. با تحلیل انجامشده برروی چگالی جریان در مقابل مشخصه میدان الکتریکی، پیکهای مرتبط با فوتون، غلبه بر ناپایداری جریان ایجادشده توسط رسانایی تفاضلی DC منفی و بنابراین احتمال داشتن بهره تراهرتز در دمای اتاق بدون ناپایداریهای الکتریکی را در این بخش بررسی کردیم [8].
ساختار مناسب برای تطبیق امپدانس نانولولههای کربنیدیباچهنانولولههای کربنی دارای ویژگیهای منحصربهفردی در بسامدهای بالا هستند که این ویژگیها بهمیزان زیادی توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است، اما همچنان تعداد مقالههایی که بهبررسی نانولولههای کربنی با میدان DC میپردازند، بسیار زیاد است. مدل خط انتقال، یک راه ساده و موثر برای توصیف رفتار غیرفعالِ بسامد بالا در نانولولههایکربنی است [1].
در این فصل بهبررسی مدلقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *