پایان نامه ها

گندم، شوری، آبیاری، زیرزمینی، زیمنس، عملكرد

ه و آخر فصل و قبل از برداشت با خوردن دانه ها عملكرد را كاهش مي دهند
2 – يخبندان بطور مستقيم و غيرمستقيم
3- آفات وبيماريها
4- ورس كردن :
گندم به ورس مقاومتر از جو بوده زيراسيليس در آن بيشتر و فاصله ميانگره ها نسبتا تو پّرتر است .

1-5-18- عملكرد دانه :باتوجه به شرايط آب و هوايي (زمان شروع دوره زايشي مهمترين عامل تعيين كننده عملكرد است اگر نمو گل آذين زود باشد در اثر سرما از بين ميرود و آسيب مي بيند و اگر خيلي دير شود در اثر دماي زياد يا كمبود آب ممكن است دوره پر شدن دانه ها كوتاه گردد. نوع رقم، روش كاشت، تناوب ، حمله آفات و بيماريها و ساير شرايط4 – 6 تن درهكتار بطور متوسط ولي گاهي عملكرد به 10 تن به بالا هم رسيده است.
1-5-19- زمان برداشت :
بايستي خوشه ها كاملا خشك و بوته ها كاملا زرد شده باشد زماني كه رطوبت دانه ها به 20 درصد رسيد برداشت را شروع مي‌نمائيم و اين زماني است كه اگر دانه ها را با دست فشار دهيم به آساني شكسته شده ولي له نشود (حالات نيمه سخت و يا سخت برداشت ميشود) و ساعات برداشت در مناطق مرطوب بعدازظهر بار رطوبت 12 – 16 درصد است كه رطوبت در اين زمان به حداقل ميرسد و شبنم وجود ندارد و ساير مناطق رطوبت دانه ها به 15 – 16 درصد رسيده باشد برداشت را شروع مي نمائيم و برداشت زودتر از موقع (مرحله شيري يا خميري) باعث افزايش تلفات و كاهش عملكرد و ديرتر باعث ريزش دانه ها و كاهش عملكرد خواهد شد.
1-6- منطقه مورد مطالعه وشرایط آنشهرستان ارسنجان درشمال شرقی استان فارس واقع شده است، که از طرف شمال به منطقه سرپنيران ازشهرستان پاسارگادومنطقه سرچهان از شهرستان بوانات ، از طرف شرق به شهرستان ني ريز ، از طرف غرب به شهرستان هاي مرودشت وپاسارگادوازطرف جنوب به شهرستان مرودشت وبخش کربال منتهي مي گردد.این شهرستان دارای قدمتی زیادوسابقه ای دیرین می باشد و یکی از نقاط خوش آب وهوا وبه عنوان قلب سبز فارس لقب گرفته است .وجود جنگل های انبوه وچشمه سارهای فراوان دردل کوه وجنگل وآثار باستانی فراوان ومناظر بی بدیل طبیعت دراین شهرستان، نظرهرمسافرورهگذری رابه خودجلب می نماید.این شهرستان قریب به 54 هزار نفر جمعیت ودشتی هموار وحاصلخیز داردکه نزدیک به دوسوم جمعیت این شهرستان درروستاها زندگی می کنند وبه همین دلیل بخش کشاورزی نه تنها به عنوان یک بخش تولیدی مورد نظر است بلکه به سبب داشتن نقش بسیار حساس دربهبود شرایط بوم شناختی وادامه ی حیات اجتماعی – اقتصادی دراستان مورد توجه می باشد.

فصل دوم
پیشینه تحقیقcenter0400000
مقدمهدراین قسمت خلاصه ای از مطالعات مشابه (هرچند که مطالعه ای کاملا مشابه یافت نشده است) جهت استفاده دراین تحقیق ارايه می گردد.
این مطالعات به دو بخش مطالعات داخل کشور و مطالعات خارج از کشور تقسیم می شود:
2-1- مطالعات درداخل:ابراهیمی لویه(1378) درمطالعه ای که در دشت رفسنجان انجام داد بالازدگی لوله جدارچاه ها، نشت زمین وشکاف برداشت اراضی، کاهش تحکیم زمین وحرکت آب های شور را ازپیامدهای ناشی از برداشت اضافی از آبخوانه ها برشمرد.
احمدی وهمکاران(1384) در مطالعه ای که پیرامون تاثیر شوری آب آبیاری وکود روی برعملکرد وترکیب شیمیایی گندم داشتند به این نتیجه رسیدند که شوری آب آبیاری عملکرد دانه وکاه وکلش گندم را کاهش می دهد. در حالی که مصرف روی درتمامی سطوح شوری به غیر از شوری 12 دسی زیمنس برمتر عملکرد را بهبود می بخشد.
اسدی و همکاران(1390) در مطالعه ای به بررسی میزان کاربرد نهاده های مختلف تولید، تعیین سودآوری تولید گندم آبی،بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محصول، تعیین ارزش تولید متوسط و نهایی، محاسبه کشش تولید و برآورد حداقل قیمت گندم در شهرستان نیشابور در سال 1384 پرداختند. برای رسیدن به اهداف فوق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی،تعداد153بهره بردار نمونه در منطقه انتخاب و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری کردند و به منظور بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محصول از تابع تولید دپرتین و جهت تعیین حداقل قیمت محصول از تحلیل سر به سر استفاده کردند.
نتایج نشان داد،میانگین مصرف بذر، کود فسفات، پتاس واوره در بین بهره برداران نمونه به ترتیب 225، 3/167، 5/72و 4/221کیلوگرم در هکتار؛ میانگین مصرف علف کشو آفت کش در بین بهره برداران نمونه به ترتیب 7/1 و4/1 لیتر در هکتار؛میانگین مصرف آب آبیاری بهره برداران 5325متر مکعب در هکتار؛ میانگین عملکرد دانه و کاه گندم کاران به ترتیب 3451 و2887 کیلوگرم در هکتار بود. فواصل آبیاری و تعداد دفعات آبیاری محصول به ترتیب 16 روز و 6 بار ولی دور آبیاری توصیه شده در منطقه بین 12-10 روز می باشد. سود خالص کشت گندم در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 952 و 633 هزار ریال در هکتار برآورد گردید. حداقل قیمتی که بتواند هزینه های مربوطه را بپوشاند در مالکیت شخصی در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه به ترتیب 462و 554ریال به ازای هرکیلوگرم گندم برآورد شد. متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل توانستند2.55درصد تغییرات عملکرد محصول را توضیح دهند. زارعین گندم کار از نهاده های زمین، بذر، نیروی کار، کود فسفات وآب در حد منطقی استفاده کردند زیرا کشش تولید آنها بین صفر و یک محاسبه شد. براساس نتایج این پژوهش، در صورتیکه از زمین، بذر، نیروی کار، کود فسفات وآب یک واحد بیشتر استفاده شود،ارزش محصول تولیدی به ترتیب 2/38، 5/6، 42/0، 1/3 و6/126 هزار ریال افزایش خواهد یافت.
خلیلیان ومهرجردی(1384) در مطالعه ای که پیرامون ارزش گذاری آب های زیر زمینی در بهره برداری کشاورزی درشهرستان کرمان انجام دادندبه اين نتیجه رسیدندکه ارزش تولید نهایی آب درتولید گندم بیشتر ازهزینه استخراج هر واحد آب است وبه علت برداشت بیش از حد از منابع آب،رفاه تولید کنندگان گندم کاهش درخور توجهی می یابد.آنها باتخمین تابع تولیدگندم، ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب را محاسبه کردند. سپس با تخمین تابع هزینه، تابع رفاه اجتماعی را برآورد کردند وبا استفاده از آن، اثرهای جنبی برداشت بیش از حد منابع رامحاسبه کردند. آن ها نشان دادند ارزش تولید نهایی آب درتولید گندم بیش از هزینه ی استخراج آن است وتغییرات هزینه ی برداشت، به علت افت سطح آب در میزان مصرف تاثیر زیادی ندارد وبرای کاهش برداشت باید روش های نوین آبیاری ترویج شود تا بهره برداری هرواحد آب مورد استفاده در بخش کشاورزی افزایش یابد.
زهتابیان وهمکاران(1381) در بررسی که پیرامون تخریب آبخوانه در اثر بهره برداری بی رویه ازآب های زیرزمینی در دشت قنوات قم انجام دادند به این نتیجه رسیدند که برداشت بیش از حد آب باعث افت سطح ایستابی وافزایش شوری آب می شود.
فتحی وزیبایی(1390) در بررسی که پیرامون کاهش رفاه ناشی از اضافه برداشت آب های زیرزمینی در دشت فیروز آباد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارزش تولید نهایی آب در تولید گندم بیش از هزینه ی استخراج هرواحد آب است وبه علت برداشت بیش از حد از منابع آب، رفاه هرکشاورز به ازای هرمتر افت آب به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.
غزالی واسماعیلی(1390) در مطالعه ای که پیرامون ارزیابی تاثیرات جانبی برداشت از چاه‌های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با افزایش بهره برداری از چاه های کشاورزی جهت آبیاری گندم، عملکرد این محصول افزایش یافته است و بنابراین افزایش درآمد کشاورزان را در پی داشته است. اما از سویی دیگر این افزایش بهره برداری سطح ایستابی را افت داده و باعث افزایش هزینه آبکشی شده است.
روشنایی وهمکاران(1390) به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی درتولید محصول گندم در شهرستان مشهد ازروش تابع تولید استفاده نمودند.دراین روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولیددومدل کلاسیک وآنتروپی حداکثرتعمیم یافته مورداستفاده قرارگرفت.نتایج بدست آمده نشان دادکه روش آنتروپی قادربه براورد دقیق ضرایب توابع نبوده نمی توان از آن درمحاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده کرد درحالی که درروش کلاسیک تابع ترانسلوگ ازبین اشکال مختلف توابع به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870ریال محاسبه شد.
زمانی وهمکاران(1383)در مطالعه ای که پیرامون بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم داشتند به این نتیجه رسیدند که شوری آب آبیاری منجر به کاهش وزن هزاردانه، عملکرد دانه وعملکرد نسبی دانه می شود. ولی تاثیری برتعداد سنبله درهرمترمربع، تعداد دانه در سنبله وشاخص برداشت گندم نداشت.
میلانی وهمکاران(1378) درباره تاثیرشوری آب آبیاری برعملکرد گندم دراستان قم نشان دادند که عموما تا سطح شوری 6 دسی زیمنس برمترعملکردتقریبا رضایت بخشی عاید شده وبعد از آن با افزایش شوری آب آبیاری (بیشتراز شوری آستانه) ازمقدار عملکرد کاسته می شود.
فیضی(1380) به منظور بررسی عملکرد گندم( رقم روشن) درشرایط شوری آب آبیاری ،سه نوع کیفیت آب آبیاری 8/1، 9/4، 2/8دسی زیمنس برمترآزمایشی رادر قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار برای مدت سه سال زراعی درایستگاه تحقیقات زهکشی واصلاح اراضی رودشت اجرا کردند. که درنهایت درتیمارهای شوری آب آبیاری 8/1، 9/4، 2/8 دسی زیمنس برمتر، میانگین عملکرد دانه گندم به ترتیب 4201، 3875، 2827 کیلوگرم درهکتاربود که میزان کاهش عملکرد دانه درشوری آب آبیاری 9/4، 2/8دسی زیمنس برمتر نسبت به 8/1دسی زیمنس برمتربه ترتیب 8و 32 درصدبوده است.
کیانی وهمکاران(1385) در مطالعه ای که پیرامون ارزیابی توابع کاهش عملکردگندم در شرایط توام شوری وخشکی داشتند پنج تابع شامل توابع جمع پذیرو ضرب پذیروان گنوختن،دیرکسن وهمکاران،وان دم وهمکاران، وهمایی وهمکاران که عملکرد نسبی گیاه رادر شرایط شوری وکم آبی پیش بینی می کنند مورد ارزیابی قرار دادند. داده های مورد نیاز این مطالعه به استناد نتایج یک طرح پژوهشی که به مدت دوسال زراعی درشمال گرگان ودرمزرعه تحت کشت گندم به اجرا درامده بود،مبنای تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان دادگرچه کاهش عملکردبه واسطه وجود توام شوری وکم آبی جمع پذیراست ولی اثرکمی هرکدام از تنش های اشاره شده برعملکردیکسان نبوده واثرتوام شوری وکم آبی کمتراز مجموع اثرات هریک از تنش های فوق می باشد.
2-2- مطالعات در خارج:داتا وهمکاران(1997) یک تابع تولید برای گندم تحت شرایط شوری استخراج کردند.تابع مذکور دلالت برآن دارد که مقادیر تولیدنهایی متغیرهای کمی وکیفی آب به ترتیب 042/0 و075/0 تن در هکتار ونسبت نهایی جایگزینی دو عامل فوق 79/1 است.
گایاتری وادوارد(2002و2000) با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس، تابع رفاه اجتماعی را به دست آورند وسپس تاثیر افت سطح آب های زیر زمینی در رفاه اجتماعی را محاسبه کردند آنها به این نتیجه رسیدند که احیای ذخایر آب زیرزمینی رفاه جامعه را افزایش چشمگیری می دهد.
گیسر و سانچز(1980) به مقایسه حالت رقابت آزادوحالت کنترل بهینه دربرداشت آبهای زیرزمینی پرداختند.این اقتصاددانان معتقدند که اگر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بصورت آزادوکنترل نشده انجام شود، رفاه اقتصادی کاهش می یابد، زیرا استفاده کشاورزان از یک منبع مشترک به بهره داری بی رویه منجرخواهدشد.درحالت رقابت آزاد، رفتارمصرف کننده آب به گونه ای است که هزینه آبکشی را برابر با منافع نهایی آن قرار می دهد ودرحالت کنترل بهینه، کشاورزان ارزش کنونی جریان درآمدهای آینده را حداکثرمی کنند.دراین حالت درآمدکل کشاورز، ناحیه زیرمنحنی تقاضای آب است.
ماس وهمکاران(1994) نشان دادند، هرگاه شوری آب از 5/7دسی زیمنس برمتر بیشتر باشد، محصول گندم به طور چشمگیری کاهش می یابد.
استفان و وال(1997) دریافتندکه افزایش شوری آب از5/0 تا 5/2 دسی زیمنس برمتر، عملکرد دانه ها وارتفاع گیاه گندم را کاهش داد. همچنین بیان داشتندکه با افزایش شوری آب تا4دسی زیمنس برمتر،تعداد دانه درواحد سطح به طور معنی داری کاهش یافته است.
دومنیکو، اندرسون وکیس(1968) بهره برداری بهینه آبهای زیرزمینی را بررسی کردند واین مسئله رامورد بحث قرار دادند که چه مقدار آب باید از سفره آب زیرزمینی برداشت وچه مقدار به آن بازگرداند تا اینکه ارزش کنونی درآمد حاصل از منابع آب زیرزمینی حداکثرگردد. دراین بررسی علاوه برتعیین حد بهینه تخلیه آبهای زیرزمینی با استفاده از یک مدل ریاضی، عواملقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *