پایان نامه ها

كه، كردن، اين، شديد، تمرين، يا

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5 نحوه اجراي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-1 نحوه اجراي آزمون «بروس»…………………………………………………………………………………………………….44
3-5-2 نحوه اجراي برنامه گرم کردن…………………………………………………………………………………………………..44
3-5-3-نحوه کنترل ضربان قلب…………………………………………………………………………………………………………..45
3-5-4-نحوه اندازه گيري غلظت اسيدلاکتيک خون…………………………………………………………………………. 45
3-5-5- نحوه اجراي فعاليت شديد بيشيته………………………………………………………………………………………….45
3-6- معرفي وسايل اندازه گيري…………………………………………………………………………………………………………45
3-7- روش آمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….46
فصل چهارم:تجزيه وتحليل آماري
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2- بررسي توصيفي يافتههاي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 48
4-2-1 بررسي توصيفي تواتر قلبي آزمودنيها……………………………………………………………………………………..49
4-2-2- بررسي توصيفي تغييرات غلظت لاکتات خون آزمودنيها……………………………………………………..50
4-3-آزمون فرضيههاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 52
4-3-1- آزمون فرضيههاي اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………………..52
فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-2- خلاصه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..56
5-3- نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….56
5-4- بحث و نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………………………………….57
5-5-پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………59
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………60
منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………61
منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………62
فهرست جدولها
جدول 3-1-مشخصات مراحل هفت گانه بروس…………………………………………………………………………………..44
جدول 4-1- مشخصات بدني آزمودنيها………………………………………………………………………………………………48
جدول 4-2- :مشخصات ضربان قلب آزمودنيها طي سه مرحله استراحت، بعدازگرم کردن وبعد ازفعاليت شديد بيشينه………………………………………………………………………………………………………………………… 49
جدول 4-3- مشخصات لاکتات آزمودنيها در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعداز فعاليت شديد بيشينه…………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول 4-4- يافتههاي فرض آماري اول………………………………………………………………………………………………52
جدول 4-5- يافتههاي فرض آماري دوم………………………………………………………………………………………………53
جدول 4-6- يافتههاي فرض آماري سوم …………………………………………………………………………………………….53
جدول 4-7- يافتههاي فرض آماري چهارم………………………………………………………………………………………… 54
فهرست شکلها
شکل 2-1- منابع انرژي غيرهوازي………………………………………………………………………………………………………14
شکل 4-1- تغييرات تواتر قلبي گروه استقامتی در سه مرحله استراحتي،بعد از گرم کردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه……………………………………………………………………………………………………………………………..50
شکل 4-2- تغييرات تواتر قلبي گروه سرعتیدر سه مرحله استراحتي، بعد از گرم کردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
شکل4-3-تغييرات غلظت لاکتات خون گروه استقامتی درسه حالت استراحتي،بعدازگرم کردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه…………………………………………………………………………………………………………………..51
شکل4-3- تغييرات غلظت لاکتات خون گروه سرعتی درسه حالت استراحتي، بعدازگرم کردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه…………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل اول:

طرح تحقيق
1 – مقدمه
یکی از مهمترین موضوعاتی که ذهن متخصصین علوم ورزشی را بخود معطوف داشته، بروز خستگی در حین اجرای فعالیتهای ورزشی میباشد. خستگی و درماندگی یکی از موانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت آمیز فعالیتهای ورزشی به شمار میرود از همین رو تحقیقات بسیاری به منظور شناخت عوامل مختلف بروز خستگی و راهکارهای عملی به تعویق انداختن آن انجام شده است که طبیعتا به دلیل گستردگی رشتههای مختلف ورزشی نتایج متفاوتی به دنبال داشته است. اغلب تحقیقات درباره خستگی عضلانی موضعی، روی اتصال عصبی عضلانی، ساز و کار انقباضی و دستگاه عصبی عضلانی متمرکز میباشد این حالت میتواند در مواضع گوناگونی بروز کند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود:
خستگی و صفحه محرکه: برخی از شواهد موافق و مخالف این نظر که خستگی عضلانی به علت ضعف و ناتوانی صفحه محرکه است، وجود دارند. این نوع خستگی ظاهرا در واحدهای حرکتی FT()بیشتر است که به سهم خود در مقایسه با تارهای ST()، دارای خستگیپذیری بیشتری می باشند. ناتوانی صفحه محرکه جهت ارسال تکانش عصبی به تارهای عضلانی به احتمال قوی به دلیل کاهش آزاد شدن منتقل کننده شیمیایی «استیل کولین» از انتهای عصب است)3).
خستگی ساز و کار انقباضی: عوامل چندی در خستگی ساز و کار انقباضی دخالت دارند برخی ازاین عوامل به قرار ذیر میباشند:
الف– تخلیه منابع PCوATP
ب– تخلیه ذخائر گلیکوژنی عضله
ج– تجمع اسیدلاکتیک
د- سایر عوامل مانند فقدان اکسیژن و جریان خون ناکافی
که البته بسته به نوع فعالیت ورزشی، نقش یک یا تعدادی از این عوامل در ایجاد خستگی بارزتر است. بطور مثال، در فعالیتهای استقامتی بین 30 دقیقه تا 4 ساعت این تخلیه ذخائرگلیکوژنی عضله میباشد که نقش بیشتری در درماندگی دارد و یا در فعالیتهای سریع که سرعت اکسیژن مصرفی هماهنگ با سرعت تجزیه گلیکوژن نیست به دلیل ایجاد کسر اکسیژن، این تجمع اسیدلاکتیک است که حالت مذکور را ایجاد مینماید. بنابراین پاسخ اسیدلاکتیک به فعالیتهای ورزشی در ورزشهای بسیار سریع، بارز و مشهود است(3).
مورهاوس و میلر(1) اینطور بیان کردند «زمانی که یک عضله در هر ثانیه یک بار بطور متوالی تحریک شود، قدرت انقباضی عضله شروع به کاهش میکند در اين حالت نه تنها ميزان كوتاه شدن عضله، بلكه حتي ميزان دوره استراحت آن نيز كم و ناقص ميشود در پايان عضله حتي نميتواند به تحريكات قوي نيز پاسخ دهد». «مورهاوس و ميلر» اين جريان را خستگي ناميدند آنها در آزمايشي با برش عرضي به يك عضله خسته مشاهده كردند كه داخل بافت عضلاني اسيد وجود دارد(18) .
بطور تجربي نشان داده شدهاست كه ممكن است خستگي از طريق ايجاد توليد اضافي اسيد كه باعث كاهش تحريك پذيري عضله ميشود، ايجاد شود. تجمع توليدات اضافي اسيد بطور اخص اسيدلاكتيك در عضلات فعال به فقدان جريان خون طبيعي در آنها مربوط ميشود همچنين مقدار اكسي‍ژن موجود عضله براي اكسيده كردن اسيدلاكتيك كافي نيست(18) .
اگر چه بسياري عقيده دارند اسيدلاكتيك مسئؤول خستگي و واماندگي در تمامي انواع ورزشها است، ولي بايد توجه داشت كه اين ماده تنها در جريان فعاليتهاي عضلاني بسيار شديد و كوتاه مدت در درون تارهاي عضلاني تجمع پيدا ميكند. براي مثال در دوندگان ماراتن سطح اسيدلاكتيك در پايان مسابقه و با وجود بروز واماندگي هنوز نزديك به مقادير حالت استراحت است.
ورزشكاران هميشه سعي مي كنند هنگام مسابقات، بهترين اجراي خود را به نمايش بگذارند و در اين ميان عوامل متعددي مانع از بروز بهترين عملكرد آنها ميشود يكي از اين عوامل خستگي است به ويژه در دورههاي كوتاه مدت تمرينات با شدت زياد (25).
یكي از دلائل خستگيهاي موضعي، انباشتگي اسيدلاكتيك در عضلات فعال و غلظت يون هيدروژن در خون است(24) .شدت و نوع خستگي عضلاني به نوع، مدت، شدت تمرين و نوع تارهاي عضلاني فعال و عوامل متعدد محيطي و شدت اين عوامل وابسته است افزايش مقدار لاكتات در تمرينات بي هوازي بر اثر كاهش مقدار جريان خون به دليل انقباضهاي ايزومتريك در عضلات فعال به دنبال تمرينات شديد است(27) .اسيدوز درون سلولي در نتيجه افزايش اسيدلاكتيك، عامل مهمي در ايجاد خستگي عضلات اسكلتي است(26) .
محققين تاكنون در مراحل مختلف تمرين يا مسابقه در رشتههاي مختلف ورزشي نسبت به اندازهگيري سطح اسيدلاكتيك خون ورزشكاران و ميزان تغييرات آن اقدام نموده و آن را تفسير كردهاند يكي از اين عوامل مرحله گرم كردن براي شروع يك مسابقه و يا يك تمرين جدي است .آماده شدن جسماني و رواني براي يك مسابقه و يا تمرين از موارد مهمي است كه دانشمندان اين رشته به آن پرداختهاند گرچه مدت مديدي است كه به ورزشكاران توصيه ميشود قبل از شروع يك جلسه تمرين سنگين و يا مسابقه دقايقي را به تمرينات مقدماتي يا گرم كردن بپردازند ولي نتايج برخي تحقيقات كه تفاوتي در عملكرد ورزشكاران قبل و بعد از گرم كردن نشان ندادهاند باعث شده تا در مورد ضرورت شدت و مدت فعاليتهاي مقدماتي اتفاق نظر كلي وجود نداشته باشد(3) .
اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم كردن امروزه تقريبا همه ورزشكاران گرم كردن را بخشي از تمرين يا مسابقه خود قرار دادهاند و مربيان نيز نسبت به اين مسئله تاكيد بسيار دارند. آثار مثبت گرم كردن ميتواند شامل بهبود عملكرد ورزشكار، پيشگيري از آسيبهاي ناشي از فعاليت، تأثيرات فيزيولوژيكي و آثار رواني باشد. گرم كردن نه تنها به اجراي فعاليتهاي آنها كمك ميكند بلكه از آسيب ديدگي حين فعاليت نيز جلوگيري ميكند(5) .
نكته مهم ديگر متغيرهائي است كه گرم كردن را تحت تاثير قرار ميدهند مدت زمان گرم كردن، شدت گرم كردن، محتواي برنامه، فاصله زماني آن تا فعاليت اصلي متغيرهائي هستند كه ميتوانند با توجه به ويژگيهاي ورزشكار، نوع و ماهيت رشته ورزشي موردنظر، شرايط آب و هوائي، درجه حرارت محيط و هدفهاي جلسه تمرين يا مسابقه تغيير كنند(14) .
در رابطه با مدت و شدت گرم كردن كه تحقيق حاضر با تاكيد بر آن صورت ميگيرد گفته شده، تمرينات گرم كردن بايد در حدي باشند كه درجه حرارت عمومي و عمقي بافتها و عضلات را افزايش دهند، مشروط بر اينكه موجب خستگي ورزشكار نشود. شدت و مدت گرم كردن بايد نسبت به نوع رشته ورزشي و سطح آمادگي ورزشكار تنظيم شود. براي مثال در يك فعاليت بيشينه ورزشكار ورزيده بايد بين 20 تا 30 دقيقه تمرين نسبتا شديد انجام دهد، در حالي كه چنين تمريني براي يك ورزشكار مبتدي خسته كننده خواهد بود. ازآنجائيكه افزايش درج

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *