پایان نامه ها

بهرهبرداری، برق، برنامهریزی، ازمنابع، احتمالاتی، درکناراجرای

– شبکه………………………………………………………………………………………………………………………………………..593-9-3-جايگاه فناوری خودرو- به- شبکه درسيستم قدرت………………………………………………………………………………………………………603-10- مرورادبیات مسئله برنامهریزی بهرهبرداری از منابع تولیدپراکنده،ذخیره سازها وراهکارهای مدیریت مصرف………………………..613-11- تفاوت کارانجام شده دراین پایاننامه با کارهای گذشته………………………………………………………………………………………………….663-12-خلاصه ونتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67فصل چهارم : مدلسازی برنامه‌ریزي بهره‌برداری با در نظرگرفتن منابع بادی،خودروهای برق ده و راهکارهای مدیریت مصرف4-1 –مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..704-2-فرضيات اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..714-3 – شرح چارچوب پيشنهادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………724-3-1- نحوه مدل سازی منابع بادی……………………………………………………………………………………………………………………………………..724-3-2- عدم قطعيتهاي منطقي (استراتژيك)………………………………………………………………………………………………………………………..754-4- فرمولبندي رياضي مسئله برنامهریزی بهرهبرداری……………………………………………………………………………………………………..764-4-1- مسئله بهينه سازي برنامهریزی…………………………………………………………………………………………………………………………………..764-4-2- مسئله بهينهسازي سود بازیگران در بهرهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..774-4-3- مدل بازار ومحاسبه قيمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..804-4-4- نحوه درنظرگرفتن مدل احتمالي منابع بادی درچارچوب پيشنهادي…………………………………………………………………………………834-4-5-مدلسازي هزينه سرمايهگذاري………………………………………………………………………………………………………………………………….834-5- مدل پیشنهادی برای بهره برداری ازخودروهای برقده……………………………………………………………………………………………….844-6- خلاصه ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86فصل پنجم: مطالعات عددی5-1 –مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 895-2- شبکه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………895-3-مطالعات عددی وتحلیل نتایج با درنظرگرفتن نقش منابع بادی درکنار راهکار مدیریت مصرف……………………………………….. 905-3-1-آنالیز تحليل حساسیت نسبت به سقف قیمت بازار………………………………………………………………………………………………………..915-3-2-درنظرگرفتن خروجیها به صورت احتمالاتی……………………………………………………………………………………………………………… 935-4- برنامه ریزی بهرهبرداری از منابع بادی وخودروهای برق ده درکنار اجرای راهکارهای مدیریت مصرف………………………………. 945-4-1- مطالعه عددی و تحلیل نتایج،نقش خودروهای برق ده درافزایش ضریب ظرفیت منابع بادی………………………………………………95
5-5- نتیجهگیری وخلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98فصل ششم : جمعبندی،نتیجهگیری وپیشنهادها
6-1- جمعبندی ونتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1006-2- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101منابع – الف: منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (2-1) تقسيم‌بنديDGبراساس ظرفيت توليد……………………………………………………………………………………………..13جدول (2-2) برخي ازتکنولوژي‌هايDGوظرفيت قابل دسترس……………………………………………………………………………..14جدول (2-3): مشخصات انواع توليدات پراكنده………………………………………………………………………………………………………..25جدول (2-4): مهمترين قابليتهاي فني تكنولوژيهاي توليد پراكنده………………………………………………………………………… 26جدول(2-5): بررسي قابليت‌هاي فني انواع تكنولوژي‌هاي توليدپراكنده………………………………………………………………………..31جدول (3-1): انواع توابع تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………………51جدول(3-2): مفاهیم الاستیسیته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
جدول (5-1): دادههای مربوط به تکنولوژی های تولید پراکنده…………………………………………………………………………………..89جدول (5-2):بار در دورههای مختلف ومدت زمانهاي آن…………………………………………………………………………………………..90جدول (5-3): نتایج عددی بهرهبرداری ازمنابع بادی درکناراجرای راهکارهای مدیریت مصرف………………………………………..91جدول (5-4): نتایج عددی بهرهبرداری ازمنابع بادی درکناراجرای راهکارهای مدیریت مصرف………………………………………. 92
جدول (5-5): نتایج عددی بهرهبرداری ازمنابع بادی درکناراجرای راهکارهای مدیریت مصرف……………………………………… 96فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (2-1) : طبقه بندي مولدهايDG…………………………………………………………………………………………. 15شکل (3-1): جابجایی منحنی به علت تولید منابع تجدیدپذیر…………………………………………………………………………………. 41شکل (3-2): تاثيربرنامهDBدرتغييرقيمت بازار………………………………………………………………………………………………………. 48شکل (3-3): تاثير بارهاي پاسخگو در کاهش قيمت بازار………………………………………………………………………………………… 50شکل(3-4): مقایسه انواع توابع تقاضا با ضرایب ثابت یکسان…………………………………………………………………………………… 51شکل (3-5): الاستیسیته………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54شکل (3-6): منحنی تابع تقاضای خطی………………………………………………………………………………………………………………….54شکل (3-7): منحنی تابع تقاضای توانی…………………………………………………………………………………………………………………..55شکل (3-8):شکل شماتيکي ارتباط مخابراتي بين خودروي برقده وشبکه‌ي قدرت………………………………………………………59شکل (3-9): نمونهای از هاب انرژی………………………………………………………………………………………………………………………62شکل (3-10): شرکت منایع سمت تولید ومصرف در بازار عمده فروشی برق……………………………………………………………. 63شکل (3-11): استراتژی مدیریت سمت مصرف با تمرکز برارتباط بین شرکت برق ومشترک…………………………………………64شکل (3-12): استراتژی مدیریت سمت مصرف برای شبکه هوشمند باوجودارتباط متقابل بین مشترکین……………………….. 64شکل (3-13): تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی………………………………………………………………………………………. 65شکل (3-14): ساختارمورداستفاده پیشنهادی مبتنی بر نظریه عاملها برای مدیریت منابع در چندین ریز شبکه ………………..66شکل (4-1): تابع توزیع احتمالاتی دادههای مربوط به باد………………………………………………………………………………………… 73شکل (4-2): منحنی توان منابع بادی………………………………………………………………………………………………………………………74شکل (4-3): مدلسازی توان خروجی بادی منابع با استفاده ازروش احتمالاتی برحسب پریونیت…………………………………..74شکل (4-4): هزینه سرمایهگذاری یکنواخت شده درnسال………………………………………………………………………………………..79شكل(4-5): الگوريتم تسویه بازار در بازاربرق…………………………………………………………………………………………………………82 شكل(4-6): الگوریتم پیشنهادی مسئله برنامهریزی بهرهبرداری با درنظرگرفتن نقش خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه درکنارمنابع بادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86شکل (5-1): مقایسه قیمت برق دردوسقف قیمت 80 ……………………………………………………………………………………………..92شکل (5-2): مقایسه دیماندمشترکین در دوسقف قیمت 80……………………………………………………………………………………93شکل (5-3): تابع توزیع احتمالاتی تنظیمی مربوط به درآمد منابع بادی…………………………………………………………………….. 94شکل (5-4): مقایسه قیمت برق درسه سناریو……………………………………………………………………………………………………….97شکل (5-5): مقایسه دیماند مشترکین در سه

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *