مقالات

*73

152400115379500
2174875-574040
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
( گرایش بهداشت جامعه)
موضوع :
درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391
استاد راهنما:
شيرين برزنجه عطري
استاد مشاور:
دكتر آزاد رحماني
پژوهش و نگارش:
ليلا شيخ نژاد
شهريور ماه 1393 شماره پایان نامه: 633
4543425-7848602651760224790گواهي اصالت پايان نامه
00گواهي اصالت پايان نامه
دانشکده پرستاري مامايياينجانب ليلا شيخ نژاد دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري به شماره دانشجويي 8915140319 گواهي مي نمايم که اين پايان نامه تحت عنوان
درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391
9817101762125تاريخ و امضاء دانشجو
00تاريخ و امضاء دانشجو
به راهنمايي استاد محترم شيرين برزنجه عطري بطور کامل اصل و بدون هرگونه سرقت علمي/ادبي بر اساس تعريف Plagiarism نگارش شده است و تمام يا قسمتي از آن توسط فرد ديگري در پايان نامه يا مراکز علمي ديگر ارائه نشده است. در ضمن اينجانب از مقررات مربوط به عدم رعايت صداقت در ارائه پايان نامه که منجر به مردود شدن و ارجاع به شوراي پژوهشي دانشکده مي شود، اطلاع کافي دارم.
2566035860425استاد راهنما/استاد راهنماي اول
تاريخ و امضاء
00استاد راهنما/استاد راهنماي اول
تاريخ و امضاء
-125730109601000-4635578549500بدينوسيلـه اصالت ( ORIGINALITY ) و صحت نتايـج اين پـايـان نامـه مورد تأييد اينجـانب شيرين برزنجه عطري استاد راهنما/استاد راهنماي اول مي باشد
،
131318024765تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم،
00تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم،

307975155575آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند
00آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند

-468630117475و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
00و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.

384810343535تقدیم به همسرم، که نشانه لطف الهی در زندگی من است.
00تقدیم به همسرم، که نشانه لطف الهی در زندگی من است.

سپاس
پایاننامه پیشرو گذشته از نوشتههای مولف، حاصل تجربه علمی و مستمر و رهنمودهای اساتید بزرگواری است که نظرات گرانقدرشان امکان نگارش این پایاننامه را فراهم نموده است. بدین وسیله وظیفه خود میدانم از توصیههای اثربخش سرکار خانم شيرين برزنجه عطري که زحمت راهنمایی این اثر را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی نمایم به علاوه بر خود لازم میدانم از زحمات استاد فرزانه جناب آقای دکتر آزاد رحماني که بیشک بدون توصیه های عالمانه و به جای ایشان هیچکدام از مراحل پژوهشی برای محققین امکان پذیر نبود تشکر نمایم .همچنین از سرکار خانم گلچین نهايت تشكر را دارم. از خواهر و برادر عزیزم به جهت همفکری و همراهی ایشان در خلال سالیان تحصیلم، صمیمانه متشکر و سپاسگزارم. در ضمن از همکاری تمامی بیماران شرکت کننده در مطالعه، پرسنل محترم مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی شهید قاضی طباطبایی، همچنین کلیه اعضای هیئت علمی، کارمندان محترم واحدهای آموزشی و پژوهشی، که در اجرای مطالعه و نگارش پایاننامه مولف را مساعدت کردند سپاس و قدردانی خویش را اعلام مینمایم. امید است زحمات این بزرگواران و سایر اساتید در تربیت چون منی، چه در نگارش این و چه در آثار و فعالیتهای پیشرو قدمی باشد هرچند کوچک در پیشبرد حرفه شریف پرستاری.
ليلا شيخ نژاد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: معرفي پژوهش عنوان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
زمينه پژوهش (بيان مساله)………………………………………………………………………………………………………………. 4
اهداف طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
هدف كلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
اهداف اختصاصي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
هدف فرعي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
سوالات مطرح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
تعريف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
زوجين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
عملكرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
درك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
محدوديت هاي پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………………. 16
فصل دوم: دانستني هاي موجود در پژوهش مفاهيم نظري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
سرطان چيست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
علت شناسي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
ويروس ها و باكتري ها……………………………………………………………………………………………………………………… 19
عوامل فيزيكي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
عوامل شيميايي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عوامل ژنتيكي و خانوادگي……………………………………………………………………………………………………………….. 20
عوامل غذايي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عوامل هورموني………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
اپيدميولوژي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
تاثير سرطان بر فرد…………………………………………………………………………………………………………………………… 23
تاثير سرطان بر خانواده…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
منابع اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
منابع فرهنگي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
منابع مذهبي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
منابع تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
منابع پزشكي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
تاثير سرطان بر روابط زوجين……………………………………………………………………………………………………………. 25
تاثير سرطان والدين بر كودكان…………………………………………………………………………………………………………. 27
مفهوم خانواده و اهميت آن………………………………………………………………………………………………………………. 29
چرا هنگام برنامه ريزي براي ارائه مراقبت بهداشتي كار با خانواده حياتي است؟……………………………. 31
عملكرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
حل مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
ارتباطات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
پاسخگويي عاطفي……………………………………………………………………………………………………………………………… 38
آميزش عاطفي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
كنترل رفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
عملكرد مطلوب خانواده…………………………………………………………………………………………………………………….. 41
نظريه سيستم ها و كاربرد آن در بررسي خانواده…………………………………………………………………………….. 43
نظريه سيستم هاي خانواده………………………………………………………………………………………………………………. 46
الگوي مك مستر براي خانواده………………………………………………………………………………………………………….. 48
مدل سايكوديناميك فردي……………………………………………………………………………………………………………….. 50
نظريه تعاملي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
پرستاري بهداشت جامعه…………………………………………………………………………………………………………………… 53
اركان پرستاري بهداشت جامعه………………………………………………………………………………………………………… 54
پرستاري بهداشت خانواده…………………………………………………………………………………………………………………. 55
مرور بر متون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
فصل سوم: روش پژوهش روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
جامعه پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 69
روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
حجم نمونه و نحوه تعيين آن…………………………………………………………………………………………………………….. 71
محيط پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
ابزار جمع آوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 71
اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
روايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
ملاحظات اخلاقي………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش (به فهرست جداول مراجعه شود) فصل پنجم: تفسير يافته ها بحث و تفسير يافته ها………………………………………………………………………………………………………………………. 97
نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………………………………………………… 109
محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 110
كاربرد يافته هاي پژوهشي………………………………………………………………………………………………………………… 111
پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي…………………………………………………………………………………………………. 112
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه 82
جدول 1-2: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه 83
جدول 2-1: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه 84
جدول 2-2: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه 85
جدول 3: مقایسه نمرات كسب شده بیماران مبتلابه سرطان وهمسران سالم آنها در بعد حل مساله 86
جدول 4: مقايسه نمرات كسب شده بيماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد كنترل رفتار 87
جدول 5: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد ارتباطات 88
جدول 6: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد نقشها 89
جدول 7: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد پاسخگویی عاطفی 90
جدول 8: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد آمیزش عاطفی 91
جدول 9: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد عملکرد کلی 92
جدول10: بررسی ارتباط برخی مشخصات بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی 93
جدول 11: بررسی ارتباط برخی مشخصات همسران بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی 95
پيوست ها
پيوست 1- تاييديه رياست محترم دانشكده جهت اجراي پژوهش
پيوست 2- پرسشنامه
پيوست 3- چكيده انگليسي
پيوست 4-مقالات چاپ شده منتج از پايان نامه
پيوست 5- پوستر منتج از پايان نامه
چكيده
عنوان:
“درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،1391″
مقدمه: بیماری سرطان میتواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامههای حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین، بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی 101 زوج مبتلا به سرطان در بخشهای بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانوادهها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقشها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي مورد بررسي قرار ميدهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک لیست بررسی شد.
نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (02/0= , p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (01/0= , p 21/0=r ) ارتباط آماری معنیداری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.
نتیجهگیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاورهای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
کلمات کلیدی: سرطان، عملکرد خانوادگی، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده
2803525604520فصل اوّل :
00فصل اوّل :
6216651558925معرفی پژوهش
00معرفی پژوهش

این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، تعریف واژه ها، اهداف پژوهش، فرضیات و پیش فرض ها می باشد.
عنوان پژوهش : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،.1391
زمینه پژوهش (بيان مساله):
سرطان به عنوان یک واقعیت تلخ و عامل تنش زای مهم (1) عارضه ای است که مسیر زندگی فرد را تغییر می دهد و باعث افزایش آسیب پذیری و افت کیفیت زندگی افراد شده، عملکردهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و توانایی فرد برای انجام نقش های معمول را تغییر می دهد(2). در دنیای امروز، یکی از دلایل رایج ابتلاء و مرگ و میر، ناشی از بیماری ها سرطان است(3). طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان، از سال 2007 تا سال 2030، 45%، افزایش خواهد داشت (از 9/7 میلیون به 5/11میلیون مرگ). بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد. همچنين، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سرطان دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبی- عروقی است(4).
درکشور ایران نیز، به عنوان یک کشور در حال توسعه، سرطان سومین علت مرگ پس از بیماری های قلبی و تصادفات جاده ای است. طبق نتايج مطالعه موسوي در سال 2006، آمار ساليانه وقوع سرطان در بين زنان و مردان ايراني، به ترتیب، 98 و110 نفر به ازاي هر 100000 نفر مي باشد(5). اگر چه از نظر پزشكي سرطان براي يك فرد اتفاق ميافتد، اما اعضاي خانواده در مشكلات رواني و اجتماعي بيماري سهيم هستند. تشخيص سرطان يك تغيير وضعيت عمده در زندگي خانواده ايجاد مي كند كه Rolland از آن به عنوان” مهمان ناخوانده” ياد مي كند كه بايد توسط خانواده يا زوجين پذيرفته شود. در هر مرحله از بيماري، خانواده با چالشهايي روبرو است كه تهديد كننده روابط پايدارو كيفيت زندگي آنها است(6).
بطور گسترده پذيرفته شده است كه مبارزه با سرطان يك امر خانوادگي است. نه تنها بيمار، بلكه هركسي كه او را دوست دارد نيز با عواقب ناشي از بيماري و درمان مواجه می شود، كه این عواقب ممكن است شامل اختلال در زندگي روزمره، اضطراب، نگراني ها در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن و مرگ باشد(7). هنگام رويارويي خانواده با يك عامل استرس زا خانواده در ابتدا منابع خود را براي حل مشكل بسيج مي كند. وقتي كه تلاش براي حل مشكل با شكست مواجه مي شود، خانواده دچار بحران مي شود. وقتي منابع خانواده كافي نباشد يا به اتمام رسيده باشد، عملكرد خانواده رو به زوال ميگذارد و علائم آشفتگي در خانواده مانند مشكلات والدي و تعارض در بين افراد اتفاق مي افتد. همچنین، زمانیکه خانواده هيچ كمكي از خارج از سيستم دريافت نكند، نتيجه به شكل سطوح پايين تر عملكرد خانواده و يا شايد جدايي و از دست دادن يك عضو ظاهر شود(8). تجربه زندگي پر از استرس، افراد را مستعد آسيب پذيري مي كند. خانواده هاي آسيب پذير، مانند خانواده هايي با يك عضو بيمار، احتمال بيشتري براي ايجاد مشكلات بهداشتي در نتيجه مواجهه با خطر و يا پيامد هاي وخيم تري در نتيجه مشكلات بهداشتي دارند(9).
همانگونه که ذکر شد، خانواده های دارای یک عضو با بیماری شدید که خانواده را دچار استرس می کند، جزء خانواده های آسیب پذیر محسوب می شوند و بنابراین، به عنوان گروه هدف برای پرستاران بهداشت جامعه محسوب می شوند. يكي از اصلي ترين رويكردهاي كار با خانواده هاي آسيب پذير در پرستاري بهداشت جامعه، رويكرد خانواده به عنوان مددجو است. در اين رويكرد، تمركز اوليه بر خانواده و ثانويه بر افراد استدر این رویکرد تمركز بر اين است كه وقتي اعضاي خانواده يك مشكل بهداشتي را تجربه مي كنند، خانواده به عنوان كل، چه واكنشي از خود نشان مي دهد(10). در واحد خانواده هر عملكرد معيوب ( بيماري، جدايي و …) كه يك عضو را درگير مي كند، از طرق مختلف اعضاي ديگر و همچنين، واحد خانواده به عنوان یک کل را تحت تاثیر خود قرار می دهد که اکثراً ” اثر موجی” نامیده می شود.همچنین رابطه متقابل قوی بین خانواده و وضعیت بهداشتی آن وجود دارد. از این رو، در هر شکل از مراقبت از مرحله ارتقاء بهداشت تا نوتوانی، نقش خانواده بسیار تعیین کننده است(8).
منظور از عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم بر این نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(3). بررسی عملکرد خانواده نشان می دهد خانواده تا چه حد به عنوان یک واحد کار می کند و همچنین، میزان توانایی خانواده برای سازگاری و قضاوت در موقعیت های مختلف را می سنجد(11). لازمه ارزیابی خانواده ها، داشتن یک الگوی نظری در مورد چگونگی عملکرد آنها می باشد. یکی از مفیدترین الگوها برای بررسی خانواده، الگوي مک مستر در مورد کارکرد خانواده می باشد و در سال 1960 توسطEptein و Lawrence طراحی شد(12). گرچه این الگو تمامی ابعاد عملکرد خانواده را پوشش نمی دهد، اما ابعاد مهمی را که اغلب نمود بالینی پیدا می کند مد نظر قرار میدهد(13). این الگو شش جنبه از عملکرد خانواده را مد نظر قرار می دهد: 1- حل مساله 2- ارتباطات 3- نقشها 4- پاسخگویی عاطفی 5-آمیزش عاطفی 6- کنترل رفتار.
الگوی مک مستر با عملکرد جاری خانواده سروکار دارد نه با مرحله تکاملی خانواده یا رشد قبلی آن. این الگو وظایف خانواده ها را به سه قسمت تقسیم میکند. وظایف پایه مانند تامین خوراک، امنیت، مراقبت بهداشتی برای اعضای خود. وظایف تحولی مانند مراقبت از نوزاد و توجه به نوجوان خانواده، وظایف بحرانی که شامل مهارت های خانواده در هنگام بروز بحران ها و وقایع غیر منتظره مانند بیماری شدید یک عضو خانواده می باشد(12).
نکته مهم این است که چرا کار کردن با خانواده بیماران مبتلا به سرطان تا این اندازه مهم است؟ Northouse(2010)، در یک مطالعه متا آنالیز که بر روی خانواده های بیماران سرطانی در آمریکا انجام داده است، چهار دلیل برای لزوم کار با خانواده در بیماران سرطانی را ذکر کرده است:1- هنگامی که یک عضو مبتلا به سرطان است، اعضای خانواده وی بطور قابل ملاحظه ای تحت استرس قرار می گیرند.2- اعضای خانواده غالباً در مورد افکار و احساساتشان راجع به سرطان با همدیگر صحبت نمی کنند.3- خانواده ها سعی می کنند تا با تاثیرسرطان و تنش در خانواده که عمدتاً به علت سرطان بوجود آمده است، سازگار شوند.4- اعضای خانواده تلاش می کنند تا عملکرد اصلی خود را حفظ کنند (14).
خانواده به عنوان اولین منبع حمایتی و مراقبتی برای عضو مبتلاء به بیماری محسوب می شود و نگرشی که خانواده به سرطان و عوارض ناشی از آن دارد در امر مراقبت از بیمار تاثیر بسزایی دارد(15). بسته به اینکه نقش فرد مبتلا در ساختار خانواده چه بوده است، تاثیر سرطان بر عملکرد خانواده متفاوت خواهد بود(14). مهمترین نقشی که در رو یارویی با خانواده باید بررسی شود نقش والدی است(16). تشخیص سرطان در والدین باعث تغییردررفتار والدی، عملکرد جسمی و روانی و همچنین، عملکرد خانواده می شود(1).
هنگامی که والدین بیمار هستند، کیفیت مراقبت های پزشکی شامل توجه به نقش بیمار به عنوان یک والد و نیاز کودکان آنها می باشد(17). ابتلاء مادر به سرطان می تواند به عنوان یک استرسور برای کودک عمل کند(18).
نتایج مطالعه Schmitt نشان داد که اختلال در عملکرد خانواده ها با والدین مبتلا به سرطان وجود دارد، مهمترین علت آن افسردگی والدین در زمینه سرطان می باشد که به نوبه خود تاثیر منفی بر بهداشت روانی کودکان خواهد گذاشت، خصوصاً اگر یک ریسک فاکتور دیگر مانند درآمد کم در خانواده وجود داشته باشد. والدین بیمار توانایی کمتری برای مراقبت از اعضای خانواده دارند و در نتیجه کودکان مجبورند وظایف و نقشهای جدیدی را به دوش بکشند و چنین کودکانی ممکن است در بزرگسالی دچار تزلزل شخصیت شوند(19). همچنین، در پژوهش منتصری (2008) بر روی کودکان با والدین مبتلا به سرطان نتایج نشان داده اند که بروز بیماری های مزمن از جمله سرطان در والدین با ایجاد عوارضی در افراد خانواده و به خصوص کودکان همراه است(1). تاثیر تشخیص سرطان والدین برکودکان متفاوت است و علت آن نه تنها به علت تفاوت در سن کودکان، بلکه همچنین، به دلیل نوع سرطان و میزان امید والدین به بقاء طولانی مدت پس از سرطان می تواند باشد(20). همچنین، پیچیدگی های درمان نیز می تواند کیفیت زندگی کودکان والدین دچار سرطان را تحت تاثیر قرار دهد(21). نتایج مطالعه صورت گرفته درآمریکا بر روی روابط زن و شوهر هنگام بروز سرطان در یکی از آنها نشان داده است که هنگامی که یکی از زوجین مبتلا به سرطان می شود، همسر وی نیز به اندازه او دچار تنش می شود. وقتی مردان خانواده بیمار می شوند، همسرانشان نسبت به زمانی که خود دچار بیماری هستند، بیشتر تحت استرس قرار می گیرند، زیرا زنان اغلب تمایل دارند که بار مراقبت را به تنهایی ویا بدون کمک دیگران به دوش بکشند. به علاوه آنها باید همچنان، به انجام کارهای روزمره و مراقبت از کودکان بپردازند، میزان تنشی که زوجین دریافت می کنند به مرحله ی بیماری نیزبستگی دارد.زوجین و به خصوص شوهران، بالاترین سطح استرس را در فاز پایانی بیماری، به دلیل ترس از عود سرطان تجربه می کنند(22). با توجه به وظایف زنان و نقش های اجتماعی آنها در درون خانواده، مشخص شده است که زنان در حفظ واحد خانواده، موثرتر و فعال تر از مردان هستند(23). از طرفی، پدران خانواده ها اختلال بیشتری در نقش ها و ارتباطات نسبت به مادران دارند(22). مشکلات بهداشتی تناسلی، شامل عملکرد جنسی معیوب و باروری مختل شده نیز تنشزا هستند و حتی بعد از درمان سرطان نیز ماندگار هستند(24). فرآیند های درون خانواده ها زمانی به درستی پیش می روند که اعضا بتوانند نقش های مورد انتظار خود را ایفا کنند(8). نقش ها به الگوهای تثبیت شده رفتار بر می گردند (25). یکی از مهمترین نقشهای پرستار بهداشت جامعه در بر خورد با خانواده های دچار بحران، کمک به خانواده جهت به کار گیری توانایی ها و منابع خانواده برای مبارزه با بحران میباشد(26). توانایی خانواده برای مبارزه با بحران به منابع خانواده وابسته است که شامل منابع اجتماعی(همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر و…). منابع فرهنگی، منابع مذهبی، منابع آموزشی و منابع پزشکی می باشند(11). در کشور ایران با وجود اهمیت خانواده در مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان، مطالعات پراکنده ای در مورد جنبه های مختلف خانواده صورت گرفته استوبه عملکرد خانواده بصورت غیرمستقیم اشاره شده است. یکی از این مطالعات، پژوهش فتوکیان در سال2004 است که تنها کیفیت زندگی بستگان درجه یک مبتلایان به سرطان را بررسی کرده است، نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که کیفیت زندگی خانواده های ایرانی با عضو مبتلا به سرطان، در ابعاد روانی- اجتماعی دچار اختلال شده و انزوای اجتماعی، مشکلات مالی، اختلال در روابط شخصی و روابط جنسی با همسر مشاهده می شود (27). همچنین، مطالعه منتصری در سال 2008 که به شناسایی مشکلات جسمی و روانی و اجتماعی کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان پرداخته است ویافته ها نشان داده اند که وجود بیماری های تهدید کننده زندگی در والدین، باعث بروز اختلال در فرآیند طبیعی خانواده و تنش در اعضای آن، خصوصاً کودکان می شود(1). هیچ مطالعه ای در ایران بطور مستقیم وجامع، عملکرد خانواده های بیماران سرطانی را مورد هدف قرار نداده است. اما مهمترین متغیری که بهداشت هر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، محیطی، جغرافیایی، سیاسی و حمایت اجتماعی آن جامعه است(28). هنگام تلاش برای حمایت سیستم خانواده درک محیط اقتصادی که خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد بسیار مهم است. تا جاییکه میزان در آمد از نظر تاثیر بر عملکرد خانواده در درجه اول اهمیت قرار دارد(29). همچنین، میزان حمایت در دسترس خانواده از آژانس های دولتی و غیر دولتی درهنگام وقوع بحران درجوامع مختلف متفاوت است(9). قومیت نیز بر نحوه پاسخ خانواده ها به شرایط تنشزا و حمایت از یکدیگر تاثیر می گذارد(8). نتایج مطالعه حیدری نیز حاکی از این است که نوع درمان و وضعیت اقتصادی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تاثیرگذار است(28). همچنین، طبق نظر هانسون، بهداشت خانواده مرتبط با فاکتورهای مذهبی، جامعه شناختی و فرهنگی سیستم خانواده است(10). از نظر Dorkim، خانواده جزئی از یک جامعه است و شناخت آن مستلزم شناخت کل جامعه است(30). اعتقادات هر جامعه راه حل هایی را که خانواده در مقابل یک بیماری مزمن و یا تهدید کننده زندگی ارائه می کند را شکل می دهد. مثلا اعتقاد یک شخص مبتلا به سرطان به طب سوزنی، به جای درمان توصیه شده توسط پزشکان(25). از نظر Friedman، تغییرات اجتماعی تاثیر عظیمی بر زندگی خانواده دارد. روندهای اقتصادی و اعتقادی خانواده پیشرفت های تکنولوژیکی، دموگرافیکی، روند های سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، فاکتورهای مهمی هستند که خانواده را تحت تاثیر قرار می دهند (8). پس با توجه به مطالب ذکر شده و تفاوت های جوامع مختلف، نتایج مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر در مورد خانواده را نمی توان به ایران تعمیم داد زیرا هر خانواده یک راز نگفته و منحصر به فرد است(9) و مانند آیینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی های اجتماعی است(30). توجه به این نکته نیز ضروری است که وجود روابط و پیوندهای خانوادگی در میان ایرانیان دارای ریشه های عمیقی است. Biman معتقد است که در ایران تعهدات مربوط به رابطه صمیمانه و برابری در نهاد خانواده به بهترین وجه، تبلور و استمرار می یابد(28).
در مطالعه ای که توسط قنبری در سال 1388 در ایران با هدف تعیین اولویت های تحقیقات پرستاری سرطان انجام گرفت، مشخص شد که از نظر پرستاران سرطان، موضوع اثرات روانی و اجتماعی تشخیص سرطان بر خانواده از بین 10 اولویت تحقیقاتی با توزیع فراوانی 4/94 درصد، دارای بالاترین اولویت تحقیقاتی است. این در حالی است که تحقیقات مشابه صورت گرفته در کشورهای اروپایی و آمریکایی حاکی از نتایج متفاوتی بود. اولویت بندی موضوعات تحقیق پرستاری از بیماران سرطانی در کشورهای مختلف، می تواند بازتابی از فلسفه و سیستم مراقبت بهداشتی آن کشورها باشد. به عنوان مثال، تفاوت در اولویت تحقیق پرستاری کشورهای اروپایی و آمریکایی مربوط به تفاوت موجود در مرحله تکامل تحقیق پرستاری سرطان در این کشورها می باشد. با توجه به این نتایج، در سالهای اخیر نیاز به تعیین راهبردهای ملی و منطقه ای احساس می شود(2).
چالش های پرستار بهداشت جامعه تنها تمرکز در سطح افراد و خانواده نمی باشد، بلکه ارائه مراقبت برای جوامع نیز جزو اهداف آنان می باشد. پرستار بهداشت در هر جامعه ای باید هنگام کار با خانواده، نه فقط تفاوت در نیاز های بهداشتی خانواده هاي، بلکه تفاوت در منابع در دسترس خانواده های جوامع مختلف و اولویت ها و نیاز های متفاوت خانواده در جوامع مختلف را در نظر بگیرد (25).
با استناد به مطالب ذکر شده و اهمیت خانواده در مطالعات بهداشت جامعه و همچنین تجارب پژوهشگربه عنوان پرستار سرطان درکار با بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها که در اکثر موارد شاهد اختلالات مشهود در روابط اعضای خانواده بیماران بصورت جدایی، ترک تحصیل فرزند و… بوده است و نیز متفاوت بودن میزان تاثیر سرطان بر خانواده با توجه به تفاوت های فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی خانواده ها در جوامع مختلف و فقدان اطلاعات پایه در مورد تاثیر سرطان بر خانواده های بومی برآن شدیم که عملکرد خانواده را در خانواده هایی که یکی از زوجین مبتلا به سرطان می باشد مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.
اهداف طرح
الف) هدف كلي طرح : تعیین درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،1391.
ب) اهداف اختصاصي طرح
1- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد حل مساله
2- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد ارتباطات
3- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد نقش ها
4- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد همراهی عاطفی
5- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعدآمیزش عاطفی
6- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد کنترل رفتار
7- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد عملکرد کلی
 
هدف فرعی:
تعیین ارتباط عملکرد کلی خانوده با برخی مشخصات فردی- اجتماعی و اطلاعات مرتبط با بیماری سرطان.
سوالات طرح :‌
1-هنگام ابتلاء یکی اززوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد حل مساله چگونه است؟
2-هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد ارتباطات چگونه است؟
3-هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد نقشها چگونه است؟
4- هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد همراهی عاطفی چگونه است؟
5- هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد آمیزش عاطفی چگونه است؟
6- هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد کنترل رفتار چگونه است؟
7- هنگام ابتلاء یکی از زوجین به سرطان عملکرد خانواده در بعد عملکرد کلی چگونه است؟
8- چه ارتباطی بین عملکرد کلی خانواده با برخی ویژگی های فردی – اجتماعی واطلاعات مرتبط با بیماری سرطان وجود دارد؟
تعریف واژه ها:
خانواده:
تعریف نظری:
گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، همخونی ویا پذیرش (به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل هستند، فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند(30). خانواده به عنوان یک سیستم متشکل از 2 یا چند نفر تعریف می شود که توسط پیوندهای خونی یا عاطفی بهم ملحق شده اند (31).
تعریف عملی:
منظور از خانواده، گروهی هست که از ازدواج قانونی و شرعی دو جنس مخالف تشکیل یافته و در یک خانه باهم زندگی می کنند، ممکن است دارای فرزند باشند و یکی اززوجین با تشخیص پزشک متخصص انکولوژی، مبتلا به سرطان است.
زوجین:
تعریف نظری:
زوجین عبارتست از دو فرد که با هم ازدواج نموده اند(32).
تعریف عملی:
منظور از زوجین در این مطالعه،زن و مردی است که بصورت قانونی با یکدیگر ازدواج کرده اند، در یک خانه زندگی می کنند، از ازدواج آنها بیش از یک سال سپری شده است و ممکن است فرزندانی داشته باشند.
سرطان:
تعریف نظری:
فرآیند بیماریزا است که باعث تکثیر غیر طبیعی سلول ها می شود و سیگنال های تنظیم کننده رشد را درمحیط اطراف سلول ها نادیده می گیرد(36).
عملکرد خانواده:
تعریف نظری:
منظور از عملکرد خانواده، یعنی توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم براین نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(3).
تعریف عملی:
عملکرد خانواده که با ابزار استاندارد سنجش خانواده FAD که دارای 7 آیتم می باشد، سنجیده شد(33).
درک:
تعریف نظری:
درک فرآیندی است که به آگاهی شخص از آنچه از طریق اعضاء حسی عرضه می شود، اطلاق می گردد. درک، آگاهی مستقیم از داده های دستگاه حسی نیست، چون این داده ها تحت تاثیر فرآیندهای شناختی دوباره گرد هم آمده و الگوها را استنتاج می کنند. ممکن است درک مورد توجه قرار گرفته یا مورد اعتنا قرار نگیرد، اما با اراده نمی توان آن را قطع کرد(34).
درک، تجربه ادراک حسی آگاهانه است که به صورت یک فرآیند تغییر مداوم باعث تبدیل سیگنال های الکتریکی مغز به تجارب حسی می شود. درک، معمولا منجر به عمل می شود(35).
محدودیت های پژوهش:
با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مربوط به خانواده خصوصاً در نظر خانواده های ایرانی، و یا ترس از افشای اطلاعات نزد دیگران و خصوصا همسران نمونه ها، احتمال داده می شود که برخی از نمونه ها صادقانه به سوالات پاسخ نداده باشند. با وجود اینکه برای رفع این مشکل، قبل از تحویل پرسشنامه ها به واحدهای پژوهش در مورد محرمانه بودن اطلاعات اطمینان خاطر کامل داده می شد وسعی در جلب اعتماد ایشان می شد اما بازهم احتمال دارد که تعدادی از واحدها با صداقت به سوالات پاسخ نداده باشند.
2900045454025فصل دوّم :
00فصل دوّم :
5899151676400دانستني هاي موجود در پژوهش
00دانستني هاي موجود در پژوهش

این فصل از 2 قسمت مروری بر متون تجربی و نظری تشکیل شده است. چارچوب پنداشتی پژوهش بر اساس دانستنیهای موجود در مورد بیماری سرطان به نگارش در آمده است که در قالب آن تاثیر ابتلاء یکی از زوجین به سرطان بر عملکرد خانواده آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مفاهیم نظری:
سرطان چیست؟
سرطان فرآیندی بیماری زا است که باعث تکثیر غیر طبیعی سلول ها می شود و سیگنال های تنظیم کننده رشد را در محیط اطراف سلول ها نادیده می گیرد. سرطان یک بیماری مستقل با علت واحد نیست، بلکه در بر گیرنده مجموعه ای از بیماری های مجزاست که دارای علل، تظاهرات، درمانها و پیش آگهی های متفاوت می باشد(36). سرطان در واقع بیماری سلولهاست نه ارگان ها. هربدخیمی، از یک سلول یا گروهی از سلول ها شروع می شود که ذاتاً نرمال بوده اند اما به طریقی تغییر پیدا کرده اند. نتیجه نهایی این تغییر یا تبدیل، از دست دادن تمام یا قسمتی از خصوصیات طبیعی و تجلی خصوصیات غیرطبیعی در سلول هاست. تغییری که ایجاد می شود بر ظاهر سلول و سطح غشایی آن و خصوصیات رشد آن اثر می گذارد(37).
پاتو فیزیولوژی فر آیند بدخیمی: سرطان فرآیندی بیماریزا است و هنگامی آغاز می شود که DNA سلول طبیعی به دلیل جهش ژنتیکی تغییر شکل می دهد.
این سلول غیر طبیعی یک کلون را به وجود آورده و بدون توجه به پیام ها یا سیگنال های تنظیم کننده رشد در محیط اطراف سلول بطور غیرطبیعی شروع به تکثیر می نماید. سپس سلول ها، ویژگی های تهاجمی یافته و تغییراتی در بافت اطراف به وقوع می پیوندد. سلول ها از درون این بافت ها به عروق لنفی و خونی نفوذ پیدا می کنند و عروق خونی و لنفی نیز به نوبه خود سلولهای مذکور را به دیگر مناطق بدن حمل می نمایند. این پدیده، متاستاز (گسترش سرطان به مناطق دیگر بدن) نامیده می شود.
علت شناسی:
عوامل یا فاکتورهایی که به نوعی در فرآیند کارسینوژنز دخالت دارند، عبارتند از ویروس ها و باکتری ها، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل ژنتیکی یا خانوادگی، عوامل غذایی و عوامل هورمونی(36).
ویروس ها و باکتری ها: به سختی می توان ویروس هایی را که علت بروز سرطان در انسانها هستند تعیین نمود، چرا که مجزا کردن ویروسها از هم دشوار می باشد. تنها در موارد سرطان های خاصی که به صورت گروهی تظاهر می یابند، می توان وجود علل عفونی را مورد ملاحظه قرار داده یا نسبت به وجود این عوامل مشکوک شد. اعتقاد بر این است که ویروس ها با ساختار ژنتیکی سلول یکی می شوند و در نتیجه نسل بعدی همان سلول دچار تغییر و یا شاید سرطان نمایند(36).
عوامل فیزیکی: مهمترین عوامل فیزیکی مرتبط با کارسینوژنز عبارتند از: تماس با نور آفتاب یا اشعه، تحریک یا التهاب های مزمن و استفاده از توتون و تنباکو(36).
عوامل شیمیایی: تصور می شود حدود 75% کل سرطان ها با محیط در ارتباط باشند. دود حاصل از سوختن توتون، کشنده ترین کارسینوژن شیمیایی است که حداقل 30% موارد مرگ ناشی از سرطان را به خود اختصاص می دهد(36).
خطرناک ترین عوامل شیمیایی، موادی هستند که با تغییر ساختمان DNA اثرات سمی خود را آشکار می سازند و این کار را بر روی مناطقی از بدن انجام می دهند که دور از ناحیه تماس شیمیایی قرار داشته اند. در این رابطه کبد، ریه ها و کلیه ها از جمله سیستم های عضوی هستند که بیش از بقیه تحت تاثیر موارد مذکور قرار می گیرند، شاید بتوان علت را نقش آنها در سم زدایی مواد شیمیایی دانست(36).
عوامل ژنتیکی و خانوادگی: مشخص گردیده که تقریبا هر نوع سرطانی می تواند در خانواده ها بوجود آید، که علت آن را باید به زمینه های ژنتیکی محیط های مشترک، عوامل فرهنگی و شیوه زندگی منسوب دانست، گاه نیز پیداش سرطان در خانواده ها تصادفی و اتفاقی است و به عامل خاصی بستگی ندارد (36).
فاکتورهای ژنتیکی هم در ایجاد سلول های سرطانی نقش ایفا می کنند. وجود کروموزوم های اضافه، تعداد بسیار اندک کروموزوم ها و جابجایی کروموزوم ها با الگوهای غیر طبیعی کروموزومی با سرطان در ارتباطند. در تقریبا 5% سرطانهای دوران کودکی و بزرگسالی نوعی گرایش و زمینه خانوادگی وجود دارد(36).
عوامل غذایی: این عوامل با سرطان های محیطی در ارتباط می باشند. مواد غذایی را می توان به 3 نوع، کارسینوژن، کمک کارسینوژن، و پیشگیری کننده (محافظ) تقسیم کرد. فقدان مواد غذایی پیشگیری کننده در رژیم غذایی برای مدت طولانی و وجود مواد غذایی کارسینوژن و کمک کارسینوژن خطر ابتلا به سرطان را بالا می برند. چربی ها، الکل، گوشت های دودی و نمک سود، غذاهای حاوی نیتر ات و نیتریت و رژیم های پر کالری، از جمله عواملی هستند که با خطر بالای ابتلا به سرطان همراه می باشند(36).
عوامل هورمونی: اختلال بوجود آمده در تعادل هورمونی که یا ناشی از تولید هورمون توسط خود بدن است(اندروژن) و یا مصرف هورمون های خارجی(اگزوژن) سرچشمه می گیرد، می تواند موجب پیشرفت رشد تومور گردد(36).
در کل، واژه “سرطان” مانند اصطلاح “چتر” برای تحت پوشش قرار دادن گروه بزرگی از بیماری ها (بیش از 200 نوع بیماری) استفاده می شود که با اینکه عوارض، درمان و پیش آگهی های متفاوتی دارند، در هر قسمت از بدن که ایجاد شوند خصوصیات مشترکی ایجاد می کنند. ایراد واژه “سرطان” این است که معمولا معانی منفی برای مردم در پی دارد. بنابراین پاسخ دادن به این سوال که” سرطان چیست؟” مشکل است. یک راه برای فهم سرطان این است که بدانیم چگونه دربین جمعیت بروز می کند(38). بنابراین در این قسمت اپیدمیولوژی مختصری از سرطان توضیح داده می شود.
اپیدمیولوژی:
سرطان یک بیماری معمول است که 1 نفر از هر 3 نفر در یک مقطع از زندگی خود با آن مواجه خواهند شد(39).
اگرچه سرطان می تواند تمامی گروه های سنی را مبتلا سازد اما و قوع آن در سنین بالای 65 سال بیشتر است. بطور کلی، مردان بیشتر از زنان به سرطان مبتلا می شوند(36) و بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد. در اکثر کشورهای در حال توسعه سرطان، دومین علت مرگ، بعد از بیماری های قلبی- عروقی است(4). البته در ايران علت سوم است.
سالیانه 5/7 میلیون مورد جدید به آمار سرطان در جهان اضافه می شود. تنها در انگلستان سالیانه 25000 نفر مبتلا به سرطان می شوند(5). انجمن سرطان آمریکا هر ساله تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان و مرگ ناشی از سرطان را تخمین میزند. بطوریکه در سال 2012 پیش بینی شده است که در سال 2014 تعداد 1665540 مورد جدید ابتلا به سرطان و585720 مورد مرگ ناشی از سرطان در آمریکا رخ خواهد داد که این آمار نشان دهنده افزایش 8/1% ابتلاء مردان و افزایش 4/1% ابتلاء زنان به سرطان در ایالات متحده آمریکا می باشد(40). اما در کل میزان مرگ و میر سرطان در سال 2009 نسبت به سال 1991 که بیشترین آمار مرگ درآن سال گزارش شده است،20% کاهش داشته است(41).
درکشور ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، سرطان سومین علت مرگ پس از بیماری های قلبی، تصادفات و سایر پدیده هاست. طبق نتايج مطالعه موسوي در سال 2009، آمار ساليانه وقوع سرطان در بين زنان و مردان ايراني، به ترتیب، 98 و110 نفر به ازاي هر 000/100 نفر مي باشد(5). طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان، از سال 2007 تا سال 2030، 45%، افزایش خواهد داشت (از9/7 میلیون به 5/11 میلیون مرگ)(4). بنابر این سرطان بار عظیمی از بیماری را ایجاد می کند. بطوریکه در ایران سالانه 3000 نفر بر اثر ابتلاء به سرطان جان خود را از دست می دهند(42).
گزارش شده است كه 50 درصد از سرطان هاي شايع ايران مربوط به دستگاه گوارش است و از ميان سرطان هاي دستگاه گوارش، سرطان روده بزرگ بعد از سرطان معده بيشترين بروز را دارد. اين سرطان در زنان در رتبه سوم در مردان در رتبه پنجم قراردارد. شيوع اين بيماري در كشور در هر دو جنس رو به افزايش است و به عنوان يكي از مهمترين سرطان ها محسوب مي شود كه آمار مرگ و مير بايي دارد(43).
همچنين، از آنجا كه بيشتر سرطان ها در افراد مسن بروز مي كند و كشور ايران جمعيت نسبتا جواني دارد، با افزايش اميد به زندگي انتظار مي رود كه در آينده نزديك ميزان بروز و مرگ و مير اين بيماري مهلك در كشور به سرعت افزايش يابد. بنابراين، توجه به اهميت مبارزه با اين بيماري مهلك و وجود برنامه كنترل سرطان در كشور ضرورت دارد(42).
تاثیر سرطان بر فرد:
تشخیص سرطان می تواند یک شوک و خشم در بیماران ایجاد کند که باعث بروز وقفه در زندگی طبیعی آنها می شود(44). این شوک در ابتدا منتهی به ایجاد احساسات ژرف از بی اعتقادی و در برخی موارد انکار آشکار بیماری می گردد. این واکنشها اغلب، با ترس و تنش حاد مشخص می شود و به ” تب” یا “عفونت روحی” تشبیه می شود. سازگاری با تشخیص سرطان تحت تاثیر برخی از فاکتور ها قرار می گیرد که شامل نحوه انتقال تشخیص قطعی سرطان به فرد، عقاید فردی در مورد بیماری، تاخیر در تشخیص، شخصیت فردی و شیوه های سازگاری که فرد در موقعیت های بحران زا استفاده می کند، می باشد(38).
بيماران مبتلا به سرطان به طور معمول دامنه اي از علايم شامل در دو انواع ناراحتي هاي جسمي و رواني را تجربه مي كنند. بلافاصله بعد از تشخيص بيماري، ممكن است اضطراب و ديگر اختلالات خلقي در فرد به وجود آيد كه اين علايم با گذشت زمان و در پاسخ به تشخيص، عود و بهبود بيماري دستخوش تغيير مي شوند(45).
اين بيماري از لحاظ احساس درماندگي و ترس عميقي كه در فرد ايجاد ميكند بي همتاست(46). ترديدي نيست كه تشخيص بيماري هاي تهديد كننده حيات چون سرطان اثرات متعددي بر كيفيت زندگي فرد مي گذارد. سرطان صرفا يك رويداد با پاياني معين نيست، بلكه يك موقعيت دائمي مبهم است كه با تاثيرات ديررس تاخيري ناشي از بيماري، درمان و مسايل روانشناختي مربوط به آن ها مشخص مي گردد(47).
تاثیر سرطان بر خانواده:
مطالعات متعددی، تاثیرسرطان براحساس خوب بودن جسمی، اجتماعی و روانی خانواده را تایید کرده اند(14). بطور گسترده پذیرفته شده است که مبارزه با سرطان، یک امر خانوادگی است. نه فقط بیمار، بلکه هر کسی که او را دوست دارد نیز، با عواقب ناشی از بیماری و درمان مقابله می کند، که ممکن است شامل اختلال در زندگی روزمره، اضطراب، افسردگی، نگرانی در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن فرد مبتلا و مرگ باشد(7).
خبر تشخیص سرطان در همسر، دوست یا خویشاوندان می تواند اختلال شدید عاطفی در شکل غم و اندوه، افسردگی، اضطراب یا خشم ایجاد کند. همچنین، عملکرد روزانه می تواند تغییر یابد یا مختل شود. این تغییر به علت کاهش وزن، خستگی یا بی خوابی می باشد. این تجربه نه فقط برای فردی که مبتلا به سرطان شده است، بلکه برای اعضای خانواده بیمار نیز در طول سیر بیماری اتفاق می افتد. یک حس تهدید برای از دست دادن فرد به دلیل سرطان در خانواده ایجاد می شود که باعث شروع احساس اندوه در خانواده می شود و به دنبال آن سازماندهی و توصیف احساسات، فعالیت ها، ارزش ها و اولویت ها مختل می شود. بنا براین، احساس غم و اندوه، نه فقط به علت از دست دادن شخص، بلکه به علت از دست دادن قسمتی از تجارب زندگی نیز می تواند باشد. زندگی خانواده ممکن است بطور کاملا اساسی در نتیجه تشخیص سرطان تغییر کند و اعضای خانواده علاوه بر وظایف معمول زندگی، وظایف جدیدی نیز بر عهده بگیرند. همچنین، جنبه های مهم شیوه زندگی خانواده ممکن است دچار نقص شود. به عنوان مثال، تعطیلات خانواده بصورت کوتاه مدت برنامه ریزی شوند، یا ممکن است خانواده با مشکلات مالی مواجه شود زیرا قسمت عمده در آمد خانواده صرف هزینه های درمان سرطان می شود و در نتیجه ممکن است خانواده برای پرداخت هزینه های درمان حتی مجبور به فروش خانه خود شود. همچنین، تغییراتی در برنامه زندگی روزانه که کمتر آشکار هستند، مانند احساس عدم اطمینان و ابهام درمورد برنامه ها و امیدها برای آینده، اتفاق می افتد(38). همچنین، اعضای خانواده در یک حالت ناامنی، عدم اطمینان و ترس احتمالی که ممکن است به واقعیت تبدیل شود، به سر می برند و خودشان را برای یک زندگی هولناک بدون فردی که دوستش دارند، آماده می کنند(23).
بیماری شدید می تواند باعث مختل شدن زندگی خانواده، عملکرد معیوب خانواده، آسیب یا تغییر شکل منابع و بار تحمیل شده بر مراقبت کننده شود. توانایی خانواده برای مقابله با بحران به منابعشان وابسته است. منابع خانواده، شامل:
منابع اجتماعی: شبکه اجتماعی قوی که می تواند شامل همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر، دوستان و غیره باشد.
منابع فرهنگی: ارزشهای فرهنگی که می تواند توانایی خانواده یا فرد را برای مراقبت از بیمار و سازگاری با استرس تحت تاثیر قرار دهد.
منابع مذهبی: شامل اعتقادات دینی، آداب و رسوم مذهبی.
منابع تحصیلی: سطح تحصیلات رسمی که توسط یک فرد اخذ شده و به او اجازه می دهد، شرایط بیمار را درک کند و مراقبت مناسب به او ارائه دهد.
منابع پزشکی: شامل دسترسی به تسهیلات و تجهیزات پزشکی که به مراقبت کنندگان کمک می کند(11).
تاثیر سرطان بر روابط زوجین:
مطالعات متعددی نشان داده است که سرطان تاثیر مهمی بر همسران دارد و بسیار مهم است که در بررسی اعضاء خانواده افراد مبتلا به سرطان بیشتر بر همسران، تمرکز شود. به احتمال زیاد، اطلاعات در مورد موضوعات غیرپزشکی مانند سازگاری با سرطان یا تاثیر سرطان بر روابط، در همسران و اعضاء خانواده بیماران بیشتر از اطلاعات پزشکی، مورد غفلت قرار می گیرد(48).
احساس از دست دادن امنیت به دنبال تشخیص سرطان در همسر، ممکن است تجربه شود. دلیل این احساس این است که هنگام شنیدن خبر تشخیص سرطان، اولین فکری که به سراغ همسران بیماران می آید، این است که شخصی که دوستش دارند، در شرف مرگ است. در واقع، همسران، بیشتر از خود بیماران، از مرگ می ترسند(38). همچنین، مطالعات صورت گرفته برروی همسران زنان مبتلا به سرطان سینه نشان داده است که سرطان سینه بیماری زوجین است(49) و برای همسران آن بیماران نیز، فوق العاده استرس زا است(50). بنابر این، سرطان تاثیر مهمی بر بیمار و همسر او در مورد تصویر ذهنی از بدن، جنسیت و روابط آنها دارد (51). همسران از آینده خود، آینده فرزندانشان و از پیشرفت و عود سرطان در طول دوره فعال سرطان می ترسند(49).
میزان استرس و تنشی که به زنان و مردان هنگام ابتلاء همسرانشان وارد می شود متفاوت است. بطوری که نتایج مطالعات نشان داده اند، استرسی که زنان هنگام ابتلاء همسرانشان به سرطان دریافت می کنند به اندازه استرسی است که خود زنان هنگام ابتلاء دریافت می کنند. اما میزان استرسی که به مردان هنگام ابتلا خودشان به سرطان وارد می شود، بیشتر از زمانی است که همسرانشان مبتلا شده اند. بنابر این زنان بیشتر از مردان تحت تاثیر بیماری همسر خود قرار می گیرند(52). محققین دو دلیل برای این تفاوت ذکر کرده اند: دلیل اول اینکه، زنان استرس بیشتری متحمل می شوند زیرا زمان بیشتری را صرف وظایف مربوط به امور مراقبت صرف می کنند و دلیل دوم اینکه، مراقبت از همسر بیمار، مردان را بیشتر از زنان ارضا می کند و عزت نفس آنها را بالاتر می برد. بطور سنتی، به زنان به عنوان مراقبان خانواده نگریسته می شود. در نتیجه، آنها ممکن است استانداردهایی بالایی برای نقش مراقبت کنندگی خود قائل شوند و انتظاراتشان از خودشان بالا باشد. در مقابل، مردان احساس خوبی نسبت به خود دارند، زیرا نقشی که هنگام بیماری همسرانشان ایفا می کنند، در شرایط عادی از آنها انتظار نمی رود(53).
تعدادی از مطالعات صورت گرفته بر روی زوجین نیز نشان دهنده این است که روابط زوجین هنگامی که یکی از آنها دچار سرطان است، مثبت تر شده است و سرطان باعث گردیده است که کیفیت زندگی آنها بهتر شده و به عنوان یک فرصت برای ارتقاء رابطه زوجین و نزدیکتر کردن آنها بهم عمل می کند(50،54 تا 55).
تاثیرسرطان والدین بر کودکان:
وقتی که در والدین تشخیص سرطان گذاشته شود، کودکان آنها استرس قابل توجهی را دریافت می کنند(56). زیرا فرزندان اطلاعات کمی نسبت به ماهیت این بیماری دارند(57). افزایش مسئولیتهای کودکان و کاهش فعالیت اجتماعی آنان به عنوان قابل توجه ترین تغییرات زندگی کودکان به شمار می آید (56). وجود بیماری تهدید کننده زندگی در والدین، باعث بروز اختلال در فرآیند طبیعی خانواده و تنش در اعضای آن، خصوصاً کودکان می شود و باعث بروز مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی در کودک می شود که باعث ایجاد یک ساختار شخصیتی متزلزل در بزرگسالی آنان خواهد شد(1).
بسیاری از محققین بر این امر توافق نظر دارند که کودکانی که یکی از والدینشان به بیماری مزمن مبتلا است در معرض خطر بروز مشکلات رفتاری قرار دارند. با توجه به آمار بالای بیماری مزمن، تعداد کودکان در معرض خطر برای افسردگی، اضطراب و علائم روانی زیاد می باشد. بنابر این، دست اندرکاران مراقبت، باید از این مشکلات برای انجام مداخلات آگاه باشند و در نظر داشته باشند که کودکان خانواده های نوپا، تک سرپرست، خانواده های با درآمد کم و نیز والدینی که طول مدت بیماریشان بیشتر است، نیاز بیشتری به حمایت دارند. بنابراین، شناسایی سریع کودکان در معرض خطر بعد از ابتلا والدین به بیماری مهمترین قدم برای پیشگیری از ایجاد مشکلات رفتاری کودکان می باشد(58). زیرا کارکنان پزشکی اغلب، به والد بیمار و همسر وی توجه می کنند و کودکان در حاشیه قرار می گیرند. در حالیکه همین کودکان ممکن است مراقبت کننده مادام العمر والدین بیمار خود باشند(59) حتی پدرانی که همسرانشان مبتلا به سرطان است گاهی اوقات ناراحتی فرزندان خود را تشخیص نمی دهند و برخی از واکنش های آنها را به عنوان “بدرفتاری” کودک تعبیر می کنند، در حالیکه کودکان غالباً از وضعیت عاطفی پدر خود آگاه هستند و سعی می کنند از او حفاظت کنند(60).
وضعیت فیزیکی بیماران مبتلا به سرطان، با اختلال زیاد در نقش ها و در نتیجه ارتباط با کودکانشان همراه است. وقتی که والدین بیمار توانایی کمتری برای مراقبت از اعضای خانواده دارند، کودکان باید با وظایف جدید روبه رو می شوند(19،61). همچنین، تحقیقات نشان می دهد فرزندان والدین مبتلا به سرطان که تحصیلات لیسانس یا بالاتری دارند نسبت به فرزندان والدینی که تحصیلات پایین تر دارند در معرض خطر کمتر برای بروز مشکلات روانی قرار دارند و نیز نسبت فرزندان مبتلا به مشکلات روانی در مادران مبتلا به سرطان مشابه این نسبت در پدران مبتلا می باشد(62). در مقابل، برخی محققین اعتقاد دارند فرزندان والدین مبتلا در مقایسه با گروه شاهد، مشکلات جدی روانی و اجتماعی ندارند و در معرض خطر اندک مشکلات روانی هستند. کودکان مونث به نظر می رسد بیشتر تحت تاثیر اثرات منفی بیماری والدین قرار می گیرند (63).
France اعتقاد دارد که تاثیر سرطان بر فرزندان نباید آسیب شناسی شود زیرا اگرچه تنش و آشفتگی در فرزندان وجود دارد، سرطان والدین یک مرحله گذر غیرمعمول در زندگی فرزندان هست تا یک فرآیند پاتولوژیک! به همین دلیل مداخلات باید در جهت حرکت به سوی برنامه هایی باشد که بتواند چشم انداز کودک را زمانی که والدین سرطان دارند شکل بدهد تا کودکان بتوانند با این مرحله از زندگی خود روبرو شده و سازگاری كسب کنند. به عبارتی، به جای تغییر مسیر رودخانه، آنرا همراه با سنگ های موجود در مسیر رودخانه بپذیریم و سازماندهی کنیم(64).
قبل از پرداختن به مفهوم عملکرد خانواده، در ابتدا نیاز است تا مفهوم خانواده و اهمیت آن را در مطالعات بهداشت جامعه مورد توجه قرار دهیم.
مفهوم خانواده و اهمیت آن:
واژه لاتین Family، از واژه ی “Familia” به معنای بندگان یک خانواده ریشه گرفته است که شامل 2 فرد یا بیشتر است که از طریق خونی یا ازدواج، با هم مرتبط شده اند. در سانسکریت خانواده به عنوان dhman به معنای محل سکونت یا محل قرار خوانده می شود. اکثر فرهنگ ها و زبان ها خانواده را به عنوان افراد مرتبط با هم تعریف می کنند(31).
از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین، همواره زنان و مردان با تشکیل کانونی به نام خانواده عمری را در کنار یکدیگر گذرانیده اند و فرزندانی را در دامان خویش پرورانده و از این جهان رخت بر بسته اند. طبیعی ترین شکل خانواده این است که هیچ عاملی جز مرگ نتواند پیوند زناشویی را بگسلد. عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده شده است (65).
خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ساختارمشخص و معینی دارد که متاثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است. خانواده كوچكترين واحد اجتماع است، اين واحد اجتماعي مبدأ بروز عواطف انساني و كانون صميمانه ترين روابط وتعاملات بين فردي است. اهميت خانواده به اندازه اي است كه سلامت و بالندگي هرجامعه وابسته به سلامت ورشد خانواده درآن است(66).
خانواده در زمره عمومی ترین سازمان های اجتماعی است و بر اساس ازدواج بین دست کم دو جنس مخالف شکل می گیرد و در آن مناسبات خونی واقعی و اسناد یافته به چشم می خورد. خانواده معمولاً دارای نوعی اشتراک مکانی است و کارکردهای گوناگون شخصی، جسمانی، اقتصادی، تربیتی را بر عهده دارد. خانواده نمادی اجتماعی است و همچون آیینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نا بسامانیهای اجتماعی است. گذشته از این، خانواده از اهم عوامل موثر بر جامعه است. هرگز هیچ جامعه ای نمی تواند به سلامت رسد مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد. خانواده نزدیک ترین واحد حیات به انسان است. اکثریت قریب به اتفاق انسان ها در خانواده به دنیا می آیند و نخستین گام های حیاتی را نیز در آن بر می دارند. اکثریت قاطع انسانها خود نیز خانواده ای بنا می کنند و تمام عمر را در ان به سر می برند. لذا شناخت این واحد اجتماعی، به جهت نزدیکی آن با انسان دشوار خواهد بود(30).
خانواده به طرق مختلفی تعریف می شود. تفاوت تعریف خانواده وابسته به پیشینه نظری توصیف کننده دارد. برای مثال، نویسندگانی که از نظریه های تعامل گرا حمایت می کنند، خانواده را به عنوان عرصه تعامل شخصیت ها نگاه می کنند، بنابراین، در تعریف خود از خانواده، بیشتر بر خصوصیات پویایی تعاملی خانواده تاکید می کنند (8).
نویسندگانی که از دیدگاه سیستم های کلی حمایت می کنند، خانواده را به عنوان یک سیستم اجتماعی بازو کوچک تعریف می کنند که متشکل از اجزای به هم وابسته است وتحت تاثیر ساختار داخلی خود و محیط خارجی قرار می گیرد(8). در این مطالعه، خانواده تحت تاثیر دیدگاه اخیر بررسی شده است. زیرا درک عملکرد کلی خانواده مستلزم درک عملکرد تک تک اعضای خانواده، عملکرد خانواده به عنوان یک واحد و همچنین ارتباط بین خانواده و جامعه می باشد، بنابراین، به نظر می رسد که تئوری سیستمهای خانواده که از نظريه سیستم های کلی نشآت گرفته است، یک نظريه مفید برای درک سطوح مختلف عملکرد خانواده باشد(31). همچنین، درک خانواده به عنوان یک سیستم، کمک به شناسایی علت مشکل و استرس در خانواده می کند و به درمانگر یا مشاور خانواده اجازه می دهد که اهداف و روش های درمان را بهتر شناسایی کند(49).
چرا هنگام برنامه ریزی برای ارائه مراقبت بهداشتی، کار با خانواده حیاتی است؟
محققین بهداشت جامعه در یافته اند که خانواده بخش هسته ای مراقبت های بهداشتی می باشد(67) زیرا خانواده یک واحد اساسی است که به طرز با اهمیتی، تکامل افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، بطوریکه ممکن است موفقیت یا شکست زندگی شخص را تعیین کند. دو هدف اساسی هر خانواده، بر آوردن نیاز های جامعه ای که خانواده قسمتی از آن است و برآوردن نیازهای خود اعضاء خانواده می باشد.
خانواده منبع حیاتی برای ارائه مراقبت های بهداشتی موثر برای افراد است. دلایل زیر اهمیت تمرکز بر واحد خانواده در ارائه مراقبت بهداشتی را آشکارتر می کند:
1- خانواده منبع حیاتی برای ارائه مراقبت بهداشتی به افراد و خانواده ها می باشد. وقتی تمرکز یک خانواده بر تامین مراقبت بهداشتی برای اعضاء خود می باشد، اثربخشی مراقبت افزایش می یابد. همچنین، یکی از اهداف مراقبت بهداشتی اولیه، افزایش سطح احساس خوب بودن خانواده است، که درسطوح بعدی، احساس خوب بودن اعضای خانواده افزایش می یابد.
2- در واحد خانواده، هر عملکرد معیوب( ناخوشی، آسیب، جدایی و …) که یک عضو خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، از طرق مختلف اعضای دیگر و همچنین، واحد خانواده به عنوان یک کل را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا خانواده یک شبکه وابسته بهم است.
3- رابطه متقابل قوی بین خانواده و وضعیت بهداشتی اعضای آن وجود دارد که نقش خانواده در هر شکل از مراقبت بهداشتی تک تک اعضای خانواده از مرحله ارتقاء بهداشت تا مرحله نوتوانی، بسیار تعیین کننده است.
4- بیماریابی یک دلیل دیگر خوب برای ارائه مراقبت بهداشتی خانواده محور است. بررسی مشکل بهداشتی یک عضو، ممکن است منجر به پوشش بیماریها یا ریسک فاکتورهای اعضا دیگر خانواده شود که این عمل معمولا هنگام ویزیت خانواده با یک مشکل بهداشتی مزمن اتفاق می افتد. پرستار خانواده محور، غالبا با یک فرد خانواده کار می کند تا به اعضاء دیگر آن دسترسی پیدا کند.
5- یک راه دیگر برای توانایی دست یافتن به درک واضح و جامع از افراد و عملکرد آنها این است که آنها را در زمینه خانواده بررسی کنیم(8و67-69).
وضعیت بیماری/سلامت خانواده و اعضاء آن بطور متقابل بر هم اثر می گذارند. یک بیماری در خانواده بر کل خانواده و تعاملات آن اثر می گذارد. در حالی که خانواده نیز در مقابل، بر وضعیت سلامت/ بیماری اعضا اثر می گذارد(8).
خانواده ها تمایل دارند که به مشکلات بهداشتی اعضاء خانواده عکس العمل نشان دهند و عامل تشخیص مشکلات بهداشتی آنها باشند. تحقیقات در حوزه بهداشت خانواده، نشان می دهد که خانواده ها اثر قدرتمند بر سلامت فیزیکی اعضاء خود دارند. از طرف دیگر، خانواده گرایش دارد که در تصمیم گیری در مورد رویه های درمانی در هر مرحله از بیماری و سلامتی اعضاء خانواده، از مرحله ارتقاء سلامت و راهبردهای پیشگیری تا تشخیص، درمان و بهبودی دخالت کند.
فرآیند” بیمار” شدن ودریافت خدمات بهداشتی یک رشته از تصمیمات و وقایع را می طلبد که لازمه آن تعاملات تعدادی از افراد، شامل خانواده، دوستان و مراقبین بهداشتی می باشد. با وجود این، نقشی که خانواده در این فرآیند ایفا می کند، در هر زمان وابسته به بهداشت افراد، نوع مشکل بهداشتی(مانند اینکه مشکل، حاد یا مزمن است) و میزان مشارکت خانواده است.
6 مرحله سلامت/بیماری و تعامل خانواده عبارتند از: 1- تلاش های خانواده در ارتقاء بهداشت
2- ارزیابی خانواده ازعلائم بیماری 3- جستجوی مراقبت 4- بدست آوردن مراقبت
5- پاسخهای حاد به بیماری توسط بیمار و خانواده 6- سازگاری با بیماری و بهبودی(8).
وجود یک بیماری مزمن و جدی در یکی از اعضای خانواده معمولا تاثیرعمیق بر سیستم خانواده، مخصوصا بر ساختار نقش فرد و انجام عملکردها ی خانواده می گذارد. خانواده ها اولین مراقبت کنندگان در بیماریهای مزمن هستند. وقتی هر کدام از موقعیتهای فرد جدی است و عضو خانواده یک شخص محوری و مهم در عملکرد خانواده است، تاثیر برعملکرد خانواده کمی بیشتر احساس می شود(9).
عملکرد خانواده :
عملکرد خانواده، عموماً به عنوان پی آمد یا نتیجه ساختار خانواده شرح داده می شود. برخی از مولفان اصطلاح “عملکرد” را به معنی “دست آورد” یا “نتیجه” تلقی می کنند، بنابراین، عملکرد خانواده را به عنوان آنچه خانواده انجام می دهد، می دانند(8).
منظور از عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم براین نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(3). عملکرد خانواده شامل رفتارها و فعالیتهایی است که توسط اعضاء خانواده جهت حفظ خانواده و بر آوردن نیازهای خانواده و اعضاء انجام می شود(70).
wright و Lehy بررسی عملکرد خانواده را به 2 قسمت تقسیم کرده اند: عملکرد ابزاری و عملکرد بیانگر. عملکرد ابزاری به فعالیتهای روزانه زندگی مانند جذب و دفع، خواب، استراحت، دریافت انسولین و… اشاره می کند.
نوع دوم از بررسی عملکرد خانواده، عملکرد بیانگر یا جنبه های عاطفی و روانی خانواده می باشد که شامل:
– ارتباطات عاطفی: مانند اینکه آیا خانواده قادر به بیان میزان احساسات شامل خشم ،خوشحالی و ناراحتی است؟
– ارتباطات کلامی و غیر کلامی: ارتباط کلامی به معنای کلمات تمرکز می کند و ارتباط غیر کلامی نوعی ارتباط که شامل صداها، اشارات، تماس چشمی، لمس یا سکوت می باشد. یک مثال، از ارتباط غیر کلامی این است که مثلا وقتی که همسر صحبت می کند، شوهر به پنجره خیره می شود!
– حل مساله برمی گردد به اینکه خانواده چگونه مشکل را حل می کند. چه کسی مشکل را شناسایی می کند؟ چه نوع از مشکلات شناسایی شده است؟ چه الگوهایی برای حل مشکل استفاده شده است؟
– نقش ها به الگوهای تثبیت شده رفتار بر می گردند. نقش ها ممکن است در خانواده ایجاد شوند، محول شوند، مذاکره شوند. این باعث می شود افراد خانواده یک شخص را در نقش خاصی بپذیرند. نقش های رسمی، ممکن است در خانواده، تحت تاثیر مذهب، فرهنگ و سایر سیستم های اعتقادی قرار گیرد(25).
در ادامه مطلب، ابعاد عملکرد بیانگر خانواده طبق الگوی مک مستر تشریح می شوند:
براي فهم ساختار، سازمان و الگوهاي تعاملي خانواده، در اين الگو به بررسي و فرمول بندي 6 بعد از زندگي پرداخته شده است، شامل: حل مساله، ارتباطات، نقش ها، پاسخگويي عاطفي، آميزش عاطفي و كنترل رفتار. اين موارد ابعادي از عملكرد باليني هستند كه تصور ميشود در بالين مفيد باشند.
1- حل مساله
بعد حل مساله به عنوان توانايي خانواده براي حل مسائلي كه عملكرد موثر خانواده را ابقا ميكند، تعريف ميشود(71). همچنين، ثنايي از اين بعد، به عنوان توانایی خانواده برای حل مساله به گونهای که تعاملات موثر در خانواده استمرار یابد ياد ميكند(72). مشكل خانواده به عنوان موضوعي در نظر گرفته ميشود كه خانواده براي يافتن راه حل آن ترديد دارد و این مشکل يكپارچگي و ظرفيت عملكردي خانواده را تهديد ميكند(13،71، 73).
مشكلات بطور ادراكي قابل تقسيم به انواع مشكلات ابزاري و مشكلات عاطفي هستند. مشكلات ابزاري، مشكلات روزمره زندگي هستند، مانند مديريت پول يا تصميمگيري براي مكان زندگي و مشكلات عاطفي آنهايي هستند كه با تجارب عاطفي و احساسي مرتبط هستند(71،74).
2- ارتباطات
بعد ارتباطات به عنوان اينكه اطلاعات چگونه در خانواده تغيير مييابد تصور ميشود(71،76) و طبق تعريف ثنايي ارتباط یعنی خانواده چگونه اطلاعات را در درون خود مبادله میکند(72). ارتباط یک فرآیند خود تنظیمی، هدفدار و سازمان یافته در خانواده است. وظیفه اولیه خانواده، برقراری ارتباط میباشد، زیرا ارتباطات موجب رشد و تکامل، افزایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن اعضاء خانواده میگردد(13،70).
در خانواده تمركز بيشتر بر ارتباطات كلامي است. جنبه هاي غيركلامي ارتباطات در خانواده با وجود اهميتشان، از الگو خارج شده اند، زيرا سنجش آنها به منظور تحقيق مشكل است. بعد ارتباطات نيز مانند بعد حل مساله به حوزه هاي عاطفي و ابزاري قابل تقسيم است كه ميتواند بين اين 2 حوزه، تداخل وجود داشته باشد(71،74،75). در الگوی مک مستر ارتباط، به عنوان یک اصطلاح کلی برای توصیف رفتارهای سالم در خانواده به کار برده میشود(73، 76).
چهار شیوه ارتباط شامل:
1- ارتباط واضح و مستقیم: در این نوع ارتباط هم هدف و هم پیام واضح است.
2- ارتباط واضح و غیر مستقیم
3- مستقیم و پوشیده (مستتر)
4- غیر مستقیم و پوشیده
لازم به ذکر است که در خانوادههای سالم ارتباطات خانواده در هر 2 حوزه عاطفی و ابزاری، مستقیم و واضح است(74).
ارتباط و حل مساله، مهمترین جزء فرآیند عملکرد خانواده میباشد که ممکن است تخصیص و ابقاء نقشها را تسهیل کنند(76). همچنین، میلانی نیز ارتباط موثر را سنگ بنای یک خانواده سالم و موفق میداند و بیان میکند که “ارتباطات برای برآوردن نیازهای اعضاء، عملکرد درست و موثر و دستیابی به اهداف خانواده اساسی است”(70).

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *