مقالات

–4

72771074295
2382891-20002500
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی داخلی
عنوان:
ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA
مطالعه موردی شرکت سایپا
استاد راهنما :
دکتر سید یحیی سید دانش
استاد مشاور :
دکتر علیپور
نگارش :
پروانه شاکر
دی 1392
تشکر و قدردانی
از زحمات جناب آقاي دكتر سيد يحيي سيد دانش استاد راهنماي اين پايان نامه بخاطر راهنماييهاي ارزنده، رفع مشكلات و موانع علمي تشكر و قدرداني مي نمايم.
از جناب آقاي دكتر ابراهيم چيراني و جناب آقاي دكتر مهدي فدايي داوران گرامي كه با مشاوره هاي علمي خويش مرا ياري نمودند تشكر و قدرداني مي نمايم.

تقدیم به
به همسر گرامي كه در طول تحصيل همواره مشوق و در راه رسيدن به هدف مراعات و كمك حال من بودند

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u چکیده PAGEREF _Toc394318815 h 1فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه PAGEREF _Toc394318816 h 31-2بیان مسئله PAGEREF _Toc394318817 h 41-3 اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc394318818 h 51-4 هدف تحقیق PAGEREF _Toc394318819 h 51-5 فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc394318820 h 61-6 سؤال تحقیق PAGEREF _Toc394318821 h 61-7 چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc394318822 h 61-7-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc394318823 h 71-7-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید PAGEREF _Toc394318824 h 71-7-1-2 خروجی عملکرد شرکت PAGEREF _Toc394318825 h 71-8 روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc394318826 h 71-9 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc394318827 h 71-9-1 قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc394318828 h 71-9-2 قلمرو مکانی PAGEREF _Toc394318829 h 71-9-3 قلمرو زمانی PAGEREF _Toc394318830 h 71-10 جامعه آماری PAGEREF _Toc394318831 h 81-11 نمونه آماری PAGEREF _Toc394318832 h 81-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی PAGEREF _Toc394318833 h 81-12-1ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318834 h 81-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری PAGEREF _Toc394318835 h 81-12-3 تحلیل پوششی داده PAGEREF _Toc394318836 h 81-12-4 نهاده‌ها PAGEREF _Toc394318837 h 81-12-5 ستانده‌ها PAGEREF _Toc394318838 h 91-12-6 بازده به مقیاس PAGEREF _Toc394318839 h 91-13 فرآیند اجرای تحقیق PAGEREF _Toc394318840 h 91-14 جمع‌بندی PAGEREF _Toc394318841 h 10فصل دوم: ارزیابی عملکرد
2-1 ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318842 h 132-1-1 مقدمه PAGEREF _Toc394318843 h 132-1-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318844 h 132-1-3 تعریف ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318845 h 142-1-4 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318846 h 152-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318847 h 162-1-6 انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394318848 h 182-1-6-1 مدل اسكور PAGEREF _Toc394318849 h 182-1-6-2 مدل تعالي عملكرد سازماني اروپا PAGEREF _Toc394318850 h 182-1-6-3 مدل کارت امتیازی متوازن PAGEREF _Toc394318851 h 192-1-6-4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه PAGEREF _Toc394318852 h 192-1-6-5 مدل برتری سازمانی PAGEREF _Toc394318853 h 202-1-6-6 مدل تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318854 h 202-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی PAGEREF _Toc394318855 h 202-2 مقدمه PAGEREF _Toc394318856 h 222-2-1 مدیریت خرید PAGEREF _Toc394318857 h 232-2-1-1چه کالایی باید خرید شود؟ PAGEREF _Toc394318858 h 242-2-1-2چقدر باید خرید کرد؟ PAGEREF _Toc394318859 h 242-2-1-3 چه موقع باید خرید نمود؟ PAGEREF _Toc394318860 h 252-2-1-4 از کجا باید خرید شود؟ PAGEREF _Toc394318861 h 252-2-1-5 با چه نرخی باید خرید کرد؟ PAGEREF _Toc394318862 h 252-2-2 مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین) PAGEREF _Toc394318863 h 262-2-3 مدیریت عرضه و خرید PAGEREF _Toc394318864 h 272-2-4 اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید PAGEREF _Toc394318865 h 282-2-5 تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌ها PAGEREF _Toc394318866 h 292-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیک PAGEREF _Toc394318867 h 302-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگان PAGEREF _Toc394318868 h 302-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید PAGEREF _Toc394318869 h 302-2-6-1 صرفه‌جویی در هزینه‌ها PAGEREF _Toc394318870 h 302-2-6-2 همکاری‌های عملکردی PAGEREF _Toc394318871 h 312-2-6-3 مدیریت عملکرد تأمین‌کننده PAGEREF _Toc394318872 h 312-2-7 تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت PAGEREF _Toc394318873 h 312-2-8 روش‌های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خرید PAGEREF _Toc394318874 h 322-2-8-1مدل‌های تصمیم‌گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین‌کنندگان مناسب (انتخاب اولیه) PAGEREF _Toc394318875 h 322-2-8-2 مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی PAGEREF _Toc394318876 h 332-3 مقدمه PAGEREF _Toc394318877 h 432-3-1 تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318878 h 432-3-2 تاریخچه مدل تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318879 h 442-3-3 ماهیت ورودی و خروجی در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318880 h 442-3-4 راهکارهای بهبود واحدهای ناکارا در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318881 h 452-3-4-1 ماهیت ورودی محور PAGEREF _Toc394318882 h 452-3-4-2 ماهیت خروجی محور PAGEREF _Toc394318883 h 452-3-5 ویژگی‌ها و قابلیت‌های مدل تحلیل پوشششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318884 h 462-3-6 مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318885 h 462-3-6-1 مدل نسبت CCR PAGEREF _Toc394318886 h 472-3-6-2 مدل مضربی CCR ورودی محور PAGEREF _Toc394318887 h 472-3-6-3 مدل پوششی CCR ورودی محور PAGEREF _Toc394318888 h 482-3-6-4 مدل مضربی CCR خروجی محور PAGEREF _Toc394318889 h 482-3-6-5 مدلBCC 1 PAGEREF _Toc394318890 h 482-3-6-6 مدل جمعی PAGEREF _Toc394318891 h 492-3-7 نقاط قوت و مزاياي تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318892 h 502-4 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc394318893 h 53فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه PAGEREF _Toc394318894 h 563-2 روش تحقیق PAGEREF _Toc394318895 h 563-3 جامعه آماری PAGEREF _Toc394318896 h 563-4 نمونه آماری PAGEREF _Toc394318897 h 573-4-1 روش نمونه‌گیری PAGEREF _Toc394318898 h 573-5 فرآیند اجرایی پژوهش PAGEREF _Toc394318899 h 583-6 چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc394318900 h 593-6-1 عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc394318901 h 603-6-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید PAGEREF _Toc394318902 h 603-6-1-2 خروجی عملکرد مالی شرکت PAGEREF _Toc394318903 h 603-7 روش‌های گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc394318904 h 603-8 تکنیک‌های آماری مورد استفاده PAGEREF _Toc394318905 h 603-8-1 تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394318906 h 603-8-2 نرم افزار LINGO PAGEREF _Toc394318907 h 623-8-3 روش اندرسون- پترسون1(AP) PAGEREF _Toc394318908 h 623-9 جمع بندی PAGEREF _Toc394318909 h 63فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه PAGEREF _Toc394318910 h 654-2 کارآیی حاصل از حل مدل PAGEREF _Toc394318911 h 654-3 تجزیه و تحلیل نتایج کارآیی PAGEREF _Toc394318912 h 674-3-1 کل نمایندگی‌های رشت PAGEREF _Toc394318913 h 684-3-2 نمایندگی بندر انزلی PAGEREF _Toc394318914 h 704-4 نتایج روش اندرسون- پترسون PAGEREF _Toc394318915 h 744-5 جمع بندی PAGEREF _Toc394318916 h 74فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه PAGEREF _Toc394318917 h 765-2 بررسی نتایج تحقیق و پیشنهادات PAGEREF _Toc394318918 h 765-3 پیشنهاداتی برای محققان آینده PAGEREF _Toc394318919 h 785-4 محدودیت‌های پژوهش PAGEREF _Toc394318920 h 79فهرست منابع و مأخذ PAGEREF _Toc394318921 h 108

فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z t “caption 1” c جدول2-1 تمایز دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی PAGEREF _Toc394321287 h 14جدول 2- 2 مقایسه تطبیقی مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها PAGEREF _Toc394321288 h 49جدول 4-1 میزان کارآیی حاصل از حل مدل CCR خروجی محور PAGEREF _Toc394321289 h 66جدول 4-2 تجزیه و تحلیل میزان کارایی و مقایسه با واحد مرجع مجازی PAGEREF _Toc394321290 h 72
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1 فرآیند اجرای تحقیق9
نمودار 4-1 نمودار کارایی67

فهرست اشکال
عنوان صفحه
TOC h z t “caption 2” c شکل شماره 1-1: چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc394322366 h 6شکل 2-1 فرآیند ارزیابی عملکرد PAGEREF _Toc394322367 h 17شکل 2-2 مدیریت خرید PAGEREF _Toc394322368 h 26شکل 2-3 ماهیت ورودی و خروجی در DEA PAGEREF _Toc394322369 h 45شکل شماره 3-1 چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc394322370 h 59نمودار 4-1 نمودار کارایی PAGEREF _Toc394322371 h 67
چکیدهصاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه باشند. از آنجا كه تهيه و تدوين شاخص‌های مناسب جهت سنجش عملكرد در شيوه ارزيابي و در نيل به اهداف نقش بسزايي دارد، مدل تحليل پوششي داده‌ها به عنوان يكي از شناخته‌شده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری كارايي و ارزيابي عملکرد سازمان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در نمایندگی‌های سایپا صورت پذیرفته است. در این رابطه مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم‌گیری‌های چندشاخصه، منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها شده و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، 2010)، و شاخص‌های مرتبط با آن مشخص گردیده است و در جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش متغیرها از داده‌های واقعی، چک‌لیست‌ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده‌شده است. در این پژوهش 14 نمایندگی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و با دو متغیر ورودی(تعداد خریداران استراتژیک و تعداد تأمین‌کنندگان)و دو متغیر خروجی(درآمد ناخالص و سود ناخالص) کارایی مدیریت عرضه و خرید در هر کدام از آن‌ها نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که نمایندگی‌های انزلی و آستانه با توجه به میزان ورودی و خروجی‌های تعیین‌شده در مدل، بالاترین سطح عملکرد را داشته‌اند و در نقطه مقابل نمایندگی‌های رشت و سیاهکل پایین‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.
کلید واژه‌ها : ارزیابی عملکرد، مدیریت عرضه، مدیریت خرید، تحلیل پوششی داده ها
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان‌ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره‌گیری نمایند.
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‏اند. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان‌ها مجبور شدند که سریعاً فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند (فیض‌آبادی، 1382، ص:1). محیط پیرامون سازمان‌ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. سازمان‌ها در خلأ نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی، یا کسب‌وکارهای کوچک می‌خواهند خواسته‌های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند (نقاده و همکاران، 1391، ص:1).
محدودیت مهم دیگری که سازمان‌ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است. یکی از راه‌های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان و منابع بیرونی است. سازمان‌ها و شرکت‌های زمان حاضر مدت زيادي است كه به اين مسئله و اهميت آن پي برده‌اند كه براي اينكه بتوانند در صحنه‌های رقابت جهاني دوام بياورند و با چهره‌ای موفق ظاهر شوند نياز دارند عوامل خاصي از قبيل كيفيت محصولات و كيفيت روندهاي اجرايي و توليدي سازماني را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولي برسانند. در این راستا، در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است که در برگیرنده بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، سؤال‌های تحقیق، اهداف و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق بیان شده است.

1-2بیان مسئلهبا توجه به شدت رقابت کنونی، شرکت‌ها مجبور به پاسخگویی سریع و دقیق به نیازهای مشتریان هستند تا از این طریق با جلب رضایت آن‌ها، موفقیت‌های خود را در بازارهایشان حفظ و بهبود بخشند. در این شرایط نقش تامین کنندگان و مباحث مرتبط با آن‌ها در مدیریت زنجیره تامین کنندگان از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است.
امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه است و جهت نجات از رکود اقتصادی از طریق برتری عملیاتی، هزینه‌ها را کاهش دهند. امروزه یکی از بخش‌های اصلی هزینه‌ها صرف خرید می‌شود که به طور میانگین 40 تا 70% از ظرفیت فروش شرکت را نشان می‌دهد و از این رو حوزه بزرگی برای ایجاد مزیت‌های رقابتی، ارائه می‌دهد. بنابراین نقش امروزی مدیریت خرید و عرضه از یک فعالیت دفتری صرف به یک قابلیت با توانایی ساخت، توسعه و مدیریت پایگاه عرضه هم راستا با اهداف شرکت تبدیل شده است. به منظور توسعه این قابلیت‌ها، سازمان‌ها بهترین شیوه‌ها را در استخدام و تربیت نیروی کار را در مورد مدیریت عرضه و خرید را دنبال می‌کنند (سارانگا و موسر، 197:2010).
در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها، با هدف کاهش هزینه‌ها به دنبال یافتن منابع مواد خام و سایر تدارکات در سراسر جهان هستند، کانال‌های توزیع و انتخاب و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان مناسب در بین این کانال‌ها با توجه به محیط رقابتی امروزه بازارها، به ویژه در بازارهای صنعتی باعث شده تا زنجیره تامین کالاهای صنعتی و انتخاب تامین کنندگان مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در نتیجه نقش مدیریت عرضه و خرید به طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش‌یافته و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها توجه قابل‌ملاحظه‌ای از مدیران ارشد و مطالعات دانشگاهی را به خود اختصاص داده است (ایلرام و همکاران، 2002).
از آنجا كه تهيه و تدوين شاخص‌های مناسب جهت سنجش عملكرد و استفاده از الگوي مناسب در شيوه ارزيابي و در نيل به اهداف نقش بسزايي دارد، مدل تحليل پوششي داده‌ها به عنوان يكي از شناخته‌شده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری كارايي و ارزيابي عملکرد سازمان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد و نقصان روش‌های ارزيابي عملكرد فعلي را مرتفع كند مدل تحليل پوششي داده‌ها می‌تواند تصوير جامعي از عملكرد سازمان‌ها ارائه كند.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقبسیاری‌ از نوآوران معاصر، از طریق تشویق مدیران جهت پیگیری اجرای مؤثر استراتژی، اطلاع‌رسانی ارزیابی‌های صورت‌ پذیرفته و توسعه قابلیت‌های سازمانی، بر نقش ارزیابی عملکرد در هدایت توجه و تمرکز مدیران به عواقب بلندمدت تصمیمات و اقداماتشان تأکید می‌کنند. اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد ورودی‌های قابل‌توجهی را به مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ممکن مدیریتی می‌افزاید. از آنجا که ارزیابی عملکرد همچون کاتالیزوری است برای شناسایی مشکلات سازمانی و اقدامات اصلاحی در راستای رفع هر چه سریع‌تر آن‌ها (گرفتون و همکاران، 692:2010).
امروزه تغییرات بسیار سریع در بازار بر کسی پوشیده نیست. تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز کالای جدیدی وارد بازار می‌شود، سلیقه مصرف‌کنندگان تغییر می‌کند و رفتار رقبا قابل پیش‌بینی نیست. در چنین محیطی رساندن کالای درست، با قیمت و زمان مناسب به مصرف‌کننده، نه تنها مهم‌ترین عامل برای موفقیت رقابتی است بلکه نقشی کلیدی در بقای نهاد تجاری دارد (اگروال و همکاران، 2007). افزایش فشار رقابت جهانی شرکت‌ها را وادار به کاهش هزینه‌ها می‌کند تا بتوانند در بازار باقی بمانند. امروزه یکی از عناصر اصلی هزینه، خرید است که به طور میانگین 40 تا 70 درصد حجم فروش شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است و حیطه بسیار گسترده‌ای را به ایجاد مزیت رقابتی اختصاص می‌دهند (سارانگا و موسر، 197:2010). شرکت‌های بزرگ نشان دادند که دستیابی به رهبری در صنعت امکان‌پذیر است، در صورتی که به طور اثربخش و کارا فعالیت‌های خرید را مدیریت کنند. در نتیجه مدیریت خرید و تامین به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. نقش این واحد انتقال فعالیت‌های صورت گرفته و تبدیل آن به شایستگی است. برای توسعه چنین قابلیت‌هایی سازمان به دنبال توسعه بهترین فعالیت‌ها است و سیستم‌های را توسعه دهند تا همکاری‌ها با تامین کننده گسترده شود(بلوم و رینن، 2007). اهمیت این موضوع در صنعت خودروسازی و قطعات آن به دلیل تقاضای بالای آن در داخل و لزوم حرکت به سوی کیفیت جهت رقابت بین‌المللی با توجه به راهبرد مشتری مداری و فرآیندهای داخلی دو چندان می‌شود(ودیعی و جمالی، 1388). بنابراین تحقیق در این زمینه مورد علاقه محققان و کارشناسان قرارگرفته شده است.
1-4 هدف تحقیقاین پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته است.

1-5 فرضیه تحقیق
از آنجا که این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید صورت پذیرفته است و بنا بر تعاریف از جمله پژوهش‌های ارزشیابی به شمار می‌رود، امکان بیان حدس و گمان علمی در قالب فرضیه وجود ندارد. بنابراین برای تحقق و بیان اهداف تحقیق می‌توان به سؤالات مطرح‌شده در پژوهش استناد نمود.
1-6 سؤال تحقیق
عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA در شرکت سایپا به چه صورت است؟
1-7 چارچوب نظری تحقیقدر ای پژوهش از مدل ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید که توسط سارانگا و موسر در سال 2010 معرفی شد، بهره گرفته شده است که به شرح زیر می‌باشد:
محرکهای عملکرد مدیریت عرضه و خرید
تعداد خریداران استراتزیک
تعداد تامین کنندگان

خروجی های عملکرد شرکت
درآمد ناخالص
سود ناخالص

تحلیل DEA

شکل شماره 1-1: چارچوب نظری تحقیق
1-7-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها1-7-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خریددر مدل معرفی‌شده، محرک‌های مدیریت عرضه و خرید(ورودی‌های مدل )شامل، تعداد خریداران استراتژیک و تعداد تامین کنندگان می‌باشد.
1-7-1-2 خروجی عملکرد شرکتدر مدل معرفی‌شده، خروجی عملکرد شرکت شامل درآمد ناخالص و سود ناخالص می‌باشد.
1-8 روش گردآوری اطلاعاتدر تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع که روش پژوهش آن توصیفی تحلیلی می‌باشد، تلاش بر آن بوده است که اطلاعات مورد نیاز تا حد امکان از نوع اطلاعات دست اول باشد لذا متغیرهای تحقیق در دو بخش نهاده(ورودی‌ها) و ستانده(خروجی‌ها) بر اساس مدل (سارانگا و موسر، 2010)شناسایی و از طریق داده‌های حقیقی، چک لیست و مصاحبه با کارشناسان گردآوری شده است.
1-9 قلمرو تحقیق1-9-1 قلمرو موضوعیاین تحقیق در علم حوزه ارزیابی عملکرد و مدیریت عرضه و خرید و تصمیم‌گیری چندشاخصه صورت گرفته است.
1-9-2 قلمرو مکانیاین تحقیق در نمایندگی‌های شرکت سایپا در استان گیلان صورت گرفته است.
1-9-3 قلمرو زمانی این تحقیق در بازه زمانی 93-1392 صورت گرفته است.
1-10 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه نمایندگی های فعال شرکت سایپا در استان گیلان بوده است.
1-11 نمونه آماریبا توجه به این که روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق، روش بررسی اسناد و مدارک(چک لیست و مصاحبه) می‌باشد، از فرمول نمونه گیری(انتخاب واحدهای تصمیم گیری)مختص به روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است که 14 نمایندگی فعال شرکت سایپا بر این اساس انتخاب شده اند.
1-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی1-12-1ارزیابی عملکردارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملکرد سازمان در دوره معيني پرداخته و در صورتي که با ديدگاه فرآيندي و به طور صحيح و مستمر انجام شود، موجب ارتقاء عملکرد سازمان‌ها مي‌گردد.
1-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری
منظور از واحدهای مشابه واحدهایی می‌باشند که تحت نظارت یک واحد مرکزی فعالیت نموده و ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه دارند مثل دانشکده‌های موجود دریک دانشگاه، شعبات بانک، نمایندگی‌ها و غیره.
1-12-3 تحلیل پوششی دادهتکنیکی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی و خروجی‌های قطعی است.
1-12-4 نهاده‌ها
ورودی‌های یک فرایند تولیدی یا غیر تولیدی که جنبه کمی یا کیفی دارند.
1-12-5 ستانده‌ها
خروجی‌های یک فرایند تولیدی یا غیر تولیدی که جنبه کمی یا کیفی دارند.
1-12-6 بازده به مقیاس
بازده به مقیاس مفهومی است بلندمدت که منعکس‌کننده نسبت افزایش در خروجی به ازای افزایش در میزان ورودی‌هاست. این نسبت می‌تواند ثابت، افزایشی یا کاهشی باشد.
1-13 فرآیند اجرای تحقیق3473811966595در راستای ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در گام اول به مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم‌گیری‌های چندشاخصه، پرداخته‌شده که منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، 2010)، و شاخص‌های مرتبط با آن گردیده است و در گام بعدی جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش متغیرها از داده‌های واقعی، چک‌لیست‌ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده‌شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از DEA در گام نهایی بحث و نتیجه‌گیری لازم صورت پذیرفته است که در نمودار 1-1 مشاهده می‌شود.
نمودار 1-1 فرآیند اجرای تحقیق
1-14 جمع‌بندیبا توجه به آنچه تا کنون بیان شد، به منظور پاسخگویی به مسائل اصلی و فرعی پژوهش و همچنین دستیابی به اهداف مدنظر، در فصل آتی، با ارائه مطالعه ادبیات نظری پژوهش، به ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در نمایندگی‌های سایپا در استان گیلان پرداخته شده است.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول:ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد2-1-1 مقدمهبقا و دوام سازمان‌ها و همچنين توسعه آن‌ها نيازمند درك به هنگام فرصت‌‌هاي محيطي و تغییرات در بازار است. سازمان‌هايي كه توان درك قواعد بازار را دارند، شانس بيشتري براي بهره‌مندی از فرصت‌ها مي‌يابند. تكنولوژي‌هاي جديد نگرش‌هاي نو و روش‌هاي نوين همه مي‌توانند قواعد موجود را دگرگون سازند و شرايطی كاملاً نوين بيا‌فرينند (عطافر و همکاران، 147:1389).
امروزه مسائل ناشی از افزایش رقابت و پیچیدگی محیط، سازمان‌ها را به فکر استفاده از روش‌های کاراتر و موثرتری در اداره امورشان انداخته است (آذر و دیگران، 1384)به بیان دیگر با گسترده‌تر شدن سازمان‌ها و افزایش دامنه نظارتی مدیران، ارزیابی و کنترل واحدهای سازمانی به ضرورتی برای مدیران تبدیل می‌شود. یکی از وظایف مدیران نظارت بر عملکرد سازمان‌هاست. (صالحی صادقیانی و دیگران، 1387:75).
2-1-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد
از دیرباز تا‌ کنون، ارزیابی عملکرد از جمله بهترین راه‌هاي به دست آوردن اطلاعات براي تصمیم‌گیري در سازمان‌ها به شمار رفته است و قدمت شکل‌گیری نظام ارزيابي عملكرد به صورت رسمي را می‌توان به سه قرن پيش بازگرداند(تارمینا:103:2009) که در طول زمان با توجه به نيازهاي سازمان كامل‌تر گشته است. اما استفاده از نظام‌های ارزیابی به طور رسمی به قرن نوزدهم بر می‌گردد. در این دوره از ابزارهای بسیار ابتدایی برای ارزیابی سطح کیفی ستانده سازمان استفاده می‌شد (خدایی، 1387:10). بین سال‌هاي 1975 تا 1980 سازمان‌ها می‌توانستند تنها با تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افزایش رقابت در بازارها، مدیران علاوه بر اندازه‌هاي مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبه‌های عملکرد سازمان نیز می‌باشند.
در دیدگاه سنتی، مهم‌ترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد، ولی در دیدگاه نوین، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است. مدیریت بر ارزیابی دستگاه‌ها براساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوت‌های اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود رضایت، ارتقا سطح کارکرد و در نهایت اثربخشی فعالیت‌های سازمان خواهد بود. در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه بهبود عملکرد و فعالیت‌های سازمان و افراد بوده و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی نداشته باشد، سازمان‌ها خود به استقرار نظام ارزیابی می روند و به طور مستمر برای بهبود مکانیزم های آن تلاش می‌نمایند. برآیند این تلاش‌ها، ایجاد خود ارزیابی در سازمان‌هاست که پیامد نگرشی رشد و توسعه عملکرد و در نهایت تحقق سریع‌تر و بهتر اهداف سازمانی می‌باشد (نجفی و همکاران، 1387).
در دوره حاضر ارزیابی عملکرد در مقایسه با گذشته به مراتب تکامل‌یافته‌تر بوده و همسو با الگوی تحول اندیشه‌های مدیریت، ماهیت و کارکردهای آن توسعه‌یافته است. در سال‌های اخیر عواملی چون رقابت شدید، جهانی شدن و انفجار تکنولوژی، یادگیری سازمانی، قابلیت‌های خلق دانش و نوآوری عوامل غالب در ایجاد مزیت رقابتی هستند، به تبع آن، سازمان‌ها مجبورند در جستجوی معیارهایی فراتر از سنجه‌های مالی سنتی باشند(متین و همکاران، 1389).
جدول2-1 تمایز دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابیویژگی‌ها معطوف به قضاوت
(یادآوری عملکرد) معطوف به رشد و توسعه
(بهبود عملکرد)
نقش ارزیابی کننده قضاوت و اندازه‌گیری عملکرد مشورت دهنده و تسهیل‌کننده عملکرد
دوره ارزیابی گذشته آینده
استانداردهای ارزیابی نظر سازمان و مدیران خود استاندارد گذاری
هدف کنترل رشد، توسعه و بهبود
سبک دستوری گفتگو
( صفری، 1381 :20)
2-1-3 تعریف ارزیابی عملکردارزیابی عملکرد فرایندی است که همه سازمان‌ها باید آن را انجام دهند آن‌ها ممکن است این کار را به صورت کاملاً سیستماتیک و یا خیلی سریع و خاص انجام دهند ولی به هر حال برای بهبود عملکرد باید به آن توجه کنند. این ارزیابی به واقع نوعی مصون‌سازی سازمان در برابر آفات پیش‌روست (پارکر، 2000).
بدین ترتیب ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می‌گردد که به منظور افزایش سطح بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد «نحوه استفاده از منابع» اساساً در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد، که عمده‌ترین شاخص آن صرفه ‌اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت‌هاست. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد در بعد «سازمانی» معمولاً معرف اثربخشی فعالیت‌هاست، منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات می‌باشد. (خدائی، 28:1387).
در تعریفی جامع، فرايند سنجش جامع عملكرد، در قالب عباراتي نظير: كارايي، اثربخشي، توانمندسازي، قابليت پاسخگويي در چارچوب اصول و مفاهيم براي تحقق اهداف و وظايف سازماني، ساختاري، برنامه‌ای و توسعه بلندمدت سازمان ارزيابي عملكرد سازمان اطلاق می‌شود و یا به عبارت ديگر منظور ارزيابي عملكرد اين است كه مدير كليه امكانات مصرف‌شده اعم از مادی و معنوي را با بازدهي كار بر اساس معيارهاي مورد قبول مقايسه كند تا روشن شود كه به اهداف كمي و كيفي مورد انتظار نائل آمده است یا خیر (سهرابی و خان محمدی، 6:1386).
2-1-4 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکردرقابت فزاینده برای منابع کمیاب و تقاضای پاسخگویی از جانب سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، موسسه‌ها و مراکز پژوهشی را تحت فشار قرارداده تا ارتباط و کیفیت نتیجه‌ها ونیز بهبود و سازگاری پژوهش‌ها را در اولویت قرار دهند. در نتیجه ارزیابی و بهبود عملکرد واحدهای پژوهشی در بسیاری از کشورها در حال توسعه در اولویت قرار دارد(محمودی، 1391: 28).
ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم وبر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:
با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین‌شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‌های تدوین‌شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند.
با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه‌گیری رضایت کارکنان و مشتریان، مشخص می‌شود آیا سیاست‌ها به طور صحیح تدوین‌شده‌اند.
کسب اطلاعات از وضعیت موجود سازمان و اینکه در چه مرحله از دستیابی به اهداف است.
شناسایی موارد بهبود عملکرد یا نقاطی که نیازمند بهبود هستند یا باید برای تأمین نیازهای فعلی یا آتی ساختار سازمان تنظیم شوند. (قلی زاده، 1389: 4)
2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد
فرایند ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سازمان این فرصت را می‌دهد که مشکلات را شناسایی کند تا عمل صحیح را قبل از اینکه مشکلات بزرگ شود انجام دهد(کوئنگ، 2000).
هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می‌باشد. ارزیابی عملکرد مستلزم پیمودن گام‌های متعدد است. گام‌های مورد نظر در ارزیابی عملکرد به شرح زیر می‌باشد:
قدم اول: تعریف فرآیند
در شناسایی فرآیند، شناسایی این که چه چیزی را می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم، مدنظر است. معمولاً فرآیندها و عملیات بسیار زیادند اگر عملیات ما چندگانه باشند، به لحاظ اقتصادی، فرایندی را بایستی انتخاب نمود که از نظر مشتری (داخلی و خارجی) مهم تر هستند.
قدم دوم: تشخیص فعالیت‌های بحرانی جهت ارزیابی
بسیار مهم است که تنها فعالیت‌های بحرانی را برای اندازه‌گیری انتخاب کنیم این فعالیت‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم تا بتوانیم آن‌ها را کنترل کنیم. در هنگام انتخاب بایستی روی فضاها و فرایندهای کلیدی تمرکز کرد نه بر روی انسان‌ها.
قدم سوم: شناسایی اهداف و استانداردهای عملکرد
قدم چهارم: اعمال شاخص‌های عملکردی
قدم پنجم: شناسایی گروه‌های مسئول
قدم ششم :جمع‌آوری داده‌ها
قدم هفتم : تحلیل گزارش عملکرد واقعی
قدم هشتم: مقایسه عملکرد واقعی باهدف
قدم نهم: اقدام به منظور به‌کارگیری عملیات اصلاحی برای بهبود مستمر عملکرد از طریق مکانیسم بازخورد، وجود حلقه بازخورد در واقع اثربخش شدن نظام ارزیابی را تضمین می‌کند (کوئنگ، 2000).

23170147492
شکل 2-1 فرآیند ارزیابی عملکرد
2-1-6 انواع مدل‌های ارزیابی عملکردروش‌هاي متفاوتي براي سنجش و ارزيابي عملكرد طراحي شده است كه مديران سازمان‌ها با توجه به هدف از ارزيابي و نوع سازمان از روش يا مدل خاصي بهره مي‌گيرند و يا با تركيب و تلفيق چند مدل، مدل مورد نياز خود را طراحي مي‌کنند، لذا شناخت الگوهاي مختلف ارزیابی عملكرد و تشخيص و به‌کارگیری صحيح و به جاي اين الگوها در سازمان، از جمله مسايل بسيار مهم در اين مقوله است. (احمدوند و همکاران، 1391) در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:
2-1-6-1 مدل اسكورانجمن زنجيره تأمین ایالات‌متحده، مدلي با نام اسکور( مدل مرجع عملياتي زنجيره تأمین) را به عنوان نوعي استاندارد صنعتي در زمينه مديريت زنجيره تأمین ارائه داد كه آخرين نسخه آن در سال 2008عرضه شده است. اين مدل، مفاهيم متداول و معمول فرايند‌هاي تجاري، مهندسي مجدد، بازاريابي و سنجش فرايندها را در چارچوب متقاطع عملياتي تركيب مي‌كند. اين مدل، با ارائه تعريف و تشريح استاندارد از فرايندهاي مديريتي و روابط آن‌ها و ملاك‌هاي سنجش كارايي استاندارد، بستر استانداردسازي و بهبود مستمر را براي هر نوع زنجيره تأمین فراهم مي‌سازد. مزيت اصلي ارزيابي عملكرد توسط اين مدل نسبت به مدل‌هاي پيشين، فرایند گرا بودن ديدگاه آن است(فیض‌آبادی، 1382).
2-1-6-2 مدل تعالي عملكرد سازماني اروپا مدل بنياد اروپايي كيفيت، چارچوبي براي ارزيابي و بهبود سازمان بوده و داراي مزيت‌هاي پايداري است كه يك سازمان سرآمد بايد به آن‌ها دست يابد. در حقیقت این مدل ابزاري اجرايي است به منظور کمک به سازمان‌ها براي اطمينان از تحقق استقرار سيستم مديريتي مناسب به وسيله سنجش ميزان قرار گرفتن در مسير برتري پايدار و همچنین به آن‌ها كمك مي‌كند تا فاصله‌ها را شناسايي و سپس راه‌حل‌ها را با انگيزه بيشتر تعيين كنند. چارچوب این مدل بر پايه نه حوزه ايجاد شده است. پنج حوزه از آن‌ها، گروه توانمند‌سازها را تشكيل مي‌دهند که عبارت‌اند از : رهبری، كاركنان، سیاست‌ها و استراتژی‌ها، منابع و‌ ذی‌نفعان و فرآیندها و بیان‌کننده نوع فعاليت‌هاي سازمان و چگونگي انجام آن‌ها هستند و چهار حوزه باقيمانده گروه نتايج را تشكيل مي‌دهند که عبارت‌اند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج كلیدی عملكرد و خواسته‌هايي را مشخص می‌کنند كه سازمان بايد با اجراي توانمندسازها به آن‌ها دست يابد.
2-1-6-3 مدل کارت امتیازی متوازنیکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین مدل‌های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی‌متوازن» است که توسط «کاپلن و نورتن» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص‌های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه‌های مختلف، پاسخگویی به چهار سؤال اساسی زیر را امکان‌پذیر می‌سازد.
نگاه‌ها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
در چه زمینه‌هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب‌وکار)
نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتریان)
چگونه می‌توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری). (آمادو و همکاران، 391:2012)
2-1-6-4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه
شیوه ارزیابی  360 درجه که عمدتاً در مجموعه‌های صنعتی کاربرد داشته و با بهره‌گیری از یک متدولوژی خاص به روش ارزیابی عملکرد کارکنان در حوزه‌های مختلف در قالب ارزیابی رئیس از مرئوس، مرئوس از رئیس، همکاران هم طراز از یکدیگر و غیره می‌پردازد، از جمله شیوه‌های متداول خصوصاً در واحدهای صنعتی بوده است که به واسطه طراحی برخی چک‌لیست‌های خاص مدیریتی که توسط طراحان و مشاورین، در پردازش این شیوه‌نامه بدان می‌پردازند با در نظر گرفتن آثار و نتایج جمع‌آوری شده از سوی ارزیابان در پایان دوره ارزیابی، سازمان را با یک دامنه محدود از نتایج ارزیابی بدون در نظر گرفتن روایی و اعتبار آن  به جهت دریافت آرا و نظرات کارکنان در رابطه با یکدیگر مواجه می‌نماید (آمادو و همکاران، 2012).
2-1-6-5 مدل برتری سازمانیمدل برتری سازمانی، مدلی برای ارزیابی است که در کشورهای اروپایی پایه‌گذاری شد و اصول و مفاهیم اصلی آن با اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع مشترکات زیادی دارد. این مدل، چارچوبی غیر تجویزی است که وجود راه‌های زیادی را برای دسترسی به برتری پایدار تأیید می‌کند. در حمایت از این رویکرد غیر تجویزی یک دسته مفاهیم اصلی وجود دارد، اما این به معنای جامعیت آن‌ها نیست و همراه با توسعه و بهبود یک سازمان برتر، تغییر خواهند کرد (معتضدیان، 1389).
با توجه به هزينه بالاي ايجاد سیستم‌های اطلاعات در سازمان‌های خدماتي و صنعتي، تصمیم‌گیرندگان، مجريان و پژوهشگران همواره تمايل داشته‌اند موفقيت اين سرمایه‌گذاری‌ها را ارزيابي و به نحوی بسنجند. مجريان خواسته‌اند ارزش سرمایه‌گذاری در تکنولوژي اطلاعات را تعيين نمايند و يا مشکلات را تشخيص داده، مبادرت به اقدامات اصلاحي نمايند. همچنين محققان تمايل داشته‌اند صحت نظریه‌های خود را در مورد سيستم اطلاعات آزمون نمايند (نعمت‌بخش و همکاران، 1380 ).
2-1-6-6 مدل تحلیل پوششی داده‌هاتحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبه ارزیابی سطوح کارایی را در داخل یک گروه از سازمان نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با گروهی محاسبه می‌شود که دارای بیش‌ترین عملکرد هستند. این تکنیک، روشی بر مبنای برنامه‌ریزی ریاضی بوده و امکان محاسبه کارایی تکنیکی را برای واحدهای تصمیم‌گیرنده با چند ورودی و چند خروجی، بدون نیاز به اختصاص وزن به ورودی‌ها و خروجی‌ها و همسنگ کردن آن‌ها فراهم می‌کند (دوستی و همکاران، 72:1387).
از آنجا که در این پژوهش از مدل تحلیل پوششی داده‌ها بهره گرفته شده است در بخش سوم از این فصل به طور کامل به شرح و بسط آن پرداخته شده است.
2-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابیاصولاً سیستم‌های ارزیابی با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می‌شوند. البته این مطالب به این معنا نیست که هر سازمانی باید یک الگو برای خود طراحی کند بلکه منظور این است که هر سازمانی باید الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آن‌قدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود دارد که قبلاً این مسیر را طی کرده‌اند و قابلیت‌های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند ولی در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد باید از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.
پارکر معتقد است مواردی مثل عملی بودن، قابل‌فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه‌ها و دارا بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی‌های یک نظام ارزیابی عملکرد است. وجود شاخص‌های عملکردی (مانند اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره‌وری، . .) و شاخص‌های غیر عملکردی (مانند توانایی سازمان برای تعیین آرمان‌ها و مأموریت‌ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده، . .) نیز می‌تواند از الزامات یک سیستم و الگوی ارزیابی عملکرد باشد. (رازانی، 1382)

بخش دوم:
مدیریت عرضه و خرید
2-2 مقدمهامروزه با توجه به تحولات روزافزون در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی و نیز به واسطه تغییر در الگوی مصرف خریداران، بحث رقابت ما بین شرکت‌های تولیدی و خدماتی به طور روزافزونی بیشتر می‌شود و دامنه آن از مرزهای ملی و منطقه‌ای فراتر رفته و حالت جهانی به خود گرفته است. به گونه‌ای که رقابت در قیمت پایین تر خلاصه نمی‌شود بلکه مفاهیم دیگری همچون کیفیت برتر، تحویل به موقع، تغییر سریع در ظاهر و کاربرد محصول مورد نظر و غیره نیز شامل می‌شود.
تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم در حال تغییر است ضرورت واکنش‌های مناسب سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی ـ صنعتی را دو چندان کرده و بر انعطاف‌پذیری آن‌ها با محیط نامطمئن خارجی پای می‌فشارد و سازمان‌های امروزی در عرصه ملی و جهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن نیازمند بهره‌گیری از الگوی مناسب همچون مدیریت زنجیره تأمین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مشتریان در سازمان‌های امروزی در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه‌های انجام امور و فرایندها، توسعه دانش و توان رقابتی همراه و همگام اعضای سازمان می‌باشد. مدیریت موثر زنجیره تأمین از عوامل اصلی بقا می‌باشد ضمن آنکه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های زنجیره تأمین پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره افزایش داده است. به طور کلی مدیریت زنجیره تأمین بر افزایش انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها تاکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثربخش به تغییرات بازار است.
2-2-1 مدیریت خرید. اهمیت مدیریت خرید در افزایش سوددهی و اجتناب از زیان‌های احتمالی مؤسسات و شرکت‌ها بر هیچ فردی پوشیده نیست. مسلماً اگر مدیریت خرید در تأمین اقلام از منابع معتبر و با کیفیت مطلوب، در زمان مناسب، با گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب و با لحاظ نمودن سایر پارامترهای مهم، اقدام به خرید کالا نماید، سود بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی تضمین‌شده خواهد بود و در غیر این صورت خطرات احتمالی زیادی را برای این‌گونه مؤسسات در بر خواهد داشت (یقین لو، 57:1389). طی پنجاه سال گذشته، وظیفه بخش خرید از یک فعالیت دفتری به یک فعالیت حرفه‌ای در سطح بالای سازمان تبدیل شده است. این تغییر باعث تشویق توسعه و راهبردها به منظور بهینه نمودن عملکرد بخش خرید شده است. در دهه 1960، صنعت مواردی را مورد شناسایی و تصدیق قرارداد چون:اهرم سود خرید، تأثیر عملکرد بخش خرید و تأمین بر بازگشت دارایی. دهه 1970 شوک‌هایی را به روش دادوستد و تجارت جهانی وارد آورد. چون: کمبود مواد خام، بحران انرژی و افزایش سریع قیمت‌ها و این واقعیت روشن شد که بعضی از روش‌های قدیمی انجام دادوستد بازرگانی دیگر کارآمد نیستند و باید از روش‌های روزآمد استفاده نمود. این رویدادها وظیفه خرید را در کانون توجه قرارداد. در دهه 1990، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، رقابت فزاینده جهانی و نیاز به افزایش ارزش، توجهات بسیاری را به سمت روابط خریدار و تأمین‌کننده معطوف نمود. امروزه در بسیاری از سازمان‌ها، مدیریت ارشد، اهمیت نیاز به ادغام برنامه‌ریزی بلندمدت خرید/مواد در برنامه راهبردی بلندمدت شرکت را تشخیص داده‌اند (حسینقلی پور، 51:1385).
مدیریت خرید از جمله موارد بسیار مهم و حیاتی در موفقیت شرکت می‌باشند و چه بسا شرکت‌ها با نادیده انگاشتن آن به حالت تعطیلی و یا به صورت واحدهای بیمار درآمده‌اند. نکات مهم ذیل از جمله مواردی هستند که رعایت آن توسط مدیریت خرید الزامی است(زارع زاده، 1378 : 28-26).
2-2-1-1چه کالایی باید خرید شود؟طرح کامل خرید باید برنامه‌ریزی شوند و همواره کالاهایی باید خرید شوند که انتظار فروش آن می رود، کالاهایی که می‌بایست خرید شوند می‌توان با کمک فروشندگان و دستگاه‌های ذی‌ربط فهرست آن را تنظیم نمود. پس از تنظیم فهرست خرید کالا، مدیر فروش باید به دقت آن را مورد بررسی قرار دهد تا احتمالاً کالای غیر درخواستی و یا کالای اضافی خریداری نشود.
2-2-1-2چقدر باید خرید کرد؟به هنگام خرید کالا باید دقت شود که مقدار کالایی که خریداری می‌شود معادل متوسط فروش همان کالا باشد و نیز باید توجه داشت که دوره خرید به نحوی باید تنظیم شود که هیچ موقع موجودی کالا دچار کمبود و یا مازاد نشود. باید در نظر داشت که خرید کالای اضافی مشمول بهره بیشتر شده و در نتیجه ضرر و زیان شرکت را در پی خواهد داشت. قبل از سفارش کالا، موجودی کالا و نیز زمان تحویل کالا توسط فروشنده باید مورد بررسی و دقت قرار گیرد. البته به این امر نیز باید توجه نمود که در مواقعی که احتمال کمبود تولید یک کالا یا محصول می رود خرید کالای اضافی نه تنها مانعی ندارد بلکه ضروری نیز می‌باشد که در چنین مواقعی نیز لزوماً باید هزینه بانکی را برای خرید اضافی لحاظ نمود. جمع‌آوری اطلاعات از بازارها و تولیدکنندگان مختلف در هنگام خرید می‌تواند کمک موثری در جهت بهترین روش ممکن عرضه کالا به مصرف‌کننده بنماید.
2-2-1-3 چه موقع باید خرید نمود؟هنگامی که خرید کالایی به طور منظم صورت می‌پذیرد باید توجه نمود که موجودی چنین کالایی در بعضی از فصول سال و یا در ایام جشن‌ها باید چند روز قبل به منظور عرضه به مصرف‌کنندگان تدارک شود. در هنگام خرید کالاهای فصلی و یا کالاهایی که مورد نیاز ایام جشن‌ها می‌باشند باید دقت شود که تقاضای خرید برای چنین کالاهایی نباید بیش از حد باشد. سفارش چنین کالاهایی باید در مواقعی صورت پذیرد که فروشنده آن کالا در همان زمان معین تحویل بدهد.
2-2-1-4 از کجا باید خرید شود؟خرید کالا از محل‌های خاصی که نسبت به آن کالا دارای شهرت باشند از اهمیت برخوردارند و این امر مسلماً باید مورد توجه مدیر خرید باشد و اطلاعات مربوط به آن نظیر تولید، رشد و بازار مناسب آن کالا جمع‌آوری شود و چنانچه کسب اطلاعات برای شرکت میسر نباشد می‌تواند از طریق سایر شرکت‌ها که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند آن اطلاعات را اخذ نمایند. مدیر خرید و نیز اعضا کمیته خرید باید به این نکته دقیقاً توجه نماید تا این که منافع شرکت تضمین شود و کالاها از محل‌هایی خریداری شوند که برای شرکت منفعت در بر داشته باشد.
2-2-1-5 با چه نرخی باید خرید کرد؟در هنگام خرید باید مجموع هزینه‌هایی که بر آن مترتب می‌باشد نظیر نوع خرید، مالیات، هزینه‌های بسته‌بندی، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که لازم است تا آن کالا به شرکت برسد مورد محاسبه قرار گیرد. باید به خاطر داشت که نرخ کالا با توجه به کیفیت آن مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و صرفاً قیمت پایین نمی‌تواند معیاری برای خرید کالا باشد. مأمور خرید باید از دانش لازم درباره نوع، کیفیت و گروه کالا برخوردار باشد و همچنین بتواند به نرخ واقعی کالا از طریق استعلام از جاهای مختلف دسترسی یابد (زارع‎زاده، 1378 : 28-26)
316433442870
شکل 2-2 مدیریت خرید
2-2-2 مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین)در سال‌های اخیر تمام سازمان‌های موجود در جهان با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند. این سازمان‌ها از یک سو به علت تغییر مداوم در نیازهای مشتریان باید سیاست تولید بر اساس مشتری را دنبال کنند و از سوی دیگر به علت رقابت شدید، محصولات خود را با قیمت پایین و کیفیت بالا به مشتریان عرضه کنند. این مسائل باعث شده است تا اتخاذ تصمیمات بهینه و کارا در درون سازمان، نتواند به تنهایی راه را برای موفقیت یک سازمان هموار کند، بلکه کارا بودن سیستم‌های کلیه سازمان‌های پایین‌دستی و بالادستی تأثیر مستقیمی بر کامیابی سازمان در رسیدن به اهداف دارد. این دیدگاه نهایتاً منجر به پیدایش مفهوم جدیدی در مدیریت عملیات در دهه اخیر شده که به مدیریت عرضه معروف است. در این مفهوم کلیه مراحلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بر آورده ساختن نیازهای مشتریان سهیم هستند در یک زنجیره مرتبط باهم قرار می‌گیرند و به عنوان یک سیستم به آن نگریسته می‌شود (میر غفوری و همکاران، 138:1382).
اقتصاد در حال توسعه ایران با مشکلات عدیده‌ای در نظام توزیع کالا مواجه می‌باشد. گواه این مدعی عدم انطباق و رشد متوازن آن با سایر ابعاد و مؤلفه‌های توسعه اقتصاد ملی همچون نظام تولید و مصرف می‌باشد. به نحوی که کالاهای مورد نیاز با زمان‌بندی نامناسب، قیمت نامناسب و با پوشش بازار نامناسب به مصرف‌کنندگان ارائه می‌گردد. از جمله دلایل این امر را می‌توان در نظام سنتی توزیع کالا که عمدتاً بر اساس خرده‌فروش استوار است جست و جو نمود. از این رو پیاده‌سازی نظام‌های نوین مدیریت تولید و عملیات در حوزه توزیع کالا همچون مدیریت عرضه، نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی و به تبع آن رفاه شهروندان به دنبال خواهد داشت (اصغری زاده و قاسمی، 99:1388).
هدف مدیریت عرضه عبارت است از مرتبط ساختن محیط بازار، شبکه توزیع، فرآیند تولید و فعالیت‌های پشتیبانی به صورتی که مشتریان در سطوحی بالاتر و البته با هزینه پایین تر خدمات مورد نیاز را دریافت دارند (کریستوفر، 1999)
مدیریت عرضه وجود زنجیره عرضه را موجب می‌شود، در اصل زنجیره عرضه، حد واسطه‌ای میان بازار و طبقات مختلف است. زنجیره عرضه از آغاز تجارت وجود داشته است، اما ریشه‌های مدرن آن را باید حدود 80 سال پیش جست و جو کرد. این باور که مدیریت عرضه می‌تواند شرکت‌ها را در مقابل مشتریان پاسخگوتر و در نتیجه سودآورتر سازد، باعث شده مدیران بر ارتقا فرآیند زنجیره عرضه تاکید بیشتری داشته باشند (عظیمی، 133:1383)
2-2-3 مدیریت عرضه و خریدامروزه شرکت‌ها دریافته‌اند که بخش خرید آن‌ها می‌تواند به طور فزایندهای در افزایش کارایی و اثربخشی آن‌ها موثر باشد و به همین دلیل شیوه‌های خریدشان را تغییر داده و سعی در انتخاب شیوه مناسب دارند به طوری که بتواند اهداف استراتژیک و خرید شرکت را برآورده سازد. برای تحقق این امر باید در جستجوی تأمین‌کنندگان شایسته و استراتژیک بود و با آن‌ها روابط برقرار کرد تا بتوان با همکاری آن‌ها به مزایای رقابتی دست یافت. در این راستا توصیه می‌شود صنایعی مانند صنعت خودرو و صنایع هوافضا و صنایع نفت که تأمین‌کنندگان زیادی دارند از این راه حل برای بهبود ارتباط با تأمین‌کنندگان بهره گیرند (میان آبادی، 1389).
افزایش فشار رقابت جهانی شرکت‌ها را وادار به کاهش هزینه‌ها می‌کند تا بتوانند در بازار باقی بمانند. امروزه یکی از عناصر اصلی هزینه، خرید است که به طور میانگین 40 تا 70 درصد حجم فروش شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است و حیطه بسیار گسترده‌ای را به ایجاد مزیت رقابتی اختصاص می‌دهند. شرکت‌های بزرگ نشان دادند که دستیابی به رهبری در صنعت امکان‌پذیر است، در صورتی که به طور اثربخش و کارا فعالیت‌های خرید را مدیریت کنند. در نتیجه مدیریت خرید و تأمین به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. نقش این واحد انتقال فعالیت‌های صورت گرفته و تبدیل آن به شایستگی است. برای توسعه چنین قابلیت‌هایی سازمان به دنبال توسعه بهترین فعالیت‌ها است و سیستم‌های را توسعه دهند تا همکاری‌ها با تأمین‌کننده گسترده شود (بلوم و رنین، 2007).
توسعه مفهومی ارزیابی عملکرد در مدیریت عرضه و خرید بیشتر بر هزینه‌ها تمرکز می‌کند و بر دو مفهوم مهم نیز دقت بیشتری می‌کند. اولین مفهوم استفاده مناسب از خرید و توجه به کاهش هزینه‌ها است که موجب بهتر شدن عملکرد مدیریت عرضه و خرید می‌شود. دومین مفهوم، هزینه محصول نهایی به عنوان مقیاس نهایی عملکرد مدیریت خرید و عرضه است. این مقیاس‌های سنتی اساساً شامل هزینه و سود می‌شود تا دهه‌ی 1980 مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این رویکرد، ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در جذب منابع جدید و تعریف مناسب از فعالیت‌های مدیریت عرضه و خرید شکست می‌خورد. هنگامی که ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در طول زمان تغییر می‌کند و نیاز برای تولید و ارائه خدمات در کشورها افزایش می‌یابد، دیگر عملکرد مدیریت عرضه و خرید نمی‌تواند تنها بر هزینه تمرکز کند، بلکه باید کیفیت و عملکرد تأمین‌کنندگان را نیز در بربگیرد. استون و همکاران (2002) رویکردهای کنونی مقیاس مدیریت عرضه و خرید را ناکارآمد دانست. مثلاً فعالیت‌هایی از مدیریت عرضه و خرید مانند تمرکز بر توسعه تأمین‌کنندگان تنها بر نتایج عملکرد توجه دارد و به میزان داده‌های مورد نیاز بی‌توجه است(چن و زهو، 2004).
2-2-4 اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خریداز زمانی که هزینه خرید در مقابل هزینه کل تولید افزایش می‌یابد، عملکرد خرید و تصمیم به خرید اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای در فعالیت‌های هر شرکت پیدا می‌کند. به طور متوسط شرکت‌های تولیدی 60 درصد کل سرمایه خود را صرف خرید مواد اولیه، کالاها و خدماتی می‌کنند که از خارج سازمان به دست می‌آید. بنابراین دقت در تصمیم به خرید می‌تواند تأثیر معنی‌داری بر کاهش قیمت و افزایش سود داشته باشد. از این رو تصمیم‌گیری در زمینه چگونگی استفاده از منابع نیازمند تحلیل داده‌ها با دقت زیاد است و همچنین نیازمند استفاده از انواع مختلف روش‌های تصمیم‌گیری است. این تصمیمات در محیط پیچیده تجارت جهانی صورت می‌گیرد (اردم و گوسن، 2011).
از سوی دیگر انتخاب یک تأمین‌کننده مناسب، اهمیت ارزیابی و انتخاب راه حل برای مشکل را در عملکرد خرید شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. انتخاب یک تأمین‌کننده مناسب در مقایسه با دیگر شرکت‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده شرکت بگذارد مثلاً هزینه عملیاتی آن را کاهش دهد و کیفیت محصول نهایی را بهبود می‌بخشد. عوامل زیادی وجود دارد که بر کسب مزیت رقابتی شرکت‌ها در بازارهای جهانی تأثیر دارد، شرکت‌های امروزه بیشتر بر چگونگی خرید مواد اولیه تمرکز دارند. بنابراین انتخاب تأمین‌کننده مناسب عنصر کلیدی در فرآیند تأمین و کاهش هزینه‌ها است. از طرف دیگر، انتخاب تأمین‌کننده نامناسب می‌تواند مشکلات مالی و عملیاتی را موجب شود. در رویکرد سنتی انتخاب تأمین‌کنندگان تنها تأمین‌کنندگانی را انتخاب می‌کند که به کاهش قیمت در طول سالیان متمادی اهمیت می‌دهد، اما امروزه انتخاب تأمین‌کننده براساس معیار قیمت مناسب نمی‌باشد. امروزه تکنیک‌های خرید به معیارهای جامع و چندبعدی توجه می‌کند. اخیراً این معیارها در محیط‌های اجتماعی، سیاسی و در زمینه رضایتمندی مشتری به طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند. معیارهای سنتی انتخاب تأمین‌کنندگان عبارت‌اند از کیفیت، ارائه به موقع محصول، هزینه و خدمات. اما امروزه معیارهایی مثل کاهش در هزینه، کاهش در زمان ارائه محصول و بهبود کیفیت محصول نیز در ارزیابی تأمین‌کننده مواد اولیه در نظر گرفته می‌شود (زیدان و همکاران، 2011)
2-2-5 تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌هامطالعات نشان می‌دهند که ابتدا باید در مرحله اولیه به تحلیل اثربخشی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در محرک‌های انتقالی پرداخته شود. . بر اساس تحقیق‌های صورت گرفته از منابع خرید و مباحث انجام‌شده با مدیران عرضه و خرید، سه زیرمجموعه را برای محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید عمدتاً بیان می‌شود که عبارت‌اند از:
2-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیکمدیران استراتژیک مدیریت عرضه و خرید در برگیرنده مدیریت استراتژیک تأمین‌کنندگان، انتخاب نامناسب بازار و تعادل گسترده با آنان است تا نیازهای هر بخش مشخص گردد و تقاضا و نیازهای آن‌ها بر طرف شود. محرک های مدیریت عرضه و خرید نه تنها بر میزان صرفه‌جویی هزینه‌ها تمرکز دارد، بلکه بر بهبود خدمات و محصولات و حتی نوآوری آن‌ها نیز توجه دارند که در نهایت منجر به عملکرد مالی بهتر می‌شود(الرام و همکاران، 2002)
2-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگانسومین محرک عملکرد تعداد تأمین‌کنندگان است. به علت عدم تناسب حداکثر تأمین‌کننده با شرکت‌ها و اطمینان از تناسب با نتایج این بخش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه، بسیاری از سازمان‌ها در صنایع مختلف تلاش می‌کنند تا تعداد تأمین‌کنندگان مستقیم خود را کاهش دهند و پیچیدگی ارتباط با دیگران را نیز کم کنند و کنترل کیفیت را بهبود ببخشند. بنابراین عملکردهای مدیریت عرضه و خرید که قادر به مدیریت تعداد کمی از تأمین‌کنندگان می‌باشند، انتظار دارند که مدیریت عرضه و خرید، عملکرد بهتری را ارائه کند (وو و شانک، 2007).
2-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید
مطالعات نشان می‌دهند که، برای نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید نیز سه زیرمجموعه تعریف‌شده که محرک‌های مدیریت عرضه و خرید را به طور اثربخش بر عملکرد مدیریت عرضه و خرید تبدیل می‌کند. این کار در سطح عملکردی صورت می‌پذیرد. در راستا با دیگر تحقیقات، محققان تاکید بسیاری بر اثربخشی استراتژی‌های مدیریت عرضه و خرید دارند و بیشتر از هزینه‌ها به آن می‌پردازند. در نتیجه این زیر مجموعه‌ها عبارت‌اند از:
2-2-6-1 صرفه‌جویی در هزینه‌هامقیاس اول از نوع مقیاس‌های سخت و قابل‌لمس می‌باشد. صرفه‌جویی در هزینه‌ها به صورت سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد و از اهداف اولیه عملکرد مدیریت عرضه و خرید است. صرفه‌جویی در هزینه‌ها به عنوان میانگین هزینه‌های صرفه‌جویی مورد توجه است که در طول سه سال گذشته در شرکت رخ داده است. این صرفه‌جویی‌ها بعد از کنترل میزان تورم رخ می‌دهد (سارانگا و موسر، 2010).
2-2-6-2 همکاری‌های عملکردیمقیاس دوم از نوع مقیاس‌های نرم و غیر قابل‌لمس می‌باشد. همکاری‌های عملکردی، عملکرد مدیریت عرضه و خرید را در زمینه تولید و تحقیق و توسعه بهبود می‌بخشد. چنین مقیاس‌های عملکردی برای تبدیل و تغییر عملکرد مدیریت عرضه و خرید ضروری و مهم است. ممکن نیست به طور مستقیم به صرفه‌جویی در هزینه تبدیل شود، اما عملکرد را در دیگر بخش‌ها بهبود می‌بخشد
2-2-6-3 مدیریت عملکرد تأمین‌کنندهمقیاس سوم نیز از نوع مقیاس‌های نرم و غیر قابل‌لمس می‌باشد. مدیریت عملکرد تأمین‌کننده به عنوان یک مقیاس غیر بهینه است که تنها می‌تواند پیچیدگی‌ها را کاهش دهد و ترکیب بخش‌ها را بهبود ببخشد. به این نکته توجه کنید که مقیاس‌های همکاری عملکردی و عملکرد مدیریت تأمین‌کننده دارای ماهیت ناملموس دارند و بنابراین می‌تواند از طریق روش‌های اندازه‌گیری ادراکی کسب شود (زهو، 2004).
مدیریت استراتژیک مدیریت عرضه و خرید می‌تواند به طور معنی‌داری نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید را بهبود ببخشد. مثلاً خریداران استراتژیک ماهر به عملکرد بالاتری از طریق مشتریان داخلی دست می‌یابند و از این طریق می‌توانند هزینه‌ها را بهبود دهند و تقاضا را مدیریت کنند و یا همکاری‌های عملکردی را افزایش دهند. به طور مشابه خریداران سنتی نیز می‌توانند قابلیت‌های مدیریت عملکرد را بهبود بخشند و هزینه‌ها را نیز کاهش دهند. در نهایت کاهش در تعداد تأمین‌کنندگان می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش پیچیدگی و افزایش منابع داشته باشد و نوآوری‌ها را افزایش دهد. بنابراین مطابق با مطالبی که گفته شد در این مرحله عملکرد مدیریت عرضه و خرید مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا عملکرد شرکت سنجیده شود(سارانگا و موسر، 2010)
2-2-7 تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکتاگر مدیریت خرید و تأمین‌کننده در واقع یک منبع بالقوه از مزیت رقابتی پایدار باشد، پیشرفت در مدیریت عرضه و خرید باید در عملکرد مالی شرکت قابل‌لمس و رویت باشد. در واقع، به نظر می‌رسد راه‌هایی برای توسعه مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت وجود داشته باشد. در یک میانگین سه ساله، میزان فروش به عنوان مقیاسی از عملکرد مالی مورد استفاده قرار گرفت، زیرا روشی برای تخمین چگونگی اثربخشی عملکرد خرید و بهبود عملکرد طولانی مدت است. ممکن است مدیریت عرضه و خرید بتواند در بخش منابع انسانی، نگهداری یا دیگر هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. از طرف دیگر، فعالیت‌های مدیریت عرضه و خرید از هزینه‌های ثابت حمایت می‌کند و در خدمات و محصول نوآوری کند. کاهش در سرمایه می‌تواند از طریق مدیریت عرضه و خرید، برون سپاری، مدیریت موجودی و تصمیم‌های زنجیره تأمین رخ دهد. علاوه بر آن عملکرد شرکت می‌تواند به طور مثبتی بر ارتقاء نوآوری تأثیر بگذارد (چن و زهو، 2004).
مدیریت عرضه و خرید می‌تواند بر عملکرد شرکت از طرق دیگر نیز موثر باشد. در مدل سارانگا و موسر (2010) که مبنای این پژوهش قرار گرفته است، در این مرحله نتایج عملکرد مالی شرکت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. تحقیقات گذشته پیشنهاد می‌کند که تأثیر مستقیم محرک‌های مدیریت عرضه و خرید بر عملکرد مالی شرکت می‌تواند در شناساندن میزان عواملی که بر عملکرد شرکت موثر است، کمک کند. از این رویکرد، اهداف اولیه عملکرد مدیریت عرضه و خرید، مدیریت فرآیندهای شرکت است. تحلیل هر یک از این فعالیت‌ها بر موفقیت شرکت موثر است و حتی به کنترل واحدها کمک فراوانی می‌کند.
عملکرد کلی شرکت به اثربخشی محرک‌های مدیریت عرضه و خرید بستگی دارد. هر یک از این فعالیت‌ها که به درستی صورت نپذیرد موجب کاهش عملکرد شرکت می‌شود. به طور مثال، صرفه‌جویی در هزینه و بهبود کیفیت خدمات و مواد به دست نمی‌آید، مگر اینکه صرفه‌جویی در دیگر بخش‌ها مثلاً بازاریابی صورت پذیرد (و حتی دیگر واحدها). در چنین شرایطی مدیران قادرند تا عملکرد کلی شرکت را تعیین کنند (زهو، 2004).
2-2-8 روش‌های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خریدمدل‌های گوناگونی برای انتخاب تأمین‌کنندگان و ارزیابی عملکرد عرض و خرید وجود دارد که در ادامه به شرح آن‌ها و نهایتاً انتخاب مناسب‌ترین مدل پرداخته شده است.
2-2-8-1مدل‌های تصمیم‌گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین‌کنندگان مناسب (انتخاب اولیه)در ادامه به شرح مهم‌ترین این مدل‌ها پرداخته شده است.

الف:روش‌های طبقه‌ای (قیاسی)
با داشتن لیستی از معیارهای مورد نظر، ساده‌ترین روش رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان، روش قیاسی می‌باشد. این روش شامل ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده در یک طیف ساده قیاسی به صورت مثبت، منفی و خنثی می‌باشد. در نهایت ارزیابی کلی بر اساس تعداد موارد مثبت، خنثی و منفی انجام می‌پذیرد.
اساساً روش‌های قیاسی، مدل‌های کیفی می‌باشند که مبتنی بر داده‌های تاریخی و تجربه خریدار می‌باشد و در نهایت تمام تأمین‌کنندگان مورد بررسی با توجه به امتیازاتی که گرفته‌اند در یکی از سه طبقه خوب، بی‌تفاوت و عدم رضایت‌بخش قرار می‌گیرند که مبنای ادامه فعالیت و یا قطع رابطه با وی محسوب می‌شود. این روش به طور گسترده توسط زنیک در سال 1991 و تینمرمان در سال 1988 مورد بحث قرار گرفت (کشاورز، 1389).
ب: تجزیه و تحلیل خوشه‌ای
تجزیه و تحلیل خوشه‌ای یکی از روش‌های اصلی آمار می‌باشد که از یک الگوریتم طبقه‌بندی برای گروه‌بندی تعدادی از مواردی که به وسیله دسته‌ای از امتیازات عددی یک سری خوشه‌ها مشخص شده است، استفاده می‌نماید به طوری که اختلافات موارد موجود در یک خوشه، حداقل و اختلافات بین مواردی از خوشه‌های متفاوت حداکثر می‌باشد. به طور مشخص این روش می‌تواند جهت گروهی از تأمین‌کنندگان که به وسیله نمراتی بر اساس معیارهای مشخص‌شده‌اند، بکار گرفته شود.
نتیجه چنین روشی داشتن طبقه‌هایی از تأمین‌کنندگان در خوشه‌های سازگار تأمین‌کننده می‌باشد. به طوری که هر گروه تأمین‌کننده در یک خوشه دارای ویژگی‌های مشابهی می‌باشند و با دیگر خوشه‌ها تفاوت دارند. هینک در سال 1969 از اولین کسانی بود که چنین روشی را ارائه نمود و بعدها توسط هولت در سال 1998 پیگیری شد (کشاورز، 1389).
2-2-8-2 مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهاییاین دسته از مدل‌ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند، هر یک از این مدل‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

الف مدل‌های میانگین وزنی
در ادامه به شرح مهم‌ترین این مدل‌ها پرداخته شده است.
الف-1 تحلیل فرآیند سلسله مراتبی
در مدل میانگین وزنی هر معیار دارای وزن و عملکرد تأمین‌کننده است که تأمین‌کننده توسط این معیار سنجیده می‌شود. جمع کل برابر با عملکرد کلی آن است. اگرچه این روش ساده است، اما به طور گسترده به قضاوت افراد بستگی دارد و به ندرت تکراری می‌شود. از این رو این روش بسیار ذهنی است. در مدل AHP قضاوت افراد دارای حاکمیت زیادی است. در میان روش‌هایی که بیان‌شده این روش رایج‌ترین محسوب می‌شود، زیرا برای ارزیابی کیفی و کمی مناسب است و همچنین برای عوامل ناملموس نیز طراحی شده است. این روش مناسب، منعطف و برای تصمیم‌گیری مبتنی بر چندین معیار مناسب است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می‌تواند در محیط‌های تصمیم‌گیری گروهی نیز بکار برده شود. اگرچه وجود حجم زیادی از داده‌ها در استفاده از این روش محدودیت ایجاد می‌کند، اما این روش توسط محققان بسیاری برای انجام تحقیق پیشنهاد می‌شود(اردم و گوسن، 2011).

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *