مقالات

–10

26136601905
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده حسابداری و مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش
مدیریت مالی
عنوان
بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی : شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران،ایران خودرو وسایپا)
استاد راهنما
دکتر روزبه حبیبی
نگارش
احمد پورحبیب یکتا شارمی
بهمن 1393
شـماره : ……………………………………………………….
تـاریخ : …………………………………………………………
پیوست : ……………………………………………………..
واحد رشت

باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب احمد پورحبیب یکتا شارمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی.که در تاریخ12/11/93از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان:رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکتها (مطالعه موردی :شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ایرانخودرو و سایپا).با کسب نمره18و درجه بسیار خوب دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
تقدیر و تشکر
خدایا به من توانی عطا کن تا بر آنچه مرا از دانش بخشیده ای، شکرگزار باشم و به آنان که زوایای تیره ی اندیشه ام را با آموزگاری خویش روشن نموده اند، اجر فراوان ده و مرا آن شایستگی عطا عنایت فرما تا در بازمانده حیات خویش سزاوار دانشی فزون تر از جانب تو باشم .
من قدر دان همه کسانی هستم که در کسب دانش در همه سطح یاری گر من بودند، به ویژه از استاد راهنما ، جناب آقای دکتر روزبه حبیبی که در تمامی مراحل انجام این تحقیق مرا از راهنمایی های خویش بهره مند ساختند.
همچنین از مدیریت محترم گروه مدیریت بازرگانی جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی به خاطر زحمات و تلاش هایشان سپاسگزارم .
تقدیم به:
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
تقدیم به همسر مهربانم
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………2
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..2
اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………4
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….5
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..5
چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………..5
تعاریف مفهومی وعملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
قلمروتحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
(1-2مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-2) بهره وری شرکتها………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2-1) تعاریف مفاهیم بهره وری ……………………………………………………………………………………………..9
2-2-2) عوامل موثر بر بهره وری ……………………………………………………………………………………………..13
2-2-3) اهمیت و ضرورت بهره وری………………………………………………………………………………………….15
2-2-4)اهداف بهره وری……………………………………………………………………………………………………………17
2-2-5)مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی…………………………………………………………………….19
2-2-6)رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد…………………………………………………………………..22
2-2-6-1) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی…………………………………………………………………………………..24
2-2-6-2) معیارهای عملکرد اقتصادی………………………………………………………………………………………..26
2-3) اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………………………32
2-3-1) تعاریف مفاهیم اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………………32
2-3-2) انواع و ابعاد اعتماد………………………………………………………………………………………………………..43
2-3-3) عوامل موثر بر ایجاد اعتماد و پیامدهای آن……………………………………………………………………….45
2-3-4) اهمیت و ضرورت اعتماد در شرکتها……………………………………………………………………………….46
2-4) آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………………………48
2-4-1)تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………48
2-4-2)فرایند آگاهی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………….50
2-4-3)دوره سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………..50
2-4-4)روشهای سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………..51
2-4-5)ریسک سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………….52
2-4-6)محتوای اطلاعاتی اعلان سود…………………………………………………………………………………………..52
2-5) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….54
2-5-1)پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….54
2-5-2) پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………58
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………64
3-3) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..65
3-4) نمونه آماری و شیوه آماری…………………………………………………………………………………………………65
3-5) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………….65
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………66
3-6-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………66
3-6-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………66
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………70
4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….70
4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………..70
4-2-2) توصیف متغیر آگهی سرمایه گذاران ………………………………………………………………………..73
4-2-3) توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………….74
4-2-4) توصیف متغیر بهره وری شرکتها……………………………………………………………………………….75
4-3) بررسی نرمال بودن متغییرها …………………………………………………………………………………………76
4-4)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………77
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-2)بررسی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………..80
5-2-1) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….80
5-2-2) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..81
5-3) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………………….82
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………82
5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..82
منابع و مآخذ
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………………..89
پیوست2……………………………………………………………………………………………………………………………..95
فهرست جداول
جدول 2-1) سیر تحول اعتماد ……………………………………………………………………………………………..34
جدول 2-2) تعاریف اعتماد………………………………………………………………………………………………….36
جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر…………………………………………………………………66
جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………………….67
جدول 4-1) توصیف متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………….70
جدول 4-2) توصیف متغیرتحصیلات…………………………………………………………………………………….71
جدول 4-3) توصیف متغیر سن…………………………………………………………………………………………….72
جدول 4-4) توصیف متغیرآگاهی سرمایه گذاران……………………………………………………………………..73
جدول 4-5) توصیف متغیراعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………..74
جدول 4-6) توصیف متغیر بهره وری شرکتها…………………………………………………………………………….75
جدول 4-7) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………76
جدول 4-8) ضریب همبستگی آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………77
جدول 4-9) ضریب همبستگی اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………78
فهرست نمودار
نمودار 2-1) رویکردهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………..30
نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت…………………………………………………………………………………………71
نمودار 4-2) نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………………………….72
نمودار 4-3) نمودار میله ای سن………………………………………………………………………………………………..73
نمودار 4-4) نمودار هیستوگرام آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………..74
نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………..75
نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام بهره وری شرکتها………………………………………………………………………..76
فهرست اشکال
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………6
شکل 2-1) فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………………….43
شکل 2-2) ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………………………………………..44
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران،(ایران خودرو سایپا) است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق عبارتست ازالف) بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. و ب) بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
جامعه آماری تحقیق سرمایه گذاران شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران ،(ایران خودرو وسایپا)می باشدکه تعداد آن نامحدود است.نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برای هر 384 نفر بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: رابطه آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های خودرو سازی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابع اند.
تحولات اقتصادی طی دهه های اخیر از چنان سیر شتابان و شگفت انگیزی برخوردار بوده است که هر کشوری نتوانسته خود را با این سیر همگام نماید چنان ضربه سختی بر پیکره اقتصادی آن وارد شده است که شاید دیگر توان رویارویی و مقابله با کشورهای پیشرفته امروزی را نتواند به دست آورد. در کشور ما فعال نمودن بازار بورس که یکی از برنامه های استرتژیک دولت در برنامه اول توسعه اقتصادی بود در راستای تحقق بخشیدن به این تحول اقتصادی صورت گرفت.
یکی از مسائلی که باعث افزایش بهره وری شرکت ها می شود تامین مالی و سرمایه گذاری است و این موضوع از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران حاصل می شود. از طرفی آگاهی سرمایه گذاران نیز می تواند تاثیر گذار باشد(LINTARI,2011). لذا این تحقیق به بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها(مطالعه موردی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- خودروسازی-ایرانخودرو و سایپا ) می پردازد.
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .
1-2)بیان مسئله
عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی میخواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی و بهره وری خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) .
تئوری اعتماد سرمایه گذاران یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است(اسلامی بیدگلی و تهرانی،1390).
آگاهی و سواد اطلاعاتی سرمایه گذاران نیز تاثیر بسزایی در میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران می گذارد(LINTARI,2011). امروزه سواد اطلاعاتی نقش فعال و حیاتی در انجام امور شرکت ها و سازمان ها دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. در عصر حاضر که امور اطلاعات محور و دانش محور در حال توسعه است اطلاعات و فناوری اطلاعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده است، افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خود برآیند، از این مهار تها و توانایی ها به سواد اطلاعاتی تعبیر می شود . همچنین میتواند به مهارتهایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهر ه وری سازمان دارد . در واقع می توان گفت که سواد اطلاعاتی تضمین کننده اثربخشی نهادهای موجود در جامعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق تولید دانش است. فرد با سواد اطلاعاتی باید دریابد که چه زمانی به اطلاعات نیاز است. توانایی مکان یابی، ارزیابی و استفاده کارآمد از اطلاعات مورد نیاز را داشته باشد. افراد با سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته اند که چگونه یاد بگیرند زیرا می دانند که اطلاعات چگونه سازماندهی می شود، چگونه می توان اطلاعات را یافت و می دانند که چگونه می توان به شیوه ای درست از اطلاعات استفاده کرد که دیگران نیز از آنان بیاموزند. این افراد به دلیل آن که همواره می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را در هر وظیفه یا تصمیمی بیابد برای فراگیری مادا م العمر مهیا هستند.
از دلایل انتخاب صنعت خودرو سازی به عنوان موضوع این تحقیق می توان به این نکته اشاره نمود که صنعت خودروسازی حجم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و در نتیجه افزایش بهره وری در این صنعت از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران و دانش افزایی سرمایه گذاران می تواند به افزایش رشد اقتصادی کشور و افزایش اشتغال در جامعه کمک موثری نماید.
مشکل اصلی در تعیین ساختار سرمایه اینست که با توجه به تفاوت هاي بین سهام و بدهی براي داشتن عملکرد مطلوب، در ساختار سرمایه چه مقدار بدهی و چه مقدار سهام باید وجود داشته باشد تا شرکت هم در خطر ورشکستگی قرار نگیرد وهم هزینه کمتري پرداخت کند. لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
ساختار سرمایه یک شرکت اگر درست تعیین نشود به تبع آن ارزش، عملکرد و سود آوري شرکت باخطر مواجه می شود. وحتی ممکن است به ورشکستگی واحد تجاري بیانجامد، بنابراین تصمیم گیري در مورد ساختار سرمایه از مهمترین وظایف مدیران مالی به شمار می رود. بنابراین مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژي هاي موجود ساختار سرمایه اي را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتري نیاز داشته باشد تا شرکت بازدهی بهتري داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق می افتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد . اما با توجه به اینکه هزینه سرمایه مطلق نیست نمیتوان براي ساختار بهینه سرمایه نیز نسبتی مطلق تعیین کرد .همچنین با مطالعه تحقیقات داخلی و خارجی گذشته می توان دریافت که عوامل داخل یا خارج شرکت از قبیل رشد، تورم ،ریسک ،اندازه شرکت ،تحریم هاي اقتصادي و ….در ساختار سرمایه تأثیر دارد اهميت مقوله ي ساختار سرمايه در تغيير سياست هاي تأمين مالي و اثر آن بر بازده و ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک شركت ها در بازارهايمالي است(Kudla,2000).
با توجه به اطلاعات استخراج شده از آمار بانک مرکزی به وضوح می توان مشاهده نمود که شاخص بهره وری سرمایه بسیار پایین و در اغلب موارد منفی بوده است که این خود دلالتی بر فقر ایران در زمینه بهره وری سرمایه می باشد . ازطرفی دیگر با توجه به حضور مردم و سرمایه های آنها در بازارهای غیر مولد مانند سکه و ارز و … می توان این نتیجه گیری را نمود که اعتماد مردم به بازارهای سرمایه ایران بسیار پایین می باشد و همینطور در مورد آگاهی سرمایه گذاران به این مورد می توان اشاره نمود که بسیاری از سرمایه گذاران از دانش و آگاهی لازم در مورد بازار سرمایه اعم از زمان ورود به بازار ̨ زمان خروج از بازار و ..بی بهره هستند . لذا ذکر موارد فوق گواهی بر ضرورت انجام این تحقیق می باشد.
نتایج تحقیق حاضر می تواند در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد.در ضمن ، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي جهت امور آموزش و پژوهش مي تواننداز این جمله باشند و همچنین شركتها ی سرمایه گذاری يا كارگزاريهاي وابسته به بازار سرمایه و يا هر سرمايه گذار كه از نتايج تحقيق جهت تصميم گيري مي تواند استفاده نمايد.
1-4)اهداف تحقیق
سنجش رابطه بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
سنجش رابطه بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

1-5)فرضیه های تحقیق
بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
1-6)چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی می پردازد.متغیر های مستقل تحقیق آگاهی سرمایه گذاران و اعتماد سرمایه گذاران بوده و متغیر وابسته تحقیق بهره وری شرکت است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات لانتری در سال 2011 می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:
آگاهی
سواد مالی
یادگیری اجتماعی
اعتماد
اعتماد بین فردی
اعتماد بین موسسه ای
بهره وری شرکت ها
جمع آوری سرمایه شرکت ها
حجم معاملات شرکت ها
نقدینگی شرکت ها

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق(LINTARI,2011)
1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری متغیرها
آگاهی سرمایه گذاران
به میزان آگاهی سرمایه گذاران از چگونگی عملیات ها و معاملات و سواد آنها از به نحوه سرمایه گذاری در سهام های مختلف گفته می شود
اعتماد سرمایه گذاران
به میزان اطمینان و اعتمادی گفته می شود که سرمایه گذاران را مجاب می کند که در یک سهام موردنظر با آرامش کامل سرمایه گذاری نمایند.
بهره وری شرکت ها
به اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره گفته می شود (Ahmad khan et al., 2012).
تعریف عملیاتی متغیرها
آگاهی سرمایه گذاران
برای بررسی متغیر آگاهی سرمایه گذاران از سوالات 1 تا 11 پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.
اعتماد سرمایه گذاران
برای بررسی متغیر اعتماد سرمایه گذاران از سوالات 12 تا 22 پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.
بهره وری شرکت ها
برای بررسی متغیر بهره وری شرکت از سوالات 23 تا 36 پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی-ایران خودرو وسایپا می پردازد.
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق سرمایه گذاران شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال 1393 می باشد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه
بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه «بهره وری» برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده شد(پاکروان وخوبیاری،1390)
فقدان نظام بهره وری و ارزیابی عملکرد در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها را به عنوان یکی از علائم بیماری‌های آن سازمان قلمداد کنند. مساله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است بخشی از شاخصهای عملکرد سازمانی، شاخصهای مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار میگیرد.بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازهگیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، بهره وری است و بهبود آن نیز مستلزم اندازهگیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. (فرهادی و همکاران،1381).
در این فصل ابتدا بهره وری شرکت ها و مبانی نظری آن توضیح داده خواهد شد و سپس به بررسی آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران پرداخته خواهد شو و مطالعات پیشین پیرامون موضوع تحقیق ارائه خواهد گردید
2-2) بخش اول: بهره وری شرکت ها
2-2-1) تعاریف و مفاهیم بهره وری
بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». (Rutkauskas,2008). بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه(Dean ,2007). بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود(Mayel et al,2012). بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است(ناظمی و پارسی،1390). بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :
بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد ( Stevens,2005).
سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است:
(بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از زمین ، سرمایه، نیروی کار و مدیریت.)
در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است :
«حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطوریکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.»( provost,2006)
از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیسش در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان(ناظمی و پارسی،1390).
افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء شطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی (1974- 1967) کشور ژاپن بهره وری ملی خود را 6/99% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب 3/43 و 25/29% افزایش یافت(Mahadevan, 2002)
در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مرکز بهره وری امریکا تعریف زیر را ارایه داد:
● قیمیت تعدیل شده سود = بهره وری
تعریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است :
▪ استنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.
▪ استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی .
▪ ماندل : بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود.
▪ دیویس : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده .
▪ فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی(قائمی،1390).
در سالهای 1974 و اواخر 1984 «سومانث» سه تعریف اساسی (و سپس چهارمی در سال 1987) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارایه داد :
● بهره وری جزیی :
نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن .
● بهره وری کلی عوامل تولید :
عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدیو و کامپیوتر که 65% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.
● بهره وری کلی :
نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند(یزدانی و ریاضی،1391).بهره وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد بررسی قرار می دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فنّاوری های نوین و…) است(Gutsalyuk,2004).
در برخی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم کارایی» و اثربخشی» اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند. به طور خلاصه در مورد تعریف اثر بخشی و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت اثربخشی به طور سنتی به عنوان تحقّق اهداف یک سازمان، تعریف شده است و کارایی که مفهوم بسیار نزدیک به بهره وری دارد به عنوان استفاده درست از منابع تعریف شده است. با توجّه به این دو تعریف، می توان بهره وری را درست انجام دادنِ کار درست» تعریف کرد که دو مفهوم کارایی و اثربخشی را با هم در برمی گیرد. بر این اساس، بین اثربخشی و کارایی یک فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت. به این صورت که یک فعّالیت:
1. هم کارایی دارد و هم اثربخشی؛
2. کارایی دارد، ولی اثربخشی ندارد؛
3. کارایی ندارد، ولی اثربخشی دارد؛
4. نه کارایی دارد و نه اثربخشی.
بدترین حالت ممکن ـ که کم ترین بهره وری را نیز داردـ، حالت دوم است. یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این حالت، با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم؛ ولی نه در راستای دستیابی به هدف! به عبارت دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور می شویم. اشتباه بعضی از مدیران هم در همین جاست که نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم می شمارند و فقط به فکر تولید بیشتر هستند. این نکته بسیار اهمّیت دارد که بهره وری را از شدّت بخشیدن به کار، مجزّا کنیم؛ چرا که اساس بهره وری کار کردنِ همراه با آگاهی بیشتر است و نه سخت تر کار کردن. بهبود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی شود؛ زیرا شدّت بخشیدن به کار، به علّت محدودیت توان انسان (از نظر قدرت جسمانی)، نتایج بسیار محدودی دارد. از سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ چرا که سود را می توان از راه افزایش بهای فراورده (محصول)، حتّی در صورت کاهش بهره وری هم به دست آورد(قائمی،1390).
در یک کلام می توان چنین گفت که مفهوم بهره وری، به طور فزاینده، با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرایند تهیه محصول، در هم آمیخته است که در این ارتباط، از کارایی و اثربخشی هم سخن به میان می اید و منظور، تولید کالاها و خدماتِ باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است.
2-2-2) عوامل مؤثّر بر بهره وری
از آنجا كه افزايش و رشد بهر هوري يكي از اساس يترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرما نهاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه بوده و هست. در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره وری دو گروه نقش اصلی دارند:
1. عوامل درونی: که از سوی فرد یا بنگاه اقتصادی یا سازمان، قابل کنترل هستند.
2. عوامل بیرونی: که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادی یا سازمان است(طالقانی و همکاران،1390)
از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند :
الف. عوامل سخت افزاری شامل: محصول، ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است.
ب. عوامل نرم افزاری شامل افراد متخصّص، سازمان (سیستم)، روش های کار و روش های مدیریت.
عوامل بیرونی نیز در سه گروه، تقسیم بندی می شوند:
الف. عوامل ساختاری شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی و… .
ب. منابع، شامل: منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژی، مواد خام و… .
ج. گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی، مهم تر و تأثیرگذارتر است ـ، عوامل مرتبط با کارآمدی است، شامل: عملکرد و کارایی دستگاه های دولتی، ثبات مقررات دولتی، میزان فساد اداری (رانت خواری، نابرابری فرصت ها، انحصارگرایی و…)، شفافیت معاملات، اقتدار نظام قضایی، رسانه ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطای یارانه و کمک و… . (طالقانی و همکاران،1390)عوامل افزایش بهره وری
در بحث بهره وری، سخن از ارتباط میان درون ْدادهای (نهاده های) یک سیستم (سامانه/سازمان) و برون ْدادهای (فرآورده یا محصولات) آن است. از این رو تغییر در میزان هریک از این موارد می تواند بر بهره وری اثر داشته باشد. افزایش بهره وری می تواند ناشی از پنج رابطه زیر باشد که بین درون داد و برون داد، حاکم است:
1. برون داد و درون داد، افزایش یافته باشد امّا افزایش درون داد به نسبت کمتر از افزایش برون داد باشد.
2. برون داد افزایش یابد امّا درون داد به همان میزان قبلی باشد.
3. برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد.
4. برون داد به همان میزان قبلی باشد امّا درون داد کاهش یابد.
5. برون داد کاهش یابد امّا درون به نسبت بسیار بیشتری کاهش یابد(یزدانی و ریاضی،1391).
مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی توانند باعث افزایش بهره وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می دهند و باعث افزایش بهره وری می شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می کنند.
عوامل کوتاه مدت در بهره وری، غالباً به میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش ها و سیستم های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره وری نیز می توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود. البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم های اقتصادی و…) نیز می توانند در بلندمدّت و کوتاه مدّت، بهره وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان نمونه، راهبرد بهره ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی4 به مزیت بالفعل5 را فراهم آورد و خودروهای کم مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند(وردی و همکاران،1390)
2-2-3) اهمیت و ضرورت بهره وری
بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست گذاری ها ی دولت ها به شمار می اید. تا از طریق آن، استاندارد های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند. از آن جا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره وری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ـ امری حیاتی و ضروری است(ناظمی و پارسی،1390).
افزایش بهره وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می شود. با بهبود بهره وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می دهد(Certo,2002).
معیار توسعه یافتگی هرکشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در سیاست های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهره وری در افزایش رفاه ملّی اکنون به طور قطعی پذیرفته شده است. از آن جا که بهره وری، عاملی برای رشد تمام معیار های زندگی به شمار می اید، رشد بهره وری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب و کار را مدّ نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخش های جامعه را در بر بگیرد
در جهان امروز، بهره وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست بندی نماییم:
ـ گسترش دامنه بهره وری و اندازه گیری آن از بخش های صنعتی به خدماتی،
ـ تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره وری بخش های خدماتی،
ـ تأکید بر نگرش فرهنگی به بهره وری،
ـ تأکید بر بهره وری به عنوان بهبود شرایط زیستی،
ـ تأکید بر نقش گسترده تحقیق و توسعه در بهره وری،
ـ تأکید بر تأثیرات مفاهیمی چون ICT6 (فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات) بر کیفیت زندگی کاری و در نتیجه بر بهره وری.
بهترین رویکرد برای افزایش بهره وری، یک رویکرد سه شاخه ای ترکیبی است که بر: انباشت (جذب) سرمایه و سرمایه گذاری؛ توسعه منابع انسانی؛ و نوآوری های فنّاوری، تمرکز نماید. برخی از راهبردهای مؤثّر برای رسیدن به این هدف، عبارت اند از:
1. بهبود اثر بخشی منابع انسانی از طریق آموزش؛
2. بهبود فرایند تولید از طریق اتوماسیون (جایگزینی ماشین به جای دست)؛
3. بهبود طراحی تولید از طریق ایجاد تولیدات آسان برای یکپارچه کردن (مونتاژ)؛
4. بهبود تسهیلات تولید.
از نگاه تئوریک، رشد بهره وری نیروی کار، با دو منبع رشد سرمایه سرانه» و ارتقای بهره وری کل عوامل»، رابطه مستقیم دارد. شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید»، بیانگر متوسط تولید به اِزای هر واحد از کلّ منابع تولید است. این شاخص، بیانگر برایند تحولات بهره وری نیروی کار و سرمایه است. شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید، وضعیت اقتصاد کشور را از نظر استفاده بهینه از منابع نشان می دهد.
بهبود بهره وری کلّ عوامل تولید، می تواند در نتیجه عواملی مانند: مدیریت بهتر منابع تولید (شامل تخصیص بهینه منابع و استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود)، افزایش سرمایه انسانی (شامل ارتقای سطح بهداشت و سلامت و افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار)، افزایش انگیزه نیروی انسانی برای کار بیشتر و بهتر، اصلاح ساختار سِنّی و جنسی و شغلی نیروی کار، خلّاقیت و نوآوری و پیشرفت فنّاوری، رخ دهد. (طالقانی و همکاران،1390)
موانع بهره وری
از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره وری در جوامع و سازمان های تولیدی و خدماتی می شوند، می توان به موارد زیر، اشاره نمود:
1. انعطاف ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،
2. پایین بودن سرعت جابه جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،
3. نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
4. نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره وری،
5. وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر
6. فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت ها و کارآموزی،
7. پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،
8. عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،
9. پایین بودن توان رقابتی بنگاه ها،
10. وجود پیچیدگی در قیمت های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)،
11. فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه ای،
12. پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،
13. کُند بودن فرایند خصوصی سازی و وجود انحصارات،
14. تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها. (یزدانی و ریاضی،1391).
2-2-4) اهداف بهره وری
قبل از هرچیز بایستی اهداف قابل اجرا برای شرکت به خوبی تعریف شده باشد تا مدیر مالی بتواند وظایف معیّنی را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می تواند کلید موفّقیّت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آنجا که سازمان های انتفاعی و شرکت های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می کنند، معمولا دو هدف که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت می باشد. (Kang et al,2002)
حداکثر نمودن سود
این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بیشتر توجّه دارد. «هندریکسون» از سود به عنوان معیار ارزیابی کارآیی نام برده است و معتقد است عملیات کارآی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر می گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارآیی مدیریت آن شرکت میکنند. یکی از مصادیق کارآیی مدیریت، استفاده بهینه از منابع موجود در شرکت میباشد که در نهایت باعث افزایش بازده حقوق صاحبان سهام می گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارآیی مدیریت مطرح می شود. واژه کارآیی به استفاده بهینه از منابع موجود در جریان عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود است مربوط می شود. تعبیر گسترده اقتصادی، کارآیی به ترکیب صحیح عوامل تولید؛ یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می کند.(Wet et al, 2002)
حداکثر نمودن ثروت
مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجّه می کند؛ زیرا به درستی دریافته است که در درجه اوّل سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، اتّخاذ این هدف موجب ایجاد، بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار شرکت می شود.(,2008 (Magdi
با توجّه به تعاریف فوق مشخص می شود که هدف حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره به دنبال حداکثر کردن ارزش بازار سهام یکسان نمی باشد و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، یک راهنمای قابل قبول برای مؤسسات تجاری و تخصیص مؤثّر منابع جامعه به دست می دهد، این اصل به عنوان یک هدف انتخاب می گردد. بنابراین چنانچه بنا باشد در بازار سرمایه پس اندازها به سمت سرمایه گذاری در موقعیتهای مناسب داده شود باید معیارهای منطقی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد انتخاب گردد.(جهانخانی و پارساییان،1384)
نقش مدیران مالی در بهره روی شرکت ها
مدیریت مالی معمولا نقش مرکزی و عمده ای را در واحد انتفاعی ایفاء می کند . وظایف عمده مدیر مالی شامل بودجه بندی ، تامین مالی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ، و طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی و قیمت گذاری محصولات واحد انتفاعی است .
وظایف اصلی مدیریت مالی مرتبط با امور مالی در یک واحد انتفاعی:
تامین مالی و سرمایه گذاری : اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر داراییهای پولی ، تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری و سرمایه گذاری وجوه در پروژه های مختلف .
حسابداری و کنترل : نگهداری سوابق و مدارک مالی ، کنترل فعالیتهای مالی ، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده ، همچنین اعمال مدیریت بر پرداخت حقوق و دستمزد ، امور مالیاتی ، موجودیها ، دارائیهای ثابت و عملیات کامپیوتری .
پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت : پیش بینی اقلام بهای تمام شده و هزینه ، تغییرات تکنولوژیک ، شرایط بازار سرمایه ، وجوه لازم برای سرمایه گذاری ، بازه پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی و تقاضا برای محصولات تولیدی انتفاعی ، و همچنین بکار گیری ارقام پیش بینی شده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی نظیر طرح ریزی خدمات و مورد استفاده در وجوه نقد .
قیمت گذاری محصولات : تعیین آثار سیاستهای قیمت گذاری بر سود واحد انتفاعی .سایر وظایف : سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ، بیمه نامه ها ، و طرح ریزی مزایا به منظور انگیزش کارکنان (نظیر مزایای جانبی و طرحهای اختیار خریداری سهام و امثالهم(
مدیر مالی معمولاً متخصصی است که آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی دارد و احتمالا در یک یا دو زمینه مشخص نیز متخصص است . دامنه وظایف امور مالی چنان وسیع است که در بسیاری از واحدهای انتفاعی شامل کارکنان چندین دایره یا بخش می شود و با رده های متعدد و مختلف مدیریت سرو کار پیدا می کند .
امروز ، شرایط ، مشخصات و ویژگیهای مدیران مالی در حال توسعه است ، سریع است و به این دلیل ، شرکتهای بزرگ معمولا برای یافتن اشخاص واجد شرایط برای تصدی پست مدیریت مالی ، در خارج از سازمان خود نیز جستجو میکنند . انتظارات زیاد از مدیران مالی به دو دلیل اصلی پدید آمده است . مثلا ، تکنیکهای تحلیل مالی به نحو اساسی پیچیده تر شده است . ثانیا ، بسیاری از واحدهای انتفاعی بزرگ ، عملیاتی در سطح بین المللی انجام میدهند یا منابع مالی مورد نیاز خود را در آن سطح تامین میکنند . بنابراین ، مدیران مالی این قبیل واحدهای انتفاعی نه تنها باید با شرایط و بازار سرمایه کشور خود آشنا باشند بلکه نیاز دارند مقتضیات سایر کشورها به ویژه کشورهایی که بازار سرمایه عمده ای دارند را نیز ، بدانند .(بولو وطالبی،1390)
2-2-5) مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی آن
مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه عملكرد است. بنظر می‌رسد منطقی است كه ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یك تعریف قابل استفاده برای عملكرد ارائه داد:
– عملكرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یك اصطلاح است.
– عملكرد، انجام دادن چیزی است با یك قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).
– عملكرد، نتیجه یك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).
– توانایی انجام یك نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملكرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).
– عملكرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
– عملكرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.
– عملكرد در روانشناسی، آن چیزی است كه بروز داده می‌شود.
– عملكرد در هنرهای نمایشی، نمایشی است كه شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است.
– عملكرد، یك قضاوت توسط رقباست (مشكل اینجاست كه تعریف كنیم چه كسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).
لذا می‌توان گفت كه عملكرد هم به عمل،هم به نتیجه عمل اشاره دارد. بعبارت دیگر، عملكرد بعنوان عمل امروز كه مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می شود.( ,2011 et al ( Carroll
بطور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دست یابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می شود که می تواند به وسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود. (استونر، 1386)
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ارائه شده است: ((فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:
1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و
2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است .(رهنورد،1387(
در واقع اشخاصی كه درون یا بیرون سازمان هستند، می‌توانند تعاریف متفاوتی برای عملكرد ارائه دهند. تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمركز دارد. در این حالت اگر افراد داخل سازمان، دیدگاههای متفاوتی به عملكرد نداشته باشند، یك تعریف یكتا و مشترك از عملكرد ارائه خواهد شد كه در عمل كاری بس دشوار است. در مقابل یك فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می‌شود، نظر دارد و كارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش‌بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمركز دارد. ( Patton, 2010)
معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجّه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجّه به داده های حسابداری ارزیابی میشود. در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجّه به قدرت کسب سود دارایی های موجود وسرمایه گذاری بالقوه وباعنایت به نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد.(صفدری،1391)
عملکرد مالی عبارت از اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره (Ahmad khan et al., 2012)
ارزیابی عملکرد
باظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اساسی دارد. از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است.(Shun Wang, 2011)
از سالها قبل ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها بخش عمده ای از مباحث حسابداری و مدیریت، اقتصاد و … را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد؛ یعنی اندازه گیری این مطلب که شرکت تا چه میزان به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتیجه حاصل از ارزیابی عملکرد، خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوّت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت است .ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قراردادن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است. در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سؤال مطرح می شود که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده آل برای سنجش عملکرد مالی شرکت ها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد مالی شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود که جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعّالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجّه قرار می دهد(Ferguson et al,2007)
2-2-6) رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد و بهره وری
از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری به معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و به منظور اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و اعتبار دهندگان صورت پذیرفته است.
نتیجه های به دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:

نمودار 2-1 : رویکردهای ارزیابی عملکرد
رویکرد حسابداری:
همیشه عملکرد با هدف رابطه مستقیم داشته است اگر مدیران شرکتها بتوانند سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند، دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده اند ولی باید دید مقدار این افزایش چقدر باید باشد تا کافی یا مطلوب به نظر برسد. برای رفع این مشکل میتوان ارقام مشابه مربوط به سالهای مختلف عملکرد واحد تجاری را با هم مقایسه کرد و با نتایج حاصل از فعّالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحدهایی که در صنعت مورد نظر فعّالیت میکنند مورد مقایسه قرار داد. در ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد حسابداری معمولا از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکتها استفاده میشود.
در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می شود.(انصاری و کریمی،1387)
رویکرد مدیریت مالی:
این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی میباشد و مدّعی است که با استفاده از نظرات و تکنیکهای مطرح شده در آن میتوان عملکرد مدیران واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. از جمله میتوان به مدلهای مختلف قیمت گذاری اشاره کرد که از طریق آنها میتوان انواع داراییها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش گذاری کرد وهمچنین با استفاده از آنها میتوان بازده سرمایه گذاریها را نیز تعیین کرد. یکی از مهمترین مدلهای ارزشگذاری در دانش مدیریت مالی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای(CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه گذاری ها(که با توجّه به مدل فوق به دست آمده است) با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران می توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد، در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد، میتوان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد میتوان اینگونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است.
مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. تتاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد.(انصاری و کریمی،1387)
رویکرد اقتصادی:
بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سوداوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می شود.ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.(انواری رستمی و همکاران،1383)
رویکرد تلفیقی:
در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین(Tobins q) و نسبت قیمت به سود (P/E).(ملکیان و اصغری،1385)
2-2-6-1) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
استفاده كنندگان گزارشهاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد شركت را ارزيابي ميكنند. روشهاي متعددي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته مدلهاي حسابداري و مدلها ي اقتصادي تقسيم كرد. (مهدوی و حسینی ازان آخاری، 1387)
معیارهای عملکرد حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و با به عنوان یک دارای سرمایه ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن رائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به کارگیری رویه های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها و سود هر سهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می روند که در ادامه به شرح هریک پرداخته می شود. (آذربایجانی و همکاران، 1390)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از رطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سوداوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران برشمرده اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای مستتر در آن به صورت زیر است (De Wet & Du Toit):

بازده حقوق صاحبان سهام: ROE
سود خالص: NI
فروش:Sales
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:Equity
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می کند به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند.(Kang et al., 2002)
نسبت بازده داراییها
نسبت بازده داراییها از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در ه کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می دهد و یکی از نسبت های سوداوری است که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می گیرد.( رمضانی، 1387)
نسبت بازده داراییها از طریق رابطه زیر محاسبه می شود و به واسطه تحلیل دوپونت امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (جهانخانی و پارساییان، 1384)

بازده داراییها: ROA
سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار گرفته شده موثر در افزایش سود را در نظر نمی گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونه ای که بازده حاصل شده از این سرمایه گذاریها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد. (Kang et al., 2002)
با اين حال، مدلهاي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملكرد داراي نارساييهاي زير است:
امكان تحريف و دستكاري سود از طريق انتخاب روشهاي مختلف
رویه هاي عمومي پذيرفته شده حسابداري، عدم يكنواختي را در اندازه گيري سود در شركتهاي مختلف مجاز میكند
با تغييرات سطح قيمتها سود اندازه گيري شده با واحد پول تاريخي، تغيير مي كند
به دليل كاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نيافته داراييهايي كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نميشود. اين ويژگي باعث ميشود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا كرد
به دليل استفاده از روشهاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده و روشهاي مختلف براي تخصيص هزینه ها، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل ميسازد
تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي و محافظه كاري باعث ميشود تا اطلاعات گمراه كنند هاي در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد
در نظر نگرفتن هزينه سرمايه
نارسايي هاي بالا نشان ميدهد كه معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداري نميتواند به عنوان تنها معيار و مبناي ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار گيرد. (مهدوی و حسینی ازان آخاری، 1387)
2-2-6-2) معیارهای عملکرد اقتصادی
در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می شود.
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی، معیاری مالی است که به وسیله موسسه خدمات مشاوره استرن استوارت معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیشترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال 1982 به خود جلب کرد. این موسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد موسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده برای سهامداران به وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است. یکی از روشهای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به صورت زیر است:

ارزش افزوده اقتصادی: EVA
سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده: NOPATadj
میانگین موزون هزینه سرمایه: WACC
سرمایه به کار گرفته شده: ICadj
با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی، کاهش توانایی و انگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره ای از اقلام سرمایه ای از سود و زیان به ترازنامه و غنی تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره ای از تعدیلها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به کار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیلها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها و ذخیره هزینه معوق.
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می تواند در هر سطح از سطوح سازمانی صورت پذیرد ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی باید به نحوی هشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیمهای مدیریت به کار گرفته شود. (آذربایجانی و همکاران، 1390)
سود باقیمانده

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *