پایان نامه ها

علل توسعه¬نيافتگي مناطق روستايي

-7048527241500
رساله‌ي حاضر حاصل پژوهش‌‌هاي نگارنده در دوره‌ي كارشناسي ارشد رشتهي توسعهي روستايي است كه در آبان سال 1392 در دانشكدهي کشاورزي دانشگاه ياسوج به راهنمايي جناب آقاي دكتر مصطفي احمدوند و مشاوره‌ي جناب آقاي دكتر آيتاله کرمي و جناب آقاي دکتر اصغر ميرفردي از آن دفاع شده است و كليه حقوق مادي و معنوي آن متعلق به دانشگاه ياسوج است.
2124075-37338000دانشكده کشاورزي
گروه مديريت توسعهي روستايي
پاياننامه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي توسعهي روستايي
علل توسعهنيافتگي مناطق روستايي:
مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد
استاد راهنما:
دكتر مصطفي احمدوند
اساتيد مشاور:
دكتر آيتاله کرمي
دکتر اصغر ميرفردي
پژوهشگر:
علي اصغر احمديکيش
آبان 1392
-1028700-57150000
2171700-11430000-1028700-57150000
علل توسعهنيافتگي مناطق روستايي:
مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد
به وسيلهي:
علي اصغر احمديکيش
پاياننامه
ارائه شده به تحصيلات تکميلي دانشگاه به عنوان بخشي از فعاليتهاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه کارشناسي ارشد
توسعهي روستايي
در تاريخ 28/8/1392 توسط هيأت داوران زير بررسي و با درجه عالي به تصويب نهايي رسيد.
استاد راهنما: دکتر مصطفي احمدوند با مرتبهي علمي استاديار امضاء
استاد مشاور: دکتر آيتاله کرمي با مرتبهي علمي استاديار امضاء
استاد مشاور: دکتر اصغر ميرفردي با مرتبهي علمي استاديار امضاء
استاد داور داخل گروه: دکتر مريم شريفزاده با مرتبهي علمي استاديار امضاء
نام و نام خانوادگي نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر مصطفي قادري با مرتبهي علمي استاديار امضاء
آبان 1392
تقديم به:
يکتا خالق هستي که يادش هر خاطرهاي را درافشان ميکند اميد در آن روز که مرا هيچ يار ياوري نيست ياريم فرمايي.
و
تقديم به يکتا صبور عاشق پدرم و يکتا محبوب عشقورزي مادرم
و
برادران و خواهران صميمي و يکرنگم ياران صادق روزهاي سخت زندگانيم
و
استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دکتر احمدوند.
سپاسگزاري
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمتهاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز….
جهت اداي وظيفه و احترام، برخود لازم ميدانم از همهي کساني که به شيوههاي مختلف در انجام اين پژوهش مرا ياري نمودهاند کمال تشکر و امتنان را داشته باشم و اذعان نمايم که بدون بذل توجه و مساعي آنها، يقيناً انجام اين کار، بسيار پرمشقت و طاقت فرسا ميبود. اميدوارم خداوند اين سروران را در پناه خويش مصون و موفق داشته و توفيق روز افزون در تمام زمينهها نصيبشان فرمايد.
بدون شک جايگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدرداني از زحمات بي شائبهي او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگاريم. اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تأمين ميکند و سلامت امانتهايي را که به دستش سپردهاند، تضمين؛ بر حسب وظيفه و از باب ” من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر اللَّه عزّ و جلّ”
با سپاس از استاد ارجمند و گرانمايه، جناب آقاي دکتر مصطفي احمدوند در مقام استاد راهنما که با نکته سنجيها و راهنمائيهاي عالمانه و با درايت علمي مثال زدني بر غناي علمي پژوهش افزودند؛
با سپاس از اساتيد ارجمند و گرانقدر جناب آقاي دکتر آيتاله کرمي و جناب آقاي دکتر اصغر ميرفردي در مقام استاد مشاور که پيوسته در مراحل مختلف پژوهش با متانت و حوصله و با راهنمائيهاي روشنگرانه انجام پژوهش را تسهيل نمودند؛
با سپاس از اساتيد گروه مديريت توسعه روستايي جناب آقاي دکتر مهدي نوريپور، سرکار خانم دکتر مريم شريفزاده و جناب آقاي دکتر بهروز حسنپور که در طول تحصيل مرا از مشاورهي علمي خود بهرهمند نمودند.
با سپاس از خانوادهي بزرگوارم که با تحمل مرارتها و مشقتها، بستري مساعد، جهت انجام اين پژوهش برايم مهيا ساختند؛
همچنين از زحمات تمامي اساتيد فرزانهام در دوره کارشناسي، جناب آقاي دکتر عنايتاله يزدانپناه، جناب آقاي ارسلان بينياز، جناب آقاي روح الله موسوي، جناب آقاي دکتر نواب دانشي و سرکار خانم فرحناز کريمينژاد کمال تشکر و قدرداني را دارم.
با سپاس از دوستان بزرگوارم جناب آقاي مهندس مرتضي نوري، جناب آقاي مهندس فرزاد کريمي، جناب آقاي مهندس سعيد هدايتي و جناب آقاي مهندس ياسر مرداني که علاوه بر راهنماييهاي ارزنده، همکاري شايستهاي در جمعآوري منابع و اطلاعات مورد نياز با اينجاب داشتهاند. زحمات بيشائبهي همکلاسيهاي خوبم در دوران کارشناسي، جناب آقايان مهندس حسين ابراهيمي، مهندس مصطفي عزيزي، مهندس جواد حمايتي، مهندس حامد ظهرابي، مهندس علي‌رضا عرفاني و همکلاسيهاي دوره کارشناسي ارشد مهندس شهاب ميرزائي، مهندس موسي محموديبرام، مهندس يحيي تفضلي، مهندس صالح شاهرخي، مهندس اسماعيل احمديحق، مهندس ذکريا محمدي‌تمري، مهندس علي عوضزاده، مهندس علياصغر داورپناه، مهندس محمد سلامي، مهندس احمد مجيدي و سرکارخانم مهندس زهرا توکلي‌تبار و سرکارخانم مهندس راضيه نوروزي را ارج مينهم. آخر از همه و نه کمتر از همه، سپاس عميق خود را نثار روستانشينان بخش مارگون شهرستان بويراحمد ميسازم و براي ايشان توفيق روز افزون مسئلت مينمايم.
آبان 1392
علي اصغر احمديکيش
نام خانوادگي: احمديکيش نام: علياصغر
رشته و گرايش: توسعه روستايي/ توسعه کشاورزي مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 28/8/1392 استاد راهنما: دکتر مصطفي احمدوند
علل توسعهنيافتگي مناطق روستايي:
مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد
چکيده
هدف توسعه، رشد و تعالي همه جانبهي جوامع بشري است. از اينرو، در فرآيند برنامهريزي توسعه، شناخت و درک شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نيازهاي آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروري محسوبميگردد. از طرفي، با توجه به آنکه زيربنا و اساس هر کشوري، روستا و جمعيت روستايي است، براي ارتقاي کيفيت زندگي و معشيت اين جمعيت بايد استراتژي‌هاي خاص و متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي- اجتماعي آنها اتخاذ گردند. بنابراين، براي رسيدن به توسعهي روستايي بايد نخست امکانات، تنگناها و ظرفيتهاي موجود هر روستا مشخص شوند و بر اساس آن براي هر روستا يا مجموعهاي از روستاها برنامهريزي دقيق صورت پذيرد. به عبارت ديگر، با پي بردن به علل توسعهنيافتگي روستاها، ميتوان برنامهريزي مناسبي براي دستيابي به توسعه پايدار داشت. لذا، هدف مطالعهي حاضر بررسي علل توسعهنيافتگي مناطق روستايي بخش مارگون در شهرستان بويراحمد بود. به اين منظور از دو رويکرد کمّي و کيفي بهره گرفته شد. در بخش کمّي به تعيين و تفکيک روستاهاي توسعهيافته و توسعهنيافته از طريق سطحبندي پرداخته شد. براي اين بخش پژوهش از روش اسکالوگرام گاتمن استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل از اسکالوگرام نشان داد که روستاهاي درصحه، بيدک، باغچه، رتين، نسه‌مورغم، دربيد، يورک عليا، زيرنا، کلوار، بالرود، موشمي‌عليا، گهورمرده، لهفرخ موشمي، سرچال، تاکسيسهسفلي، قلعه سقاوه در سطح پنجم توسعه‌يافتگي و در سطح اول اولويت برنامهريزي قرار گرفتند. جوبريز، شهنيز و موشميسفلي نيز در سطح اول توسعهيافتگي و در سطح پنجم اولويت برنامهريزي بودند. به اين ترتيب روستاهاي سطح پنجم، در گروه توسعه‌نيافته‌ترين روستاها و در سطح اول از نظر اولويت برنامهريزي توسعه قرار گرفته که بايد مورد توجه بيشتري باشد. همچنين روستاهاي سطح اول توسعهيافتگي (جوبريز، شهنيز، موشمي سفلي) در بهترين وضع بودند. با توجه به اينکه در سطح پنجم توسعهيافتگي بيشترين روستاها (17 از 47 روستا) قرار داشتند، چنين استنباط مي‌گردد که روستاهاي اين بخش بسيار توسعهنيافته ميباشند. همچنين در اين پژوهش علل توسعهنيافتگي روستاهاي بخش مارگون نيز بررسي شد. به منظور جمعآوري دادهها در اين قسمت، از پرسشنامه و به منظور تجزيه و تحليل آنها از تحليل عاملي و مقايسه ميانگينها بهره گرفته شد. در اين زمينه ابتدا به منظور اندازه‌گيري انسجام دروني داده‌ها براي بهره‌گيري از تکنيک تحليل عاملي از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده شد. محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام دروني داده‌ها براي بهره‌گيري از تکنيک تحليل عاملي مناسب (KMO برابر با 712/0) و آماره بارتلت نيز در سطح يک درصد معني‌دار بود. در اين بررسي با توجه به ملاک کيسِر، دَه عامل با مقدار ويژه بالاتر از يک استخراج شد که به نامهاي مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، نگرشي، زيربنايي، رضايتي، فردي، مشارکتي، اخلاقي، و مالي و اعتباري نامگذاري شدند. اين عوامل در مجموع 21/73 درصد از واريانس کل عاملها را تبيين ميکنند. همچنين يافتههاي استخراج شده از مقايسه ميانگينها بين اين عوامل در دوگروه روستاهاي توسعهيافته و توسعهنيافته نشان داد که بين ميانگين عاملهاي اجتماعي، مالي و اعتباري، مشارکتي، زيربنايي، اخلاقي و فردي بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين براي تعيين اهميت هر يک از اين عوامل در تفکيک دو گروه از تابع تشخيص استفاده به عمل آمد، که عاملهاي عمراني، مالي و اعتباري، و مشارکتي بيشترين اهميت را در تفکيک دو گروه داشتند. در بخش کيفي نيز در بررسي و تحليل علل توسعهنيافتگي روستايي در بخش مارگون شهرستان بويراحمد، از نظريهي بنيادي استفاده شد. نتايج حکايت از آن دارد که عوامل توسعهنيافتگي روستاها را سه گروه دولت، خود مردم روستا و همچنين مسائل مربوط به محيط روستا به وجود ميآورند که در نهايت اين عوامل با توجه به تقسيمبنديهاي کدگذاري محوري به پنج گروه اجتماعي، اقتصادي، محيطي، فرهنگي، و سياسي و اداري تقسيمبندي شدند. با توجه به مدل ارائه شده و همچنين کدگذاري محوري، عوامل توسعهنيافتگي مربوط به دولت شامل عدم تخصيص بودجه و اعتبارات لازم به روستاها، وضع قوانين مشابه براي شهر و روستا، مديريت سليقهاي، رابطه در سطح ادارات، اقدامات مقطعي در رسيدگي به روستاها، عمل نکردن به برنامههاي تدوين شده، بيعدالتي دولت مرکزي و عدم پيگيري مسئولين استاني، اعتقاد نداشتن به روستاها، فساد اداري، کشمکشهاي سياسي، عدم ارائه تسهيلات و قوانين سخت اخذ تسهيلات، بي‌توجهي مسئولين، اختيارات کم مديريت روستا، و عوامل مربوط به مردم روستا شامل نبود مديريت آگاه و با دانش، عدم همکاري با مديريت روستا و نهادهاي دولتي، عدم آگاهي از حقوق خود، عدم پيگيري مردم، مهاجرت، اختلافهاي طايفهاي، در بُعد محيطي و طبيعي نيز محدوديت اراضي کشاورزي، کمبود آب کشاورزي، واقع شدن روستاها در ارتفاعات، نحوهي استقرار روستا، ناهموار بودن روستا و زمين‌هاي کشاورزي بودند. با توجه به نتايج حاصل، در پايان پيشنهاد ميشود که تأمين خدمات و امکانات مورد نياز و خدماترساني بر اساس نظام سلسله مراتبي سکونتگاههاي روستايي بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين انجام مطالعات کارشناسي جهت ساماندهي روستاهاي پراکنده، خصوصاً روستاهاي کم جمعيت با توجه به وجود حدود 110 روستاي زير 20 خانوار در اين بخش، توصيه ميگردد.
کلمات کليدي: اسکالوگرام، توسعهنيافتگي، توسعهروستايي، نظريه بنياني، مارگون
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1-اهميت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-3-1- هدف کلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-3-2- اهداف اختصاصي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4- سؤالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم: مباني نظري پژوهش و مرور پيشينهنگاشتهها………………………………………………………………………………………………….8
2-1- تعاريف و مفاهيم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
2-1-1- تعريف روستا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
2-1-2- تعريف

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *