پایان نامه ها

طراحي مدلی براي استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي در نظام هاي چابك مطالعه موردي شركت كشتيراني ج. ا. ا و شركت هاي تابعه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات (هرمزگان)
پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته
موضوع
طراحي مدلی براي استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي در نظام هاي چابك مطالعه موردي: شركت كشتيراني ج. ا. ا و شركت هاي تابعه
استاد راهنما
دکتر حمید رضا عسکر پور
استاد مشاور
دکتر رضا احمدی کهنعلی
نگارنده
محمدحسین مهریزدان
سال تحصیلی1392-1391

تشکر وتقدیم

تقدیم به
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
1-2)بیان مسأله
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4)اهداف تحقیق
1-5)سؤال‌های تحقیق
1-6)تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-1)پیشینه تحقیق درجهان
2-1-2)پیشینه تحقیق درایران
2-2) مبانی نظری تحقیق
2-3) چارچوب نظری و مؤلفه های مستخرجه از مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1)روش تحقیق
3-2)جامعه تحقیق
3-3)نمونه و روش نمونه‌گیری
3-4)ابزار اندازه گیری
3-5)روش جمع آوری داده ها
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-7)خلاصه مراحل اجرای تحقیق
3-8)ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-1)توصیف آماری و تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی
4-2)تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با پرسش های تحقیق
4-2-1)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال اول تحقیق
4-2-2)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال دوم تحقیق
4-2-3)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال سوم تحقیق
4-2-4)تجزیه وتحلیل داده هادرارتباط با سؤال چهارم تحقیق
فصل پنجم:جمع بندی، یافته های پژوهشی، مدل پیشنهادی، بحث وتفسیر و نتیجه‌گیری
5-1)جمع بندی
5-2)یافته های تحقیق
5-2-1)یافته های اصلی
5-2-2)یافته های جانبی
5-3)بحث و تفسیر
5-4)نتیجه گیری
5-5)محدودیت های تحقیق
5-6-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق
5-6-2)توصیه های کاربردی
5-6-3)پیشنهاد برای تحقیق های بعدی
منابع و مآخذ
پیوست‌ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1:
جدول2-2:
جدول2-3:
جدول2-4:
جدول2-5:
جدول2- 6:
جدول2-7:
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1:
شکل2-2:
شکل 2-3:
شکل 2-4:
شکل 2-5:
شکل 2- 6:
شکل 2-7:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده:
در اين پژوهش نخست 28 معيار گوناگون که در ارتباط با کارايي سيستم هاي اطلاعاتي هستند، شناسايي شده است. پس از جمع بندي نظرهاي خبرگان و کارشناسان سرانجام 15 معيار به عنوان معيارهاي اثرگذار بر کارايي سيستم هاي اطلاعاتي در چابکي تعيين شده است اين 15 معيار به عنوان معيارهاي فرعي در مدل عملياتي قرار داده شده اند. درادامه اين معيارها (معيارهاي فرعي) در پنج معيار کلان که در اين پژوهش از آن ها به عنوان معيارهاي اساسي ياد شده است، طبقه بندي شده اند. به عبارت ديگر جايگاه هر يک از معيارهاي فرعي و اساسي در مدل عملياتي مشخص گرديده است. در اين راستا معيارهاي فرعي در طبقه سوم از مدل عملياتي و معيارهاي اساسي در طبقه دوم مدل عملياتي براساس نظر خبرگان قرار داده شده اند.. پس از انجام مقايسه زوجي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي، وزن هاي نسبي گزينه ها از نظر هر يک از معيارها و وزن هاي نسبي ناشي از مقايسه زوجي ميان معيارهاي تشکيل دهنده هر يک طبقه هاي تشکيل دهنده درخت تحليل سلسله مراتبي مشخص شده است. اين وزن هاي نسبي در طبقه هاي بالاتر درخت تحليل سلسله مراتبي مورد استفاده قرار گرفته است. سرانجام با گذر از پنج طبقه يا سطح مختلف در درخت تحليل سلسله مراتبي، وزن نهايي هر يک از گزينه ها که در سطح پنجم درخت تحليل سلسله مراتبي قرار دارند، با در نظر گرفتن وزن هاي نسبي تمام معيارهاي پژوهش مشخص گرديده است.
با توجه به وزن هاي نهايي به دست آمده سرانجام مشخص شد، شرکت کشتیرانی حمل کانتینری از نظر رعايت و به کارگيري معيارهايي که سبب افزايش کارآيي سيستم هاي اطلاعاتي در نظام چابک مي شوند در رده نخست قرار مي گيرد.
در اين پژوهش، روش تحليل سلسله مراتبي به همنظور ارائه يك روش سازمان يافته براي انتخاب شرکت برتر از نظر کارآيي سيستم هاي اطلاعاتي در چابکي ميان پنج شرکت مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي که در زمينه توليد محصولات حمل و نقل دریایی و فعال در حوزه کشتیرانی فعال هستند، پيشنهاد شده است. که اين پنج شرکت به ترتيب عبارت هستند از:
شرکت کشتیرانی حمل کانینری
شرکت کشتیرانی حمل فله
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا
شرکت کشتیرانی ایران و هند
شرکت حمل و نقل ترکیبی
کلید واژه:
چابکی؛سیستم اطلاعاتی؛روش تحلبل سلسله مراتبی(AHP).
Agility
Information Sys–
Analytical Hierarchical Process, AHP
فصــل اول کلــيات
1-1- مقدمه
هم زمان با شروع قرن بيست ويکم دستيابي به موفقيت و بقاء سازمان ها دشوارتر مي گردد و اين واقعيتناشي از ظهور عصر تجاري جديدي است كه تغيير و عدم اطمينان يكي از ويژگي هاي اصلي آناست. اين موقعيت بحراني سبب بازنگري اساسي در اولويتهاي تجارت،ديدگاه هاي راهبردي، توانايي بقاءالگوها و روش هاي قراردادي و موقتي شده استكهتا به حالتوسعهيافتهاند. در جهان امروز بيشتر تاكيد بر توانايي سازگاري همراه با تغيير در محيط تجارياست.
يك روش پيشکنشي براي درک نيازهاي مشتريان و بازار، شيوه هاي تازة همكاري مانند سازمانهاي مجازياستکه با تکيه برمفهوم هايي نوين مانند ديدگاه تعاملي جهاني، سازمان چابک، شاهراه هاي اطلاعاتي و توانمندسازهايي مانند سيستم هاي اطلاعاتي؛ راهبرد ها و منابع انساني چندمهارته امکان پذير است.
از ديدگاه تام برنز و جي ام استاکر دو تن از انديشمندان مديريت، محيط ها به اين علت اهميت مي يابند که همه آن ها از نظر ماهيت و ويژگي هاي اصلي خود يکسان نيستند. محيط ها براساس آن چه که عدم اطمينان محيطي ناميده مي شود، نسبت به يکديگر به شدت متفاوت هستند[3].
برخي سازمان ها با محيط هاي نسبتا ايستا مواجه هستند. درمحيط چنين سازمان هايي نيروهاي اندکي درحال تغيير است، رقباي جديدي وجود ندارد، به طور پيوسته محدوديت هاي فناورانه جديد توسط رقبا ايجاد نمي شود و فعاليت هاي محدودي به وسيله گروه هاي عمومي فشار براي نفوذ بر سازمان صورت مي گيرد. ساير سازمان ها با محيط هاي بسيار پويا مواجه هستند؛ در اين سازمان ها قوانين دولتي موثر برکسب وکار به شدت درحال تغيير است، به طورپيوسته رقباي جديدي ظهور مي کند، درجذب مواد اوليه براي توليد کالا پيوسته مشکلاتي ايجاد مي شود و همواره سليقه هاي مصرف کنندگان نسبت به محصول آن ها تغيير مي کند. به اعتقاد اين دو انديشمند محيط هاي ايستا نسبت به محيط هاي پويا عدم اطمينان کمتري براي مديران ايجاد مي کنند.
بنابراين از آن جا که عدم اطمينان محيطي مانعي براي اثربخشي سازماني تلقي مي شود؛ مديريت تلاش دارد تا اين عدم اطمينان را به حداقل برساند[3]. شيوه تفکري که از مدت ها پيش توسط انديشمنداني مانند تام برنز و جي ام استاکردر قالب مواردي مانند عدم اطمينان محيطي به آن اشاره شده است هم اکنون با ظهور عصر فراصنعتي که پيروي از الگوهاي نظريه پردازان فراصنعتي است؛ در سال هاي آغازين قرن بيست و يکم شکلي جديد و کاربردي به خود گرفته است. از ويژگي هاي بارز سازمان هاي موجود در اين عصر، تلفيق بهينه عنصر چابکي با پديده پردازش اطلاعات براي رويارويي با تغييرات پيش بيني نشده در بازارهاي جهاني است.
منظور از چابکي دارا بودن مجموعه اي از شايستگي ها و توانمندي ها است که باعث بقاء و پيشرفت سازمان ها در محيط هاي کسب و کار مي شود[3]. چابکي مفهومي چندوجهي است که هر يک از ابعاد آن داراي جنبه هاي کيفي متعددي است، به طوري که سنجش و ارزيابي آن ها با روش هاي رايج با چالش مواجه مي شود. يکي از اين ابعاد يا توانمندسازها سيستم هاي اطلاعاتي کارآمد و موثري است که در جلوه هاي مختلف منشور سازماني در قالب موسسه مجازي،تجارت الکترونيکي، تبادل الکترونيکي داده ها و تمرکز يا عدم تمرکز سازماني تاثيرگذاري خود را نشان مي دهد.
بنابراين مي توان گفت که در سازمان هاي مورد نظر اين پژوهش، توجه نکردن به معيارهايي که افزايش کارآيي سيستم هاي اطلاعاتي درنظام توليد چابک را به دنبال دارند، سبب بروز مشکلات و وقفه هايي در جريان توليد و عرضه محصول را مي شوند. تازماني که اين سازمان ها نقاط ضعف و ريشه هاي بروز اين مشکلات را شناسايي و رفع نکنند، نمي توانند نسبت به دستيابي به يک سيستم اطلاعاتي کارآمد اميدوار باشند.
مشکلات و پيامدهاي متعددي که به دليل نبود چنين پژوهشي و ناديده انگاشتن معيارهاي پيشنهادي آن دامنگير سازمان هاي مورد نظر خواهد شد، بسيار گوناگون است که در اين پژوهش به آن ها پرداخته مي شود و معيارهاي مناسبي براي رفع آن ها نيز پيشنهادمي شود.
در اين راستا مي توان در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي سازمان هاي مورد بررسي بيان داشت که درحال حاضر اين سازمان ها با رعايت نکردن معيارهايي که به پديده سرعت و دقت براي دريافت و پالايش اطلاعات محيطي اثر مي گذارند، مواجه هستند. به دليل ضعفي که سيستم هاي اطلاعات سازمان هاي مورد نظر از اين بابت دارند؛ بيشتر اطلاعات دريافتي اطلاعاتي کهنه و قديمي هستند و ازاين رو کارآيي خود را براي به کارگيري اطلاعات مناسب در جريان تصميم گيري از دست مي دهند.
ناديده گرفتن معيارهايي که استفاده بهينه از منابع بسيار مهم را به دنبال دارند و جرياني هماهنگ و يکپارچه از دارايي هاي فيزيکي و غيرفيزيکي را برقرار مي سازند سبب از بين رفتن منابع بسيار مهم شرکت هاي مورد بررسي مي شود.
نبود آموزش بموقع و مناسب افراد و کاربران دروني سيستم هاي اطلاعات سبب شده است تا کارکنان در استفاده بهينه از اطلاعات وتجزيه و تحليل آن به شکلي صحيح باز بمانند و نتوانند از کل توان و ظرفيت سيستم براي پاسخگويي به تقاضاي بازار بهره گيرند. بنابراين توسعه جامعه کاربران دروني مي تواند به عنوان معياري مهم براي کارآمدسازي سيستم هاي اطلاعاتي آن ها به شمار آيد.
مشکلات و تاخيرهايي که از زمان سفارش دهي مواد خام تا لحظه دريافت پول ديده مي شود به دليل رکودها و تاخيرهايي است که بيشتر ناشي از جريان هاي بالادستي يا پايين دستي چرخه توليد هستند. بنابراين توجه به يکپارچه سازي و ايجاد هماهنگي ميان اين سه حلقه يعني جريان هاي بالادستي ،جريان هاي پايين دستي و چرخه توليد و معيارهايي که اين هدف را تامين مي کند، مي تواند در رفع تاخيرها و رکودهاي ناگهاني که ممکن است درجريان توليد و عرضه کالا به مشتري نهايي بروز کنند، بسيار موثر واقع شود.
از ديگر مسائلي که به دليل رعايت نکردن معيارهايي مانند توانايي سازگاري ،اصلاح و تغيير گريبانگير اين سازمان هاست، ناهم خواني و ناسازگاري بين نرم افزارهاي آن ها با يکديگر و ضعف اين سازمان ها در به هم مرتبط کردن نرم افزارها، بانک هاي اطلاعاتي وپايگاه هاي داده قديمي با يکديگر يا با نرم افزارهاي جديدتر است. بنابراين نپرداختن به معيارهايي که اين پژوهش پيشنهاد مي کند پيامدهاي نامناسب بالا را به دنبال خواهد داشت.
1-2-بیان مسئله پژوهش
مسئله اصلي پژوهش اين است که آيا مي توان الگويي را براي تعيين معيارهاي موثر بر كارآيي سيستم هاي اطلاعاتي طراحي كرد ؟ چگونه مي توان اين معيارها را ارزش گذاري و اهميت سنجي كرد ؟ با توجه به مطالعاتي که در زمينه چابکي صورت گرفته اند تاکنون الگوي مناسبي براي تعيين معيارهاي تاثيرگذار بر کارآيي سيستم هاي اطلاعاتي در نظام توليد چابک شناسايي نشده است. اين پژوهش سعي دارد اين معيارها را شناسايي کرده و سپس به ارزيابي و وزن دهي آن ها بپردازد تا براساس آن بتواند اقدام به رتبه بندي شرکت هاي تابعه در شرکت کشتیرانی. ا.ا مورد نظر نمايد.
ناديده گرفتن معيارهايي که برمبناي نيازهاي منحصربفرد کسب وکار مجموعه اي از راه حل هاي پيشنهادي و محلي را امکان پذير سازد و درعين حال بتواند ارتباط هاي الکترونيکي آتي با مشتريان و تامين کنندگان راپيش بيني کند، سبب شده است بيشتر شرکت هاي توليدي در دريافت سريع و پالايش دقيق اطلاعات محيطي ناتوان باشند.
ناتواني در دريافت و پالايش اطلاعات محيطي خود به طور پي در پي پيامدهاي ديگري را به دنبال دارد که ازجمله آن ها مي توان به واکنش نامناسب يا کُند نسبت به تقاضاي بازار، تشخيص ضعيف نيازهاي مشتري و ارسال نکردن بموقع محصول اشاره داشت. درنتيجه احتمال از دست دادن بازارهاي بالقوه تقويت مي شود.
بنابراين سوال اساسي اين است که با توجه به مطالعاتي که در زمينه چابکي صورت گرفته است آيا مي توان الگوي مناسبي را براي تعيين معيارهاي تاثيرگذار بر کارآيي سيستم هاي اطلاعاتي در نظام توليد چابک شناسايي کرد ؟
1-3- ضرورت انجام پژوهش
در محيط هاي به شدت رقابتي امروز که کارآيي در استفاده از منابع و سرعت و انعطاف پذيري حرف اول را مي زند، به نظر مي رسد تنها راه براي بقاءي شركتها و سازمانهاي توليدي و خدماتي درون کشور چابكي است.
امروزه چابكي درسازمانهاي توليدي درون كشور به عنوان يك ضرورت مطرح ميشود. از آنجاييكه يکي از مهم ترين توانمندسازهايي که در دستيابي به پديده چابکي بسيار ضروري مي باشند، سيستم هاي اطلاعاتي کارآمد است و با توجه به اين که تاکنون در داخل کشور پژوهش خاصي که بر هر دوجنبه چابکي و سيستم هاي اطلاعاتي درکنار يکديگر تمرکز کرده باشد يافت نشد؛ مي توان بيان داشت که ترکيب اين دو موضوع حداقل در داخل کشور موضوعي تازه است و

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *