پایان نامه ها

تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی91

دانشگاه ارومیه
دانشكده كشاورزي
گروه علوم دامی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامي
گرايش تغذيه دام و طیور
عنوان:
تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
استاد راهنما:
دکتر رامین نجفی
پژوهش و نگارش:
فرهاد اکبرنژاد نشلی
زمستان 1391

تقدیم به پدر و مادرم
که از نگاهشان صلابت
از رفتارشان محبت
و از صبرشان ایستادگی را آموختم
تقدیم به برادرانم
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودشان مایه دلگرمی من می باشد
تقدیم به خواهرانم
که وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است
پروردگاراای هستی بخش، وجود مرا بر نعمات بی‌کرانت توان شکر نیست، ذره ذره وجودم برای تو و نزدیک شدن به تو می‌تپد.
الهی مرا مدد کن تا دانش اندکم نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور، نه حلقه ای برای اسارت و نه دست مایه‌ای برای تجارت، بلکه گامی باشد برای تجلیل از تو و متعالی ساختن زندگی خود و دیگران.
حال که توفیق جمع آوری و تهیه این مجموعه را یافته‌ام بر خود واجب می دانم از تمامی عزیزانی که در طی انجام این پژوهش از راهنمایی و یاری شان بهره‌مند گشته‌ام تشکر و قدردانی کنم و برای ایشان از درگاه پروردگار مهربان آرزوی سعادت و پیروزی نمایم.در ابتدا صمیمانه‌ترین تقدیرها تقدیم به خانواده عزیز و مهربانم که همواره حامی و مشوقم بوده‌اند و پیمودن روزهای سخت و آسان زندگی‌ام بدون دعای خیر و برکت وجودشان غیرممکن بود.
از استاد راهنمای ارجمندم آقای دکتر رامین نجفی که مرا راهنمایی نموده و با ارائه نظرات سازنده در پیشبرد این پایان نامه سعی تمام مبذول داشتند، کمال تشکر را دارم. از اساتید محترم داور آقایان دکتر آقازاده و دکتر رسول پیرمحمدی به خاطر قبول زحمت داوری پایان نامه اینجانب تشکر می کنم.از کلیه اساتید گرانقدر گروه علوم دامی که در دوران تحصیل از محضرشان کسب فیض نمودم، تشکر می‌نمایم.و در نهایت از تمامی عزیزانی که در طول این مدت مرا یاری کردند، به ویژه آقا یان مهندس اسلام نوروزی ، مهدی نوری،جلال محمدی،سجاد شکری،علی تیموری ،سعید کاظمی وتکنسین زحمت کش گروه علوم دامی به پاس محبت‌های بی دریغشان سپاسگزارم.
چکیده
این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکملسازی سیر ويا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجههای گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 بهطور کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. همۀ پرندگان جیرۀ آغازین (از صفر تا 21 روزگی) و پایانی (از22 تا 42 روزگی) مشابه ولي داراي سطوح متفاوت سیر (صفر، 5/0 و1 درصد) و یا پیاز (صفر،1 و 2 درصد) را دریافت کردند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از سیر و پیاز تازه تاثیر معنیداری بر عملکرد جوجهها در دوره آغازین نداشت(05/0<P). اما استفاده از سیر و پیاز تازه بهصورت جداگانه و باهم به طور معنیداری مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک را در دوره رشد و کل دوره پرورشی، بهبود داد (05/0>P). به علاوه استفاده از سطوح مختلف سیر و پیاز تأثیر معنیداری بر مقدار تیتر بیماری نیوکاسل و وزن اندامهای سيستم ايمني (بورس، طحال و تیموس) نداشت (05/0<P). همچنین استفاده از سیر تازه موجب کاهش کلسترول خون و مكملسازي سیر و پیاز در كنار هم باعث افزایش HDL خون جوجههای گوشتی گردید(05/0>P). به طور کلی بر اساس نتايج آزمايش اخير، مكملسازي باهم از بالاترین سطح سیر(1 درصد) و پیاز تازه (2 درصد) بهترين تاثير را بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل و متابولیت HDL خون جوجههاي گوشتي در دوره رشد و کل دوره داشت (05/0>P).
واژگان کلیدی: پروفایل چربی خون- پیاز- جوجههای گوشتی- سیستم ایمنی- سیر- عملکرد
فهرست مطالب
2200940702900-1382233360180-14478025971500 عنوان صفحه
فصل اول مقدمه……………………….……………………………………………….……….1
فصل دوم بررسی منابع(مروری بر پژوهشهای انجام شده)………………………………………….5
اهمیت گوشت طیور در تغذیه انسان………………………………………………………………………………………………………………….6
2-1- آنتیبیوتیک ها در تغذیه طیور…………………………………………………………………………………………………………………6
2-1-1- اثرات درمانی استفاده از آنتیبیوتیک ها به عنوان افزودنیهای خوراکی…………………………………………..6
2-1-2- مکانیسم عمل آنتیبیوتیک ها…………………………………………………………………………………………………………….7
2-1-3- مقاومت آنتیبیوتیکی……………………………………………………………………………………………………………………………9
2-1-4- ممنوعیت آنتیبیوتیک های خوراکی…………………………………………………………………………………………………..9
2-1-5- جانشین آنتیبیوتیک های محرک رشد…………………………………………………………………………………………..10
2-2- پروبیوتیکها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-3- پریبیوتیکها………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-4-اسیدهای آلی و نمک های آن ها……………………………………………………………………………………………………………11
2-5- مواد معدنی و نمکهای آنها……………………………………………………………………………………………………………….12
2-6- گیاهان دارویی………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-6-1- گیاهان دارویی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..14
سیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
وضعيت توليد محصول و جغرافياي توليد……………………………………………………………………………………………………….17
آمار تولید محصول در کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………17
وضعيت صادرات در ايران ……………………………………………………………………………………………………………………………….17
وضعيت واردات ايران………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
گونههای سیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
ترکیبات شیمیایی سیر و اجزای سازندهی سیر………………………………………………………………………………………………20
خواص سیر و تاثیرات دارویی آن:………………………………………………………………………………………………………………….21
سیر و کاهش کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………………………….21
سیر و کاهش فشار خون:……………………………………………………………………………………………………………………………… 22
نقش سیر در تصلب شرایین………………………………………………………………………………………………………………………….22
نقش سیر در عملکرد سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………23
فعالیت ضد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
فالیت ضد باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………23
فعالیت ضد قارچی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
فعالیت ضد انگلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
فعالیت آنتی اکسیدان سیر………………………………………………………………………………………………………………………………24
اثرات سیر بر روی آسیب کلیوی……………………………………………………………………………………………………………………..24
آلیسین و خواص آن………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
انواع شکلهای سیر موجود در بازار و خواص آنها : ……………………………………………………………………………………….26
مطالعات اثرات سیر در طیور……………………………………………………………………………………………………………………….. 27
اثرات جانبی و سمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
پیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
پيازخام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
مطالعه اثرات پیاز در حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………..34
جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه ……………………………………………………………………..35
فصل سوم مواد و روش ها……………………………………………………………………………..38
محل و زمان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
آمادهسازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
مشخصات جیرهها: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
نور : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
رطوبت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
تهویه:

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *