پایان نامه ها

تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف¬های هرز ذرت علوفه¬ای92

2451100-302260
تعهد اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب……………………………دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته……………………کهدرتاریخ……ازپایاننامه/ رسالهخودتحتعنوان…………………………………. ………………………………………………………………………………………………..
با کسب نمره…… ودرجه…………دفاع نموده ام.بدین وسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و…)استفاده نمودهام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر)در سایر دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و…از این پایان نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی،مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
باسمه تعالی
از رسالهآقای/خانم…………….درجلسه مورخه…………باحضور امضاء کنندگان ذیل دفاع بعمل آمد وبانمره……….و درجه………… مورد تصویب قرار گرفت.
1-استاد راهنما دکتر………… امضاء
2-استاد مشاور دکتر…………. امضاء
3-استاد داور دکتر………….. امضاء
4-مدیر گروه آموزشی دکتر…….. امضاء
5-نماینده معاونت پژوهشی……….. امضاء
1 . این فرم پس از تکمیل و تأیید استاد راهنما در جلسهء دفاعیهء دانشجو ، حروفچینی شود و پس از تکثیر در اختیار حضار قرار گیرد .
2 . چکیدهء پایان نامهء داخل کادر بالا باید همان چکیده ای باشد که در پایان نامه ارائه شده است .
2421255107950
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تاكستان
دانشکده کشاورزی- گروه زراعت
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc )
در رشته مهندسي كشاورزي گرايش شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
عنوان:
تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علفهای هرز ذرت علوفهای
استاد راهنما:
دكتر سعید سیف زاده

اساتید مشاور:
دکتر امیرحسین شیرانی راد
نگارش:
محمد نصیری
زمستان-1392
تشکر و قدردانی
در پایان تقدیر و تشکر ویژه دارم از استاد فرزانه جناب آقای دکتر سعید سیف زاده،که زحمت راهنمایی پایان نامه اینجانب را بر عهده داشتند. ایشان از 13 سال پیش که در ذهن دارم به خاطر ندارم که هیچ گاه مطلبی یا کمکی را به هر روی از دانشجویی فروگذار کرده باشد به همین دلیل از تمامی عنایات و محبتهای ایشان همیشه سپاسگذار هستم.
همچنین سپاس از جناب آقای دکتر امیرحسین شیرانیراد که زحمت مشاوره پایان نامه اینجانب را بر عهده گرفتند.ایشان نیز در تمامی سالهایی که افتخار آشنایی با شخص شخیص ایشان را داشتم همیشه با صبوری، محبت و دانش خویش مرا در رسیدن به این هدف یاری نمودند.
از جناب آقای دکتر علیرضا ولدآبادی که داوری این پایان نامه را قبول فرمودند تشکر میکنم، برای اینجانب باعث افتخار و مباهات است.
همچنین از دوستان ارجمندم به ویژه سرکار خانم مهندس دینا رضایی و آقایان مهندس مهدی رحمانی و شورش شهابی تقدیر و تشکر دارم.
والبته تشکرو سپاس فراوان دارم ازپدرومادر دلسوز و مهربانم که دعای خیرشان همیشه راهگشای مشکلاتم و بدرقه راهم بودهاند.
تشکر میکنم از همسر مهربانم که شادترین روزهای جوانیم را مدیون حضور سبزش هستم.
تقدیم به
همسر مهربانم
فهرست صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-1- تاریخچه و پیدایش و خاستگاه ذرت………………………………………………………………………………………… 6
1-2- علت توسعه کشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………. 8
1-2-1- قدرت سازش پذیری ذرت با شرایط گوناگون اقلیمی…………………………………………………………….8
1-2-2- تنوع ارقام…………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-2-3- پتاسیل عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-4- مسیر فتوسنتزی……………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-5- ساختار گیاهی………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-6- تأمین مواد غذایی (انسان، دام و طیور) ………………………………………………………………………………..10
1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت……………………………………………………………………………………………………10
1-4- سطح زیر کشت، عملکرد و تولید جهانی ذرت………………………………………………………………………….10
1-5- میزان تولید ذرت در جهان و ایران…………………………………………………………………………………………….12
1-6- انواع گونه های جنس Zea………………………………………………………………………………………………………15
1-7- طبقه بندی ذرت بر اساس نوع نشاسته……………………………………………………………………………………….18
1-8- شرایط لازم برای جوانه زنی و سبز شدن یکنواخت…………………………………………………………………….18
1-8-1- رطوبت کافی و یکنواخت در اطراف بذر……………………………………………………………………………….18
1-8-2- تماس بذر با خاک………………………………………………………………………………………………………………19
1-8-3- دمای کافی و یکنواخت خاک در ناحیه بذر…………………………………………………………………………19
1-8-4- چگونگی رشد و نمو ذرت و شرح مراحل آن…………………………………………………………………….19
1-9- عوامل محیطی مورد نیاز ذرت………………………………………………………………………………………………..21
1-9-1- حرارت……………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-9-2- نور……………………………………………………………………………………………………………………………………24
1-9-3- رطوبت………………………………………………………………………………………………………………………………25
1-9-4- خاک………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-9-5- نیاز کودی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………27
1-10- علوفه ذرت………………………………………………………………………………………………………………………….28
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-1- علف‏هاي‏هرز و اثرات آنها……………………………………………………………………………………………………..31
2-2- تأثير علف‏هاي‏هرز بر توليد ذرت…………………………………………………………………………………………..34
2-3- علفهايهرز مزارع ذرت…………………………………………………………………………………………………..35
2-3-1- تاجخروس…………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3-2- قياق……………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-3-3- سوروف………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-4- سلمهتره………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-4- نقش ‏علف‏کشها در مديريت علف‏هاي‏هرز………………………………………………………………………….48
2-5- ضرورت کاهش ميزان مصرف ‏علف‏کش‏ها در گياهان زراعي…………………………………………………49
2-6- مديريتتلفيقيعلفهايهرز……………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-1- زمان و موقعیت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………….54
3-2- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………54
3-3- طرح آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….56
3-4- عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………………………………57
3-6- صفات زراعی ………………………………………………………………………………………………………………………58
3-7- صفات مربوط به علفهای هرز…………………………………………………………………………………………….58
3-7-1- تعیین گونه های علف هرز و میانگین تراکم………………………………………………………………………58
3-7-2- تعیین وزن خشک علف های هرز……………………………………………………………………………………..59
3-9- محاسبات آماری……………………………………………………………………………………………………………………..59
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………60
4-1- علفهای هرز…………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-1-1- تراکم تاج خروس ایستاده 20 روز پس از سمپاشی……………………………………………………………..61
4-1-2- تراکم خرفه 20 روز پس از سمپاشی…………………………………………………………………………………..62
4-1-3- تراکم تاج خروس خوابیده 20 روز بعد از سمپاشی…………………………………………………………….63
4-1-4- وزن خشک تاج خروس ایستاده 20 روز بعد از

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *