تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش93

دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
تاریخ:……………..
شماره:……………..
پیوست:……………
2699385-510540
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب جعفری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم جانوری گرایش تکوینی در تاریخ –/–/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان ” تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش” با کسب نمره —- و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
جعفری
تاریخ و امضاء:
-/-/1393

-114300-114300
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته…………(M.A)
موضوع
تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی)
بر کمیت و کیفیت لیمو ترش
استاد راهنما (استادان راهنما)
…………………………………..
…………………………………..
استاد مشاور (استادان مشاور)
…………………………………..
………………………………….
نگارنده
………………………….
سال تحصيلي………..13-…………13
تقدیم به
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم  به: – محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
– به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.

سپاسگزاری
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف راهنمایی خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم.
از استاد دلسوز و فرهیخته که مشاوره‎ی این پایان نامه را قبول زحمت نمودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \uچکیده فارسی1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه31-2- فرآیند خشک کردن31-2- 1- اهمیت خشک کردن41-3- انواع خشک کردن41-3- 1- خشک کردن (به روش سنتی)41-3- 1- 1- مشکلات روش خشک کردن سنتی51-3- 2- خشک کن خورشیدی61-3- 3- خشک کن خورشیدی فعال و غیر فعال71-3- 4- خشک کردن به روش ماکروویو71-4- معرفی لیمو81-4- 1- طبقه بندی گیاه لیمو91-4- 2- اهمیت لیمو91-4- 3- مواد مؤثر موجود در لیمو101-4- 4- آب لیمو به عنوان فراورده مهم لیمو111-4- 5- مصارف دارویی لیمو121-4- 6- تاریخچه لیمو141-4- 7- میزان تولید داخلی و خارجی لیمو141-5- اهداف پژوهش151-5- 1- هدف کاربردی151-5- 2- اهداف علمی16فصل دوم: مبانی نظری و سوابق پیشین
فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- انواع روش های خشک کردن در پژوهش223-1- 1- ساخت دستگاه خشک کن خورشیدی223-1- 2- خشک کردن در خشک کن خورشیدی233-1- 3- خشک کردن در آون آزمایشگاهی243-1- 4- خشک کردن در معرض نور مستقیم خورشید (روش سنتی)253-2- روش تهیه نمونه لیمو253-3- روش اجرای پژوهش و گروه بندی تیمارها263-3- 1- مشخصات طرح آماری263-3– 1 – 1– نام طرح263-3– 1 – 2–تیمارها263-3– 1 – 3– تکرار تیمار263-4- آزمون های میکروبی283-4- 1- شناسایی کپک و مخمر283-4- 2- شناسایی اشرشیاکلای (Ecoli)283-5- متغیرهای پژوهش293-5- 1- متغییرهای مستقل293-5- 2- متغییرهای وابسته293-6- تیمارهای قابل اندازه گیری در پژوهش حاضر293-6- 1- روش اندازه گیری کاهش رطوبت طی زمان خشک کردن293-6- 2- اندازه گیری ظرفیت جذب آب محصول طی زمان خشک کردن303-6- 3- اندازه گیری چروکیدگی محصول طی زمان خشک کردن313-6- 7- اندازه گیری شاخص های رنگ محصول نهایی313-7- روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها32فصل چهارم: نتایج4-1- نتایج مربوط به سنتیک افت رطوبت در روش های مختلف خشک کردن (تابعی از زمان)344-2- نتایج مربوط به شدت افت رطوبت در خشک کن آون (تابعی از رطوبت مطلق)364-3- نتایج مربوط به سنتیک افت رطوبت در دو روش خشک کردن خورشیدی و سنتی374-4- نتایج مربوط به تغییرات درصد چروکیدگی لیمو در آون (تابع زمان)394-5- نتایج مربوط به تغییرات درصد چروکیدگی لیمو در آون (تابع رطوبت)414-6- نتایج مربوط به تغییرات جذب آب در روش خشک کردن با آون (تابع رطوبت)434-7- نتایج مربوط به تغییرات رنگ لیمو در سه روش خشک کردن444-8- نتایج آزمایش های میکروبی47فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری5-1- بحث495 ـ2- تفسیر نتایج مربوط به شدت افت رطوبت در روش های مختلف خشک کردن505ـ3 ـ تفسیر نتایج مربوط به چروکیدگی در سه روش خشک کردن525 ـ4ـ تفسیر نتایج مربوط به تغییرات قابلیت جذب آب در سه روش خشک کردن525 ـ 5 ـ تفسیر نتایج مربوط به تغییرات رنگ لیمو در سه روش خشک کردن535 ـ 6- تفسیر ننتایج مربوط به تغییرات میکروبی در سه روش خشک کردن555 ـ 7 ـ نتیجه‎گیری57پیشنهادها58فهرست منابع فارسی59فهرست منابع غیر فارسی62چکیده انگلیسی67
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (1-1) میانگین تولید لیمو در کشورهای مختلف14جدول (1-4) نتایج تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال 1 درصد40جدول (1-4) نتایج تجزیه واریانس اثر روش خشک کردن بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال 1 درصد42جدول (3-4) تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر شاخص رنگ ورقه های گوجه فرنگی به روش آون44جدول (4-4) میانگین شاخص های رنگ لیموی خشک شده در ماهای مختلف هوا توسط آون45جدول (5-4) میانگین تجزیه واریانس اثر روش خشک کردن خورشیدی45جدول (6-4) میانگین تجزیه واریانس اثر دو روش خشک کردن خورشیدی و سنتی بر رنگ لیمو46جدول (7-4) نتایج آزمون های میکروبی لیموی تازه47جدول (8-4) نتایج آزمون های میکروبی نمونه های خشک لیمو47
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (1-4) سنتیک افت رطوبت لیمو در دماهای مختلف خشک کردن با آون34نمودار (2-4) شدت افت رطوبت لیمو در دماهای مختلف خشک کردن با آون35 نمودار (3-4) شدت افت رطوبت لیمو در ماهای مختلف خشک کردن با آون36نمودار (4-4) شدت افت رطوبت لیمو و تغییرات دمای هوا در دو روش خشک کردن سنتی و خشک کن خورشیدی38نمودار (5-4) تغییرات درصد چروکیدگی در آون39نمودار (6-4) تغییرات درصد چروکیدگی لیمو41نمودار (7-4) تغییرات قابلیت جذب آب لیمو طی خشک کردن43
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (1-3) طرح شماتیک از دستگاه خشک کن خورشیدی24
چکیدهفارسی
مقدمه: در صنعت مواد غذایی تمایل افزاینده ای برای توسعه روش های اقتصادی به منظور تهیه محصولات غذایی با ارزش تغذیه ای و حسی بالا وجود دارد.خشک کردن یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده برای نگه داری میوه ها و سبزی هاست. مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان می باشند که دارای فساد پذیری بالایی هستند و با توجه به این نکته که در تمام فصول سال نیز در دسترس نمی باشند بنابراین مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه روش های خشک کردن سنتی، خورشیدی و آون این محصول می باشد.
روش کار: پس از مشخص نمودن یکی ازباغات لیمو درجهرم، تعداد 1000 عددمیوه لیموی کاملاٌ هم وزن وهم اندازه وهم شکل ویکنواخت ازنظررنگ میوه وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند. درخشک کن به روش آون دردماهای 50، 60، 70 و 80 درجه سانتیگراد، تعداد 50 پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد 10 عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) و درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد 5 پاکت و درهرپاکت تعداد 10 عدد میوه و در روش خشک کن به روش سنتی، تعداد 3 پاکت و درهرپاکت تعداد 10 عدد میوه قرارداده شد. بعد از اتمام پژوهش برای تیمار، درصدچروکیدگی میوه، درصد رشدکپک، درصد رشد مخمر، درصد میزان رشد میکروب اشرشیاکلای، شدت افت رطوبت میوه، ظرفیت جذب آب محصول طی زمان خشک کردن و شاخص رنگ میوه سنجیده شد.
نتایج: نتایج نشان می دهد که در روش خشک کردن با آون، در دمای بالا شدت افت رطوبت بیشتر و مدت زمان خشک شدن کم می شود همچنین میزان چروکیدگی در دمای بالا بر حسب مدت زمان بیشتر ولی بر حسب میزان رطوبت، دمای هوا بر میزان چروکیدگی بی تاثیر است. در هر سه روش خشک شدن میزان جذب آب نیز با افزایش دما کاهش می یابد. رنگ لیمو نیز در دمای 50 درجه سانتی گراد از بالاترین شفافیت و رنگ زرد برخوردار است. در روش خورشیدی مدت زمان خشک شدن 45-17 درصد کوتاهتر از روش سنتی است.میزان رنگ میوه نیز در روش خورشیدی شفافیت بیشتری نسبت به روش سنتی دارد.در ارزیابی میکروبی مشخص شد که نمونه های آون و خورشیدی نسبت به نمونه های سنتی مطابق با استاندارد لیمو دارای میکروب (مخمر، کپک و اکلای) می باشند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که استفاده از روش آون بهترین روش و بعد از ان استفاده از خشک کن خورشیدی و سپس سنتی به منظور خشک کردن لیمو می باشد. اما از طرفی استفاده از آون به دلیل مصرف برق و انرژی احتمالاً مقرون به صرفه نمی باشد که نیاز به بررسی های دقیق تری دارد اما از نظر کیفیت محصول مقرون به صرفه می باشد.
کلید واژه: خشک کردن، آون، خورشیدی، سنتی، لیمو، جهرم.
فصل اولکلیات تحقیق
1- 1- مقدمه
در صنعت مواد غذایی تمایل افزاینده ای برای توسعه روش های اقتصادی به منظور تهیه محصولات غذایی با ارزش تغذیه ای و حسی بالا وجود دارد.خشک کردن یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده برای نگه داری میوه ها و سبزی هاست. طی خشک کردن، برای رسیدن به یک فعالیت آبی نهایی که پایداری میکروبی محصول را تضمین و تغییرات فیزیکی و شیمیایی را به حداقل برساند، درصد آب ماده غذایی تا حد معینی کاهش می یابد (صیاد، 1384).
مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و از خانواده Rutaceae و زیر خانواده Auratiodea بوده که شامل 150 جنس و تقریباً 2000 گونه می باشد (Campelo and et al, 2011). این محصول در صنایع غذایی، داروسازی، عطر سازی و آرایشی کاربردهای فراوانی دارد. در طب سنتی نیز موارد استفاده زیادی دارند (Owhe-Ureghe and et al, 2010). به عنوان مثال برای درمان دردهای معده و سرفه کاربرد دارند (Oyagade and et al, 1999). علاوه بر این لیموترش خاصیت ضد باکتریایی (باکتری های گرم مثبت و گرم منفی) نیز دارد (Aibinu and et al, 2007). با توجه به اهمیت کشت و نگهداری محصولات این درخت ارزشمند و با توجه به فصلی بودن این میوه و امکان در دسترس نبودن به میوه تازه، در تمام فصول سال، نیاز اساسی نسبت به خشک کردن به روش های مختلف این محصول به چشم می خورد که مهمترین هدف پژوهش حاضر است.
1- 2- فرآیند خشک کردن
خشک کردن، فرایند کاهش رطوبت از طریق انتقال هم زمان حرارت و جرم است. انتقال حرارت از هوای اطراف به ماده غذایی موجب کاهش فشار بخار آب در سطح و تبخیر رطوبت سطحی می شود. در اثر این فرایند، گرادیان فشار بخار آب در ماده غذایی به وجود می آید که نیروی رانشی لازم برای خارج کردن آب از ماده غذایی را تأمین می کند (Fellows, 1990).
1- 2- 1- اهمیت خشک کردن
یکی از قدیمی ترین تکنیک های انجام شده توسط بشر و همچنین یکی از مهمترین فرایندهای نگه داری که اثر فوق العادی ای بر روی کیفیت محصولات می گذارد خشک کردن است. هدف از خشک کردن مواد غذایی، حداقل کردن نیازهای انبارداری و بسته بندی و کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد (ملکی و دخانی، 1374؛ فرجی، 1371). همچنین مقایسه روش های مختلف خشک کردن با خشک کن خورشیدی بویژه از جنبه تاثیر آن ها بر کیفیت محصول خشک شده نهایی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت انتخاب مناسب ترین روش خشک کردن در اختیار دست اندرکاران تولید محصولات خشک شده از جمله تولید کنندگان لیمو خشک قرار دهد و در واقع این هدفی است که این پژوهش در پی آن است.
1-3- انواع خشک کردن
از میان انواع مختلف منابع انرژی تجدید پذیر، انرزی خورشیدی از مهمترین آن هاست. استفاده از این نوع انرژی زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که توجه بیشتری به بحران پایان یافتن منابع انرژی تجدید ناپذیر و مسأله آلودگی محیط زیست وجود داشته باشد (زارع و همکاران، 1384). در کشور ایران بیشتر روشهای خشک کردن آفتابی سنتی، خشک کن های خورشیدی، آون و غیره استفاده می شود.
1- 3- 1- خشک کردن (به روش سنتی)
اکثر میوه ها مانند بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی به علت دارا بودن رطوبت و فعالیت آبی بالا فساد پذیرند و بعد از برداست باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مصرف رسیده و یا در شرایط مطلوبی نگهداری شوند. از آن جایی که بازار مصرف تازه خوری در واحد زمان از قابلیت جذب محدودی برخوردار است، می بایست به نحوی فرآبند گردند که از فساد آن ها جلوگیری و زمان ماندگاری آن ها افزایش یابد (لکی و دخانی، 1374؛ فرجی، 1371). یکی از قدیمی ترین تکنیک های انجام شده توسط بشر و همچنین یکی از مهمترین فرایندهای نگه داری که اثر فوق العاده ای بر روی کیفیت محصولات می گذارد خشک کردن به روش سنتی است (صالحی زاده و همکاران، 1390).
افزایش پایداری فرآورده نهایی در کنار دست یابی به ویژگی های کیفی مورد انتظار بازارهای مصرف از مهمترین اهداف فرآبند خشک کردن بشمار می آیند (صالحی زاده و همکاران، 1390).
1- 3- 1- 1- مشکلات روش خشک کردن سنتی
مشکلات روش خشک کردن سنتی شامل افت کمی، رشد میکروارگانیسمها و ایجاد فساد، حمله حشرات، پرندگان و جوندگان، بارش ناگهانی باران، شرایط جوی نامطلوب و … است که موجب افت کمی و یفی در محصول می شود. در بسیاری از مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه، خرید خشک کن های صنعتی برای کشاورزان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و کشاورزان خرده به ندرت از این تجهیزات استفاده می کنند (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، 1385). لذا استفاده از انرژی خورشیدی به صورت کنترل شده بسیار جذاب خواهد بود.
فرآیند خشک کردن باعث تغییراتی در بافت، عطر و طعم، ارزش تغذیه ای و رنگ محصول می شود که بررسی میزان این تغییرات و سعی در کاهش آثار فرایند از نکات قابل توجه در خشک کردن محصولات غذایی است. از بین مواد مذکور، محصولات خشک عمدتاً توسط سه ویژگی درصد چروکیدگی، رنگ و جذب آب ارزیابی می شوند (صالحی زاده و همکاران، 1390). یکی از مهمترین تغییرات فیزیکی که طی فرایند خشک کردن مواد غذایی ایجاد می شود، کاهش حجم آن است. از دست دادن آب و گرم شدن باعث ایجاد تنش در ساختار سلولی مواد غذایی می گردد که نتیجه این حالت، تغییر شکل و کاهش ابعاد آن است. تغییر شکل و کاهش حجم در اکثر موارد یک ویژگی منفی در نظر مصرف کننده است (Mayor and et al, 2004).
مواد غذایی خشک شده اغلب قبل از مصرف در معرض جذب آب قرار می گیرند. سرعت و میزان جذب آب ممکن است به عنوان شاخصی از کیفیت مواد غذایی خشک استفاده شود. مواد غذایی که تحت شرایط بهینه خشک می شوند، صدمه کمتری محتمل شده و سریع تر و کامل تر جذب آب می کنند (Lee and et al, 2006). خشک کردن، خصوصیات سطحی ماده غذایی را تغییر می دهد. در نتیجه قابلیت انعکاس نور و رنگ تغییر می کند. گرما و اکسیداسیون طی خشک کردن باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در رنگدانه های کلروفیل وکاروتنوئیدها می شود. معمولاً زمان های طولانی تر و درجه حرارت های بالاتر خشک کردن، اتلاف بیشتر رنگدانه ها را به همراه دارد (Fellows and et al, 1990).
1- 3- 2- خشک کن خورشیدی
با توجه به در دسترس بودن انرژی لایزال خورشیدی در کشور ما که در فصل برداشت اغلب محصولات کشاورزی با شدت مناسبی وجود دارد و متمرکز نبودن بیشتر مناطق کشاورزی و روستایی و همچنین اقتصادی نبودن استقرار صنایع در این گونه مناطق، استفاده از خشک کن های خورشیدی مناسب از لحاظ قیمت، کاربرد و انعطاف پذیری برای محصولات مختلف، باعث افزایش کمی و کیفی محصولات خشک می شود (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، 1385).
به طور عمومی خشک کن های خورشیدی بر اساس نحوه جریان هوا به دو دسته فعال با همرفت اجباری و دیگری غیر فعال با همرفت طبیعی تقسیم می شوند.
1- 3- 3- خشک کن خورشیدی فعال و غیر فعال
در خشک کن های فعال جریان هوا با استفاده از مکنده یا دمنده برقرار می شود و اغلب این خشک کن ها علاوه بر انرژی خورشیدی از انرژی کمکی دیگری مانند سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی بهره می گیرند، ولی در خشک کن های غیر فعال، جریان هوا در اثر اختلاف چگالی هوای سرد و گرم در داخل خسک کن ایجاد می شود (Ekechukwu and Norton, 1999). خورشیدی فعال و غیر فعال نیز هر کدام به سه دسته مستقیم، غیر مستقیم و تلفیقی تقسیم می شوند. در انواع مستقیم، محصول در محفظه خشک کن در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرد که در برخی از محصولات نور مستقیم خورشید نوعی رنگ رسیدگی مطلوب ایجاد می کند. در انواع غیر مستقیم، دیوارهای محفظه خشک کن مات بوده و از کلکتور (جمع کننده) مجزا استفاده می شود. در این نوع خشک کن ها، عمل جذب انرژی خورشید توسط کلکتور انجام گرفته و هوای گرم شده در کلکتور به سمت محفظه خشک کن حرکت کرده و محصول در محفظه خشک می شود. نوع تلفیقی خشک کن ها ترکیبی از مستقیم و غیر مستقیم است یعنی هم هوای گرم شده در کلکتور از سرتاسر بستر محصول در محظه عبور می کند و هم خود بستر در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد (Ekechukwu and Norton, 1999).
1- 3- 4- خشک کردن به روش ماکروویو
خشک کردن مواد غذایی به دو روش حرارت دهی مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد در بسیاری از روش های حرارت دهی مستقیم که مواد غذایی از طریق احتراق سوخت های گازی، مایع و جامد خشک می شوند، امکان آلودگی محصول با سوخت، دود، بو و خاکستر آن و نیز محصولات حاصل از احتراق وجود دارد. استفاده از امواج ماکروویو جهت خشک کردن مواد غذایی، تولید محصولی تمیز، مطمئن و عاری از هر گونه آلودگی را نوید می دهد. اتلاف حرارتی نسبتا پایین، بازده بالا و کنترل دقیق و همگن فرآیند خشک کردن از دیگر مزایای این روش است (موسویان و همکاران، 1385). همچنین بیانش ده که ماکروویو، یک روش سریع خشک کردن مواد غذایی است که انرژی آن، قابل مقایسه با روش خشک کردن با هوای گرم است (Maskan, 2000).
1- 4- معرفی لیمو
لیمو ترش یا به اختصار لیمو با نام علمی (Citrus aurntifolia, often given as C. limon )، میوه درخت لیمو و از مرکبات است. اگرچه بخصوص در آشپزی از پوست و گوشت لیمو استفاده می‌شود، لیموها را بیشتر به علت آب آنها پرورش می‌دهند. لیموها حاوی مقدار زیادی اسید سیتریک هستند که موجب طعم ترش آنها می‌گردد (ایورشه، 1369). در واقع لیموترش درخچه‌ای است که بلندی آن به چهارمتر می‌رسد و کشت آن فقط در مناطق گرمسیر امکان دارد (آب و هوا مدیترانه‌ای). شاخه‌هایش بلند و برگهایش پهن و سبز مات و بیضوی است. دمبرگها واضح و اندکی بالدارند. گلهایش از درون سفید و از بیرون ارغوانی است. به غایت معطرند. گل آوری آن عملاً مداوم است (لیموترش تنها درختی است که تقریبا همیشه میوه و گل و برگ دارد). میوه اش بیضوی شکلی است که در اواخر پاییز و اوایل زمستان آبدارتر می‌باشد (ایورشه، 1369).
لیموترش از جزایر شرقی هند به ایران آمده است. لمون ها و لایم ها دو رگوه عمده لیموترش ها می باشند. لمون ها در مقایسه با لایم ها از نظر اندازه بزرگتر، میزان اسیدیته کمتر و معمولا پوستی زرد رنگ و شکلی بیضوی دارند. لایم ها دارای انواع ریز و درشت بوده و مهمترین نوع آن که در ایران کشت می شود، لایم مکزیکی (Mexican lime) می باشد (Fotoohi, 1998).
1- 4- 1- طبقه بندی گیاه لیمو
بر اساس مطالعات طبقه بندی لیمو به صورت زیر می باشد (ایورشه، 1369):
فرمانرو: گیاهان(طبقه‌بندی‌نشده) گیاهان گلدار(طبقه‌بندی‌نشده) دولپه‌ای‌های نو(طبقه‌بندی‌نشده) رزیدهاراسته: افراسانانتیره: سدابیانسرده: مرکباتگونه: C. × limon
1- 4- 2- اهمیت لیمو
لیمو یکی از ارقام تجاری مرکبات در کشور ماست که در مناطق جنوبی کشور با سازگاری مناسب با خصوصیات خاک های آهکی، سطح زیر کشت زیادی (847 هکتار) را به خود اختصاص داده است (بی نام، 1379). یکی از مصارف میوه لیمو، تهیه آبلیمو از آن است و به همین دلیل بذر آن به مقدار زیاد و ارزان در دسترس می باشد. بذرها دارای خاصیت چند جنینی بوده و بیش از 75 درصد از جنین ها نوسلار هستند (رادنیا، 1375).
بر همین اساس، ازدیاد لیمو در جنوب کشور از گذشته های دور به صورت بذری بوده و علاوه بر کاشت نهال بذری جهت تولید میوه، از نهال های لیمو به عنوان پایه جهت تولید سایر ارقام پیوندی مرکبات نیز استفاده می شود. طولانی بودن دوره نونهالی، خاردار بودن، تفرق صفات و عدم یکنواختی درصدی از نهال ها، از مشکلات موجود در باغ های لیمو است.
1- 4- 3- مواد مؤثر موجود در لیمو
اسانس مرکبات مخلوط بیش از 400 ترکیب بوده که به دو بخش فرار که 99-85% از کل اسانس را تشکیل می دهد و بخش غیر فرار که میزان آن 15-1% از کل اسانس می باشد، تقسیم می شود. بخش فرار شامل مونوترپن ها (مانند لیمونن) و هیدروکربن های سزکوئی ترپن و مشتقات اکسیژن دار (آلدئید ها (مثل سیترال)، کتون ها و اسیدها) همراه با آلدئیدهای خطی، الکل ها (مثل لینالول) و استرها بوده و بخش غیر فرار شامل هیدروکربن ها، اسیدهای چرب، استرول ها، کاروتنوئیدها، واکس ها، کومارین و فلاونوئید ها یمی باشد (Espina and et al, 2011; Shaw and et al, 19989).
ویتامین ث یا اسید آسکوربیک یکی از مهمترین ترکیبات مغذی در لیموترش می باشد، بر اساس مطالعات سانتورساک و همکارانش میزان ویتامین ث لیمو در حدود (5/10 میلی گرم در 100 گرم) تعیین گردیده است (Suntornsuk and et al, 2002). ویتامین ث به دلی ساختار ویژه خود، به سرعت اکسیده و طی دوره نگهداری کاهش می یابد. سرعت تخریب ویتامین ث تا حد زیادی وابسته به نحوه نگهداری میوه می باشد (Burdurlu and et al, 2005).
در تحقیقی میزان اسیدیته، بریکس، روغن پوست، اسید اسکوربیک و فلاونوئیدی آب لیموی استخراج شده اندازه گیری شد که مشخص گردید کمترین میزان روغن پوست مربوط به روش آبگیر فنجانی پرسی و بیشترین مربوط به روش مارپیچ بود (موحد نژاد و همکاران، 1390). در طی تحقیقی که در ارتباط با انبارداری لیمو انجام شد مشخص شد که طی انبارداری میزان pH، اسید آسکوربیک و بریکس کاهش و شاخص قهوه ای شدن و شاخص رنگ افزایش یافت (موحد نژاد و همکاران، 1390).
در بررسی ها نیز مشخص شده که عامل مهم تلخی در بیشتر مرکیات لیمونین می باشد (موحد نژاد و همکاران، 1390). همچنین باین شد که میزان لیمونین در فلاویدو و آلبیدو بالا ولی در پوست قارچ ها پایین می باشد (موحد نژاد و همکاران، 1390). لیمونی همچمنین به عنوان ترکیب اصلی اسنس مرکبات می باشد (Roy and et al, 2007). از ویژگی های آن می توان به خاصیت ضد باکتری و ضد ویروسی ان اشاره کرد. از لیمونین به عنوان ماده خام برای تولید کاروون جهت تولی عطر و طعم دهنده های مصنوعی، استفاده می شود (Kekelidze and et al, 1989). همچنین ترکیب مذکور از جمله ترکیباتی است که در جلوگیری از پیشرفت سرطان به خصوص سرطان سینه کاربرد دارد (Kinoshita and et al, 1989).
بیان شده که پوست مرکبات نیز از پلی ساکارید، آنتی اکسیدان، اسانس و دیگر ترکیبات تشکیل شده است (Ahmad and et al, 2012).
1- 4- 4- آب لیمو به عنوان فراورده مهم لیمو
در حال حاضر بر اساس گزارش اداره صنایع و معادن (سال 1387)، 113 واحد تولیدی با ظرفیت 92509 تن آب لیمو در سال در کشور فعالند. آب لیمو فرآورده ایست تخمیر ندشه ولی قابل تخمیر که به روش های مکانیکی از آندوکارپ میوه تازه، رسیده و سالم لیمو (Citrus latifolia var. persa) تهیه می شود. آب لیمو در تولید انواع نوشیدنی ها و نیز به عنوان افزودنی و چاشنی در طبخ و تهیه مواد غذایی مختلف در کشور کاربرد گشترده ای دارد. اکثر آب لیموهای موجود در بازار، آب لیموی لایمو در موارد کتر آب لیموی لمون هستند (Moufida and Marzouk, 2003; Robards and Antolovich, 1995).
1- 4- 5- مصارف دارویی لیمو
لیموترش میوه ارزشمندی است که اکثر متخصصین تغذیه به مصرف فراوان آن اشاره دارند:
۱) در واقع هضم غذا را آسان می‌کند.
۲) به خاطر سهولت هضم چاشنی‌ها و گوشتهای چرب توصیه می‌شود که چند قطره لیموترش در آنها بچکانند.
۳) در موارد ناراحتی‌های دستگاه گوارشی مفید است. مثلا درصورت ورم روده یا درد کبد آب لیمو همراه یک لیوان آب معدنی می‌تواند تسکین دهنده باشد.
۴) نوشیدن آب چهار لیموترش با افزودن آب و اندکی شکر بر درمان چاقی مؤثر است.
۵) لیموترش را می‌توان برای درمان نسبی رماتیسم و نقرس مصرف نمود، چونکه اسیدسیتریک برای اسیداوریک حلال بسیار خوبی است.
۶) استفاده از خاصیت ادرارآوری آن فقط در اینگونه دردها توصیه می‌شود و به این نحو دردهای کلیه و مثانه را درمان می‌نماید.
۷) آب لیمو یک ترشی است که برخلاف سرکه ضعف نمی‌آورد بلکه نیروبخش بوده، عضلات معده و روده‌ها را تقویت می‌نماید.
۸) آب لیمو داروی ضد خون دماغ است، تمام سم‌های خون را می‌سوزاند.
۱۴) آب لیمو از عوامل خنک کننده در تابستان است که می‌تواند عطش و حرارت بدن را رفع کند.
۱۵) موجب راحتی اعصاب می‌شود.
۱۶) باعث زیاد شدن نور چشم شده و آب مروارید را از چشم می‌برد.
۱۹) لیمو التیام بخش زخمهاست.
۲۰) باد مفاصل را درمان کرده و مداومت در خوردن آن تصلب شرائین را معالجه می‌سازد.
۲۱) زهر حشرات مانند زنبور، عقرب، مار افعی با آب لیمو معالجه می‌شود (Gonzalez-Molina and et al, 2010).
۲۲) آب لیمو ضد تیفوس، ضد سرخک، ضد آبله مرغان و مخملک است.
۲۳) صفرا بر است (ایورشه، 1369).
۲۴) مصرف روزی نصف استکان از عصاره ی سیر و لیمو ترش، تاثیر بسیار زیادی در رفع گرفتگی رگ ها خواهد داشت (ایورشه، 1369).
1- 4- 6- تاریخچه لیمو
Webber و همکاران در سال 1967 نشان دادند که منشا مرکبات نقاط گرمسیری مثل شمال شرقی هند و شمال برمه و جنوب شرقی قاره آسیا از جمله کشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین و جنوب هیمالیا بوده و از آنجا به هندوستان و جنوب چین راه یافته است (Webber, 1967).
1- 4- 7- میزان تولید داخلی و خارجی لیمو
لیموترش با سطح زیر کشتی برابر 25509 هکتار و با تولید سالانه 326886 دتن و عملکردی معادل 14632 کیلوگرم در هکتار، حدود 12 درصد تولید مرکبات کشور را شامل می شود (موحدنژاد و همکاران، 1390).
هند با تولید حدود ۱۶ ٪ در صدر کل تولید جهان، بزرگ‌ترین تولید کننده لیموترش در جهان است. پس از آن به‌ترتیب مکزیک (۱۴٫۵ درصد)، آرژانتین (~ ۱۰ ٪)، برزیل (۸ درصد) و اسپانیا با (۷ ٪) تولید می‌باشد.
جدول (1-1) میانگین تولید لیمو در کشورهای مختلف
کشور تولید(تن)
هند۲٬۰۶۰٬۰۰۰F
مکزیک۱٬۸۸۰٬۰۰۰F
آرژانتین۱٬۲۶۰٬۰۰۰F
برزیل۱٬۰۶۰٬۰۰۰F
اسپانیا۸۸۰٬۰۰۰F
چین۷۴۵٬۱۰۰F
ایالات متحده آمریکا۷۲۲٬۰۰۰
ترکیه۷۰۶٬۶۵۲
ایران۶۱۵٬۰۰۰F
ایتالیا۵۴۶٬۵۸۴
جهان۱۳٬۰۳۲٬۳۸۸F
1- 5- اهداف پژوهش
1- 5- 1- هدف کاربردی
مرکبات در ایران جزء گروه عمده محصولات کشاورزی می باشند که به خارج از کشور صادر می شوند و از آنجایی که خشک کردن میوه ها می تواند کمک زیادی به بهبود اقتصاد و همچنین امر صادرات میوه نماید و در این روش کیفیت و مدت نگهداری میوه از اهمیت به سزایی برخوردار است بنابراین یافتن راه حل مناسب در جهت خشک کردن میوه امری ضروری به حساب می آید و این امر می تواند کمک زیادی به ادارات کشاورزی و همچنین اقتصاد نماید.
1- 5- 2- اهداف علمی
یکی از اهداف اصلی خشک کردن خورشیدی لیموترش و کاهش ضایعات پس از برداشت است.
بررسی درصد چروکیدگی لیموترش در خشک کن سنتی آفتابی نسبت به دو روش دیگر.
بررسی سرعت خشک شدن لیموترش در خشک کن خورشیدی نسبت به روش خشک کردن سنتی.
بررسی شدت افت رطوبت در روش آون نسبت به دو روش دیگر.
بررسی آلودگی میکروبی در روش های خشک کردن خورشیدی، سنتی و آون.

فصل دوم
سوابق پیشین

پانگاوان و همکاران، یک خشک کن خورشیدی با جریان طبیعی هوا طراحی کرده و آن را برای خشک کردن انگور استفاده نمودند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که سرعت خشک کردن با این روش به طور قابل توجهی بیشتر از خشک کردن خورشیدی باز یا خشک کردن در سایه است (Pangavhane and et al, 2002).
کریم و هاولادر، کارایی کلکتور خشک کن خورشیدی با مجاری V شکل را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که کارایی این نوع کلکتور 12 درصد بیشتر از کلکتور صفحه تخت با طراحی مشابه است (Karim and et al, 2005).
سهیلی مهدیزاده و همکاران، با طراحی ساخت خشک کن خورشیدی با همرفت اجباری، به خشک کردن سبزی های برگی شکل پرداختند و عملکرد کلکتور خورشیدی دستگاه را ارزیابی نمودند. نتایج نشان دادند که در کلکتور ساخته شده، در حدود 82% از کل تلفات حرارت از طریق صفحه پوشش گلکتور، 14 درصد از پشت کلکتور و 4 درصد از طریق سطوح جانبی کلکتور است (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، 1385).
آبن و همکاران، تأثیر اضافه کردن موانع مختلف روی سطح کلکتور خشک کن خورشیدی را بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان داد که موانع مذکور، با ایجاد اغتشاش در مسیر جریان هوای گرم، عامل بسیار مهمی در جهت بهبود کارایی کلکتور محسوب می شوند ولی شکل، ابعاد، جهت و موقعیت این موانع به طور قابل توجهی در کارایی کلکتور تأثیر گذار هستند (Abene and et al, 2004).
زارع و همکاران، با طراحی خشک کنی خورشیدی از نوع فعال تلفیقی و استفاده از آن در خشک کردن شلتوک، نشان دادند که دبی جرمی هوا در خشک کن و فاصله زمانی تخلیه محصول، اثر معنی داری بر کاهش رطوبت شلتوک خروجی دارند (زارع و همکاران، 1384).
ساسیلیک و همکاران، در مقایسه خشک کن خورشیدی تونلی با خشک کردن سنتی به این نتیجه رسیدند که میوه خشک شده در خشک کن تونلی رنگ بهتری و روشن تری نسبت به حالت سنتی دارد. باید توجه داشت که خشک کن خورشیدی مورد مطالعه آن ها از نوع مستقیم بوده و محصول در معرض نور مستقیم خورشید قرار داشته است (Sacilik and et al, 2005).
برازجانی و همکاران طی بررسی فرآیندهای مختلف در خشک کردن موز توسط مایکروویو بیان کردند که نمونه های تیمار شده نسبت به نمونه های شاهد زمان خشک کردن کاهی می یابد اما اهنگ خشک کردن از روند خاصی پیروی نمی کند و با افزایش توان ماکروویو آهنگ خشک کردن افزایش و زمان خشک کردن کاهش می یابد، همچنین با افزایش ضخامت برش ها آهنگ خشک کردن افزایش و زمان خشک کردن کاهش می یابد (زیرجانی و توکلی پور، 1389).
در تحقیقی که توسط مسکن و همکاران انجام شد، موزهای رسیده در سه روش خشک کردن با جابجایی هوا، خشک کردن با مایکروویو و ترکیب این دو روش خشک شدند و نتایج، نشان داد که زمان خشک کردن در روش جابه جایی هوا طولانی تر از دو روش دیگر بود و سرعت های خشک کردن بالاتر در تان بالاتر مایکروویو مشاهده شد. همچنین موز خشک شده با روش ترکیبی، رنگ روشن تر و مقدار جذب مجدد آب بیشتری داشت. تغییر در میزان رنگ وابسته به شدت مایکروویو نبود و تغییرات رنگ در روش جابه جایی هوا بیشتر از دو روش دیگر بود و هیچ یک از نمونه های خشک شده مجدداً رطوبت اولیه خو را به دست نیاوردند (Maskan, 2000).
چو و همکاران برای خشک کردن میوه از خشک کن پمپ حرارتی که یک خشک کن دو مرحله ای با هوای داغ بود، استفاده کردند. در این روش، مشخص شد که اگر دمای هوا در ابتدای خشک کردن بالاتر باشد و به تدریج در حین فرآیند خشک کردن کاهش یابدف رنگ محصول بهبود یافته، زمان خشک کردن کاهش می یابد (Chua and et al, 2002).
صالحی زاده و همکاران در بررسی اثرات دما در فرآیند خشک کردن به روش جا به جایی بر روی ویژگی های کیفی برگه زرد آلود بیان کردند که دمای فرآوری بر روی شاخص های کیفی قهوه ای شدن، جذب مجدد آب و باقی مانده دی اکسید گوگرد اثر معنی داری دارند، در حالی که بر روی چروکیدگی و سختی بافت فرآورده نهایی، تأثیر معناداری ندارد (صالحی زاده و همکاران، 1390).

فصل سوم
مواد و روش کار

3-1- انواع روش های خشک کردن در پژوهش
3- 1- 1- ساخت دستگاه خشک کن خورشیدی
در پژوهش حاضر خشک کن خورشیدی توسط شرکت پلار اصفهان ساخته خواهد شد. قسمت های اصلی این خشک کن عبارتنداز: کلکتور، محفظه خشک کن، فن دوار، هواکش و پایه کلکتور، قابی مستطیل شکل از جنس آلومینیوم با طول 200 و عرض 92 و ضخامت 8 سانتی متر است که سطح بالایی آن توسط یک صفحه شیشه با ضخامت 4 میلی متر پوشیده شده است. سطح زیرین آن نیز با ورق گالوانیزه گرفته شده است. برای جلوگیری از اتلاف حرارتی از سطح پایینی کلکتور، روی ورق گالوانیزه یک لایه 2 سانتی متری عایق پشم و شیشه قرار خواهد گرفت. روی عایق، یک صفحه آلومینیوم با کانال هایی جهت هدایت هوا وجود دارد. صفحه های جاذب از جنس آلومینیم پوشش دار بوده که توسط شرکت سان استریپ کشور سوئد تهیه خواهد شد. به منظور بهبود راندمان انتقال گرما از صفحات به هوا، صفحات جاذب در فاصله بین پوشش شیشه و کانال های عبور هوا قرار گرفته اند به طوری که دو فضا برای عبور هوا در رو و زیر این صفحات وجود قرار خواهد گرفت. به منظور ورود و خروج هوا، شکاف هایی با طول 75 و عرض 5 سانتی متر در پایین و بالای کلکتور ایجاد خواهد شد. کلکتور با زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق بر روی پایه نصب گردید. محفظه خشک کن با ارتفاع 70 و طول و عرض 45 سانتی متر به صورت دو جداره خواهد بود که جدار خارجی آن از جنس ورق گالوانیزه و جدار داخلی را ورق آلومینیومی تشکیل خواهد داد. بین دو جداره عایق از پشم و شیشه با ضخامت 5 سانتی متر پر شده خواهد شد. درب محفظه خشک کن دارای شیشه دو جداره خواهد بود و به وسیله نوارهای لاستیکی در حاشیه، به صورت کامل آب بندی گردیده است. داخل محفظه خشک کن به وسیله 5 عدد سینی از جنس توری آلومینیومی که به صورت کشویی حرکت خواهد کرد، طبقه بندی شده است. محفظه خشک کن روی پایه اصلی و در بالای لکتور قرار رفته است و رابطی از جنس ورق گالوانیزه خرجی کلکتور را به قسمت ورودی در پایین محفظه خشک کن وصل کرده است که این رابط نیز دو جداره بوده و با پشم شیشه عایق بندی شده است. روی محفظه خشک کن، هواکشی با طول 45 سانتی کتر و به صورت یک مخروز ناقص قرار گرفته است و روی هواکش یک فن دوار به قطر 25 سانتی متر وجود دارد که این فن توسط جریان باد چرخیده و به همرفت طبیعی هوا در کلکتور و محفظه کمک می کند (Pangavhane and et al, 2002).
3- 1- 2- خشک کردن در خشک کن خورشیدی
در فاصله زمانی پژوهش، لیموترش ها روی 5 قطعه توری پلاستیکی با ابعاد 15 در 15 سانتی متر و با وزن مشخص قرار داده خواهند شد. سپس لیموترش و توری ها در طبقات مختلف خشک کن خورشیدی گذاشته شد و به وسیله آن ها افت رطوبت طی زمان خشک کردن بررسی شد. برای سنجش رطوبت نسبی هوای خشک کن از دو سری دماسنج های حباب خشک و مرطوب در بالا و پایین طبقه سوم استفاده خواهد شد و در فواصل زمانی، دماها قرائت خواهند شد و با استفاده از چارت سایکرومتری، رطوبت نسبی هوا به دست خواهد آمد (شکل 1-3) (اکبری و همکاران، 1388).
شکل (1-3) طرح شماتیک از دستگاه خشک کن خورشیدی

3- 1- 3- خشک کردن در آون آزمایشگاهی
خشک کردن در دماهای 50، 60، 70 و 80 درجه سیلسیوس و در سه ترار انجام خواهد شد. لیموترش ها بر روی سه ورقه آلومینیومی با ابعاد 15در 15 سانتی مرت با وزن مشخص قرار گرفت. وزن اولیه ورق آلومینیومی و لیموترش اندازه گیری و در سه قسمت متفاوت از آون قرار داده خواهد شد. قبل از گذاشتن نمونه ها در آون، دمای مورد نظر در آون تنظیم خواهد شد. سه قطعه فویل آلمونیومی مذکور برای بررسی افت رطوبت طی زمان استفاده خواهد شد. غیر از این سه قطعه ورق، قسمت های دیگر قفسه های آون نیز به وسیله فویل آلومینیومی پوشیده خواهد شد و لیموترش روی آن قرار داده خواهند شد که از آن ها در فواصل زمانی (5، 15، 30، 45، 60، 80، 100 و 120 دقیقه و مابقی هر 30 دقیقه) و برای آزمایش های کیفی نمونه برداری خواهد شد (اکبری و همکاران، 1388).
3- 1- 4- خشک کردن در معرض نور مستقیم خورشید (روش سنتی)
در فاصله زمانی انجام پژوهش، لیموترش ها بر روی سه قطعه توری پلاستیکی با ابعاد 15 در 15 سانتی متر در معرض نور مستقیم خورشید پهن شدند و در طی زمان، افت رطوبت آن ها تعیین خواهد شد. علاوه بر آن برای اندازه گیری دما، سه ترموکوپل در هوای محیط و سطح زیرین و بالای لیموترش ها نصب خواهند شد که هر 5 دقیقه دماها به وسیله یک دستگاه جمع آوری کننده داده ذخیره خواهد شد. رطوبت نسبی هوا نیز با اندازه گیری دمای خشک و مرطوب هوا تعیین شد (اکبری و همکاران، 1388).
3- 2- روش تهیه نمونه لیمو
پس از مشخص نمودن یکی ازباغات لیمو درجهرم که ازنظریکنواختی خاک، شیب زمین، سن وواریته درختان، تراکم وفاصله درختان درحداستانداردباشد، عملیات تأمین موادغذایی، آبیاری، مبارزه باآفات وبیماریهاوعلفهای هرزدرطول آزمایش انجام خواهدشد. سپس درفصل برداشت محصول، تعداد 1000 عددمیوه لیموی کاملاٌ هم وزن وهم اندازه وهم شکل ویکنواخت ازنظررنگ میوه وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند.
3- 3- روش اجرای پژوهش و گروه بندی لیمو
درخشک کن به روش آون دردمای 50 درجه سانتیگراد، تعداد 50 پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد 10 عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) قرارداده خواهد شد.
درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد 5 پاکت و درهرپاکت تعداد 10 عدد میوه قرارداده خواهدشدواندازه گیریهای مورد نیاز انجام خواهدشد.
درروش خشک کن به روش دستی، تعداد 3 پاکت و درهرپاکت تعداد 10 عدد میوه قرارداده خواهدشد.
3- 3- 1- مشخصات طرح آماری
3- 3– 1 – 1– نام طرح
کاملاًتصادفی نامتعادل(باتکرارمتفاوت برای هرتیمار).
3- 3– 1 – 2–تیمارها
تیمار1 ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای 50 درجه ساتیگراد .
تیمار2 ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای 60 درجه ساتیگراد .
تیمار3 ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای 70 درجه ساتیگراد .
تیمار4 ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای 80 درجه ساتیگراد .
تیمار5 ) خشک کردن درخشک کن خورشیدی در3 قطعه یاتکرار.
تیمار6 ) خشک کردن درنورمستقیم خورشیددر5 قطعه یاتکرار.
3- 3– 1 – 3–تکرار تیمار
تکرار تیمارها به صورت زیر می باشد:
6 5 4 3 2 1 تیمار
تکرار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
3- 4- آزمون های میکروبی
3- 4- 1- شناسایی کپک و مخمر
نمونه های لیمو در روش های مختلف خشک کردن، از نظر شمارش تعداد کپک و مخمر مورد ارزابی قرار گرفتند. نمونه های خشک شده، مطابق روش های استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد ارزیابی میکروبی قرار گرفتند. جهت تهیه سریال های رقت، 10 گرم از نمونه وزن شده در 90 میلی لیتر سرم فیزیولوزی سترون حل گردیده و کاملاً هموژن شد و بر طبق استاندارد ملی ایران شماره (356)، سریال های رقت از رقت اولیه تهیه گردید (استاندارد 356 موسسه تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران).
برای آزمون کپک و مخمر از محیط کشت پوتیتودکستروز آگار در دمای 25 درجه سانتی گراد استفاده شد (Kohurger and et al, 1984). این آزمون ها در دو تکرار انجام گرفت. پس از سترون کردن محیط کشت، به آن محلول کلرامفینیکل اضافه شد. پس از توزیع محیط کشت داخل پلیت ها و خنک شدن آن ها، 1/0 میلی لیتر از رقت های تهیه شده بر روی پلیت ها ریخته و کشت سطحی انجام شد. پلیت ها به مدت 5-3 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و پس از مدت زمان مذکور، شمارش انجام گرفت (محتشمی و همکاران، 1391).
3- 4- 2- شناسایی اشرشیاکلای (Ecoli)
پس از تهیه رقت های ذکر شده در شناسایی کپک و مخمر، برای شناسایی اکلای نیز همان رقت ها تهیه شدند. همانطور که شمخص اشت، اشریشیا کلی بر روی محیط آگار مک کانکی (MacConkey agar)، کلنی‌های ارغوانی ایجاد می‌کند زیرا باکتری از نوع لاکتوز مثبت است و قند را تخمیر کرده و اسید تولید می‌کند. اسید موجب کاهش pH در محیط آگار مک کانکی شده و در نتیجه رنگ ارغوانی ایجاد می‌شود (Paton and Paton, 1998).بنابراین رقت های مورد نظر بر روی محیط مک کانکی کشت داده شدند.
3- 5- متغیرهای پژوهش
3- 5- 1- متغییرهای مستقل
متغیرهای مستقل شامل: سه روش خشک کردن خورشیدی، آفتابی سنتی و هوای خشک
3- 5- 2- متغییرهای وابسته
درصدچروکیدگی میوه، درصد رشدکپک، درصد رشد مخمر، درصد میزان رشد میکروب اشرشیاکلای، شدت افت رطوبت میوه، ظرفیت جذب آب محصول طی زمان خشک کردن، میزان رشد کپک و مخر و شاخص رنگ میوه می باشد.
3- 6- تیمارهای قابل اندازه گیری در پژوهش حاضر
3- 6- 1- روش اندازه گیری کاهش رطوبت طی زمان خشک کردن
در روش خشک کردن با آون آزمایشگاهی بعد از قرار گرفتن نمونه ها در آون، در فواصل زمانی (5، 15، 30، 45، 60، 80، 100قیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *