پایان نامه ها

–اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort

2077085-1905

دانشکده کشاورزي
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی (گرایش گیاهان زینتی)
اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگیهای فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort
به کوشش
عباس اتابکی
استاد راهنما
دکتر مرتضی خوشخوی
شهریور 92

به نام خدا
اظـهـارنـامـه
اينجانب عباس اتابکی (901020) دانشجوي رشتهي علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دانشکده کشاورزي اظهار ميکنم که اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي که از منابع ديگران استفاده کردهام، نشاني دقيق و مشخصات آن را نوشتهام. همچنين اظهار ميکنم که تحقيق و موضوع پايان نامهام تکراري نيست و تعهد مينمايم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. کليه حقوق اين اثر مطابق آيين نامه مالکيت فکري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
نام و نام خانوادگی: عباس اتابکی
تاریخ و امضاء:

تقدیم به :
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی،به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است،به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و
به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کنداین مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم.

سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. اکنون که این رساله به پایان رسیده است بر خود فرض میدانم که به رسم ادب، از پدر و مادر عزیزم، برادران و خواهرانم که همیشه پیشتیبان من بودهاند و استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر مرتضی خوشخوی به پاس راهنماییهایشان در طول دوره تحصیل و اجرای این پژوهش، نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. از اساتید مشاور محترم، جناب آقای دکتر عشقی و جناب آقای دکتر صالحی که در تمام مراحل اجرای این پژوهش از وجودشان بهره بردهام، سپاسگزارم. از تمامی اساتید بخش علوم باغبانی از جمله، جناب آقای دکتر شهسوار، جناب آقای دکتر جوکار، جناب آقای دکتر رمضانیان، سرکار خانم دکتر شکافنده که افتخار شاگردیشان را داشتم، کمال سپاس و تشکر را دارم. از مدیریت محترم باغ گیاهشناسی ارم دانشگاه شیراز، جناب آقای مهندس ستاری که صمیمانه در انجام این پژوهش با ما همکاری نمودند تشکر و قدردانی مینمایم. همچنین از كارشناسان و كاركنان محترم بخش علوم باغباني مهندس فرهاد نيكبخت، مهندس قشلاقی، مهندس صديقي، سرکار خانم مهندس اسفندياري، آقای اسفندیاری، آقاي صفرزاده، سرکار خانم بني اسديان، و آقاي شمشيري كه از هيچ كمكي نسبت به بنده دريغ نكردند، كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم. از کارکنان محترم باغ گیاهشناسی ارم، آقایان برزگر و خلیفه نیز به پاس زحمات و تلاش بی دریغشان نهایت سپاسگزاری را ابراز مینمایم. از دوستان عزیز و گرامیم از جمله آقایان دکتر صالحی، مهندس احمدی، مهندس فتحی، مهندس پورخالویی، مهندس فلسفی، مهندس دهقان، مهندس افشاری و سرکار خانم سعیدی به پاس راهنماییها و همفکریهایشان در اجرای هرچه بهتر این پژوهش کمال تشکر و سپاس را دارم و از همه افرادي که به هر نوعی مرا در اجرای اين پژوهش ياري نمودند قدرداني می نمايم.

به نام خدا
اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگیهای فیزیومورفولوژیکی شمعدانی (.Pelargonium hortorum Hort)
به کوشش
عباس اتابکی
پايان نامه
ارائه شده به تحصيلات تكميلي دانشگاه شیراز به عنوان بخشي از فعالیت‌های
تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد
در رشته
علوم باغباني (گیاهان زینتی)
از دانشگاه شيراز
شيراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی کمیته پایان نامه، با درجه: بسیار خوب
دکتر مرتضی خوشخوی، استاد بخش علوم باغبانی، دانشگاه شيراز (استاد راهنما)……………………..
دکتر حسن صالحی، دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشگاه شيراز (مشاور)……………………………………
دکتر سعید عشقی ، دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشگاه شیراز (مشاور)………..………………………
دکتر ابولفضل جوکار، استادیار بخش علوم باغبانی، دانشگاه شیراز ( داور داخلی) ……………………..
شهریور ماه 1392
چکیده
اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگیهای فیزیومورفولوژیکی شمعدانی (.Pelargonium hortorum Hort)
به کوشش
عباس اتابکی
شمعدانی از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیتترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا میباشد. یکی از دشواریهای عمده در پرورش گیاه شمعدانی، کمسبزینگی در برگهای آن، در دوران رشد میباشد که به مرور زمان افزایش مییابد. عناصر آهن و روی میتوانند برای رفع این دشواری، نقش بزرگی ایفا کنند. این پژوهش به منظور بررسی اثر تغذیهای محلولپاشی برگسارهای غلظتهای مختلف منابع کودی آهن و روی بر ویژگیهای فیزیو مورفولوژیکی گل شمعدانی در آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح به طور کامل تصادفی در 7 تیمار و 5 تکرار در گلخانه باغ گیاهشناسی ارم دانشگاه شیراز انجام شد. دادهها با نرم افزار SAS تجزیه و میانگینها با آزمون LSD در سطح 5% و 1% مقایسه شدند. در این پژوهش از دو رقم ‘Glacis’ با رنگ سفید و ‘Rosana’ با رنگ قرمز گل شمعدانی استفاده شد و با انواع تیمارهای نانو و سولفات، عناصر آهن و روی در غلظتهای 1500، 2000 و 2500 میلیگرم بر لیتر همراه با تیمار شاهد در دو سال محلولپاشی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به غیر از ویژگی زمان گلدهی، اثر سال تاثیر معنیداری را بر سایر ویژگیها نداشت. بنابراین میانگین داده های دو سال مورد استفاده تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار کودی نانو آهن و نانو روی در غلظت 2500 میلیگرم بر لیتر توانست بیشتر ویژگیها مانند وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، طول و قطر ساقه گلدهنده، میزان سطح برگ، سبزینه، نورساخت، تعرق، و غلظت عناصر آهن و روی موجود در برگ را به طور معنیداری افزایش دهد. تعداد گل، زمان گلدهی و میزان هدایت روزنهای اگرچه نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند، اما اختلاف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد. در این پژوهش، همه ویژگیهای اندازهگیری شده از نظر آماری در رقم ‘Rosana’ بهتر از رقم ‘Glacis’ بود.
فهرست مطالب
صفحه عنوان
TOC o “1-3” h z u فصل اول: مقدمه
1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی……………………………………………………. ………………..32-1- گیاهشناسی شمعدانی…………………………………………………………………………………………………..33-1- ريخت‌شناسي…………………………………………………………………………………………………………………51-3-1- ریشه52-3-1- ساقه5 3-3-1- برگ……………………………………………………………………………………………………………………….6
4-3-1- گل64-1- نیازهای رشدی شمعدانی………………………………………………………………………………………………61-4-1- دما62-4-1- نور7 3-4-1- آبياري……………………………………………………………………………………………………………………74-4-1- خاك75-4-1- تغذیه85-1- گلدهي…………………………………………………………………………………………………………………………..86-1- گیاهافزایی………………………………………………………………………………………………………………………87-1- بيماري‌ها………………………………………………………………………………………………………………………..98-1- عارضه های فيزيولوژيك……………….………………………………99-1- نانو کودها……………………………………………………………………………………………………………………101-9-1- جایگاه و نقش نانوكودها در بهبود كارآیی‬ مصرف عناصر غذایی‬112-9-1- موارد کاربرد نانو کودها1210-1- اهميت و اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………..13 فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین
1-2- تغذیه برگسارهای………………………………………………………………………………………………………..172-2- تاریخچه تغذیه برگسارهای………………………………………………………………………………………….183-2- وضعیت آهن در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….191-3-2- آهن خاک192-3-2- نقشهای زیست شیمیایی آهن203-3-2- نشانههای کمبود آهن214-3-2- جذب و انتقال آهن از برگ215-3-2- اثر آهن بر عملکرد و ویژگیهای رشدی گیاه224-2- وضعیت روی در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….231-4-2- روی در خاک232-4-2- تداخل روی با سایر عناصر و عوامل محیطی243-4-2-نقش، جذب و انتقال روی در گیاه254-4-2- نشانههای کمبود و سمیت255-4-2- اثر روی بر عملکرد و ویژگیهای رشدی گیاه26 فصل سوم: مواد و روشها
1-3- مکان آزمايش………………………………………………………………………………………………………………302-3- مواد گياهي و کودی……………………………………………………………………………………………………303-3- محيط کشت……………………………………………………………………………………………………………….304-3- مراقبت‌هاي لازم پيش از کاربرد تيمارها در فصل رشد……………………………………………..315-3- تيمار‌ها و روش کار……………………………………………………………………………………………………..316-3- جمع‌آوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………………..321-6-3- ويژگي‌هاي مورفولوژيکي322-6-3- ويژگي‌هاي فيزيولوژيکي337-3- اثر سال بر ویژگیهای گل شمعدانی………………………………………………………………………….368-3- طرح آزمايش و واکاوي داده‌ها……………………………………………………………………………………37 فصل چهارم: نتایج
1-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………391-1-4- وزن تر و خشک شاخساره412-1-4- وزن تر و خشک ریشه433-1-4- تعداد گل و زمان گلدهی464-1-4- سطح برگ485-1-4- طول و قطر ساقه گلدهنده492-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………531-2-4- سبزینه542-2-4- نورساخت، تعرق و هدایت روزنهای553-2-4- غلظت آهن و روی59 فصل پنجم: بحث
1-5- ویژگیهای مورفولوژیک……………………………………………………………………………………………..631-1-5- وزن تر و خشک شاخساره…….632-1-5- وزن تر و خشک ریشه643-1-5- تعداد گل و زمان گلدهی654-1-5- طول و قطر ساقه گلدهنده675-1-5- سطح برگ682-5- ویژگیهای فیزیولوژیک………………………………………………………………………………………………70 1-2-5- سبزینه702-2-5- نورساخت، تعرق و هدایت روزنهای723-2-5- غلظت عناصر آهن و روی733-5- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………754-5- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. 76 فهرست منابع
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1-3- ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک36جدول 1-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس در تجزیه مرکب برای ویژگیهای مورفولوژيک و فيزيولوژيک گل شمعدانی………………….40جدول 2-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر برخی از ویژگیهای مورفولوژیک گل شمعدانی41جدول 3-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظتهای منابع کودی و رقم بر وزن خشک شاخساره و ریشه در شمعدانی…..45جدول4-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر تعداد گل، زمان گلدهی و سطح برگ گل شمعدانی46جدول5-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر طول و قطر ساقه گلدهنده گل شمعدانی50جدول 6-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای ویژگیهای فيزيولوژيک گل شمعدانی53جدول7-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر نورساخت، تعرق و هدایت روزنهای گل شمعدانی56جدول8-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر غلظت آهن و روی در برگ گل شمعدانی60

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *