پایان نامه ها

New folder (8)/مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

-4539161135117
عنوان:
مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد
استاد راهنما :
دکتر سعید ایل بیگی
دکتر سعید میرزا نژاد
استاد مشاور :
دکتر منصور اسلامی
دانشجو:
علی تاجیک
شماره دانشجویی:
901631701
سال تحصیلی 1393
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:1
فصل اول : طرح پژوهش
1-1)مقدمه4
۱-۲) بیان مسئله5
1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش7
1-4) اهداف پژوهش:8
1-4-1) اهداف کلی پژوهش:8
1-4-2) اهداف جزئی پژوهش8
1-5) فرضیه‌های پژوهش9
1-6) محدودیت‌های پژوهش10
1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1) مقدمه12
2-2-1)مبانی نظری پژوهش12
2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق12
2-2-1-1-1) درشت‌نی 14
2-2-1-1-2) نازک‌نی 17
2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن 18
2-2-2-1 ( مراحل دویدن 18
2-2-2-2)الگوی دویدن 21
2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)23
2-2-5) استرس فراکچر 24
2-2-6)پیشینه پژوهش38
2-3)نتیجه‌گیری39
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش
3-1)مقدمه41
3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: 41
3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها 41
3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری 41
3-3-2) آزمودنی‌ها 41
3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون 41
3-4) متغیرهای پژوهش 42
3-4-1) متغیر مستقل 42
3-4-2) متغیر وابسته 42
3-5) پروتکل پژوهش 43
3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری 44
3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها 44
3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی 44
3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن 45
3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها 45
3-7-1) کفش‌های موردمطالعه46
3-7-1-1)کفش آدیداس46
3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)46
3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک47
3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته47
3-8) روش آماری47
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل يافتههاي پژوهش
مقدمه49
4-2) توصيف دادهها49
آزمون فرضیه‌های تحقیق51
4-3-1) آزمون فرض اول51
آزمون فرضیه دوم52
آزمون فرضیه سوم 53
4-3-3-1) فرض چهارم54
4-3-3-2) فرض پنجم56
4-3-3-3) فرض ششم57
4-3-3-4) فرض هفتم58
4-3-3-4) فرض هشتم59
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1) مقدمه62
5-2) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها62
5-3) بحث و بررسی63
5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی63
5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی65
5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی65
5-4) نتیجه‌گیری67
5-5) پیشنهاد‌ها68
پیشنهاد‌ها برای جامعه68
پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی68
منابع70
چکیده لاتین75
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره :3-142
جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافی آزمودنی‌ها50
جدول 4-2 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن52
جدول 4-3 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکسالعمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن53
جدول STYLEREF 1 s ‏04. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی عمودی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن54
جدول STYLEREF 1 s ‏05. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی قدامی- خلفی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن55
جدول STYLEREF 1 s ‏06. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن56
جدول STYLEREF 1 s ‏07. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکسالعمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن58
جدول STYLEREF 1 s ‏0 SEQ جدول * ARABIC s 1 1. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی عمودی در مرحله اتکا در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن59
جدول STYLEREF 1 s ‏0 SEQ جدول * ARABIC s 1 2. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکای دویدن در دو نوع کفش60
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره1-1: کفش آدیداس 8
شکل شماره 2 -1: کفش نهرین(آدیبست)8
شکل شماره 1_2(استخوان درشت‌نی )14
شکل شماره 2_2(نمای فوقانی درشت‌نی)15
شکل (3-2) مراحل دویدن 20
شکل شماره(4_2) : نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در سه نوع الگوی دویدن22
شکل شماره(5_2) توضیح شکل24
شکل شماره(6_2):کفش نهرین مدل آدیبست24
شکل 1_3: محیط آزمایشگاه و نحوه استقرار تجهیزات آزمایشگاهی44
شکل 2_3: دستگاه صفحه نیروسنج45
شکل شماره 3_3: دو نوع کفش آدیداس (ب) و نهرین (الف) مورداستفاده در پژوهش46
مقایسه تأثیر کفشهای آدیداس و نهرین بر برخی از متغیر‌های بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشتنی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم
چکیده:
مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایجترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر کفشهای آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشتنی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم 84/8±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه عمل دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکسالعمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با استفاده ازصفحه نیروسنج اندازه گیری شد. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20).
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکسالعمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنیداری مشاهده نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین در کفش آدیداس 8% بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01).
نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در برخی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. بنابراین کفش نهرین میتواند با ویژگیهای یکسان جذب نیرو و کاهش ریسکفاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی : کفش آدیداس ـ کفش نهرین- نیروی عکسالعمل زمین- دوندگان تفریحی- سرعت بارگذاری
فصل اول :
طرح پژوهش
1-1)مقدمه
دویدن یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های حرکتی است که در عصر حاضر با پیشرفت علم و فناوری فرهنگ ورزش به‌واسطه توصیه‌های پزشکی و افزایش و بهبود نگرش مردم به کیفیت زندگی افزایش‌یافته است، به‌طور مثال بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا دویدن را برای سرگرمی و اوقات فراغت خود انتخاب کرده‌اند. به‌طورکلی دویدن باعث فشار بر اندام تختانی به‌ویژه مچ و ساق شده که این امرمی‌تواند عامل بروز آسیب‌های ناشی از تکرار شود که شایع‌ترین این آسیب‌ها تیبیا استرس فراکچر است. همان‌طور که گفته شد در طول فعالیت‌های بدنی به‌ویژه دویدن، در مرحله تماس پا با زمین، همواره تحت تأثیر بار و نیروهایی از طرف زمین بوده که این بار به‌وسیله اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.
این‌طور به نظر می‌رسد که کفش به‌عنوان اولین لایه حائل بین پا و زمین یکی از موارد مورد توجه درزمینهٔ ارزیابی نیروهای عکس‌العمل زمین باشد، به‌عنوان نمونه، مطالعات، افزایش معناداری در عوامل مؤثر بر بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر را هنگام دویدن با پای‌برهنه در مقایسه با دویدن با کفش گزارش کردند.
بنابراین کفش می‌تواند نقش مهمی در کاهش این نیروها بر اندام تحتانی ایفا کند. با توجه به اینکه اکثر کمپانی‌های معتبر داخلی و خارجی ادعاهای مختلفی مبنی بر مؤثرتر بودن محصولاتشان در کاهش نیروهای فوق‌الذکر مطرح کرده‌اند و ما در این پژوهش به بررسی برخی از این ادعاها پرداخته‌ایم.
۱-۲) بیان مسئله
شکستگی ناشی از فشار یک نوع آسیب استخوانی است که خود را با درد در نواحی مختلفی از اندام تحتانی نشان می‌دهد، این نواحی به ترتیب تکرر در بروز آسیب در استخوان درشت‌نی و بخش دور از تنه نازکی نی، استخوان‌های سوم و دوم کف‌پایی، بخش فوقانی ران و گردن ران و بخش دور از تنه ران بروز می‌کند (بیشوف و همکاران2010). مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ دویدن نشان می‌دهد که 24٪-67٪ دوندگان تفریحی از آسیب‌های مرتبط با دویدن رنج می‌برند، استرس فراکچر بیش از 50٪ از کل آسیب‌های دوندگان را شامل می‌شود (میلنرو همکاران 2006, ادوارد و همکاران ,2010 , بیشوف و همکاران2010 )
طی دویدن، هنگامی‌که پا با زمین تماس برقرار کرده و در مرحله اتکا قرار می‌گیرد، تحت تأثیر نیروی عکس‌العمل زمین (GRF) می‌باشد. نیروی عکس‌العمل زمین همواره ثابت نیست به‌طوری‌که افزایش سرعت دویدن و گام برداری، حداکثر نیروی عمودی زمین را حدود 2 تا 5 برابر وزن بدن افزایش می‌دهد. در ادبیات پژوهش کاهش مقدار نیروی عکس‌العمل زمین یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان کفش بشمار می‌آید و جذب ضربات همیشه به‌عنوان یک مشکل اساسی مطرح بود.(نیگ و همکاران، 2010). رویکردهای مختلفی در سنجش تأثیرات کفش بر نیروهای عکس‌العمل زمین در بهبود عملکرد، موردتوجه پژوهشگران بوده که از آن‌ها می‌توان به وزن کفش (لوگان و همکاران، 2010؛ نیگ و همکاران 2010، ویگرنیگ و همکاران 2009)، سختی (بیشوپ و همکاران 2006) ، جنس و ساختار کفش (بیشوپ و همکاران 2006، لوگان و همکاران 2010، شارما و همکاران 2010، ویگرنیک و همکاران 2009) و شکل هندسی کفش (تاناگوچی و همکاران 2012) اشاره نمود. بررسی‌ها نشان داده است که کفش می‌تواند با کاهش مقدار نیروهای وارده، احتمال بروز آسیب را در دویدن کاهش دهد (بیشوپ و همکاران 2006، اورت و همکاران 2011، لوگان و همکاران 2010، مگ گینس و همکاران 2005، موندرمن و همکاران 2007، نیگ و همکاران 2006، نیگ و همکاران 2010، نواچک و همکاران 1998، شارما و همکاران 2010، ویگرنیک و همکاران 2009، زیفچوک و همکاران 2005).
تنوع کفش‌های مختلف در مراکز تجاری به‌ویژه کفش‌های خارجی ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین بر متقاضیان ممکن است کارایی لازم در امر پیشگیری از آسیب شکستگی ناشی از فشار را نیز به همراه نداشته باشد.دراین‌ارتباط، ازجمله کفش‌های موجود در بازار که دارای برند معتبری است و به‌عنوان یک کفش ورزشی استاندارد و موفق در سطوح بین‌المللی شناخته می‌شود و از اقبال عمومی بالایی برخوردار است کفش Adidas response cushion 20m می‌باشد. از انجاییکه کفش مذکور مجهز به فنّاوری‌های adiprene و formotion برای جذب حداکثر ضربه در برخورد پاشنه با زمین است، که ویژگی Adiprene از طریق افزایش اثر بالشتکی و formotion هم به‌وسیله نرم کردن برخورد پاشنه از طریق ایجاد حرکت مستقل برای پاشنه این امر را محقق می‌سازند. از سوی دیگر، ازجمله تولیدات داخلی با تأکید بر تولید ملی، کفش ورزشی نهرین است، که به نظر می‌رسد دارای پارامترهای یک کفش استاندارد برای دویدن می‌باشد. ازاین‌رو محقق درصدد است تا دو کفش آدیداس به‌عنوان برند معتبر خارجی و کفش نهرین به‌عنوان یک محصول ملی را ازنقطه‌نظر نیروهای وارده از زمین (نیروی عمودی عکس‌العمل زمین، سرعت بارگیری ، نیروی خلفی عکس‌العمل زمین و سرعت بارگیری) که مرتبط با آسیب شکستگی ناشی از فشار در استخوان درشت‌نی شناخته‌شده‌اند را مورد مقایسه و تجزیه‌وتحلیل قرار داده، و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کفش‌های داخلی توانایی رقابت با برندهای معروف و معتبر خارجی در کاهش نیروهای برخوردی، و همچنین در جلوگیری از بروز آسیب شکستگی ناشی از فشار را دارد ؟
1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش
*دویدن تفریحی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در اقشار مختلف اجتماعی محسوب می‌شود و یکی از ملزومات این ورزش پرطرفدار کفش مناسب است.
با توجه به این‌که قیمت بسیار بالای کفش‌های معتبر خارجی ممکن است این شبهه را ایجاد کند که تمرین سالم و به‌دوراز آسیب واقعاً هزینه بالایی دارد و کفش‌های ورزشی با برندهای مختلف خارجی نسبت به برندهای داخلی عملکرد بهتری در کاهش میزان ریسک فاکتورها در آسیب‌های مرتبط با دویدن دارند. این فرضیه هنوز از طریق یک پژوهش علمی رد یا پذیرفته‌نشده است.درنتیجه این مشکلات ما را به سمت انتخاب یک جایگزین داخلی مناسب برای این‌گونه کفش‌ها سوق می‌دهد که بتوانند نیازهای ورزشی ما در داخل کشور را برآورده کنند.
همان‌طوری که بیان شد، یکی از شرکت‌های داخلی که درزمینهٔ طراحی و ساخت کفش ورزشی فعالیت می‌کند شرکت نهرین است .
قیمت کفش نهرین موردنظر(شکل 2-1) حدود 95 هزار تومان تخمین زده‌شده درحالی‌که قیمت کفش آدیداس موردنظر(شکل 1-1) حدود 855 هزار تومان می‌باشد که با شرایط اقتصادی کنونی به نظر قیمت محصول داخلی منصفانه‌تر است و اکثر اقشار جامعه که مشتاق به ورزش هستند اگر از کیفیت و سلامت ساختاری و حمایتی این کفش مطمئن شوند، می‌توانند از جایگزین مناسبی برای کفش‌های خارجی استفاده کنند. ازجمله شاخص‌هایی که در کیفیت کفش می‌تواند مؤثر باشد، بررسی و مقایسه برخی از این شاخص‌ها ازجمله: اوج نیروی عمودی عکس عمل زمین ،سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل ،اوج نیروی خلفی عکس‌العمل زمین می‌باشد، که

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *