پایان نامه ها

New folder (8)/طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه گیلان
دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی
پایاننامه
جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
عنوان پایاننامه
طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT
استاد راهنما
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد مشاور
دکتر شهرام شفیعی
نگارش
هشام رستمی
زمستان 1393
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم به پاس تمام زحماتشان
2576015823463ب
ب

تقدیر و تشکر
بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر رحیم رمضانی نژاد و استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر شهرام شفیعی به پاس همهی زحماتی که در راهنمائی و مشاوره این پایاننامه داشتند تقدیم میدارم.
همچنین از همة عزیزانی که در این پژوهش مرا یاری رساندند کمال تشکر را دارم.
25565101160780پ
پ

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..ت
فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………….ج
فهرست شکلها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………..ح
فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3
ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5
سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5
تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..5
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..8
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..8
برنامهریزی…………………………………………………………………………………………………………………………….8
مزایای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………8
موانع و مشکلات برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..9
انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………….9
تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………..9
برنامهریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………10
تعاریف برنامهریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………..11
ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………..12
مزایای برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………….12
محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………13
سبکهای مختلف برنامهریزی جامع و تعیین استراتژیهای سازمانی…………………………………………..14
تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14
مراحل مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14
25253951086485ت
ت
تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….16
فرآیند برنامهریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………………17
مدلهای تدوین برنامهریزی استراتژیک………………………………………………………………………………..24
مدل استونر و فریمن………………………………………………………………………………………………………….25
مدل برایسون…………………………………………………………………………………………………………………….25
مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………………..26
مدل DISM…………………………………………………………………………………………………………………….27
مدل Goal- Based…………………………………………………………………………………………………………27
مدل برنامهریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران…………………………………………………………………28
مدل استراتژیک دانکن و همکاران………………………………………………………………………………………..28
مدل استراتژیک وایتمن………………………………………………………………………………………………………29
مدل تیلور…………………………………………………………………………………………………………………………29
مدل کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………29
مدل اسلک……………………………………………………………………………………………………………………….30
مدل کمیسیون ورزش استرالیا…………………………………………………………………………………………….30
رویکرد فرآیند پایه برنامهریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….31
ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………………32
فوتبال در جهان…………………………………………………………………………………………………………………49
فوتبال در آسیا………………………………………………………………………………………………………………….49
فوتبال در ایران………………………………………………………………………………………………………………….50
فوتبال در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………50
مروری بر پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………………………52
مروری بر پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم-روش شناسی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….62
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….62
جامعه و نونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..62
روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….62
ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………62
روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..65
متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..66
24212551319530ث
ث

فصل4- یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
توصیف یافتههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….68
ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..71
ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………….72
ماتریس فرصتهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..73
ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..74
تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان………………………………………………………………………………….75
ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………76
ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان……………………………………………………………………………..78
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………………………………….80
استراتژیهای فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………………..80
استراتژی های ….………….……..…………………………..……………SO80
استراتژی های………….……..…….………………………………………ST82
استراتژی های …………………………………………………………….WO83
استراتژی های ………………….………………………………………….WT85
فصل5- بحث و نتیجه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..88
خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………88
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….90
پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..109
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….110
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….123
فهرست جداول
25234901183640ج
ج
2-1ماتریسSWOT………………………………………………………………………………………………………..38
2-2ماتریس اولویتبندی عوامل داخلی………………………………………………………………………………..38
2-3ماتریس اولویتبندی عوامل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *