پایان نامه ها

New folder (8)/تاثیر هشت هفته تمرین بی هوازی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما و برخی از فاکتورهای التهابی در رات های ماده ی نژاد اسپراگوداولی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی
تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین بیهوازی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما و برخی از فاکتورهای التهابی در راتهای مادهی نژاد اسپراگوداولی
به کوشش
حسین جعفری
استاد راهنما
دکتر فرهاد دریانوش
شهریور ماه 1392

به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب حسین جعفری (890453) دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی اِظهار میدارم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده نموده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار می‌دارم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق مالکیت معنوی و فکری متعلق به دانشگاه شیراز می‌باشد.
نام و نام خانوادگی: حسین جعفری
تاریخ و امضاء

سپاسگزاری
تشکر و سپاس بیپایان مخصوص خدایی است که بشر را آفریده و به او قدرت اندیشیدن داده و تواناییهای بالقوه را در وجود انسان قرار داده و او را امر به تلاش و کوشش نموده است.
اکنون که این پایان نامه به پایان رسیده است بر خود لازم میدانم از زحمات جناب آقای دکتر دریانوش، استاد راهنمای این پژوهش، که در انجام این مهم من را یاری و همراه بودند و با حوصله و دقت و توان علمی و با گشاده رویی، من را مساعدت نمودند کمال امتنان و سپاس را داشته باشم. از جناب آقایان دکتر اسکندر رحیمی و دکتر نادر تنیده اساتید مشاور که در مراحل مختلف این پژوهش با من همکاری کردهاند، قدردانی و تشکر نمایم. همچنین از اساتید محترم جناب آقایان دکتر داوود مهربانی و دکتر محمد حسین کریمی سپاسگزارم.
و در پایان از خانم قانع جهت ویرایش پایان نامه و تمام کسانی که در تهیه و تدوین این رساله بنده را یاری نمودند کمال تشکر را دارم.

چکیده
تاثیر هشت هفته تمرین بیهوازی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما و برخی از فاکتورهای التهابی در موشهای مادهی نژاد اسپراگوداولی
به کوشش
حسین جعفری
مقدمه و اهداف: آدیپوکینها پپتیدهایی هستند که از بافت چربی ترشح میشوند و بر متابولیسم انرژی کل بدن تاثیر میگذارند. فعالیت ورزشی باعث تاثیرات سودمندی بر بافت چربی میشود. بااین وجود، دانش ما درباره تغییرات ویسفاتین، IL-6 و TNF-α در پاسخ به یک فعالیت ورزشی شدید تناوبی اندک است. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین، IL-6 و TNF-α در موشهای مادهی نژاد اسپراگوداولی میباشد.روش تحقیق: این مطالعه به روش تجربی انجام گرفت. 45 سر موش به طور تصادفی به سه گروه پیش آزمون (15n=)، گروه کنترل (15n=) و گروه تمرینی (15n=) تقسیم شدند. برنامه تمرینی تناوبی شامل دویدن بر روی تردمیل، بصورت 3 جلسه در هفته به مدت 8 هفته انجام گرفت. اندازهگیری تغییرات سطوح پلاسمایی ویسفاتین، IL-6 و TNF-αبه روش الیزا صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس تعاملی و آزمون تعقيبي توكي استفاده گردید.
نتایج: تمرینات تناوبی شدید باعث تغییرات معنیداری در سطوح پلاسمایی ویسفاتین در بین گروهها شد (036/0p=). بهطوریکه سطوح پلاسمایی ویسفاتین در گروه تمرینی نسبت به گروه پیشآزمون کاهش معنیداری داشت (001/0p=). همچنین این تمرینات باعث کاهش معنیدارIL-6 (009/0p=) و TNF-α(022/0p=) در بین گروهها گردید. علاوه بر این، در این مطالعه ارتباط معنیداری در بین این آدیپوکینها مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: کاهش سطوح TNF-α و IL-6 با شدت و مدت فعالیت در ارتباط است. همچنین، احتمالا عواملی به جز کاهش وزن، در کاهش ویسفاتین پلاسما موثر هستند.
واژگان کلیدی: تمرین تناوبی شدید، ویسفاتین، اینترلوکین 6 (IL-6)، فاکتور نکروز دهنده آلفا (TNF-α)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه1-1- بیان مساله5
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق8
1-3- اهداف تحقیق9
1-3-1- هدف كلي9
1-3-2- اهداف اختصاصی9
1-4 سوالات تحقیق10
1-5 تعاریف نظری متغیرها10
1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها11
فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1 مقدمه13
2-2 مبانی نظری13
2-2-1 سايتوكاين‌ها14
2-2-2 فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF)18
2-2-3 اينترلوكين-6( IL-6) 19
2-2-4 پروتئین واکنشگر –C (CRP)19
2-2-5 شدت تمرین20
2-3 پیشینه تحقیق24
2-3-1 تحقيقات داخلي24
2-3-2 تحقيقات خارجی25
2-4 نتیجه گیری29
فصل سوم:
3-1 مقدمه31
3-2 روش تحقیق31
3-3 متغیرها31
3-3-1 متغير مستقل31
3-3-2 متغيرهاي وابسته32
3-3-3 متغيرهاي مداخله گر و نحوهي كنترل آنها32
3-4 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری33
3-5 ابزار اندازهگیری33
3-6 روش اجرا33
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات34
3-8- ملاحظات اخلاقی35
فصل چهارم:
4-1 مقدمه37
4-2- یافته های توصیفی37
4-3- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش39
4-3-1- آزمون سوال اول39
4-3-2- آزمون سوال دوم40
4-3-3- آزمون سوال سوم41
4-3-4- آزمون سوال چهارم43
4-3-5- آزمون سوال پنجم43
4-3-6- آزمون سوال ششم44
فصل پنجم:
5-1- مقدمه46
5-2- خلاصه تحقیق46
5 – 3 – بحث و بررسی48
5-3-1- یافته‌های اصلی48
5-4- نتیجه گیری54
5-5-پیشنهادها55
5-5-1 پیشنهادهای برخاسته از پژوهش55
5-5-2 محدودیتهای تحقیق55
5-5-2 پیشنهادهای برای سایر محققین56
فهرست منابع و مآخذ57
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول2-1 میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت پایین21
جدول2-2 میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت متوسط22
جدول2-3 میزان کالری مورد نیاز برای فعالیت با شدت بالا23
جدول3-1 برنامه تمرینی بیهوازی شدید34
جدول 4- 1: یافتههای توصیفی ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین 6 در سه گروه‌ پیش آزمون، کنترل و تمرین38
جدول 4- 2: آزمون آماری بین گروهی ویسفاتین در بین گروه‌ها39
جدول 4- 3: آزمون آماری بین گروهی اینترلوکین-6 در بین گروه‌ها41
جدول 4- 4: آزمون آماری بین گروهی TNF-α در بین گروه‌ها42
جدول 4- 5: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویسفاتین و IL-643
جدول 4- 6: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویسفاتین و TNF-α43
جدول 4- 7: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای IL-6 و TNF-α44
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4- 1: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد ویسفاتین در بین گروهها40
نمودار 4- 2: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد اینترلوکین-6 در بین گروه ها41
نمودار 4- 3: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد TNF-α در بین گروه ها42
فصل اول
مقدمهچاقی و بیماریهای وابسته به آن، از مهمترین دلایل مرگ و میر در سراسر جهان میباشد. بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت بيش از يك ميليارد نفر در سراسر جهان اضافه وزن دارند و بيش از سيصد ميليون نفر چاق هستند (كوريس بلازوس و والك ویست، 2007). چاقی، عمومیترین بیماری متابولیک و همچنین عامل ایجاد و تشدید کننده بسیاری از بیماریها میباشد که با کاهش کیفیت زندگی همراه است ( برون و همکاران، 2009 ؛ ویسچروسیدل، 2001؛ لین، 2000؛ کال و همکاران، 1999). تا اواسط قرن بيستم، چاقي در سراسر جهان به عنوان يك پديده نادر در نظر گرفته مي‌شد. امروزه بخش قابلتوجهي از جمعيت بزرگسال در ايالات متحده و كشورهاي توسعه يافته از چاقي رنج مي‌برند. تخمين‌زده مي‌شود كه بيش از دويست ميليون آمريكایي يا 65% از جمعيت بالغ ايالات متحده، اضافه وزن يا چاق هستند.
چاقی، یک اختلال در متابولیسم چربی میباشد که مشخصهی آن تجمع بیش از حد چربی در بدن است. چاقي اثرات منفي زيادي روي سلامتي گذاشته و باعث افزايش خطر بروز انواع بيماريها از جمله بيماريهاي قلبي – عروقي، فشارخون بالا، هيپرلپيدميا و انواع سرطانها ميگردد. (فريدمن و همکاران، 2000؛ مارجتيك و همكاران، 2002). بر اساس نتایج مطالعات مختلف در دانشگاه هاروارد، بافت چربی پراکنده در نقاط مختلف بدن – حتی اگر نسبت وزن به قد فرد در محدوده طبیعی باشد – باز میتواند دردسرساز شود. این محققان با تصویر برداری خاصی از پراکندگی چربی در نقاط مختلف بدن و مقایسه تصاویر به دست آمده با احتمال خطر وقوع بیماری های قلبی – عروقی در دراز مدت دریافته بودند که هر چقدر میزان چربیهای رسوب کرده در ارگانهای حیاتی بدن مانند قلب و کبد بیشتر باشد، فرد بیشتر در معرض خطر این بیماریها است، حتی اگر وزن او طبیعی باشد و چاق به نظر نرسد (آندرسون و همکاران، 2003).
چربیهای موجود در مواد غذایی و نیز چربیهایی که توسط کبد و بافت چربی (Adipose) ساخته می‌شوند باید برای مصرف و یا ذخیره شدن، از طریق جریان خون به بافتها و اندامهای مختلف انتقال یابند. اما از آنجایی که چربیها در آب نامحلول هستند، انتقال آنها توسط پلاسمای خون میسر نیست. از همین رو، لیپیدهای غیر قطبی مانند تری آسیل گلیسرول و استرهای کلسترول با لیپیدهای آمفی‌پاتیک (فسفولیپیدها و کلسترول) و نیز با پروتئینها همراه گردیده و مجموعه‌های لیپوپروتئینی را تشکیل می‌دهند که با آب امتزاج پذیر بوده و توسط پلاسما قابل انتقال هستند (فرایان و همکاران، 2006).
امروزه مشخص شده است که بافت چربی، علاوه بر ذخیره چربی یا ترشح هورمونهای مختلف که آدیپوکین یا آدیپوسیتوکین نامیده میشوند، به عنوان یک بافت فعال در هموستازکل بدن نقش دارد. آدیپوکینها با مکانیسمهای متعددی در مسیرهای فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی نقش دارند و در عمل میتواند در ابتلای افراد به بیماریهای مزمن نقش محافظتی یا نقش مستعد کننده داشته باشند (لگو و همکاران، 2007). ویسفاتین و IL-6، از جمله آدیپوکینهایی هستند که توسط بافت چربی ترشح میشوند (آدگیت و همکاران، 2008). به نظر میرسد که ویسفاتین در بیوسنتز مونو نوکلئوتید نیکوتین آمید نقش دارد ولی نقش آن به عنوان یک آدیپوکین، اثری مشابه با انسولین است (آدگیت و همکاران، 2008) که با مکانیسمی متفاوت از انسولین و با اتصال به گیرندههای انسولین در جایگاهی متفاوت از جایگاه انسولین سبب برداشت گلوکز توسط سلولهای چربی و عضلانی (آدگیت و همکاران، 2008؛ کیم و همکاران، 2005) و همچنین کاهش ترشح گلوکز از کبد میشود (آدگیت و همکاران، 2008؛ کیم و همکاران، 2005) خاصیت پیش التهابی ویسفاتین و IL-6 و ارتباط آن با بیماریهای متابولیکی مختلف مثل مقاومت انسولینی، دیابت ملیتوس نوع Π، دیس لیپیدمی، آتروسکلروز، کبد چرب غیر الکلی و سندرم متابولیک در مطالعات متعددی نشان داده شده است.
ویسفاتین همچنین میتواند توسط ماکروفاژها و نوتروفیلها تولید شود. به تازگی ویسفاتین در پلاکهای آترواسکلروتیک انسان نیز شناسایی شده است و اثبات شده که باعث القای تولید IL-6 و TNF-αدر مونوسیتهای انسان می شود (مک گلوتین و همکاران، 2005).
در بررسیهای مختلف، سطوح افزایش یافته ویسفاتین در شرایطی مانند چاقی، مقاومت انسولینی، بارداری و دیابت بارداری گزارش شده است (جان جی و همکاران، (2008) ؛ جان نولان و همکاران، (2007)). مطالعات مرتبط با ویسفاتین نشان دادهاند که سطوح پلاسمایی ویسفاتین و میزان بیان ژن PPAR-γ با هم مرتبط هستند (مای و همکاران، 2010). البته در برخی مطالعات این ارتباط مشاهده نشده است.
سایتوکاینها گروهی از پروتئینها هستند که نقش اصلی را در پاسخهای التهابی به محرکهای پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا میکنند. تولید سایتوکاینها به وسیله دامنهای از محرکهای فیزیولوژیک مانند ورزش تنظیم میشود. در حالت کلی سایتوکاینها به دو دسته بزرگ پیش و ضد التهابی تقسیم میشوند. سایتوکاینهای پیش التهابی در ایجاد و پیشرفت التهاب دخیل هستند. سایتوکینهایی مانند اینترلوکینهای IL-6، IL-18 و IL-1β از جمله سایتوکینهای پیش التهابی هستند. سایتوکینهای ضد التهابی در پاسخ به التهاب ترشح میشوند و عامل محدود کننده و معکوس کننده فرایند التهاب هستند. هنگام فعالیت ورزشی، عضله اسکلتی فعال مقادیر مشخصی IL-6 رها شده را به جریان خون رها میسازد که این فرضیه وجود دارد که IL-6 رها شده از عضله دارای نقشهای متابولیکی است. پاسخ IL-6 رها شده از عضله ممکن است نشان دهندهی کاهش بحرانی ذخایر گلیکوژن عضلانی و تکیهی بیشتر عضلات اسکلتی بر گلوکز خون به عنوان منبع انرژی باشد. همچنین IL-6 رها شده از عضله ممکن است میانجی اصلی اثرهای مثبت ورزش در بهبود حساسیت به انسولین باشد. بنابراین سایتوکینهای رها شده از عضله اسکلتی نه تنها با تغییرات ایمنی ناشی از ورزش رابطه دارند بلکه میانجی تغییرات متابولیکی ناشی از تمرین شدید و سازگاریهای تمرین نیز میباشند (پدرسن و همکاران، 2007). پاسخ TNF-α به ورزش و عفونتها متفاوت است و افزایش ناچیزی در TNF-α سرم به دنبال ورزش ایجاد می شود (پدرسن و همکاران، 2007). اثر حمایتی ورزش منظم در برابر بیماریهایی مانند بیماریهای قلبی – عروقی، دیابت نوع 2 و سرطانها به خوبی مشخص شده است (مقرنسی و همکاران، 2008). اثر ضد التهابی ناشی از فعالیت ورزشی منظم ممکن است میانجی اثر مفید ورزش بر سلامتی در افراد بیمار باشد (پدرسن و همکاران، 2007). به دنبال انواع مختلف فعالیت ورزشی، غلظتهای سرمی سیتوکینهای ضد التهابی افزایش مییابد (برنر و همکاران، 1999). از این رو فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی میتواند به عنوان راهبردی عملی برای جلوگیری از چاقی و مشکلات و بیماریهای متابولیکی همراه آن مورد توجه قرار گیرد.
1-1- بیان مساله میتوان به جرات گفت که امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، چاقی به عنوان عاملی مضر برای سلامتی شناخته شده است و اکثر مردم از این مسئله به طور کلی آگاه نیستند. از طرف دیگر، لاغري مفرط نیز ميتواند از عوارض سوء تغذيه مزمن، بيماريهاي گوارشي يا اختلال در كار برخی از غدد درون ريز باشد. به همین دلایل، اکثر افراد میل به کنترل وزن و کاهش وزن

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *