پایان نامه ها

New folder (8)/بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تعهدنامهی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاه
اینجانب ویدا حکیمی دانشآموختهی مقطع کارشناسی ارشد رشتهی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش
دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به شمارهی دانشجویی9111173103 که در
تاریخ 19/6/1393 از پایاننامهی تحصیلی خود تحت عنوان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی
دفاع نمودهام، متعهد میشوم که:
1) اين پاياننامه را قبلاً براي دريافت هيچگونه مدرك تحصيلي یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهام.
2) مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایاننامهی تحصیلی خود را بر عهده میگیرم.
3) اين پاياننامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اينجانب میباشد.
4) در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه و با رعایت اصل امانتداری علمی، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذكر نمودهام.
5) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده يا هر گونه بهرهبرداري اعم از نشر كتاب، ثبت اختراع و … از اين پاياننامه را داشته باشم، از حوزهی معاونت پژوهشي و فنّاوری دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي لازم را اخذ نمايم.
6) در صورت ارائهی مقالهی مستخرج از این پایاننامه در همايشها، کنفرانسها، سمینارها، گردهماییها و انواع مجلات، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار نام نويسندگان (دانشجو و اساتید راهنما و مشاور) ذکر نمایم.
7) چنانچه در هر مقطع زماني، خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن (منجمله ابطال مدرك تحصيلي، طرح شکایت توسط دانشگاه و …) را ميپذيرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میدانم با اينجانب مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نماید.
نام ونام خانوادگی دانشجو: ویدا حکیمی
امضا
تاریخ:19/6/1393
تمامی حقوق مادّی و معنوی مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوریهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به دانشگاه محقق اردبیلی میباشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بلامانع است.

1901825-45720
دانشکدهی علوم تربیتی و روان شناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشتهی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش
عنوان:
بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی
استاد راهنما:
دکتر عباس معمارباشی
استاد مشاور:
دکتر معرفت سیاهکوهیان
پژوهشگر:
ویدا حکیمی
تابستان 93
2105660-288925
دانشکدهی علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشتهی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش
عنوان:
بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی
پژوهشگر:
ویدا حکیمی
ارزيابي و تصويب شدهی كميتهی داوران پاياننامه با درجهی عالی
نام و نام خانوادگی مرتبهی علمی سمت امضاء
دکتر عباس معمارباشی دانشيار استاد راهنما و رییس کمیتهی داوران دکتر معرفت سیاه‌کوهیان استاد استاد مشاور دکنر لطفعلی بلبلی دانشيار داور تابستان 93

تقدیم به عزیزانم
پدرم
مادرم
که وجودشان امید موفقیت را در من زنده نگاه داشته
و با همراهی صبورانه خود همواره مرا یاوری مهربان هستند.

سپاسگزاري
سپاس خداوندی که لطف بیکرانش در تک تک روزهای زندگیم امید راهم بوده است و در سایه
الطافش
به این مهم دست یافتم.
با سپاس فراوان از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر معمارباشی
که در همه شرایط مرا از راهنمایی های بی‌دریغشان بهره‌مند ساخته اند.
افتخار شاگردی ایشان همواره موجب سرافرازی‌ام بوده است.
همچنین از جناب پرفسور سیاهکوهیان که هدایت این پژوهش را بر عهده داشتند و دکتر بلبلی که با وجود مشغله فراوان زحمت داوری این پژوهش را بر عهده گرفتند تشکر و قدردانی می‌نمایم.
در نهایت سپاسگذارم از دوست خوبم صبا رزاق زاده و
دانشجویان شرکت کننده در این طرح که مرا در اجرای این پژوهش یاری رساندند.
نام خانوادگي دانشجو: حکیمی نام: ویدا
عنوان پاياننامه: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی -تنفسی دانشجويان دختر غير فعال دانشگاه محقق اردبيلی
استاد راهنما: دکتر عباس معمارباشی
استاد مشاور: دکتر معرفت سیاه‌کوهیان
مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
گرايش: فیزیولوژی ورزش دانشگاه: محقق اردبيلي
دانشكده: علوم تربیتی و روانشناسی تاريخ دفاع: 19/6/1393 تعداد صفحات:83
چكيده:
ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعاليت ورزشي آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و در 3 مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه300 میلی‌گرم کلاله گل زعفران تستها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف 300 میلی‌گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داري درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژي از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(05/0 p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثير ارگوژنيكي بارزي در ورزشهاي استقامتي خواهد داشت.
كليد واژهها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4- 1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-1- محدودیت های قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………. 11
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-7-1- زعفران ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-2- دارونما ………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-7-3- حداکثر اکسیژن مصرفی ………………………………………………………………………………………………………………12
1-7-4- نقطه شکست ضربان قلب……………………………………………………………………………………………………………..12
1-7-5- نسبت تبادل تنفسی …………………………………………………………………………………………………………………….13
1-7-6- نبض اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-7- افراد غیر فعال………………………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1- بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-1- آمادگی قلبی تنفسی …………………………………………………………………………………………… 15
2-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ……………………………………………………………………….. 16
2-2- بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1-ترکیبات زعفران…………………………………………………………………………………………………… 18
2-2-1-1- کروسین ………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-1-2- پیکروکروسین ………………………………………………………………………………………………. 20
2-2-1-3- سافرانال……………………………………………………………………………………………………………20
2-2-2- خواص دارویی…………………………………………………………………………………………………………. 21
2-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران……………………………………………………………………….. 22
2-2-4-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران ……………………………………………………. 23
2-2-4-1- اثرات ضد افسردگی ……………………………………………………………………………………….. 23
2-2-4-2- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه …………………………………………………………………….. 24
2-2-4-3- اثر قلبی- عروقی و تنفسی

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *