دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سؤالات تحقیق:

1-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

2-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله  جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود؟

3-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله ارزيابي راه چاره هاي در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

4-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد؟

5-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله رفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضيه اصلي :

بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان در فرایندتصميم خريد خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

 

فرضيات فرعي:

1- بين تبليغات تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

2- بين تبليغات تلويزيوني برجستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

3- بين تبليغات تلويزيوني بر ارزيابي راه چاره ها ی در فرایند تصمیم خرید خودر ورابطه معناداري وجوددارد .

4- بين  تبليغات تلويزيوني بر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجوددارد.

5- بين تبليغات تلويزيوني بررفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرورابطه معناداري وجود دارد.

 

1-7 روش تحقيق :

تحقيق حاضر از نظر نوع، توصيفي و همبستگی از نظر هدف كاربردي مي باشد و به منظور گردآوري اطلا عات اوليه ازطریق توزيع پرسشنامه و جدول و گزار شهاي آماري استفاده شده است . در اين پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران به صورت تصادفي انجام گرفته است.

با توجه به روش‌های آماری مربوطه‌‌، به مقدار مناسب از جامعه فوق نمونه گیری شده و آنگاه از طریق پرسشنامه‌‌، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه به صورت تفکیک شده برای جامعه با توجه به روش‌های آماری مناسب‌‌، مورد ارزیابی قرار گرفته .‌ بدین صورت که شهر تهران به 5 منطقه غرب‌‌، شرق‌‌، شمال‌‌، جنوب و مرکز تقسیم شده و سپس با توجه به فرمول، از روش نمونه گيري  خوشه اي استفاده شده. تعداد افراد نمونه 196 محاسبه شده و پرسشنامه  در هرکدام ازاین مناطق توزیع شده.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سؤالات تحقیق:

1-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

2-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله  جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود؟

3-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله ارزيابي راه چاره هاي در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

4-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد؟

5-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله رفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضيه اصلي :

بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان در فرایندتصميم خريد خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

 

فرضيات فرعي:

1- بين تبليغات تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

2- بين تبليغات تلويزيوني برجستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

3- بين تبليغات تلويزيوني بر ارزيابي راه چاره ها ی در فرایند تصمیم خرید خودر ورابطه معناداري وجوددارد .

4- بين  تبليغات تلويزيوني بر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجوددارد.

5- بين تبليغات تلويزيوني بررفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرورابطه معناداري وجود دارد.

 

1-7 روش تحقيق :

تحقيق حاضر از نظر نوع، توصيفي و همبستگی از نظر هدف كاربردي مي باشد و به منظور گردآوري اطلا عات اوليه ازطریق توزيع پرسشنامه و جدول و گزار شهاي آماري استفاده شده است . در اين پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران به صورت تصادفي انجام گرفته است.

با توجه به روش‌های آماری مربوطه‌‌، به مقدار مناسب از جامعه فوق نمونه گیری شده و آنگاه از طریق پرسشنامه‌‌، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه به صورت تفکیک شده برای جامعه با توجه به روش‌های آماری مناسب‌‌، مورد ارزیابی قرار گرفته .‌ بدین صورت که شهر تهران به 5 منطقه غرب‌‌، شرق‌‌، شمال‌‌، جنوب و مرکز تقسیم شده و سپس با توجه به فرمول، از روش نمونه گيري  خوشه اي استفاده شده. تعداد افراد نمونه 196 محاسبه شده و پرسشنامه  در هرکدام ازاین مناطق توزیع شده.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir