دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی

ناتوانی در توصیف بعضی گروه بندی های اجتماعی و مخاطبان مورد نظر بر اساس طبقه بندی ساده جمعیتی، محققان علوم اجتماعی و بازاریابان را به جستجوی معرف های دیگر واداشت.

برخی پژوهشگران، ویژگی های شیوۀ زندگی را در نظر می گیرند. شیوۀ زندگی را می توان چنین تعریف کرد: رفتار در زندگی روزانه که هر فرد را از دیگری متمایز می کند. پیترسون یادآوری می کند که تا حد زیادی معلوم شده است انواع شیوه های زندگی مخاطبان را نمی توان به روشنی از یکدیگر جدا کرد. با این حال، این مانع از تلقی شیوۀ زندگی به عنوان یک شاخص معنی دار در این زمینه نخواهد بود.

یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها که افراد بزرگسال آمریکایی را بر اساس سبک زندگی تقسیم می کند، ارزش ها و شیوۀ زندگی است هر یک از این گونه ها معرف رویکرد متفاوتی دربارۀ زندگی است که از طریق ربط دادن نیازهای روان شناختی مردم به رفتارهای آنان به دست آمده است:

  • نيازمندان (11 درصد جمعيت): افرادی هستند که زندگی آنان به دلیل محدودیت شدید، مخصوصا” محدودیت مالی، بیشتر تابع نیاز است تا انتخاب.
  • افرادی که از بيرون هدايت می شوند (67 درصد جمعيت): اینها معرف بخش اصلی جامعه اند، کسانی که در جریان زندگی خود به پیام ها و اشاره های واقعی یا خیالی دیگران واکنش نشان می دهند.
  • افرادی که از درون هدايت می شوند (20 درصد جمعيت): کسانی که مطابق با نیازها و تمایلات درونی خود زندگی می کنند نه بر طبق ارزش های دیگران. پاداش های اساسی این افراد در زندگی پاداش های درونی و عاطفی است نه بیرونی و مادی.
  • اهل اعتدال (3 درصد جمعيت): کسانی که رویکرد هدایت از درون به زندگی را با رویکرد هدایت از بیرون سازگار می کنند.

بدیهی است که این دسته بندی به ما کمک نمی کند تا عاقاید، نگرش ها و رفتارها را از یکدیگر جدا کنیم و حداکثر چیزی که می توانیم بفهمیم این است که عقاید خاصی بر نگرش های خاصی دلالت می کنند و این نگرش ها نیز به نوبۀ خود بر رفتارهای خاصی دلالت می کنند.

 

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی

برنامه ریزان غالبا” مخاطبان خویش را بر اساس هزینۀ منابعی که برای دسترسی به آنان ضروری است تقسیم می کنند. در این شیوه، دسته هایی که دسترسی به آنها آسان تر باشد در اولویت قرار دارند و سایر دسته ها یا کنار گذاشته می شوند و یا در رتبه دوم اهمیت قرار می گیرند. استفاده از این ضابطه به تنهایی، مثلا” در برنامه های ارتباطات عمومی، ممکن است غیرعاقلانه باشد. معمولا” یک راه حل مرکب که قابلیت دسترسی را در ارتباط با اهمیت دستیابی به گونه مربوطه در نظر می گیرد، معنادارتر است.

راجرز اظهار می دارد که در بسیاری موارد، افرادی که بیشتر از همه به یک نوآوری نیازمندند، آخرین کسانی هستند که آن را می پذیرند، چنان که در امر تنظیم خانواده دیده می شود.

این موضوع، تا حدودی، ناشی از کوتاهی برنامه ریزان ارتباطی و عاملان تغییر است؛ زیرا در دسته بندی از راهبردی استفاده می کنند که متوجه گروه هایی است که کم ترین مقاومت را نشان می دهند. آنان به گروهی از مخاطبان روی می آورند که برگزیدگان اجتماعی- اقتصادی اند و دسترسی به آنها آسان است و بیش از همه نیز آماده پذیرش نوآوری هایی مانند تنظیم خانواده اند، راجرز چاره کار را در آن می داند که برنامه ریزان ارتباطی از نوعی راهبرد دسته بندی پیروی کنند که بالاترین مقاومت را در نظر بگیرد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی

ناتوانی در توصیف بعضی گروه بندی های اجتماعی و مخاطبان مورد نظر بر اساس طبقه بندی ساده جمعیتی، محققان علوم اجتماعی و بازاریابان را به جستجوی معرف های دیگر واداشت.

برخی پژوهشگران، ویژگی های شیوۀ زندگی را در نظر می گیرند. شیوۀ زندگی را می توان چنین تعریف کرد: رفتار در زندگی روزانه که هر فرد را از دیگری متمایز می کند. پیترسون یادآوری می کند که تا حد زیادی معلوم شده است انواع شیوه های زندگی مخاطبان را نمی توان به روشنی از یکدیگر جدا کرد. با این حال، این مانع از تلقی شیوۀ زندگی به عنوان یک شاخص معنی دار در این زمینه نخواهد بود.

یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها که افراد بزرگسال آمریکایی را بر اساس سبک زندگی تقسیم می کند، ارزش ها و شیوۀ زندگی است هر یک از این گونه ها معرف رویکرد متفاوتی دربارۀ زندگی است که از طریق ربط دادن نیازهای روان شناختی مردم به رفتارهای آنان به دست آمده است:

  • نيازمندان (11 درصد جمعيت): افرادی هستند که زندگی آنان به دلیل محدودیت شدید، مخصوصا” محدودیت مالی، بیشتر تابع نیاز است تا انتخاب.
  • افرادی که از بيرون هدايت می شوند (67 درصد جمعيت): اینها معرف بخش اصلی جامعه اند، کسانی که در جریان زندگی خود به پیام ها و اشاره های واقعی یا خیالی دیگران واکنش نشان می دهند.
  • افرادی که از درون هدايت می شوند (20 درصد جمعيت): کسانی که مطابق با نیازها و تمایلات درونی خود زندگی می کنند نه بر طبق ارزش های دیگران. پاداش های اساسی این افراد در زندگی پاداش های درونی و عاطفی است نه بیرونی و مادی.
  • اهل اعتدال (3 درصد جمعيت): کسانی که رویکرد هدایت از درون به زندگی را با رویکرد هدایت از بیرون سازگار می کنند.

بدیهی است که این دسته بندی به ما کمک نمی کند تا عاقاید، نگرش ها و رفتارها را از یکدیگر جدا کنیم و حداکثر چیزی که می توانیم بفهمیم این است که عقاید خاصی بر نگرش های خاصی دلالت می کنند و این نگرش ها نیز به نوبۀ خود بر رفتارهای خاصی دلالت می کنند.

 

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی

برنامه ریزان غالبا” مخاطبان خویش را بر اساس هزینۀ منابعی که برای دسترسی به آنان ضروری است تقسیم می کنند. در این شیوه، دسته هایی که دسترسی به آنها آسان تر باشد در اولویت قرار دارند و سایر دسته ها یا کنار گذاشته می شوند و یا در رتبه دوم اهمیت قرار می گیرند. استفاده از این ضابطه به تنهایی، مثلا” در برنامه های ارتباطات عمومی، ممکن است غیرعاقلانه باشد. معمولا” یک راه حل مرکب که قابلیت دسترسی را در ارتباط با اهمیت دستیابی به گونه مربوطه در نظر می گیرد، معنادارتر است.

راجرز اظهار می دارد که در بسیاری موارد، افرادی که بیشتر از همه به یک نوآوری نیازمندند، آخرین کسانی هستند که آن را می پذیرند، چنان که در امر تنظیم خانواده دیده می شود.

این موضوع، تا حدودی، ناشی از کوتاهی برنامه ریزان ارتباطی و عاملان تغییر است؛ زیرا در دسته بندی از راهبردی استفاده می کنند که متوجه گروه هایی است که کم ترین مقاومت را نشان می دهند. آنان به گروهی از مخاطبان روی می آورند که برگزیدگان اجتماعی- اقتصادی اند و دسترسی به آنها آسان است و بیش از همه نیز آماده پذیرش نوآوری هایی مانند تنظیم خانواده اند، راجرز چاره کار را در آن می داند که برنامه ریزان ارتباطی از نوعی راهبرد دسته بندی پیروی کنند که بالاترین مقاومت را در نظر بگیرد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir