دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

5  بخش دی اتانایزر

محتويات پايين برج متان‌زدا با جريان پروپيلن پيش‌گرم و بطور جزيي بخار مي‌شود. و به برج اتان‌زدا فرستاده مي شود،اين برج(T-402 (يك برج سيني‌داراست كه از بخار فشار پائين ((LPS درريبويلرآن استفاده مي‌شود، وارد مي‌شود. فشار عملياتي بصورتي تعيين مي شود كه دماي سيني پايين براي حداقل كردن آلودگي ناشي از پليمريزاسيون بوتا‌دي‌ان به اندازه كافي كم باشد. علاوه براين، بــرج به يك ريبويلر يـدكي مجهز شده است و سيستم تــزريق بازدارنده پلــيمريزاسيون (W-402)پيش‌بيني شده است. تــزريق بازدارنده ، دوره‌هاي طولاني کاري بين  Shut Downهاي برنامه‌ريزي شده را مطمئن مي‌سازد.

جريان بالا سري اتان زدا به سيستم هيدروژناسيون استيلن كه در بند بعدي توصيف مي‌شود، فرستاده مي‌شود.برشهاي دو كربنه هيدروژنه در E-421 توسط جريان پروپيلن در°C36- بصورت جزئي ميعان مي‌شود.  Green-Oilهاي تشكيل شده در راكتورها ،درD-406جداو همراه باجريان برگشتي T-402 از طريق پمپ P-403 A/B به اتان زدا فرستاده مي شود.

تنظيم شدت جريان پروپيلن به E-421 لول رادر درام جريان برگشتي اتـــان زدا ((D-406  كنترل مي كند.محصولات پائين برج اتان زدا((C3+ تحت جريان كنترل شده با كنترل لول برج به بيرون واحد براي ذخيره يا بهره برداري فرستاده مي‌شود.

فشار برج توسط Reset كردن جريان مايع خروجي از D-406 به برج ، كنترل مي‌شود. در Start-Up يا در صورتيكه درصد استيلن خارج از محدوده مشخص باشد، برشهاي دو كربنه مي توانند تحت فشار كنترل شده به فلر فرستاده شوند. همچنين براي كاهش جريانهاي فلر، برشهاي دوكربنه مي تواند به كمپر سورC-301  برگردانده شوند.

برشهاي دوكربنه هيدروژنه از D-406  به خشك كن اتيلن D-408،  براي حذف آبي كه ممكن است در راكتورهاي هيدروژناسيون تشكيل شده باشد، فرستاده مي‌شود. درام يدكي در نظر گرفته نشده است. برشهاي دو كربنه سپس به T-403  فرستاده مي‌شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir