دسته‌بندی نشده

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمّيت و ضرورت اجراي تحقيق

به نظر تافلر عصري که در آن به سر مي‌بريم دوران سلطه دانايي است (مقدس، 1386،ص29) در سطح کشورها، تحولات کنوني جهان و تجارب پيشين توسعه، نوآوري و بهره‌وري را بعنوان مناسب‌ترين محمل پيشبرد توسعه در قرن جديد تثبيت نموده است. به عبارت ديگر، رفته رفته بر سر اين موضوع که ورود و يا ماندن در فهرست جهاني کشورهاي توليد و عرضه کننده انديشه، کالا و خدمات، با توجه به دو اصل پيش‌گفته، تحقق مي‌يابد، اتفاق نظر همگاني پديد آمده است. در اين بين بهره‌وري معياري شناخته شده براي ارزيابي توان رقابت‌پذيري توليدات يک نظام بشمار مي‌رود. همچنين به منظور برقراري توازن بين تلاشهاي اقتصادي – اجتماعي و استانداردهاي زيست محيطي، يک رويکرد جامع و پويا ارايه مي‌دهد(پروكوپنكو، 2003، ص 92) بسياري از کشورها توانسته‌اند بخشي از رشد اقتصادي خود را از اين طريق تامين نمايند، و بجاي افزايش در مصرف نهاده‌ها و سرمايه‌گذاريهاي جديد، به استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود همت گماشته‌اند. امروزه کشورها براي رشد و توسعه از رويکردي ترکيبي سود مي‌برند. بدين معني که ضمن ايجاد ظرفيتهاي جديد، از ظرفيتهاي موجود نيز بطور بهينه استفاده مي‌کنند. براي نمونه، طي يک دوره ده ساله 60 درصد رشد اقتصادي ژاپن از افزايش بهره‌وري و 40 درصد از محل ايجاد ظرفيتهاي جديد صورت گرفت. آمريکا و مالزي نيز هر يک به ترتيب 50 درصد و 5/42 درصد از رشد اقتصادي خود را از طريق بهبود بهره‌وري بدست آورده‌اند. در سطح بنگاهها نيز بلوغ اقتصاد جهاني شرکتها را برآن داشته تا تلاشهاي دامنه‌داري را براي بقاي خود انجام دهند. بلوغ اقتصادي از بعد تغييرات ساختاري در محيط بيروني دو مساله اساسي را پيش‌روي بنگاهها نهاده است. نخست يافتن زمينه‌‌ها و خطوط جديدي از تجارت و دوم افزايش رقابت بين شرکتها در مشاغل موجود. در چنين محيطي شکاف بين مشاغل موفق و ناموفق بيشتر و بيشتر مي‌شود. در بسياري از بازارها مشاغل بحران‌زده و حاشيه‌اي ناگزير از ترک بازار و يا خارج شدن از دايره فعاليت معيني مي‌شوند. اينکه آيا يک بنگاه اقتصادي از منابع موجود بطور بهينه استفاده مي‌کند يا نه، از اين جهت داراي اهميت است که درجه سلامت و قدرت منطق رفتار اقتصادي بنگاه با اين مولفه مورد سنجش قرار مي‌گيرد (شيميزو، 2004،ص 95).

بهره وري، استفاده موثر و كارآمد از وروديها يا منابع براي توليد يا ارائه خروجيها است. وروديها يا نهاده ها، منابعي (نظير انرژي، مواد اوليه، سرمايه و نيروي كار) هستند كه براي خلق خروجي يا ستانده (كه عبارت است از كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده) توسط يك واحد اقتصادي استفاده مي شود . بهره وري براي هر كشور و سازماني، ضروري بوده و اساس رشد اقتصادي است. طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نيز مي بايست 5/2 درصد از رشد 8 درصدي اقتصاد ، از محل ارتقاي بهره وري تحقق يابد (همان،ص104).

نوسانات بهره‌وري در سطح کلان تابعي از تغييرات آن در سطوح خرد مي‌باشد. به عبارتي هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وري در بخشها و زيربخشهاي اقتصادي نهادينه شده باشد، اميد به رشد يکپارچه نظام اقتصادي افزون‌تر مي‌شود. بهبود بهره وري مقدور نيست، مگر با شناخت و تحليل آن. اندازه گيري بهره وري به ما كمك مي كند تا عوامل موثر در بهبود بهره وري را شناسايي كرده و دريابيم كه فرصتهاي افزايش بهره وري را در كجا جستجو كنيم. اهميت اندازه گيري بهره وري به حدي است كه براساس تجربيات به دست آمده در كشورهاي صنعتي گفتــــه مي شود «مي توان صرفاً با برقراري و اجراي يك سيستم اندازه گيري بهره وري و حتي بدون هيچ گونه تغييري در سازمان يا سرمايه گذاري، گاهي 5 تا 10% بهره وري را افزايش داد».  نوسانات بهره‌وري در سطح کلان تابعي از تغييرات آن در سطوح خرد مي‌باشد. هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وري در بخشها و زيربخشهاي اقتصادي نهادينه شده باشد، اميد به رشد يکپارچه نظام اقتصادي افزون‌تر مي‌گردد. اگر هدف ما بهبود بهره‌وري است پيش از آن بايد عوامل موثر بر  بهره‌وري را شناسايي کنيم. پس گام نخست در چرخه بهبود بهره‌وري، شناسايي عوامل موثر بر بهره وري و پس از آن برنامه‌ريزي، اجرا و اصلاح قرار دارد. در حقيقت سنجش اين عوامل، شواهدي از نحوه ترکيب عوامل، ميزان منابعي که بي هيچ تاثيري در توليد از دسترس خارج مي‌شوند و البته مصرف بهينه برخي از منابع و کارآمدي و اثربخشي مديريت ارايه مي‌دهد، که نهايتا مبناي برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري قرار مي‌گيرد(محبوبي، 1382، ص45).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir