دسته‌بندی نشده

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 

منشور اخلاق پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول: كليات

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2 بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3 اهمّيت و ضرورت اجراي تحقيق ………………………………………………………………………………………..7

1-4 نوع روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………10

1-5 روش جمع­آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………..10

1-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………………….11

1-7 جامعه آماري و نمونه آماري……………………………………………………………………………………………. 11

1-8 سؤال تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..11

1-9 فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..11

1-10 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..12

1-11 محدوده زماني و مکاني تحقيق و موضوعي…………………………………………………………………….. 12

1-12 محدوديت­هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………. 12

1-13 تعريف عملياتي واژه­ها ………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2  بهره ‌وري………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1  بهره‌وري چيست………………………………………………………………………………………………………..20

2-2-2  بهره‌وري معادل توليد نيست…………………………………………………………………………………………22

2-2-3  بهره‌وري، تنها به معني تلاش براي افزايش کارآيي نيست…………………………………………………24

2-2-4  اثربخشي …………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-5  تاريخچه اصطلاح بهره‌وري……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-6  انواع بهره‌وري …………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-7  ارکان اصلي دانش بهره وري ……………………………………………………………………………………….30

2-2-8  سطوح بهره‌وري ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-9  جلوه‌هاي بهره‌وري……………………………………………………………………………………………………..33

2-2-10  استراتژيهاي (راهبرد) بهره‌وري…………………………………………………………………………………..34

2-2-11  مدلهاي بيانگر عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني …………………………………………………… 36

2-2-12  عوامل مؤثر بر بهره‌وري …………………………………………………………………………………………. 39

2-2-13 عوامل درون سازماني اصلي مؤثر بر بهره‌وري …………………………………………………………….. 48

2-2-14 عوامل درون سازماني مکمل …………………………………………………………………………………….. 51

2-2-15 عوامل برون سازماني ………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-16 راههاي افزايش سطح بهره وري سازمان …………………………………………………………………….. 53

2-2-17 راههاي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني ……………………………………………………………………….. 60

2-2-18 علل تفاوت ميزان بهره وري در کشورهاي مختلف ……………………………………………………….66

2-2-19 علل پايين بودن سطح بهره‌وري در سازمانهاي دولتي …………………………………………………… 69

2-2-20 چرخه بهره وري …………………………………………………………………………………………………….. 72

2-2-21 بهره‌وري و فضاي رواني در سازمان ………………………………………………………………………….. 72

2-2-22 اندازه گيري بهره وري …………………………………………………………………………………………….. 74

2-2-23 فرهنگ بهره‌وري ……………………………………………………………………………………………………. 80

2-3 ساختار سازماني ………………………………………………………………………………………………………. 83

2-4 ويژگيهاي فردي ……………………………………………………………………………………………………….. 86

2-5 سيستم پاداش ………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-6 سبك مديريت …………………………………………………………………………………………………………. 89

2-7 مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران ………………………………………………………………………….. 91

2-8 مطالعات و تحقيقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………………. 94

فصل سوم

3-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-2  ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 100

3-3  روش هاي جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………………………………. 103

3-4  روايي ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 103

3-5  پايايي (قابليت اطمينان)پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 104

3-6  ابزار گرد آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 106

3-7  متغير مستقل و متغير وابسته ………………………………………………………………………………………… 106

3-8  سؤال تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 107

3-9 فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 107

3-10  اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….107

3-11  محدوديت هاي انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………108

3-12  قلمرو مكاني و زماني و موضوعي تحقيق ……………………………………………………………………. 108

3-13  روش و نوع  تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 109

3-14  جامعهء تحقيق  ………………………………………………………………………………………………………… 109

3-15  برآوردحجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………. 109

3-16  آزمونهاي آماري ………………………………………………………………………………………………………. 110

فصل چهارم

4-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-2  تجزيه و تحليل اطلاعات(آمار توصيفي)………………………………………………………………………… 113

4-3  تجزيه و تحليل اطلاعات (آمار استنباطي)………………………………. ………………………………………123

4-4 خلاصه و جمعبندي ……………………………………………………………………………………………………. 134

نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

5-2  تحليل نتايج …………………………………………………………………………………………………………….. 136

5-3 پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق  …………………………………………………………………………………. 138

5-4 پيشنهادات براي محققين آتي  ……………………………………………………………………………………… 139

5-5  محدوديت هاي تحقيق  ……………………………………………………………………………………………….140

پيوست

پيوستها و ضمائم  ………………………………………………………………………………………………………14

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir