دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:میزان خصوصيات فردي و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

7 ارکان اصلي دانش بهره وري

اصولي بنيادين وجود دارند که ارکان اصلي دانش بهره وري را تشکيل مي دهند.

1 – باور بداريم که فعاليتهاي سازمان يافته بشر به صورت مداوم و بي پايان ، قابل گسترش و بهبود است و تحقيقات و تجربيات در فراگيريهاي بهبود عملکرد به نفع عالم بشري مي باشد.

2 – باور بداريم که اين پيشرفتها ( بهبودها ) با اين کار شروع مي شود که تشخيص دهيم چه توليد کنيم و چه چيز را تامين نمائيم. ( اثر بخشي ) چگونه بايد توليد و تامين کنيم ( کارايي ) و توليد و تامين کالاها و خدمات بايد بدون وقفه ( اشتغال ) صورت پذيرد.

3 – باور بداريم که اثر بخشي هنگامي بوجود مي آيد که فعاليتهاي سازمان يافته بشري به سوي پاسخگوئي به نيازمنديهاي اجتماعي وخواسته هاي اصيل افراد چه در داخل وچه در خارج از سازمان جهت يابد ، ونيز اثر بخشي به مفهوم کيفيت ، به معناي متغيري از پذيرش رضايتمندانه کالاها وخدماتها، اشراف وتاکيد دارد.

4 – باور بداريم که کارآيي هنگامي وجود داردکه فعاليت هاي سازمان يافته بشري به نحوي انجام پذيرد که براي توليد و تامين کالا و خدمتها با کيفيت بالا ، مقادير منابع مصرف شده ، بيش از حد نياز نباشد.

5 – باور بداريم که اشتغال هنگامي است که فعاليت موثر و کارآمد انساني وقتي که شروع شد ، به صورت مداوم و بدون وقفه بايد ادامه يابد.

6 – باور بداريم هنگامي که فعاليتهاي انساني به صورت فزاينده اي موثر و کارآمد باشد ، انسانها با افزايش استاندارد زندگي از امکانات بيشتر براي توسعه و توليد و فرصتهاي گسترده براي بازيابي و حل و اصلاح مشکلاتي که جهان با آن مواجه است بهره مند خواهند شد.

7 – خودمان را وقف بوجود آمدن اصول علمي ، منطقي ، تجربي و قابل آفرينش در جهت آموختن هر چه بيشتر از دستاوردها و تجربه هاي ديگران به منظور تاثيرگذاران در روند افزايش اثر بخشي کارايي و اشتغال کليه فعاليتهاي مثبت و سازنده بشري مي کنيم و خود را به آن موظف مي دانيم که يافته هاي خويش را به کنگره جهاني بهره وري و به دنيا گزارش دهيم تا در تشويق به افزايش بهره وري و بهبود کيفيت زندگي نقش داشته باشيم (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، ص ، 48).

2-2-8 سطوح بهره‌وري

بهره‌وري نشان دهندة نتايج حاصل از کار يک سيستم در قبال استفاده از منابع و امکانات است. بهره‌وري از حيث آنکه در چه سطحي[1] سيستمها مورد تجزيه و تحليل قرار داده شوند به چهار سطح تقسيم بندي مي‌شود:

  • بهره‌وري در سطح کارکنان[2]
  • بهره‌وري در سطح سازمان[3]
  • بهره‌وري در سطح بخشي از اقتصاد[4] مانند صنعت، کشاورزي و…
  • بهره‌وري در سطح ملي[5]

بهره‌وري در سطح کارکنان به تجزيه و تحليل، اندازه‌گيري و بهبود بهره‌وري منابع انساني اختصاص دارد، موضوع بحث آن ارتقاء و بهبود بهره‌وري نيروي انساني اعم از نيروي کار مستقيم يا نيروهاي کار غيرمستقيم است. بهره‌وري سازماني، بهره‌وري يک سيستم سازماني را مطالعه و ارزيابي مي‌کند. در مبحث بهره‌وري بخشي، بهره‌وري بخشهاي مختلف اقتصادي نظير بهره‌وري بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و… مورد مطالعه واقع مي‌شود و سرانجام در مبحث بهره‌وري ملي، بهره‌وري کل اقتصاد يک کشور به عنوان يک سيستم کل مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرد (خاکي، 1386، صص37-36).

[1]– Level

[2]– Individual

[3]– Organizational

[4]– Sectoral

[5]– National

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir