دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • كيوي توبين: شاخص ارزش برند

 

شاخص كيوي توبين يكي از شاخص هاي ارزيابي ارزش ويژه برند مبتني بر رويكرد مالي  و از  معتبرترين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد شركت  قلمداد مي‌گردد. اين شاخص  در سال 0969 توسط جيمز توبين با عنوان نسبت ارزش بازار به هزينه جايگزيني سرمايه توبين معرفي گرديد. جيمز توبين نظريه كيوي توبين به عنوان شاخصي براي پيش بيني اينكه آيا وجوه سرمايه گذاري شده افزايش و كاهش خواهند يافت معرفي نمود .”كيوي توبين” به زبان ساده عبارت است از نسبت ارزش بازار يك دارايي ،به هزينه جايگزيني آن. بنابراين: نسبت q از نسبت ارزش بازاري اوراق بهادار شركت به هزينه جايگزيني دارايي‌هايش به دست مي آيد.

نظريه پيشنهادي توبين در بين صاحب نظران اقتصادي و مالي دهه 0991 مقبوليت فراواني يافت. امروزه نيز ضريب كيوي توبين در بررسي و تحليل وضعيت مالي شركت‌ها مورد استفاده قرار مي گيرد . بدين معنا كه سرمايه‌گذاراني كه قصد خريد سهام شركتي را دارند ، قبل از مبادرت به انجام اينكار ابتدا ضريب q را براي شركت محاسبه مي‌كنند. ضريب q بالاتر نشان دهنده اين است كه ارزش جايگزيني تأسيسات و ماشين آلات شركت پايين بوده و بالعكس. لذا در شرايط مساوي شركت‌هاي  كه از ضريب q بالاتري برخوردار هستند  مناسب تر مي‌باشند.

همان گونه که سيمون و سوليوان (1993) بيان مي‌كنند  اگر شاخص كيوي توبين از يك بزرگتر باشد يعني اينكه شركت  از دارايي‌هاي ناملموس برخوردار است. در حقيقت مي توان گفت:

 

 • Qtobin > 1  آن‌گاه ارزش ويژه برند شركت مثبت است.
 • Qtobin = 1 آن‌گاه ارزش ويژه برند شركت معادل صفر است.
 • Qtobin < 1 آن‌گاه ارزش ويژه برند شركت منفي خواهد بود. ( عزيزي و همكاران ، 1391)

 

 • مدل پويايي‌هاي برند

 

اين روش كه توسط موسسه ميلوارد براون[1] معرفي شده است يكي از كاربردي‌ترين مدل‌ها در تعيين ارزش ويژه برند مي‌باشد. در اين  بيان مي‌شود كه معرفي و ساخت يك برند با ارزش بر اساس يك سري از عوامل متوالي كه موفقيت در هر مرحله آن منوط به موفقيت در مرحله قبل از آن مي‌باشد صورت مي‌پذيرد. اين عوامل به صورت سطوح مختلف يك هرم نمايش داده مي‌شوند كه در هر سطح برند  از ميزان مشخصي از وفاداري مشتريان و به تبع آن سهم از دارايي‌هاي مشتريان ( مبلغي كه هر بار مشتري صرف خريد برند مي‌كند ) برخوردار است . مشخص است كه هرچه برند به سطوح بالاتري از برند نزديك شود اين ميزان افزايش خواهد يافت .  مدل پويايي‌هاي برند شامل موارد زير مي‌باشد :

 

 • ﺗﻌﻠﻖ[2] : مشتريان اﺣﺴﺎسﻣﻲﻛﻨﻨﺪ كه تنها براي آنها اﺳﺖ. به عبارت ديگر احساس مي‌كنند برند متعلق به آنها است.
 • برتري[3] : مشتريان احساس مي‌كنند برند در يك رده بخصوص كالا يا خدمات از ساير محصولات رقبا برتر مي‌باشد.
 • عملكرد[4] : كيفيت محصول از ديد مشتريان قابل قبول بوده و آنها از عملكرد آن راضي هستند به عبارت بهتر آنها احساس ميكنند محصول به‌خوبي نيازها و خواسته‌هايشان را تامين مي‌كند.
 • رابطه[5] : مشتريان به اين باور رسيده‌اند كه برند براي افرادي مانند آنها ساخته‌ شده است .
 • آگاهي از حضور[6] : مشتريان نسبت به وجود برند آگاه مي‌باشند ، آن را شناخته و تعريف آن را شنيده‌اند. (Miller Jon,2004)

 

[1] – MillWard Brown

[2] – Bonding

[3] – Advantage

[4] – Performance

[5] – Relevance

[6] – Presence

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • كيوي توبين: شاخص ارزش برند

 

شاخص كيوي توبين يكي از شاخص هاي ارزيابي ارزش ويژه برند مبتني بر رويكرد مالي  و از  معتبرترين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد شركت  قلمداد مي‌گردد. اين شاخص  در سال 0969 توسط جيمز توبين با عنوان نسبت ارزش بازار به هزينه جايگزيني سرمايه توبين معرفي گرديد. جيمز توبين نظريه كيوي توبين به عنوان شاخصي براي پيش بيني اينكه آيا وجوه سرمايه گذاري شده افزايش و كاهش خواهند يافت معرفي نمود .”كيوي توبين” به زبان ساده عبارت است از نسبت ارزش بازار يك دارايي ،به هزينه جايگزيني آن. بنابراين: نسبت q از نسبت ارزش بازاري اوراق بهادار شركت به هزينه جايگزيني دارايي‌هايش به دست مي آيد.

نظريه پيشنهادي توبين در بين صاحب نظران اقتصادي و مالي دهه 0991 مقبوليت فراواني يافت. امروزه نيز ضريب كيوي توبين در بررسي و تحليل وضعيت مالي شركت‌ها مورد استفاده قرار مي گيرد . بدين معنا كه سرمايه‌گذاراني كه قصد خريد سهام شركتي را دارند ، قبل از مبادرت به انجام اينكار ابتدا ضريب q را براي شركت محاسبه مي‌كنند. ضريب q بالاتر نشان دهنده اين است كه ارزش جايگزيني تأسيسات و ماشين آلات شركت پايين بوده و بالعكس. لذا در شرايط مساوي شركت‌هاي  كه از ضريب q بالاتري برخوردار هستند  مناسب تر مي‌باشند.

همان گونه که سيمون و سوليوان (1993) بيان مي‌كنند  اگر شاخص كيوي توبين از يك بزرگتر باشد يعني اينكه شركت  از دارايي‌هاي ناملموس برخوردار است. در حقيقت مي توان گفت:

 

 • Qtobin > 1  آن‌گاه ارزش ويژه برند شركت مثبت است.
 • Qtobin = 1 آن‌گاه ارزش ويژه برند شركت معادل صفر است.
 • Qtobin < 1 آن‌گاه ارزش ويژه برند شركت منفي خواهد بود. ( عزيزي و همكاران ، 1391)

 

 • مدل پويايي‌هاي برند

 

اين روش كه توسط موسسه ميلوارد براون[1] معرفي شده است يكي از كاربردي‌ترين مدل‌ها در تعيين ارزش ويژه برند مي‌باشد. در اين  بيان مي‌شود كه معرفي و ساخت يك برند با ارزش بر اساس يك سري از عوامل متوالي كه موفقيت در هر مرحله آن منوط به موفقيت در مرحله قبل از آن مي‌باشد صورت مي‌پذيرد. اين عوامل به صورت سطوح مختلف يك هرم نمايش داده مي‌شوند كه در هر سطح برند  از ميزان مشخصي از وفاداري مشتريان و به تبع آن سهم از دارايي‌هاي مشتريان ( مبلغي كه هر بار مشتري صرف خريد برند مي‌كند ) برخوردار است . مشخص است كه هرچه برند به سطوح بالاتري از برند نزديك شود اين ميزان افزايش خواهد يافت .  مدل پويايي‌هاي برند شامل موارد زير مي‌باشد :

 

 • ﺗﻌﻠﻖ[2] : مشتريان اﺣﺴﺎسﻣﻲﻛﻨﻨﺪ كه تنها براي آنها اﺳﺖ. به عبارت ديگر احساس مي‌كنند برند متعلق به آنها است.
 • برتري[3] : مشتريان احساس مي‌كنند برند در يك رده بخصوص كالا يا خدمات از ساير محصولات رقبا برتر مي‌باشد.
 • عملكرد[4] : كيفيت محصول از ديد مشتريان قابل قبول بوده و آنها از عملكرد آن راضي هستند به عبارت بهتر آنها احساس ميكنند محصول به‌خوبي نيازها و خواسته‌هايشان را تامين مي‌كند.
 • رابطه[5] : مشتريان به اين باور رسيده‌اند كه برند براي افرادي مانند آنها ساخته‌ شده است .
 • آگاهي از حضور[6] : مشتريان نسبت به وجود برند آگاه مي‌باشند ، آن را شناخته و تعريف آن را شنيده‌اند. (Miller Jon,2004)

 

[1] – MillWard Brown

[2] – Bonding

[3] – Advantage

[4] – Performance

[5] – Relevance

[6] – Presence

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir