دسته‌بندی نشده

بررسی احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3 احياء كاتاليست

  احيا كاتا ليست توسط بخار سوپر هيت در جهت مخالف با جريان فرايندي انجام مي‌شود.

سازنده كاتاليست دماي مورد نيازبراي فاز احيا را مشخص مي كند. دماي بخار نبايد از دماي كاتاليست و تقريبا C°150  بيشتر شود و شدت جريان براي حفظ بستر كاتاليست در دمايزC ْ 380 تا Cْ 400 ،در همه ي قسمتهاي راكتور كنترل مي شود.

اتصالات زير فراهم شده است براي :

– تزريق نيتروژن در حين فاز گرمايي احيا(Regeneration )

– تزريق بخار در حين فاز عريان سازي (Stripping )

– تزريق هوا در حين فاز اشتعال  ( مقدار كمي هوا بايد به جريان بخار براي نگهداشتن كاتاليست در دماي بالا تزريق شود).

– هيدروژن در حين فاز احيا( Reduction ) كاتاليست

بعد از احيا، بخار توسط لوله ي مخلوط كردن بخار LP ، تحت دماي كنترل شده سرد ميشود.

 توجه: اين بسيار مهم است و توجه شود كه سرد كردن بخار به روش مخلوط كردن نسبت به سرد كردن در مبدل ترجيح داده ميشودزيرا با توجه به دماي بالاي گاز، ممكن است که باعث آسيب ديدن تيوب هاي مبدل شود.

جريان بخار با دماي Cْ 200  به Knock-Out درام گاز هاي حاصل از احيا  راکتورها ( راه اندازي شده در فشار 0.05mbarg) فرستاده مي‌شود. جائيكه آب براي سرد كردن بخار تزريق مـــي‌شود(D-412).

ميعان/ آب حاصل براي تصفيه فرستاده مي‌شود.

آرايش مسير هاي تزريق سيالات مختلف ( بخار، هوا، هيدرو كربن ها) استفاده شده در حين Regenration،Reduction  و مراحل سرد كردن بطريقي است كه همه خطرات از دست دادن عمليات از بين رفته است. يعني براي اين مسير ها از اسپولهايي استفاده مي‌كنندکه قابل جابجايي هستند بدين معني كه براي تزريق يك سيال مسير آن را متصل مي كنند و پس از پايان كار آن را باز مي‌كند واين باعث اجتناب از اشتباه مي‌شود، براي مثال تزريق همزمان هوا و هيدرو كربن غير ممكن است.

 

شکل2-1.  فرایند بخش دی اتانایزر

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir