دسته‌بندی نشده

ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی – پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسايي ميزان اثربخشي و کارامدي کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

اين تحقیق با هدف شناسایی تاثير ارزيابي عملكرد بر بهسازي نيروي انساني در دانشکده شهید رجائی کاشان انجام شده است.  سازما ن ها به منظور نيل به اهداف خاصي ايجاد شده اند و ميزان موفقيت در نيل به اهداف سازماني، با نحوه عملكرد نيروهاي انساني ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، فرايند ارزيابي كه تحت عناوين تعيين ارزيابي شايستگي، ارزيابي عملكرد و نظاير آنها در تئوري و عمل مطرح مي شود، از جمله ابزارها و وسايل مؤثر مديريت منابع انساني است كه با اِعمال صحيح اين ابزار، نه تنها هدف ها و مأموريت هاي سازمان با كارايي مطلوب تحقق مي يابد، بلكه منافع واقعي كاركنان و جامعه نيز تامين مي شود. ارزیابی عملكرد، نه تنها اطلاعاتی معتبر و صحیح را در اختیار مدیران قرار می‌دهد بلكه اطلاعات مناسبی را در اختیار كاركنان نیز قرار می‌دهد، آنان را نسبت به عملكرد و رفتارهای شغلی خود آگاه می‌سازد و باعث می‌شود تا به نقاط قوت و ضعف عملكرد خود پی ببرند. این اطلاعات، پایه مناسبی برای اصلاح و بهبود رفتارهای شغلی و رشد و پرورش شخصیت كاركنان خواهد بود. بنابراين در ابتدا به بررسي ژرف ادبيات موضوع و پژوهش هاي انجام شده داخلي و خارجي پرداخته شد تا مباني اوليه در تدوين پيش فرضهاي لازم براي سنجش تاثير ارزيابي عملكرد بر بهسازي نيروي انساني فراهم آيد.  سپس جهت كاربردي شدن پيش فرضها،مدل مفهومی وفرضیات تحقیق شکل گرفت. براين اساس انگيزش، رضايت، خلاقيت، آموزش،ماندگاری بربهسازی نيروي انساني شناسائي شدند و به اين ترتيب فرضيه ها ، تنظيم گرديد.

با تنظيم فرضيه هاي تحقیق و شناسائي عوامل بنيادي موجد بسترهاي بهبود وضعيت نيروي انساني در دانشکده ، مقياسي مركب از بيست وسه سؤال تهيه و تنظيم شد كه به روش سرشماری بین کل جامعه آماری توزیع گردید.در فصل چهارم در بخش امار توصیفی به توصیف خصوصیات دموگرافیک پاسخگویان پرداخته و دربخش استنباطی ازآزمون های پیرسون ورگرسیون استفاده شده است.

 

 

 

5-1.نتیجه گیری تحقیق

نتايج حاصل از اين تحقیق را ميتوان در دو غالب كلي تقسيم بندي و ارائه نمود. نخست نتايج مربوط به ويژگيهاي عمومي پاسخگويان و دوم اطلاعات حاصل از داده هاي خام گردآوري شده پيرامون فرضيه هاي تحقيق. ويژگيهاي عمومي جامعه آماري مورد تحقیق با استفاده از روشهاي آمار توصيفي به صورت زير بوده است:

79 نفر از كل نمونه آماري مورد تحقیق مرد بوده اند كه  76 در صد پاسخگويان را تشكيل داده اند و تنها  24 در صد پاسخگويان زن بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف تحقیق

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های تحقیق

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزيابي عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثير دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir